• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

Svetainės naudojimo sąlygos

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SVETAINĖS ("SVETAINE") NAUDOJIMOSI SĄLYGAS PRIEŠ PRADĖDAMI JA NAUDOTIS. ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS ("NAUDOJIMO SĄLYGOS") NUSTATO TAISYKLES, KAIP PRIEITI PRIE SVETAINĖS IR JA NAUDOTIS. SVETAINE GALIMA NAUDOTIS TIK JUMS SUTIKUS SU ŽEMIAU PATEIKTOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS JEI NESUTINKATE SU NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, NEIKITE Į SVETAINĘ IR JA NESINAUDOKITE. EIDAMI Į SVETAINĘ ARBA JA NAUDODAMIESI, JŪS IR ĮMONĖ, KURIĄ ESATE ĮGALIOTAS ATSTOVAUTI ("JŪS" IR "JŪSŲ"), SUTINKATE LAIKYTIS IR SUTARTIES, IR NAUDOJIMO SĄLYGOMIS.

1. Teisė naudotis svetaine

Svetainę teikia UPS ir ja naudotis gali tik juridiniai asmenys ir pilnametystės sulaukę fiziniai asmenys, kurie, pagal taikytiną teisę, gali sudaryti teisiškai įpareigojančius sandorius. Jei Jūs neatitinkate šių reikalavimų, Jums neleidžiama naudotis svetaine.

Grįžti į viršų

2. Naudojimosi sąlygų apimtis

Šios naudojimosi sąlygos taikomos Jūsų naudojimuisi svetaine bei visomis svetainėje pateikiamomis programomis, programine įranga ir paslaugomis (kartu vadinamoms "Paslaugomis"), išskyrus tas paslaugas, kurios yra atskiro susitarimo dalykas. Naudojimuisi tam tikromis paslaugomis ar kitais svetainėje pateiktais elementais gali būti taikomos kitokios, savitos sąlygos ar susitarimai ("Paslaugų sutartis (-ys)"). Tokios paslaugų sutartys yra pateikiamos su pačiomis paslaugomis ar pridedamos prie paslaugų, kurioms taikomos, arba bus prieinamos per pridedamą aktyvią nuorodą.

Grįžti į viršų

3. Pakeitimai

Šias Naudojimo sąlygas UPS gali peržiūrėti ir atnaujinti bet kuriuo metu. Jei toliau naudositės Svetaine po to, kai bus pakeistos Naudojimosi svetaine sąlygos, tai bus laikoma Jūsų sutikimu su šiais pakeitimais. Bet koks Svetainės aspektas gali būti pakeistas, papildytas, ištrintas ar atnaujintas be įspėjimo, vien UPS nuožiūra. UPS taip pat gali bet kuriuo metu išimtinai savo nuožiūra keisti ar paskirti mokesčius už per Svetainę teikiamus produktus ir paslaugas. UPS savo nuožiūra bet kuriuo metu gali nustatyti ar pakeisti bendrą tvarką ir apribojimus, susijusius su kitais UPS produktais ir paslaugomis.

Grįžti į viršų

4. UPS paslaugų teikimo sąlygos

UPS teikiamų transporto ir susijusių paslaugų teikimo sąlygos (toliau – UPS paslaugų teikimo sąlygos) reglamentuoja jūsų per šią svetainę naudojamų UPS transporto ir susijusių paslaugų teikimo sąlygas ir apibrėžia bet kokias kitas sąlygas, kurios gali būti taikomos tokiems sandoriams, kaip apibrėžta šiose Svetainės sąlygose ir Paslaugų teikimo sutartyje (-se). UPS paslaugų teikimo sąlygos yra įtrauktos į šias Naudojimo sąlygas, todėl visos šiose sąlygose pateiktos nuorodos į Naudojimo sąlygas, kiek taikoma, laikomos nuorodomis į UPS paslaugų teikimo sąlygas.

