• Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daugiau
Eiti į pagrindinį turinį

UPS My Choice paslaugų teikimo sąlygos

(1) Taikytinos sąlygos. Jūsų naudojimuisi UPS My Choice® paslaugomis (toliau – „Paslauga“) taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos (įskaitant bet kokias toliau pateiktas papildomas sąlygas) (toliau – „Sąlygos“) ir šie dokumentai, kurie taikomi tiek, kiek nėra pakeisti šiomis Sąlygomis:

 • konkrečiai vietai ar šaliai taikomas (-i) dokumentas (-ai), kuriame (-iuose) aprašomos UPS® paslaugos, susijusios su nedidelių paketų siuntomis ir krovinių gabenimu, teikiamos jūsų vietovėje ar šalyje
 • UPS paslaugų tarifai / terminai ir sąlygos (toliau – „UPS terminai ir sąlygos“)1;
 • taikomas UPS kainoraštis ir paslaugų aprašymas („UPS paslaugų aprašymas“)2; (Pastaba: UPS paslaugų aprašymas ir UPS terminai ir sąlygos kartu vadinami „Kainoraščiu“
 • UPS technologijų sutartis3
 • paslaugų aprašymas, kurį galima rasti UPS My Choice pagrindiniame puslapyje4, kuris galioja paslaugos teikimo metu; i
 • UPS privatumo pranešimas5.

1. Peržiūrėti UPS terminus ir sąlygas

2. Peržiūrėti UPS paslaugų aprašymą

3. Peržiūrėti UPS technologijų sutartį

4. UPS My Choice® pagrindinis puslapis

5. Peržiūrėti UPS privatumo pranešimą

Šie Paslaugą ir UPS paslaugas aprašantys dokumentai, UPS terminai ir sąlygos, UPS paslaugų aprašymas, UPS technologijų sutartis ir UPS privatumo pranešimas yra kartu vadinami „Taikytinomis sąlygomis“, ir bet kuri viena ar daugiau šių Taikytinų sąlygų arba bet kuri jų dalis gali būti keičiama apie tai nepranešus. Jūsų naudojimuisi Paslauga taikomos bet kokios arbitražo nuostatos, nurodytos Taikytinose sąlygose; jos bus taikomos bet kokiems reikalavimams, atsirandantiems teikiant UPS paslaugas.

Jūs patvirtinate, kad peržiūrėjote, supratote ir sutinkate su Sąlygomis bei jų taikymu. Jei yra prieštaravimų tarp šių Sąlygų ir kitų Taikytinų sąlygų dalių, Paslaugos atžvilgiu pirmenybė teikiama šioms Sąlygoms. Atsižvelgiant į vietovę ar šalį, kurioje siunta pateikiama UPS gabenimui, pavadinimas UPS reiškia atitinkamą įmonę, nurodytą atitinkamose Taikytinose sąlygose. UPS gali samdyti subrangovus (pavyzdžiui, kitus UPS įgaliotus vežėjus) teikti paslaugas ir vykdyti sutartis tiek savo vardu, tiek savo tarnautojų, agentų ir subrangovų vardu, kurių kiekvienas naudojasi šiomis Sąlygomis.

Jūs patvirtinate, kad savo vietovėje ar šalyje esate pilnametis (-ė) ir turite pilną teisinį veiksnumą. Naudodamiesi Paslauga sutinkate su šiomis Sąlygomis. Ne kiekviena Paslaugos funkcija pasiekiama visose UPS aptarnaujamose vietovėse ar šalyse. UPS My Choice® paslaugos, pasiekiamos naudojantis Paslauga, rodomos jums prisijungus prie savo UPS My Choice® paskyros. Šios Sąlygos taikomos visiems Paslaugos, kurią UPS teikia jūsų gyvenamojoje vietovėje ar šalyje, aspektams. Jei esate vartotojas, šios Sąlygos neturi įtakos jūsų turimoms įstatymų numatytoms teisėms (jei tokių yra), kurių negalima atsisakyti pagal taikytinus įstatymus.

Jūs galite pranešti UPS apie savo komunikavimo parinktis (toliau – „Komunikavimo parinktys“), atnaujindami savo UPS kliento numerio sąranką, arba vadovaudamiesi UPS privatumo pranešime pateiktomis instrukcijomis.

(2) Leidimas ir sutikimas.

