של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

חיובים נוספים

עמלה בגין מספר חשבון חסר או לא חוקי

מספר חשבון הוא לא חוקי אם הוא אינו מספר החשבון הנכון עבור הצד המשלם, או אם זהו מספר החשבון עבור נמען או צד שלישי שלא משלם את חיובי השילוח.

  •  עבור משלוחים פנים ארציים (אם זמינים) ובינלאומיים המשלוח יחויב בתשלום נוסף אם נמצא שמספר חשבון המשלם חסר או לא חוקי. בנוסף לכך, אם הנמען או הצד השלישי לא ישלמו את חיובי השילוח, השולח המקורי יחויב בעמלת סירוב בנוסף לחיובי השילוח.

חזרה לראש הדף

מעל מגבלות מרביות

חבילות במשקל פיזי הגבוה מ 70 ק"ג (150 פאונד), או שאורכן גבוה מ- 274 ס"מ (108 אינץ') או שגודלן (שילוב של גובה והיקף יחד) גבוה מ- 400 ס"מ (157 אינץ'), כפי שנמדדו לצורך החיוב, אינן ניתנות לשילוח. על משלוחים אלו עשויים לחול דמי טיפול עבור משלוח החורג מהמידות המותרות לשילוח, בנוסף לעלויות המקובלות. כמו כן, בגין חבילות אשר גודלן (שילוב של גובה והיקף יחד) גבוה מ- 400 ס"מ (157 אינץ') עשויים לחול  דמי טיפול נוספים עבור משלוח גדול.

חזרה לראש הדף

תיקון כתובת

אם נעשתה שגיאה בכתובת, נעשה כל מאמץ סביר כדי לחפש את הכתובת הנכונה על מנתי למסור את המשלוח, אם הכתובת נמצאת באותה ארץ היעד. השולח יחויב בחיוב נוסף עבור שירות זה. באפשרותך לעיין בתעריף עבורי תיקון הכתובת בטבלה 'חיובים נוספים'.

 

חזרה לראש הדף

המרת מטבע

חיובים לחשבונו של משלם במטבע זר יומרו למטבע של המשלם לפי שער חליפין שבועי שנתקבל באמצעות בנקים מרכזיים.

חזרה לראש הדף

החיובים נוספים עבור אזור מרוחק ואזור מרוחק מאוד

חיוב נוסף עבור אזור מרוחק
UPS מספקת שירותי משלוח לאיסוף באזורים מרוחקים ואף עירוניים. חיוב נוסף חל על כל משלוח שנאסף מאזור מרוחק או נמסר לאזור מרוחק.

חיוב נוסף עבור אזור מרוחק
חיוב נוסף זה יחול על מסירה או איסוף אל ומאזור מעבר לאזורים מרוחקים של UPS, ואשר נגישים פחות לשם איסופים ומסירות (שירותים פנים ארציים ובינלאומיים).

חזרה לראש הדף

הוצאות מכס ומיסים עבור שילוח

חיוב זה מיועד עבור משלוחים מחוץ לאיחוד האירופי, כאשר מיקומו של משלם המיסים והמכס אינו בארץ היעד. הצד המשלם עבור חיובי ההובלה יחויב בתשלום זה.

חזרה לראש הדף

היטל משטח בגודל חריג

היטל זה יחול על משלוחי UPS Worldwide Express Freight בהתאם להגבלות הגודל במדינת היעד והמקור. על מנת לבדוק את הגבלות גודל המשטחים במדינות יעד ומקור שונות כנסו ל-www.ups.com/worldwideexpressfreight.

חזרה לראש הדף

נמען או צד שלישי מסרב לשלם

אם האפשרות שנבחרה היא שנמען או צד שלישי ישלמו עבור חיובי ההובלה, וחשבון המשלם שגוי או חסר, UPS תחפש ברשומות שלה את מספר החשבון הנכון. בין אם מספר החשבון יימצא ובין אם לא, השולח יחויב בעמלת טיפול בכל משלוח .