Grįžti į viršų

5. Per Svetainę teikiama informacija ir paslaugos

Šios Naudojimo sąlygos taikomos jūsų per Svetainę ir naudojantis Paslaugomis teikiamai informacijai.  Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad bet kokia jūsų per Svetainę ar naudojantis Paslaugomis teikiama informacija yra ir liks tiksli ir išsami, ir kad prireikus jūs tokią informaciją tinkamai tvarkysite ir atnaujinsite.

Jūs pareiškiate UPS, kad turite įgaliojimus per Svetainę ar Paslaugas teikti atskiro asmens informaciją UPS, ir kad esate pateikę visus būtinus pranešimus ir gavote visus sutikimus, reikalaujamus tvarkyti tokią informaciją jums naudojantis atitinkamomis Paslaugomis.

Grįžti į viršų

6. Licencija ir nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės ("Intelektinė nuosavybė"), susijusios su Svetaine ir jos turiniu ("Turinys") yra išimtinė UPS, jos filialų ar trečiųjų šalių nuosavybė. Turinį saugo autorių teisių ir kiti įstatymai tiek Jungtinėse Valstijose, tiek kitose šalyse. Kai kurias Svetainės dalis taip pat saugo firminio stiliaus, prekybos paslapties, nesąžiningos konkurencijos ir kiti įstatymai, ir jų negalima kopijuoti ar imituoti kaip visumos ar iš dalies. Visa pritaikyta grafika, piktogramos ir kiti dalykai, esantys Svetainėje, yra prekių, paslaugų arba firminio stiliaus ženklai ("Ženklai"), kurie priklauso UPS, jos filialams ar kitiems juridiniams asmenims, suteikusiems UPS teisę ir leidimą naudoti šiuos Ženklus, ir kurių negalima naudoti arba keisti jokiu būdu be aiškaus rašytinio UPS sutikimo. Išskyrus atvejus, kai aiškiai leidžia šios Naudojimo sąlygos, Jums negalima kopijuoti, atkurti, keisti, nuomoti, skolinti, parduoti, kurti išvestinių kūrinių iš šių ženklų, siųsti, perduoti ar platinti Svetainės Intelektinę nuosavybę bet kokiu būdu be išankstinio UPS ar atitinkamos trečiosios šalies rašytinio leidimo. Išskyrus čia aiškiai nurodytus atvejus, UPS nesuteikia Jums jokių išreikštų ar numanomų teisių į UPS ar bet kokios trečiosios šalies Intelektinę nuosavybę.

UPS suteikia Jums ribotą, asmeninį, neperleidžiamą, neįgalinantį teikti leidimų ir atšaukiamą leidimą (a) pasiekti ir naudotis Svetaine, Turiniu ir Paslaugomis tik UPS pateikiamu būdu, bei (b) pasiekti ir naudotis Svetainėje siūlomomis UPS kompiuterių ir tinklo paslaugomis ("UPS Sistemos") tik UPS aiškiai leidžiamu būdu. Išskyrus šį ribotą leidimą, leisdama Jums patekti į Svetainę, UPS neperduoda jokių turtinių teisių į UPS Sistemas, informaciją ar per UPS Sistemas pasiekiamus duomenis ("Informacija"), Turinį, Paslaugas, Svetainę ar bet kokią kitą UPS nuosavybę. Išskyrus įstatymo reikalaujama arba čia aiškiai išreikšta apimtimi, jokioms Turinio ir (arba) Informacijos dalims negali būti taikomos apgrąžos technologijos, jos negali būti keičiamos, atkuriamos, pakartotinai paskelbiamos, verčiamos į bet kokią kalbą ar kompiuterio kalbą, persiunčiamos bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, perparduodamos ar perskirstytos be išankstinio rašytinio UPS sutikimo. Jums neleidžiama padirbti, parduoti, siūlyti parduoti, keisti, atkurti, pateikti, viešai atlikti, importuoti, platinti, persiųsti ar kitaip naudotis Turiniu bet kokiu būdu, nebent turėtumėte aiškų UPS leidimą.

