של
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

תנאי שימוש באתר האינטרנט

נא קרא בעיון תנאי שימוש אלה באתר האינטרנט לפני שימוש באתר אינטרנט זה ("אתר האינטרנט"). תנאי שימוש באתר זה ("תנאי השימוש") קובעים את הגישה שלך לאתר האינטרנט ואת השימוש בו. אתר אינטרנט זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש שמצוינים להלן. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תיגש לאתר האינטרנט. על-ידי גישה או שימוש באתר האינטרנט, אתה והישות אותה אתה מורשה לייצג ("אתה" או "שלך") מציין שההסכמה שלך מחויבת לתנאי שימוש אלה.

1. זכאות משתמש

UPS מעמידה את אתר האינטרנט אך ורק לרשותם של ישויות ואנשים אשר הגיעו לגיל הבגרות החוקי ואשר כשירים להתקשר בהסכם/ים משפטיים כובלים על פי הדין החל. אם אינך עומד בדרישה זו, אינך מורשה להשתמש באתר האינטרנט.

חזרה לראש הדף

2. היקף תנאי השימוש

תנאי שימוש אלה חלים על שימושך באתר האינטרנט ובכל היישומים, התוכנות והשירותים (להלן ביחד "השירותים") הזמינים באתר האינטרנט, למעט כאשר שירותים אלה הם נושא להסכם נפרד. תנאים או הסכמים ספציפיים עשויים לחול על השימוש בשירותים מסוימים ובפריטים אחרים העומדים לרשותך באתר האינטרנט ("הסכם/י שירות"). הסכמי שירות אלה ילוו את השירותים הרלוונטיים או יהיו רשומים בצירוף אליהם או באמצעות קישור המצורף אליהם.

חזרה לראש הדף

3. שינויים

UPS רשאית לשנות ולעדכן תנאי שימוש אלה בכל עת. שימושך המתמשך באתר האינטרנט אחרי כל שינוי בתנאי שימוש אלה ייחשב כהסכמה לשינויים אלה. כל היבט של אתר האינטרנט ניתן לשינוי, תוספת, מחיקה או עדכון ללא הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של UPS.‏ UPS רשאית גם לשנות או לקבוע בכל עת תשלום עבור מוצרים ושירותים המסופקים באמצעות אתר האינטרנט, על פי שיקול דעתה הבלעדי. UPS רשאית לקבוע או לשנות, בכל עת, הגבלות ונהלים כלליים בנוגע למוצרים ושירותים אחרים של UPS, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

חזרה לראש הדף

4. ירות UPS - תנאים והתניות

התנאים וההתניות של השירות של UPS ("תנאי והתניות שירות UPS") החלים על הובלה ושירותים קשורים המסופקים על ידי UPS, מסדירים את השימוש שלך בהובלות UPS ובשירותים קשורים הניתנים דרך אתר זה, בנוסף לכל התנאים וההתניות האחרים העשויים לחול על עסקה זו, כמפורט בתנאי השימש באתר ובהסכם/הסכמי השירות. התנאים וההתניות של השירות של UPS משולבים בזאת בתנאי שימוש אלה, כך שכל האזכורים לתנאי השימוש המצוינים כאן ייחשבו ככוללים, ככל שיחולו, את התנאים וההתניות של שירות UPS.

חזרה לראש הדף

5. מידע הנמסר דרך האתר והשירותים

מסירת מידע על-ידך דרך האתר ומתן השירותים כפופה לתנאי שימוש אלה. אתה מצהיר ומתחייב כי כל מידע שתמסור דרך האתר או דרך השירותים שלנו הוא מדויק ומלא ויישאר כזה, וכי תשמור ותעדכן מידע זה לפי הצורך.

בכל הנוגע לכל אדם שהמידע האישי שלו נמסר על ידך ל-UPS דרך האתר והשירותים שלנו, אתה מצהיר בפני UPS כי יש לך את הסמכות למסור מידע זה, כי מסרת את כל ההודעות הנדרשות מראש בנוגע לו וכי קיבלת את כל ההסכמות הנדרשות לצורך עיבוד מידע זה במסגרת השירותים שבהם אתה משתמש.