 1.   Bendroji informacija. Naudodamiesi Paslauga paketui siųsti, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: i) siuntėjas jus įgaliojo keisti siuntėjo pristatymo instrukcijas, įskaitant pristatyti paketą kitu adresu, leisti atsiimti paketą, atidėti pristatymą, keisti siuntėjo pasirinktą paslaugą ar paslaugų lygį arba perplanuoti pristatymą ir gauti išankstinį pranešimą apie paketą bei jo pristatymo informaciją, ir ii) gavote visus kitus įgaliojimus, leidimus ir sutikimus, reikalingus norint užsisakyti Paslaugą, ja pasinaudoti ar gauti jos naudą pagal šias Sąlygas.
 2. Įgaliojimas palikti kaimynui.  UPS My Choice®“ funkcija „Palikti kaimynui“ suteikia galimybę paketus gauti kaimyno adresu, kuris yra nedideliu / ribotu atstumu nuo pradinio paskirties adreso ir kurį galima lengvai nueiti pėsčiomis.  UPS savo išimtiniu ir neribotu pasirinkimu gali nuspręsti vykdyti arba nepaisyti prašymo suteikti paslaugą „Palikti kaimynui“.  Jei siųsdami paketą pasirinksite parinktį „Palikti kaimynui“ (jeigu UPS teikia šią paslaugą jūsų gyvenamojoje vietoje ar šalyje), taikomos šios nuostatos:  Prašysime pateikti šią kaimyno asmeninę informaciją: vardą, pavardę ir adresą.  Jūs sutinkate, kad esate įpareigoti informuoti nurodytą kaimyną, kad jo duomenys bus tvarkomi jūsų paketų pristatymo tikslu, ir, prieš pasidalindami jo vardu, pavarde, adresu, el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu (jei taikoma) su UPS, gauti kaimyno sutikimą bei leisti UPS bendrauti su šiuo kaimynu; taip pat jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate šio kaimyno įgalioti dalintis tokia informacija.  Jūs ir toliau atsakote už pateiktą informaciją, įskaitant bet kokią informaciją apie kaimyną.  Jūs taip pat privalote pranešti kaimynui, kurį nurodėte, kad i) UPS yra kaimyno asmeninės informacijos duomenų valdytojas, ir šią asmeninę informaciją UPS tvarkys pirmiau minėtu tikslu, ir ii) šis kaimynas turės teisę susipažinti su savo asmenine informacija bei ją ištaisyti.  Jei jūs ar jūsų kaimynas mus informuos, kad nepageidauja gauti jūsų paketų, imsimės pagrįstų veiksmų, kurie tuo metu bus prieinami UPS, kad įvykdytumėte šį prašymą.

   
 3. Įgaliojimas palikti be parašo. UPS My Choice®“ funkcija „Palikti be parašo“ jums leidžia suteikti internetinį įgaliojimą UPS, kad ši pristatytų paketus nereikalaudama parašo, kai planuojate nebūti namuose ir negalite patys pasirašyti.  Pasirinkdami paslaugą „Palikti be parašo“, jūs aiškiai įgaliojate UPS jums adresuotus siunčiamus paketus palikti jūsų adresu, kai namie nėra asmens, galinčio priimti siuntą; jūs taip pat pareiškiate ir garantuojate, kad esate tinkamai įgalioti leisti paketą palikti pasirinktoje vietoje.  UPS mėgins siuntą pristatyti tik vieną kartą ir ją pristatydama neprašys parašo.  UPS pristatymo įrašas laikomas galutiniu pristatymo patvirtinimu.  Pasirinkdami siuntos palikimo be parašo paslaugą, sutinkate, kad ji bus palikta jūsų nurodytoje vietoje.  Jūs prisiimate bet kokią atsakomybę ir įsipareigojimus, kylančius dėl siuntos praradimo ar žalos jai, taip pat dėl bet kokio praradimo ar žalos (net ir trečiosioms šalims), kurį sukėlė nurodytu adresu palikta siunta.  UPS turi išimtinį ir neribotą pasirinkimą vykdyti jūsų prašymą „Palikti be parašo“ (arba to nedaryti, pavyzdžiui, dėl tokių pristatymo sąlygų, kaip blogos oro sąlygos ar susirūpinimas sauga).  Siuntos palikti be parašo gali būti neįmanoma, jei siuntėjas nurodė, kad jūsų siuntai reikalingas suaugusio asmens parašas arba jei siuntėjas jo neįtraukė kaip pristatymo varianto.

   
 4. Namų ūkio nario įgaliojimas.  UPS My Choice®“ funkcija „Namų ūkio nario įgaliojimas“ leidžia jums dalintis „UPS My Choice®“ privalumais su kitais savo namų ūkio nariais.  Namų ūkio narys yra asmuo, kuris gyvena tuo pačiu adresu ir turi tokią pačią pavardę kaip jūs bei yra jūsų giminaitis arba sutuoktinis.  Kai UPS teikia šią paslaugą jūsų gyvenamojoje vietoje ar šalyje, jums gali būti leidžiama į savo „UPS My Choice®“ narystę įtraukti namų ūkio narį, gyvenantį pagrindinėje gyvenamojoje vietoje, susietoje su jūsų „UPS My Choice®“ pristatymo adresu.  Naudodamiesi Paslauga paketui siųsti, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad su jūsų naryste susieti namų ūkio nariai jus įgaliojo atlikti veiksmus, susijusius su namų ūkio narių siuntomis, įskaitant siuntų pristatymo eigos peržiūrą, pranešimų apie pristatymą nustatymą ir pristatymo nurodymų pateikimą.  Jūs sutinkate, kad, prieš įtraukdami namų ūkio narius į savo „UPS My Choice®“ narystę ir pasidalindami su UPS namų ūkio nario vardu (-ais), pavarde (-ėmis) ir adresu (-ais), privalote gauti namų ūkio narių sutikimą.