Grįžti į viršų

7. Naudojimosi svetaine apribojimai

(a) neslėpsite per Svetainę persiunčiamos informacijos kilmės;
(b) nedėsite į Svetainę neteisingos ar klaidinančios informacijos;
(c) nepasieksite ir nesinaudosite jokiomis Svetainėje pateikiamomis paslaugomis, informacija, programomis ar programine įranga UPS aiškiai neleistu būdu;
(d) neįvesite ir neįkelsite į Svetainę jokios informacijos, kurioje yra virusų, Trojos arklių, kirminų, laiko bombų ar kitų kompiuterinių programų, kurių tikslas yra gadinti, sutrikdyti, perimti ar užvaldyti bet kokią sistemą, Svetainę ar Informaciją, arba kurios pažeidžia kito Intelektinės nuosavybės (kaip aprašyta toliau) ar teises;
(e) tam tikros Svetainės sritys yra skirtos tik UPS klientams;
(f) negalite pasiekti ar naudotis Svetaine, arba UPS Sistemomis ar Paslaugomis jokiu būdu, kuris, UPS nuomone, neigiamai paveiktų UPS Sistemų, Paslaugų ar Svetainės veikimą ar funkcijas, arba kliudytų įgaliotoms šalims pasiekti UPS Sistemas, Paslaugas ar Svetainę;
(g) negalite kadruoti arba taikyti kadravimo metodų, siekdami įdėti bet kokią Turinio arba Informacijos dalį arba aspektą be aiškaus rašytinio UPS leidimo.

Grįžti į viršų

8. Mūsų tinklapyje rasite su siuntimu susijusias sistemas bei informaciją

Jūsų prieigai prie su Gabenimu susijusių sistemų ir informacijos bei naudojimuisi jomis taikomos tokios sąlygos:

(a) "Su Gabenimu susijusias sistemas" sudaro UPS Sistemos, naudojamos siuntos keliui sekti, pervežimo trukmei nustatyti, UPS buvimo vietų ir adresų patvirtinimui bei kitoms su UPS siuntų gabenimo paslaugomis susijusioms funkcijoms atlikti bei informacijai pateikti. Su Gabenimu susijusiomis sistemomis ir iš tokių sistemų surinkta informacija ("Gabenimo informacija") galite naudotis tik su Jūsų arba Jūsų vardu užsakytomis arba Jums gabenamomis siuntomis susijusiais ir jokiais kitais tikslais.
(b) Su Gabenimu susijusios sistemos ir Gabenimo informacija yra privati UPS nuosavybė. UPS suteikia Jums leidimą naudotis su Gabenimu susijusių sistemų siuntos kelio sekimo funkcija tik sekti siuntas, kurias pateikėte Jūs ar kurios siunčiamos Jums pasinaudojant UPS pristatymu ir jokiu kitu tikslu. Be apribojimų, Jums nesuteikiama teisė teikti Gabenimo informaciją jokiose kitose svetainėse, ar kitaip ją atgaminti, platinti, kopijuoti, saugoti, naudoti ar parduoti Gabenimo informaciją komerciniais tikslais, negavus aiškaus rašytinio UPS leidimo. Tai yra asmeninė paslauga, todėl Jūsų teisė naudotis su Gabenimu susijusiomis sistemomis ir Gabenimo informacija yra neperleidžiama. Bet kokia prieiga ar naudojimasis, neatitinkantys šių sąlygų, yra neleistini ir griežtai draudžiami.
(c) Bet koks automatinės užklausos įrenginių, robotų, pasikartojančio duomenų kaupimo ir išskleidimo įrankių, programų, scenarijų ar kitų panašiai veikiančių mechanizmų naudojimas, susietas su Gabenimu susijusiomis sistemomis, yra aiškiai draudžiamas.