הודעות פרטיותפתח את הקישור בחלון חדש

חזרה לראש הדף

6. רישיון ובעלות

כל זכות מזכויות הקניין הרוחני ("קניין רוחני") הקשורות לאתר האינטרנט ולתוכנו ("התוכן") היא רכושה הבלעדי של UPS, החברות הקשורות אליה וצדדים שלישיים. התוכן מוגן על-ידי זכויות יוצרים וחוקים אחרים הן בארה"ב והן במדינות אחרות. אלמנטים של אתר האינטרנט מוגנים גם על-ידי חוקי עיצוב מסחרי, סוד מסחרי, תחרות בלתי-הוגנת וחוקים אחרים, ואין להעתיקם או לחקותם במלואם או בחלקם. כל הגרפיקות, הסמלים והפריטים האחרים המותאמים אישית המופיעים באתר האינטרנט הם סימנים מסחריים, סימני שירות או עיצוב מסחרי ("סימנים") של UPS, החברות הקשורות אליה או ישויות אחרות שהעניקו ל-UPS את הזכות והרישיון להשתמש בסימנים אלה, ואין להשתמש בהם או לפגוע בהם בכל צורה שהיא ללא הסכמתה המפורשת בכתב של UPS. למעט בהתאם לאישור מפורש שניתן על פי תנאי שימוש אלה, אין להעתיק, לשכפל, לשנות, להחכיר, להלוות, למכור, ליצור יצירות נגזרות, לטעון, להעביר או להפיץ את הקניין הרוחני של אתר האינטרנט בכל דרך שהיא ללא רשותה המפורשת בכתב ומראש של UPS או של צד שלישי מתאים. למעט ההוראות המפורשות המופיעות בזאת, UPS אינה מעניקה לך במפורש או במשתמע כל זכות לקניין הרוחני של UPS או של צד שלישי כלשהו.

UPS מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, שאינו ניתן להעברה, ללא זכות להעניק רישיון משנה וניתן לביטול (א) לבקר ולהשתמש רק באתר האינטרנט, בתוכן ובשירותים, רק באופן המוצג על-ידי UPS, ו- (ב) לבקר ולהשתמש בשירותי המחשב והרשת של UPS המוצעים במסגרת אתר האינטרנט ("מערכות UPS") אך ורק באופן המורשה במפורש על-ידי UPS. למעט רישיון מוגבל זה, UPS אינה מוסרת שום אינטרס במערכות UPS, במידע או בנתונים הזמינים באמצעות מערכות UPS (ה"מידע"), בתוכן, בשירותים, באתר האינטרנט או בכל רכוש אחר של UPS בכך שהיא מתירה לך גישה לאתר האינטרנט. למעט במידה הנדרשת על פי החוק או על פי האמור במפורש בזאת, אין לבצע בשום חלק מהתוכן ו/או המידע כל הנדסה הפוכה, שינוי, שכפול, פרסום חוזר, תרגום לשפה כלשהי או לשפת מחשב, העברה חוזרת בכל צורה שהיא או בכל אמצעי, מכירה חוזרת או הפצה חוזרת ללא הסכמתה בכתב ומראש של UPS. אין ליצור, למכור, להציע למכירה, לשנות, לשכפל, להראות, להציג בפומבי, לייבא, להפיץ, להעביר מחדש או להשתמש בתוכן בכל צורה אחרת, אלא על פי הרשאה מפורשת מטעם UPS.

חזרה לראש הדף

7. הגבלות על השימוש באתר האינטרנט

בנוסף להגבלות אחרות המפורטות בתנאי שימוש אלה, אתה מסכים כי:

(א) לא תסווה את מקורו של המידע המועבר דרך אתר האינטרנט.
(ב) לא תשים מידע כוזב או מטעה באתר האינטרנט.
(ג) לא תשתמש ולא תבקר בכל שירות, מידע, יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על-ידי UPS.
(ד) לא תקליד ולא תעלה לאתר האינטרנט כל מידע המכיל וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות זמן או רוטינות תכנות מחשב אחרות המיועדות לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר האינטרנט או למידע, או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני (מוגדר להלן) של אחר.
(ה) אזורים מסוימים של אתר האינטרנט מוגבלים ללקוחות UPS.
(ו) אינך רשאי להשתמש או לבקר באתר האינטרנט או בשירותים או במערכות של UPS בכל דרך אשר, לדעת UPS, משפיעה לרעה על הביצועים או התפקוד של המערכות, השירותים או אתר האינטרנט של UPS, או המפריעה ליכולתם של צדדים מורשים לגשת למערכות, לשירותים או לאתר האינטרנט של UPS.
(ז)אינך רשאי למסגר או לנצל טכניקות מסגור כדי לצרף כל חלק או היבט של התוכן או המידע, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של UPS.