   
 5. Siuntos palikimas nurodytoje vietoje. UPS My Choice®“ funkcija „Įgaliojimas palikti vietoje“ leidžia jums nurodyti tam tikras vietas, kuriose norite, kad mūsų kurjeris paliktų jūsų paketą.  Kai UPS teikia šias paslaugas jūsų gyvenamojoje vietoje ar šalyje, jei pasirinkote paslaugą „Palikti vietoje“ ir nurodėte, kad paketas turi būti paliktas tam tikram asmeniui, arba jei pasirinkote paslaugą „Palikti kaimynui“ ar „Palikti be parašo“, jūs sutinkate, kad palikus paketą pagal jūsų nurodymą, jis bus laikomas pristatytu.  Jūs prisiimate bet kokią atsakomybę už paketo praradimą ar sugadinimą, taip pat už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl paketo, net ir padarytus trečiosioms šalims po to, kai paketas buvo paliktas pagal jūsų nurodymus arba, paslaugos „Palikti be parašo“ atveju, gavėjo nuožiūra.  Paslauga „Palikti vietoje“ gali būti negalima, jei siuntėjas nurodė, kad jūsų siuntai reikia suaugusio asmens parašo arba jei siuntėjas jos neįtraukė kaip pristatymo varianto.

(3) Mokesčiai ir rinkliavos. Jūs sutinkate sumokėti visus taikomus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su Paslauga, kurie gali apimti paketui taikomus sandorio mokesčius arba mokesčius, taikomus pagal jūsų išreikštas tam tikrų Paslaugų nuostatas, įskaitant (be apribojimų) ir tiek, kiek pasiekiama jūsų gyvenamojoje vietoje ar šalyje, paslaugas „Pristatyti paketą kitą dieną“, „Pristatyti paketą kitu adresu“, „Pakartotinai pristatyti mano adresu“, „Tris kartus bandyti pristatyti mano adresu“ ir kitas Paslaugas, kurias UPS savo išimtine ir neribota nuožiūra gali teikti jūsų gyvenamojoje vietoje ar šalyje.  Jei prašoma kokių nors Paslaugų, ir reikalaujama paketą perduoti arba pristatyti už gavėjo pradinio adreso (pristatymo adresas, kurį iš pradžių nurodė siuntėjas) pradinio pristatymo zonos ribų, taip pat taikomi papildomi gabenimo mokesčiai.  Gabenimo mokesčiai (jei taikomi) bus apskaičiuojami pagal tarifą, taikomą atstumui tarp pradinio gavėjo adreso ir peradresavimo adreso, o suma bus susieta su jūsų prašymu.

Dėl Paslaugos pobūdžio, pradinio pristatymo laiko garantijos ir UPS aptarnavimo garantija / pinigų grąžinimo garantija (tiek, kiek teikiama jūsų gyvenamojoje vietoje ar šalyje) netaikomos paketams, kuriems taikoma Paslauga. UPS gali bet kuriuo metu iš anksto neįspėjusi pakeisti bet kokius mokesčius ir (arba) rinkliavas, kurie taikomi Paslaugai, laikydamasi pranešimo reikalavimų, kurie taikomi pagal taikytinus įstatymus. Papildomi mokesčiai ir rinkliavos nebus apskaičiuoti paketams, kuriems UPS negali suteikti prašomos Paslaugos.

Jei norite pasirinkti jūsų gyvenamojoje vietoje ar šalyje UPS teikiamas Paslaugas, kurioms taikomi papildomi mokesčiai ir (arba) rinkliavos, galite įvesti kredito kortelės numerį ar nustatyti kitą mokėjimo būdą, prisijungę prie savo UPS kliento numerio adresu www.ups.com6, eidami į savo kliento numerio profilio nustatymus ir pasirinkdami „Mokėjimo parinktys“.  Jūs įgaliojate UPS nuo mokėjimo kortelės ar taikant kitą mokėjimo būdą, pasirinktą jūsų UPS kliento numerio profilio dalyje „Mokėjimo parinktys“, automatiškai nuskaičiuoti visus taikytinus mokesčius ir rinkliavas, ir ateityje nuskaičiuoti šias sumas, kai jos atsiranda, taikant pasirinktą mokėjimo būdą, kol savo įgaliojimą atšauksite.  Galite pakeisti mokėjimo būdą arba atšaukti savo įgaliojimą, pasirinkdami savo UPS kliento numerio profilio dalį „Mokėjimo parinktys“ ir atlikdami pageidaujamus pakeitimus.  Mokėjimų įgaliojimo pakeitimo ar atšaukimo įvykdymas gali užtrukti iki 10 kalendorinių dienų.