Grįžti į viršų

9. Nuorodos

(a) Nuorodos už svetainės ribų. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių Svetaines ir šaltinius (kartu - "Nurodytos svetainės"). Šios Nurodytos svetainės pateikiamos tik Jūsų patogumui, o ne kaip UPS suteikiamas tokių Nurodytų svetainių turinio patvirtinimas. UPS neteikia jokių duomenų ar garantijų dėl bet kokioje Nurodytoje svetainėje rasto turinio, programinės įrangos, paslaugos ar programos teisingumo, tikslumo, veikimo ar kokybės. UPS neatsako už Nurodytų svetainių pasiekiamumą ir jų turinį ar veiklą. Jei Jūs nusprendėte pasinaudoti prieiga prie Nurodytos svetainės, tai darote savo rizika. Be to, Jūsų naudojimuisi nurodytomis svetainėmis galioja taikytinos politikos nuostatos bei naudojimo sąlygos, įskaitant, bet neapsiribojant, Nurodytų svetainių privatumo politiką. (b) Grįžtamosios nuorodos. Pateikti nuorodas į kitus Svetainės puslapius nei http://www.ups.com per grynojo teksto nuorodą griežtai draudžiama, jei nėra atskiro nuorodų naudojimo susitarimo su UPS. Bet kokiai svetainei ar kitai priemonei, kuri nurodo į http://www.ups.com ar bet kurį ten prieinamą puslapį, draudžiama: (a) kartoti Turinį, (b) naudoti naršyklę ar kraštų aplinką apie Turinį, (c) teigti kokiu nors būdu, kad UPS ar kurie nors jos filialai remia šią svetainę ar jos siūlomus produktus, (d) neteisingai pateikti faktus, įskaitant jos santykius su UPS ar kuriuo nors UPS filialu, (e) pateikti neteisingą informaciją apie UPS produktus ar paslaugas, bei (f) naudoti bet kokį UPS ar jos filialų logotipą ar ženklą negavus aiškaus rašytinio UPS leidimo.

Grįžti į viršų

10. Pateikimai

UPS per Svetainę nepriima naujų paslaugų ar produktų idėjų, koncepcijų ar metodų ("Komentarai"). Jei tokie Komentarai gaunami, Jūs pripažįstate, kad: (a) jie nebus laikomi konfidencialiais ar kažkam priklausančiais nuosavybės teise, (b) UPS ir jos filialai neįsipareigoja išlaikyti šios informacijos konfidencialumo, ir (c) UPS turės neribotą, neatšaukiamą, pasaulinę, nemokamą teisę tokius Komentarus taikyti, perteikti, atkurti, skelbti, rodyti, platinti ir naudoti bet kokiu pasirinktu būdu.

Grįžti į viršų

11. Nutraukimas

Jūs sutinkate, kad UPS savo nuožiūra gali nutraukti arba sustabdyti Jūsų galimybes naudotis Svetaine, UPS Sistemomis, Informacija, Paslaugomis ir Turiniu, bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties (ar be priežasties), vien tik savo nuožiūra, netgi jei prieiga ir naudojimasis toliau leidžiami kitiems. Įvykus tokiam sustabdymui ar nutraukimui, Jūs privalote nedelsdami (a) nustoti naudotis Svetaine, ir (b) sunaikinti kopijas, kurias Jūs galite būti pasidarę iš bet kurios Turinio dalies. Prieiga prie Svetainės, UPS Sistemų, Informacijos ar Paslaugų po tokio nutraukimo, sustabdymo ar uždraudimo bus laikoma turto valdymo teisės pažeidimu. Be to, Jūs sutinkate, kad UPS nėra atsakinga Jums ar bet kokiai trečiajai šaliai už Jūsų prieigos prie Svetainės, UPS Sistemų, Informacijos ir (arba) Paslaugų nutraukimą ar sustabdymą.

Grįžti į viršų

12. Garantinių įsipareigojimų atsakomybės atsisakymas

UPS NEPATEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ APIE REZULTATUS, KURIUOS TURITE GAUTI, NAUDODAMIESI SVETAINE, UPS SISTEMOMIS, PASLAUGOMIS, INFORMACIJA AR TURINIU. JŪS NAUDOJATĖS JAIS SAVO RIZIKA.

