no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Izveidot vietas

Kā izveidot vietas

Ievadiet nepieciešamo informāciju, lai izveidotu uzņēmuma vietu.

  1. Atlasiet cilni Administrācija, dodieties uz Pārvaldīt vietas, un tad atlasiet Izveidot vietu.
  2. Tiek attēlota lapa Vietas informācija. Lai pārtrauktu izveides darbību, atlasiet Atcelt.
  3. Ievadiet vietas profila informāciju (piemēram, adreses informācija, vietas kontakta e-pasts, tālruņa numurs un paplašinājums un Vietas konta numurs.
  4. Kad esat ievadījis visu informāciju, atlasiet Izveidot. Nepieciešamajiem laukiem treknrakstā noteikti jāsatur pareizi un precīzi dati. Ja atjaunināšana nav veiksmīga, uzvedne informē, kuri lauki jāmodificē vai jāaizpilda.

Piezīme: Jānosaka vieta un jāsaglabā UPS CampusShip, pirms tam var piešķirt lietotājus. Piemēram, ja jūsu uzņēmumam ir vairāk par vienu vietu, šīs vietas jāpievieno, pirms tām var piešķirt jebkādus lietotājus.