6. Apsilankykite ups.com

(4) Pristatymas į „UPS Access Point®“ vietą. UPS Access Point®“ vieta yra nepriklausomai veiklą vykdanti UPS paskirta įmonė, kurioje gavėjas gali gauti pristatytą paketą, jei ši paslauga teikiama jūsų gyvenamojoje vietoje ar šalyje.

Paketams, kuriuos galima atsiimti „UPS Access Point®“ vietoje, taikomi apribojimai, įskaitant (be apribojimų) svorio ir dydžio bei faktinės ir deklaruotos vertės apribojimus, kaip nurodyta „UPS Access Point®“ vietų vadove7. Prieš atiduodami siuntą jums ar kitam įgaliotam gavėjui „UPS Access Point®“ vietoje, galime reikalauti, kad jūs ar įgaliotas gavėjas pateiktų gavėjo vardą ir pavardę bei adresą, taip pat įgalioto gavėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įskaitant, be apribojimų, valstybės išduotą asmens dokumentą, tiek, kiek leidžiama pagal taikytinus įstatymus. Visa tokio pobūdžio informacija, pateikta UPS, bus naudojama pagal UPS privatumo nuostatas. Nors kai kurios jurisdikcijos pagal taikytinus įstatymus nereikalauja atlikti šių veiksmų, kai atiduodame siuntą kitam įgaliotam gavėjui (ne jums), patvirtinate ir garantuojate, kad pranešite ir gausite įgalioto gavėjo sutikimą, kad visą asmeninę informaciją, pateiktą UPS, UPS tvarkys tapatybės patvirtinimo ir autorizavimo tikslais ir gali perduoti ją į kitas šalis, ne tik toje vietoje arba šalyje, kurioje UPS surinko informaciją.

Neatsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta anksčiau, „UPS Access Point®“ vietoje už viską atsakote patys.  Bet kokiai UPS atsakomybei už prarastas, apgadintas ar pavėluotas siuntas, siunčiamas į „UPS Access Point®“ vietą, taikomi apribojimai, išdėstyti čia ir Taikytinose sąlygose.  Jeigu prašėte laikyti siuntas „UPS Access Point®“, kad atsiimtų klientas, jos bus laikomos dešimt (10) dienų (išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Meksiką ir Puerto Riką, kur jie bus laikomi septynias (7) dienas), tada tokios siuntos grąžinamos siuntėjui (transportavimo mokesčiai bus taikomi siuntėjui, jeigu siuntos grąžinamos siuntėjui).

(5) Duomenų naudojimas.  Jeigu kreipsitės dėl „UPS My Choice®“ narystės, jums gali tekti pateikti UPS arba jos paslaugų teikėjui tam tikrą asmeninę informaciją pirmiau išdėstytais tikslais, kuriems yra taikomos UPS privatumo nuostatos. Pateikdami paraišką sutinkate, kad jūsų asmeninė informacija būtų renkama ir naudojama šiuo tikslu.

 Sutinkate, kad UPS, kitos UPS grupės bendrovės visame pasaulyje ir UPS įgalioti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai (įskaitant bendroves, kurių buveinės yra už jūsų gyvenamosios vietos ar šalies ribų ir (arba) vietose ar šalyse, kuriose nėra tokio duomenų apsaugos lygio, kaip jūsų vietoje ar šalyje, arba vietoje ar šalyje, kurioje siunta pateikta UPS siųsti) naudotų visus jūsų mums pateiktus duomenis, kad suteiktų jums „UPS My Choice®“ paslaugą ir kitais anksčiau išdėstytais tikslais, kuriems taikomos UPS privatumo nuostatos. Turite tam tikrų teisių, kurias galite įgyvendinti kreipdamiesi į UPS pagal instrukcijas, pateiktas UPS privatumo nuostatose.

(6)UPS My Choice®“ narystė. Jums prieinamos „UPS My Choice®“ narystės funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą, registracijos būdą, jūsų pateiktą informaciją ir jūsų sutikimą su taikytinomis sąlygomis. Todėl UPS gali suteikti ribotą prieigą prie kai kurių Paslaugų (pvz., galbūt gausite tik įspėjimus el. paštu apie paketo pristatymą). Jums gali reikėti pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą, kad suteiktume prieigą prie „UPS My Choice®“ narystės ar tam tikrų „UPS My Choice®“ paslaugų (pvz., peradresuoti siuntas).