SVETAINĖ, UPS SISTEMOS, INFORMACIJA, PASLAUGOS IR TURINYS PATEIKIAMI "KOKIE YRA" PAGRINDU. UPS, JOS LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI IR JOS TIEKĖJAI PLAČIAUSIA ĮSTATYMO LEIDŽIAMA APIMTIMI ATSISAKO VISŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, TIEK AIŠKIŲ, TIEK NUMANOMŲ, ĮSTATYMINIŲ AR KITŲ, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PERKAMUMO GARANTIJAS, NEKENKIMĄ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISĖMS BEI TINKAMUMĄ TAM TIKRAM TIKSLUI. UPS IR JOS FILIALAI, LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI IR TIEKĖJAI NETEIKIA PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ DĖL TURINIO, INFORMACIJOS AR PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ SVETAINĖJE, AR NAUDOJANTIS SVETAINE ARBA UPS SISTEMOMIS, TIKSLUMO, IŠBAIGTUMO, SAUGUMO AR SAVALAIKIŠKUMO. INFORMACIJA, KURIĄ GAVOTE IŠ SVETAINĖS, NESUKURIA GARANTIJOS, KURI NĖRA AIŠKIAI IŠREIKŠTA UPS ŠIOSE NAUDOJIMOSI SĄLYGOSE.

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA NUMANOMOS GARANTIJOS APRIBOJIMŲ, TAD APRIBOJIMAI IR IŠIMTYS, ESANTYS ŠIAME SKIRSNYJE, GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI. JEI ESATE VARTOTOJAS, ŠIOS NUOSTATOS NETURI ĮTAKOS JŪSŲ ĮSTATYMAIS NUSTATYTOMS TEISĖMS, KURIOS NEGALI BŪTI PANAIKINTOS, JEI TOKIŲ TURITE. JŪS SUTINKATE IR PRIPAŽĮSTATE, KAD ATSAKOMYBĖS IR GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, PATEIKTŲ ŠIOSE NAUDOJIMOSI SĄLYGOSE, APRIBOJIMAI IR IŠIMTYS YRA TEISINGI IR PAGRĮSTI.

Grįžti į viršų

13. Atsakomybės apribojimas

KIEK LEIDŽIA TAIKYTINI ĮSTATYMAI IR TIEK, KIEK KITAIP NUSTATYTA, KAD UPS ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, UPS BUS ATSAKINGA TIK UŽ FAKTINĘ ŽALĄ. KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, UPS, JOS FILIALAI, LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI, TIEKĖJAI AR BET KOKIOS TREČIOSIOS ŠALYS, MINĖTOS SVETAINĖJE, JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI UŽ ATSITIKTINĘ, NETIESIOGINĘ, PAVYZDINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ IR IŠPLAUKUSIĄ ŽALĄ, PRARASTĄ PELNĄ ARBA ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL PRARASTŲ DUOMENŲ AR VEIKLOS PERTRAUKIMO, ATSIRADUSIO DĖL NAUDOJIMOSI AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS ŠIA SVETAINE, UPS SISTEMOMIS, INFORMACIJA, PASLAUGOMIS AR TURINIU, NESVARBU, AR TAI BŪTŲ PAGRĮSTA GARANTIJA, SUTARTIMI, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU, DELIKTU AR KITU TEISINIU PAGRINDU, IR NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR UPS YRA INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, AR NE. KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, TEISĖS GYNIMO PRIEMONĖS, NUSTATYTOS JUMS ŠIOSE NAUDOJIMOSI SĄLYGOSE, YRA IŠSKIRTINĖS IR APSIRIBOJA TIK AIŠKIAI NURODYTOMIS ŠIOSE NAUDOJIMOSI SĄLYGOSE.

Grįžti į viršų

14. Atitiktis įstatymams, įskaitant eksporto kontrolę

Jūs sutinkate naudotis Svetaine griežtai laikydamiesi visų taikytinų įstatymų, nutarimų ir taisyklių reikalavimų ir tokiu būdu, kuris vienašališku UPS sprendimu, neigiamai neveiks UPS bendrovės geros valios ar reputacijos, ir Jūs nesiimsite veiksmų, dėl kurių UPS gali būti laikoma pažeidusi jai taikytinus įstatymus, nutarimus ar taisykles.