חזרה לראש הדף

עמילות מכס - דמי שירות

משלוחים שערכם עולה על 1,000 דולר ארה"ב ומשלוחים בערך נמוך יותר מ 1,000 דולר ארה"ב הנדרשים לחוקיות יבוא על פי צו יבוא חופשי ו / או לפי דרישת הרשויות ו / או הדורשים הליכי שחרור מיוחדים (כדוגמת יצוא מוחזר) משוחררים על בסיס הצהרת יבוא המוגשת למכס בשמו של היבואן.

חזרה לראש הדף

דמי טיפול (משלוחים בערך גבוה / הליכי שחרור לא שגרתיים)

התשלום נגבה בגין הפקת חשבונית חיוב ללקוח כמו גם בגין תשלום מראש למכס של המסים עבור הלקוח בטרם קבלת התשלום מהלקוח. תשלום זה ייגבה עבור משלוחים שערכם עולה על 1,000 דולר ארה"ב ומשלוחים שערכם נמוך מ 1,000 דולר ארה"ב  הנדרשים לחוקיות יבוא ע"פ צו יבוא חופשי ו / או לפי דרישת הרשויות ו / או הדורשים הליכי שחרור מיוחדים (כדוגמת יצוא מוחזר).

חזרה לראש הדף

הצהרת יבוא למשלוחים בערך נמוך

משלוחים בערך הנמוך מ - 1,000 דולר ארה"ב ואינם נדרשים לחוקיות יבוא ע"פ צו יבוא חופשי ו / או לפי דרישות הרשויות ו / או שאינם דורשים הליכי שחרור מיוחדים (כדוגמת יצוא מוחזר) משוחררים על בסיס הצהרת יבוא המוגשת למכס בשמו של היבואן. חיוב זה לא יחול על משלוחים בערך נמוך אשר לפי החלטת המכס פטורים מתשלום כלשהו בהצהרת היבואן.  

חזרה לראש הדף

דמי טיפול / תשלום מסים

התשלום נגבה בגין הפקת חשבונית חיוב ללקוח כמו גם בגין תשלום מראש למכס של המסים עבור הלקוח בטרם קבלת התשלום מהלקוח. תשלום זה ייגבה עבור משלוחים שערכם נמוך מ - 1,000 דולר ארה"ב ואינם נדרשים לחוקיות יבוא ע"פ צו יבוא חופשי ו / או לפי דרישת הרשויות ו / או שאינם הדורשים הליכי שחרור מיוחדים (כדוגמת יצוא מוחזר).

חיוב זה לא יחול על משלוחים בערך נמוך אשר לפי החלטת המכס פטורים מתשלום כלשהו בהצהרת היבואן.

חזרה לראש הדף

פקודת מסירה לעמיל מכס

תיגבה עבור העברת ניירת היבוא לשחרור באמצעות  עמיל מכס חלופי.

חזרה לראש הדף

דמי ניטול ואחסנה

ייגבו  עבור דמי ניטול ואחסנה ע"פ תעריף המסוף.

חזרה לראש הדף

שירותים לאחר השחרור ממכס

משלוחים הדורשים טיפול מיוחד מול הרשויות לאחר השחרור לדוגמא תביעות למכס, גירעונות, פקודות וכיו"ב.

חזרה לראש הדף

דמי הרשאה

חיוב בגין דמי הרשאה ייגבה במשלוחים מסוימים עבור הפעילות המסחרית בנמל התעופה על פי הנחיות רשות שדות התעופה.

חזרה לראש הדף

אגרת מחשב / ביטחון

משלוחים בערך העולה על 100 דולר ארה"ב יחויבו באגרת מחשב / בטחון בהתאם לחוקי המכס וכפופים לשינוי בהתאם לתעריפי המכס המתעדכנים מעת לעת.

חזרה לראש הדף

שורות סיווג נוספות

כאשר הצהרת היבוא מכילה יותר מחמש שורות סיווג, הלקוח יחויב עבור כל שורה נוספת.

חזרה לראש הדף

קבלת אישורים מאת משרדי ממשלה

כאשר נדרש אישור מרשות ממשלתית, ייגבה חיוב נוסף בהתאם לאישור הנדרש.