 Bet kada galite nustoti naudotis Paslauga ir nutraukti „UPS My Choice®“ narystę prisijungę prie „UPS My Choice®“ paskyros, „UPS My Choice®“ parinkčių skiltyje pasirinkę parinktį „Tvarkyti mano narystę (-es)“ ir pasirinkę nutraukti narystę (-es). Taip pat galite nutraukti savo „UPS My Choice®“ narystę paskambinę vietiniu UPS klientų aptarnavimo skyriaus kontaktiniu numeriu, paskelbtu internete adresu www.ups.com.

(7) Atsakomybės apribojimai. TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMUS, UPS NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKĮ PRARADIMĄ, SKUNDĄ, ĮSIPAREIGOJIMĄ AR BET KOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TIESIOGINE, NETIESIOGINE, SUSIJUSIA, YPATINGA AR PAVYZDINGA ŽALA, PAGRĮSTA SUTARTIMI AR KITAIP („Praradimas“), ATSIRADUSIA DĖL UPS PASLAUGOS SUTEIKIMO ARBA NESUTEIKIMO, ĮSKAITANT ATVEJUS, KAI BUVO LAIKOMASI GAVĖJO INSTRUKCIJŲ, NESILAIKOMA GAVĖJO INSTRUKCIJŲ, PRISTATYMĄ, KAI BUVO LAIKOMASI AR NESILAIKOMA GAVĖJO INSTRUKCIJŲ, NETEISINGĄ PRISTATYMĄ AR PAVĖLUOTĄ PRISTATYMĄ. TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMUS, UPS ATSAKOMYBĖ, SUSIJUSI SU PASLAUGA, ĮSKAITANT ATSAKOMYBĘ UŽ SIUNTOS PRARADIMĄ, APGADINIMĄ AR PAVĖLUOTĄ PRISTATYMĄ, APRIBOJAMA PAGAL TAIKYTINAS SĄLYGAS. UPS NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ GRYNAI EKONOMINIO POBŪDŽIO ŽALĄ, TOKIĄ KAIP ALTERNATYVIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠLAIDOS, PELNO PRARADIMAS, VERSLO GALIMYBIŲ PRARADIMAS AR PAJAMŲ PRARADIMAS. UPS PASLAUGŲ GARANTIJA / PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA (TIEK, KIEK UPS TAIKO JŪSŲ GYVENAMOJOJE VIETOJE AR ŠALYJE) NETAIKOMA SIUNTOMS, KURIOMS TAIKOMOS „UPS MY CHOICE®“ PASLAUGOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PASLAUGOS LYGIO PAKEITIMU. APIE VISAS PRETENZIJAS DĖL PRARADIMO, APGADINIMO AR VĖLAVIMO TURI BŪTI PRANEŠTA UPS, PATEIKIANT SIUNTĖJO ARBA, KAI REIKIA PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMUS, GAVĖJO TARIFĄ.

TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMYS, UPS NELAIKOMA ATSAKINGA UŽ PRARADIMUS, KURIE BUVO PATIRTI (I) NE DĖL JOS APLAIDUMO AR (II) DĖL NENUGALIMO JĖGOS APLINKYBIŲ (KAIP APIBRĖŽIAMA TAIKYTINUOSE ĮSTATYMUOSE).

TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAKYTINUS ĮSTATYMUS, UPS NEATSAKO UŽ BET KOKĮ PRARADIMĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, JŪSŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS PRARADIMU, VAGYSTE, PAKEITIMU, NETEISĖTA PRIEIGA PRIE JOS ARBA JOS GAVIMU, ARBA UŽ KITUS SAUGUMO PAŽEIDIMUS, PAVOJUS AR INCIDENTUS, SUSIJUSIUS SU JŪSŲ ASMENINE INFORMACIJA, ĮVYKDYTUS TREČIŲJŲ ASMENŲ AR KITAIP DĖL NETINKAMO ASMENINĖS INFORMACIJOS, KURIĄ TEIKIATE UPS, KAD JI GALĖTŲ SUTEIKTI JUMS PASLAUGAS, SAUGUMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO AR PAŽEIDIMO (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT SAUGOS KODAIS AR INFORMACIJA APIE ATOSTOGAS).