UPS ir Svetainė yra įsikūrę Jungtinėse Valstijose. Jungtinės Valstijos ir tam tikros kitos jurisdikcijos kontroliuoja produktų eksportą ir informaciją. Jūs sutinkate laikytis visų tokių taikytinų apribojimų ir neeksportuoti ar pakartotinai neeksportuoti Turinio (įskaitant bet kokią programinę įrangą ar Paslaugas) šalims ar asmenims, kuriems eksportuoti draudžia Jungtinių Valstijų ar kiti taikytini eksporto kontrolės įstatymai ar taisyklės. Jei Jūs pasieksite ir atsisiųsite Turinį (įskaitant bet kokią programinę įrangą ar Paslaugas) arba Informaciją, Jūs patvirtinate, kad Jūs nesate šalyje, į kurią toks eksportas yra draudžiamas, ar kad nesate fizinis arba juridinis asmuo, kuriam toks eksportas draudžiamas. Tik Jūs atsakote už tinkamą Jūsų jurisdikcijos įstatymų vykdymą ir bet kokių kitų taikytinų įstatymų dėl Turinio importo, eksporto ar reeksporto (įskaitant bet kokią programinę įrangą ar Paslaugas) vykdymą.

Grįžti į viršų

15. Į ateitį orientuotos ataskaitos

Išskyrus čia esančią istorinę informaciją, ataskaitos, pateiktos šioje Svetainėje, yra orientuotos į ateitį, atsižvelgiant į reikšmę pagal 1933 m. Vertybinių popierių akto 27A skirsnį ir 1934 m. Pasikeitimo vertybiniais popieriais akto 21E skirsnį. Tokios orientuotos į ateitį ataskaitos apima tam tikras rizikas ir netikrumą, įskaitant ataskaitas, susijusias su UPS ir jos vadovybės ketinimais, įsitikinimais ar esamais lūkesčiais dėl bendrovės strateginių krypčių, perspektyvų ir būsimų rezultatų. Tam tikri veiksniai gali lemti, kad faktiniai rezultatai iš esmės skirsis nuo tų, kurie pateikti į ateitį orientuotose ataskaitose, įskaitant ekonomines ir kitas sąlygas rinkose, kuriose veikiame, mūsų konkurencinę aplinką, ilgalaikius kontrolės, ekonominius ir kitus poveikius, kylančius dėl 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių, streikų, darbų sustabdymo ir sulėtinimo akcijų, vyriausybinių taisyklių, aviacinio kuro ir automobilių degalų kainų augimo, cikliškų ir sezoninių mūsų veiklos rezultatų svyravimų ir kitokio pobūdžio rizikos, kas aptarta bendrovės dokumentuose, pateiktuose JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijai, ir kurių aptarimai yra čia įtraukti informavimo tikslais.

Grįžti į viršų

16. Jurisdikcija

DIDŽIAUSIA ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI JŪS ŠIUO SUTINKATE, KAD BET KOKIE PROCESINIAI VEIKSMAI, KYLANTYS IŠ TO AR SUSIJĘ SU TUO, KAD JŪS NAUDOJOTĖS SVETAINE, UPS SISTEMOMIS, INFORMACIJA, PASLAUGOMIS IR TURINIU, BUS NAGRINĖJAMI VALSTIJOS AR FEDERALINIAME TEISME, POSĖDŽIAUJANČIAME FULTONO APYGARDOJE, JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ DŽORDŽIJOS VALSTIJOJE, IR JŪS AIŠKIAI ATSISAKOTE VISŲ PRIEŠTARAVIMŲ, KURIUOS GALITE TURĖTI DABAR AR ATEITYJE DĖL BYLOS NAGRINĖJIMO VIETOS AR DĖL JURISDIKCIJOS, KURIOJE ŠIS TEISMINIS PROCESAS VYKS. JŪS SUTINKATE, KAD BET KOKIA PRETENZIJA AR IEŠKINYS, KYLANTIS IŠ TO AR SUSIJĘS SU TUO, KAD JŪS NAUDOJOTĖS SVETAINE, UPS SISTEMOMIS, INFORMACIJA, PASLAUGOMIS IR (ARBA) TURINIU, TURI BŪTI PATEIKTAS PER VIENERIUS (1) METUS PO TO, KADA ATSIRADO TOKIOS PRETENZIJOS AR IEŠKINIO PAGRINDAS.