חזרה לראש הדף

רשימון יצוא

עבור משלוחים המיוצאים מישראל יש להפיק רשימון יצוא על מנת להוכיח כי המשלוח עומד בתנאי היצוא. ע"פ רשויות המכס רשימון יצוא נדרש במקרים הבאים:

1. משלוחים בערך של 200 דולר ארה"ב או יותר
2. משלוח שמשקלו 20 ק"ג או יותר
3. סיבת היצוא - למכירה או כשמדובר ביצוא זמני

טובין מסוימים דורשים הפקת רשימון יצוא (לדוגמא משלוחי יצוא בטחוני, זרעים ועוד).

חזרה לראש הדף

שירותי מסירה לכתובת מגורים

UPS מספקת שירותי משלוח לכתובת המגורים ולכתובת העסק. כתובת מגורים היא הכתובת בה הלקוח מתגורר, או הבית ממנו הלקוח עובד, כל עוד אין למקום כניסה חופשית לציבור הרחב. היטל עבור כתובת מגורים מחוייב על כל משלוח בנפרד. על מנת לחשב את ההיטל על משלוח לכתובת מגורים ניתן להעזר בטבלת ההיטלים הנוספים.

חזרה לראש הדף

טיפול מיוחד במשלוחים שאינם ניתנים למסירה

אם-UPS נקטה אמצעים כדי לנסות ולמסור משלוחים, אך אלו לא צלחו, אנו נטפל במשלוח בהתאם להוראותיך. עלות ההובלה ותוספת התשלום יחולו על השולח בגין טיפול בכל משלוח שלא נמסר. עיין בטבלה 'חיובים נוספים' לקבלת מידע אודות מחירים.

חזרה לראש הדף

הוצאות

עמילי המכס של UPS מנוסים במשלוחים מסחריים מורכבים. העברה אלקטרונית של נתוני המשלוח מסייעת בהאצת השחרור ממכס. ייתכן ש-UPS תשלם מראש מכס, מיסים וחיובים ממשלתיים אחרים בשם המשלם. חיובי הוצאות מצוינים ב'טבלת חיובים נוספים'.

חזרה לראש הדף

Additional Handling Charge

Additional Handling applies to the following:

  • Any article that is encased in an outside shipping container made of metal or wood
  • Any cylindrical item, such as a barrel, drum, pail, or tire, that is not fully encased in a corrugated cardboard shipping container
  • Any package with the longest side exceeding 100 cm or its second-longest side exceeding 30 inches (76 cm)
  • Any package with an actual weight greater than 70 pounds (32 kg)
  • Each package in a shipment where the average weight per package is greater than 70 pounds (32 kg) and the weight for each package is not specified on the source document or the UPS automated shipping system used

UPS also reserves the right to assess the Additional Handling Charge for any package that, in UPS's sole discretion, requires special handling.

In consideration of the additional handling required on our part, and subsequent potential delays in processing these shipments, UPS does not provide a money-back guarantee for them. UPS does, therefore, not refund the shipping charges if shipments requiring additional handling are not delivered by the time normally scheduled for such shipment.

חזרה לראש הדף

היטל עבור חבילה גדולה

היטל 'חבילה גדולה' יחול על כל חבילת UPS כאשר אורכה יחד עם ההיקף [(2 x רוחב) + (2 x גובה] במשולב עולה על 300 cm ס"מ, אך אינו עולה על הגודל המקסימלי של 400 cm ס"מ).

חבילות גדולות כפופות לחיוב משקל מינימום של 40 ק"ג בנוסף להיטל עבור חבילה גדולה.

עבור חבילות שיחויבו בעמלת חבילה גדולה, לא תגבה עמלת דמי טיפול נוסף.

היטלי שיא של UPS

בתקופות של עליות קיצוניות בנפח הפעילות, עשויים לחול חיובים זמניים בגין תקופות שיא, על-מנת להבטיח שהרשת שלנו תמשיך לפעול ביעילות.

נכון למועד זה לא חל חיוב נוסף עבור היטלי שיא

היכן לקבל מידע נוסף