UPS PASLAUGA PAGAL ŠIAS SĄLYGAS TEIKIAMA „TAIP, KAIP YRA, SU VISAIS TRŪKUMAIS“ IR UPS NETEIKIA JOKIŲ AIŠKIAI NURODYTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠIA PASLAUGA. NEAPRIBOJANT BENDRO PIRMIAU PATEIKTOS INFORMACIJOS POBŪDŽIO, TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINUS ĮSTATYMUS, UPS AIŠKIAI ATSISAKO ATSAKOMYBĖS UŽ VISAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, BET KOKIAS GARANTIJAS AR SĄLYGAS DĖL PERKAMUMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, SUSIJUSIAS SU PAGAL ŠIAS SĄLYGAS SUTEIKTA PASLAUGA IR VISAIS SUSIJUSIAIS PATARIMAIS, DIAGNOSTIKA IR REZULTATAIS. PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD UPS NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIAS KLAIDAS, PRALEIDIMUS, NEVYKDYMĄ, TRŪKUMUS ARBA NEATITIKTIS, SUSIJUSIAS SU PASLAUGA.

ŠIOS SĄLYGOS SUTEIKIA JUMS SPECIALIAS TEISES. TAIP PAT GALITE TURĖTI KITŲ TEISIŲ, KURIOS SKIRIASI PRIKLAUSOMAI NUO JURISDIKCIJOS. SUTINKATE IR PRIPAŽĮSTATE, KAD ŠIOSE SĄLYGOSE TEIKIAMI ATSAKOMYBĖS IR GARANTIJOS APRIBOJIMAI IR IŠIMTYS YRA TEISINGOS IR PAGRĮSTOS.

(8) Teisinė atitiktis ir žalos atlyginimas.  Visada, kai naudositės Paslauga ir pasirinksite kokią nors Paslaugos funkciją (įskaitant, be apribojimų, paslaugą, kai siuntos paliekamos kaimynui) ar naudositės komunikavimo parinktimis, laikysitės visų taikytinų įstatymų ir kitų teisės aktų, šiai Paslaugai taikytinų UPS reikalavimų, šių Sąlygų ir Taikytinų sąlygų.  Tiek, kiek leidžiama pagal taikytinus įstatymus, sutinkate kompensuoti nuostolius, ginti ir nereikšti siuntėjui ir UPS, jos patronuojančiosioms bendrovėms ir asocijuotosioms įmonėms, jų pareigūnams, vadovams, darbuotojams, agentams, jų teisių perėmėjams ir įgaliotiniams pretenzijų, reikalavimų, nelaikyti jų atsakingais už patirtas išlaidas, įsipareigojimus, neteikti jokio pobūdžio ieškinių, nepradėti teisių įgyvendinimo procedūrų ir bylų, susijusių su netinkamu ar aplaidžiu jūsų pasirinktos Paslaugos ar UPS „My Choice®“ parinkčių naudojimu, įskaitant (be apribojimų), pzv., paslaugą, kai siuntos paliekamos kaimynui, taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų arba šiai Paslaugai taikytinų UPS reikalavimų arba šių Sąlygų arba taikytinų sąlygų nesilaikymu.

 

(9)Pakeitimas, nutraukimas.  Tiek, kiek leidžiama pagal taikytinus įstatymus, UPS bet kuriuo metu gali savo nuožiūra ir iš anksto neįspėjusi (a) iš dalies keisti arba naujinti taikytinas sąlygas, (b) keisti, laikinai stabdyti ir (arba) nutraukti Paslaugos ar jos dalies teikimą, neužsitraukdama atsakomybės jūsų ar trečiosios šalies atžvilgiu, (c) taikyti, netaikyti mažinti ir (arba) kitaip keisti mokesčius, susijusius su Paslauga, ir (arba) (d) siūlyti palankias galimybes kai kuriems arba visiems Paslaugos naudotojams.  Jei UPS bet kuriuo metu atliks tokių pakeitimų, jūs arba jų laikysitės, arba pranešite UPS, kad su jais nesutinkate, toks pranešimas turės paslaugos nutraukimo poveikį ir iškart nustosite naudotis Paslauga.  Jeigu toliau naudositės Paslauga (įskaitant bet kokį Paslaugos naudojimą po to, kai iš jūsų buvo gautas pranešimas apie nesutikimą su pakeitimais), bus laikoma, kad sutikote su pakeitimais.  Jei UPS nustos taikyti, sumažins ir (arba) kitaip pakeis bet kokius mokesčius, susijusius su Paslauga (-omis), neturite teisės gauti nuolaidos, kompensacijos ir (arba) jums nebus kitaip grąžinti pinigai dėl to, kad šie mokesčiai nebetaikomi, sumažinti ar pakeisti.  UPS pasilieka teisę atsisakyti mėginimo teikti Paslaugą, jei UPS nusprendžia, kad tokie veiksmai kelia pavojų UPS, jos darbuotojams, jos darbui ar bet kuriai trečiajai šaliai.