Grįžti į viršų

17. Taikytina teisė ir kalba

Didžiausia įstatymų leidžiama apimtimi šioms Naudojimosi sąlygoms taikoma Džordžijos valstijos Jungtinėse Amerikos Valstijose vidinė materialinė teisė, išskyrus: (i) Džordžijos kolizijos reguliavimo principus; (ii) Jungtinių Tautų Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių; (iii) 1974 m. Konvenciją dėl ieškinio senaties tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarties atveju; ir (iv) 1980 m. balandžio 11 d. Vienos protokolą, pakeitusį 1974 m. Konvenciją. Didžiausia įstatymų leidžiama apimtimi šioms Naudojimosi sąlygoms taikoma kalba yra anglų. Vertimai į kitas kalbas yra pateikti Jūsų patogumui, o versiją anglų kalba galite peržiūrėti: (a) grįžę į pasirinktos šalies namų puslapį, (b) pasirinkę anglų kalbos nuorodą puslapio viršuje, ir (c) tada paspaudę puslapio apačioje esančią nuorodą į Svetainės Naudojimo sąlygas, esančią puslapio apačioje.

Grįžti į viršų

18. Bendrosios sąlygos

Jūs negalite perleisti šių Naudojimosi sąlygų ar bet kokios savo naudos, teisių ar įsipareigojimų pagal šias naudojimosi sąlygas. Jei kurią nors šių Naudojimosi sąlygų nuostatų kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažins negaliojančia, jos negaliojimas nepaveiks likusių šių Naudojimosi sąlygų nuostatų galiojimo, kurios galios ir bus taikomos visa apimtimi. Joks šių Naudojimosi sąlygų atsisakymas nebus suprantamas kaip tolimesnis ar nuolatinis tokių nuostatų ir sąlygų arba kurios nors kitos nuostatos ar sąlygos atsisakymas.

Grįžti į viršų

19. Rašytinis dokumentas

Jūs galite išsaugoti šias Naudojimosi sąlygas rašytine forma, atsispausdindami jas sau, ir Jūs atsisakote visų kitų reikalavimų, kad šių Naudojimosi sąlygų tikrumas būtų įrodytas rašytiniu dokumentu.

Grįžti į viršų

20. Visas susitarimas

IŠSKYRUS TAI, KAS AIŠKIAI NUMATYTA ATSKIRU LEIDIMU, PASLAUGŲ AR KITU RAŠYTINIU SUSITARIMU TARP JŪSŲ IR UPS AR PATEIKTA TAIKOMAME UPS KAINŲ IR PASLAUGŲ VADOVE AR UPS TARIFUOSE, ŠIOS NAUDOJIMOSI SĄLYGOS SUDARO VISĄ SUSITARIMĄ TARP JŪSŲ IR UPS DĖL SVETAINĖS, UPS SISTEMŲ IR KITOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS BEI PASLAUGŲ, INFORMACIJOS IR JOJE PATEIKTO TURINIO, NAUDOJIMO, IR PAKEIČIA VISUS ANKSTYVESNIUS APTARIMUS, PRANEŠIMUS, POKALBIUS IR SUSITARIMUS, SUSIJUSIUS SU ŠIUO KLAUSIMU.

Grįžti į viršų

21. Kvebeko gyventojams

Šalys teigia, kad jos reikalavo, jog šios Naudojimosi sąlygos ir visi su tuo susiję dokumentai, dabartiniai ar būsimi, būtų surašyti tik anglų kalba.

Les parties déclarent par les présentes qu'ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Grįžti į viršų

22. Klientų aptarnavimas

Su Svetaine susijusius klausimus ir komentarus galima pateikti UPS Klientų aptarnavimo centrui.

Grįžti į viršų