(10) Nuostatų atskiriamumas.  Jeigu teismo nutarimu arba sprendimu (arba kitu pagrindu, turinčiu teisinę galią) nustatoma, kad bet kuri iš šių Sąlygų nuostatų yra niekinė, neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, tokia nuostata (i) turi būti pakeista tik tiek, kiek reikia, kad ji būtų įgyvendinama pagal taikytinus įstatymus šiuo konkrečiu atveju arba pagal šį nutarimą, sprendimą ar kitu pagrindu arba (ii) UPS sprendimu ir UPS nuožiūra nuostata bus atskirta šiuo konkrečiu atveju ar pagal šį nutarimą, sprendimą ar kitu pagrindu, o kitos Sąlygos ir toliau galios tiek, kiek leidžiama pagal taikytinus įstatymus.  Siekdami aiškumo pranešame, kad bet koks Sąlygų pakeitimas ir (arba) atskyrimas, paminėtas šiame skyriuje, taikomas tik šalims, kurių atžvilgiu yra priimtas teismo nutarimas arba kitas sprendimas, kuriame nurodoma, kad viena ar daugiau šių Sąlygų nuostatų yra niekinė, neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama; visais kitais atvejais šios Sąlygos taikomos be pakeitimo arba atskyrimo, padarytų vadovaujantis šiuo skyriumi.

(11) Apsaugos pagal pašto siuntų slaptumo įstatymus atsisakymas. Pripažįstate, kad dėl tam tikrų pristatymo parinkčių, kurios yra Paslaugos dalis, informacija, saugoma pagal pašto siuntų slaptumo įstatymus, taikytinus pagal jūsų jurisdikciją, gali tapti prieinama trečiosioms šalims (pvz., kaimynas, gaudamas jums adresuotą paketą, gali atkreipti dėmesį į tai, kad gaunate paketą iš tam tikro siuntėjo).  Kadangi naudojantis šia Paslauga, informacija, saugoma pagal taikytinus pašto siuntų slaptumo įstatymus, susijusius su jums adresuotomis siuntomis, taps arba gali netyčia tapti prieinama trečiosioms šalims dėl jūsų pateiktų pristatymo nurodymų, atsisakote apsaugos tiek, kiek leidžiama pagal taikytinus įstatymus, pašto siuntų slaptumo įstatymus, susijusius su paketų pristatymais, kai pasirenkate tokią funkciją arba Paslaugą.

Papildomos konkrečios šalies nuostatos.

(12) Prancūzija.  Jei naudojatės paslauga Prancūzijoje:

atsisakymo teisė. Pagal Prancūzijos vartotojų kodekso L. 121-21-8, 12 straipsnius neturite atsisakymo teisės.

 Jurisdikcija.  Jei naudositės Paslauga kaip klientas, visi šalių ginčai ir pretenzijos bus teikiamos teismams, nustatytiems pagal taikytinų įstatymų sąlygas.  Visais kitais atvejais sutinkate, kad visi šalių ginčai ir pretenzijos būtų teikiamos Paryžiaus teismams.  Pranešame, kad bet kuriuo atveju galite pasinaudoti įprastais tarpininkavimo ar alternatyvaus ginčų sprendimo būdais.

 
(13) Vokietija.
Jei naudojatės paslauga Vokietijoje:

bendroji informacija. Išskyrus atvejus, kai paketo pristatymas peradresuojamas arba keičiama siuntėjo pasirinkta paslauga ar paslaugos lygis, 2(a) skyrius netaikomas klientams, kurie naudojasi Paslauga kitais nei verslo, prekybos ar profesiniais tikslais.

Įgaliojimas palikti be parašo. (2)c skyrius netaikomas klientams Vokietijoje ir keičiamas toliau pateikiama nuostata.

Naudodami „UPS My Choice®“ funkciją, leidžiančią palikti siuntą be parašo, galite internetu suteikti leidimą, kad UPS atiduotų pristatytus paketus be parašo. Pasirinkdami paslaugą, leidžiančią palikti siuntą be parašo, leidžiate UPS palikti jums adresuotus paketus jūsų adresu, kai nėra nieko, kas galėtų priimti pristatymą ir pripažįstate, kad galite leisti palikti paketą pasirinktoje vietoje. UPS mėgins siuntą pristatyti tik vieną kartą ir ją pristatydama neprašys parašo. Pasirinkdami siuntos palikimo be parašo paslaugą, sutinkate, kad ji bus palikta jūsų nurodytoje vietoje. Jūs prisiimate bet kokią atsakomybę ir įsipareigojimus, kylančius dėl siuntos praradimo ar žalos jai, taip pat dėl bet kokio praradimo ar žalos (net ir trečiosioms šalims), kurį sukėlė nurodytu adresu palikta siunta. UPS dės visas pastangas, kad patenkintų jūsų prašymą palikti siuntą be parašo (ir gali to nepadaryti, pavyzdžiui, dėl pristatymo sąlygų, tokių kaip nepalankios oro sąlygos ar saugos problemos). Siuntos palikti be parašo gali būti neįmanoma, jei siuntėjas nurodė, kad jūsų siuntai reikalingas suaugusio asmens parašas arba jei siuntėjas jo neįtraukė kaip pristatymo varianto.

Siuntos palikimas nurodytoje vietoje. 2 skirsnio e punktas netaikomas klientams Vokietijoje ir pakeičiamas šia nuostata:

UPS My Choice®“ pristatymo variantas „Palikti vietoje“ leidžia jums nurodyti tam tikras vietas, kuriose jūsų pageidavimu vairuotojas turėtų palikti siuntą. Tiek, kiek UPS leidžiama jūsų gyvenamojoje vietoje ar šalyje, jei pasirinksite paslaugą „Palikti vietoje“ ir nurodysite, kad siunta turi būti palikta tam tikram asmeniui, arba jei pasirinksite paslaugas „Palikti kaimynui“ arba „Palikti be parašo“, jūs prisiimate atsakomybę dėl siuntos praradimo ar jai padarytos žalos, taip pat už bet kokį praradimą ar žalą (net ir trečiosioms šalims), padarytą siuntos, po to, kai siunta buvo palikta pagal jūsų nurodymus arba gavėjo nuožiūra, jei naudojama paslauga „Palikti be parašo“. Paslauga „Palikti vietoje“ gali būti negalima, jei siuntėjas nurodė, kad jūsų siuntai reikia suaugusio asmens parašo arba jei siuntėjas jos neįtraukė kaip pristatymo varianto.

Duomenys, naudojami pristatymams į „UPS Access Point®“ vietą.  Visa UPS pateikta informacija, susijusi su 4 skirsniu, naudojama laikantis Vokietijos pašto paslaugų duomenų apsaugos taisyklių („Postdienste Datenschutzverordnung“).

 Atsakomybės apribojimai. 7 skirsnis („Atsakomybės apribojimai“) netaikomas Vokietijos vartotojams ir pakeičiamas šia nuostata:

UPS neatsako už bet kokius nuostolius, pretenzijas, atsakomybę ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginius, netiesioginius, atsiradusius kaip pasekmė, specialiuosius ar atgrasomuosius nuostolius, pagrįstus sutartimi ar kitu būdu („nuostoliai“), atsiradusius dėl UPS paslaugų teikimo arba neteikimo, įskaitant gavėjo nurodymų laikymąsi, gavėjo nurodymų nesilaikymą, pristatymą laikantis ar nesilaikant gavėjo nurodymų, pristatymą netinkamu adresu ar pavėluotą pristatymą. Taikant galiojančius įstatymus, UPS atsakomybė, susijusi su paslauga, įskaitant atsakomybę už siuntos praradimą ar jai padarytą žalą ar pavėluotą pristatymą, yra ribojama pagal galiojančias sąlygas. UPS neatsako už grynai ekonominius nuostolius, pavyzdžiui, išlaidas bet kokioms alternatyvioms transporto priemonėms, pelno praradimą, verslo galimybių praradimą ar pajamų praradimą. UPS paslaugų garantija / pinigų grąžinimo garantija (tiek, kiek UPS jas taiko jūsų vietovėje ar gyvenamojoje šalyje) netaikoma siuntoms, tiekiamoms naudojant „UPS „My Choice®“ paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugos lygio pasikeitimą. Visas pretenzijas dėl nuostolių, žalos ar delsimo, remdamasis nustatytuoju tarifu, UPS praneša pirmutinis siuntėjas.


(14) Italija.  
Jei paslauga naudojatės Italijoje:

Jurisdikcija.  Šias sąlygas reglamentuoja Italijos teisė. Visi ginčai, kylantys dėl šių sąlygų arba susiję su jomis, įskaitant bet kokį klausimą dėl jų egzistavimo, galiojimo, interpretacijos, vykdymo ar nutraukimo, pateikiami tik Milano teismui.

Susitarimas.  Remdamasis Italijos civilinio kodekso 1341 ir 1342 straipsniais, jūs pareiškiate, kad perskaitėte, supratote ir aiškiai pritariate šiems skirsniams: 2 skirsniui (patvirtinimas ir sutikimas), 4 skirsniui (pristatymas į „UPS Access Point®“ vietą), 7 skirsniui (atsakomybės apribojimai), 8 skirsniui (teisinė atitiktis ir nuostolių atlyginimas), 9 skirsniui (pakeitimas; nutraukimas) ir 14 skirsniui (Italija; jurisdikcija).

 
(15) Turkija.  
Jei paslaugą naudojate Turkijoje:

Ginčai.  Jei esate Turkijos gyventojas, bet kokius ginčus, pretenzijas ar ieškinio pagrindus, kylančius dėl šių sąlygų arba susijusius su šiomis sąlygomis, svarsto kompetentingas Turkijos vartotojų arbitrų komitetas arba vartotojų teismas.