חזרה לראש הדף

8. גישה למערכות ולמידע הקשורים למשלוח באמצעות אתר האינטרנט

גישתך למערכות ולמידע הקשורים למשלוח ושימושך בהם כפופים לתנאים הבאים:

(א)  ה"מערכות הקשורות למשלוחים" מורכבות ממערכות UPS המשמשות כדי לספק פונקציות ומידע כגון מעקב, זמני העברה, אתרי UPS, אימות כתובות ועוד, הקשורים למשלוח חבילות באמצעות UPS.  המערכות הקשורות למשלוח והמידע המתקבל ממערכות אלה ("מידע המשלוח") ישמשו אותך אך ורק בקשר לחבילות שאתה שלחת או שנשלחו אליך או בשמך, ולא לאף מטרה אחרת. 
(ב)  המערכות הקשורות למשלוח ומידע המשלוח הם רכושה הפרטי של UPS.  UPS נותנת לך הרשאה להשתמש בפונקציונליות המעקב שבתוך המערכות הקשורות למשלוח אך ורק לשם מעקב אחר משלוחים שאתה העברת או שהועברו עבורך ל- UPS למטרת מסירה ולא לאף מטרה אחרת.  ללא הגבלה, אינך רשאי לפרסם את מידע המשלוח בכל אתר אינטרנט או לשכפל, להפיץ, להעתיק, לאחסן, להשתמש או למכור את מידע המשלוח בכל דרך אחרת למטרת רווח מסחרי ללא הסכמה מפורשת בכתב מטעם UPS.  זהו שירות אישי, כך שאינך רשאי להעביר הלאה את זכותך להשתמש במערכות הקשורות במשלוח ובמידע המשלוח.  כל גישה או שימוש החורגים מתנאים אלה אינם מורשים ואסורים בהחלט.
(ג)  כל שימוש במכשירי בדיקה אוטומטיים, ברובוטים או בכלים, רוטינות או קובצי Script לחילוץ ואיסוף של נתונים חוזרים ונשנים או במנגנונים אחרים בעלי פונקציונליות דומה בקשר למערכות הקשורות למשלוח, אסור במפורש.

חזרה לראש הדף

9. קישורים

(א) קישורים יוצאים. אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (אשר ייקראו ביחד להלן "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של UPS לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. UPS אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. UPS אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, אתה עושה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר המקושר, אך לא מוגבל לה.
(ב) קישורים נכנסים. קישור לכל דף של אתר האינטרנט מלבד http://www.ups.com באמצעות קישור טקסט פשוט אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור נפרד עם UPS. נאסר על כל אתר אינטרנט או כלי אחר המכיל קישור לאתר http://www.ups.com או לכל דף הזמין בתוכו (א) להעתיק תוכן, (ב) להשתמש בדפדפן או בסביבת שוליים מסביב לתוכן, (ג) לרמוז בכל צורה כי UPS או כל אחת מהחברות המסונפות לה ממליצה עליו או על מוצריו, (ד) לתת מצג-שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו עם UPS או עם כל חברה המסונפת ל-UPS, (ה) להציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של UPS, וכן (ו) להשתמש בכל סמל או סימן של UPS או של כל חברה המסונפת לה ללא רשות מפורשת בכתב מטעם UPS.

חזרה לראש הדף

10. הגשות

UPS אינה מקבלת דעות, רעיונות או טכניקות לשירותים או מוצרים חדשים באמצעות אתר האינטרנט ("הערות").  אם הערות כאלו נשלחות, אתה מכיר בכך כי (א) הן לא ייחשבו לסודיות או קנייניות, (ב) UPS והחברות השותפות שלה אינן מחויבות לשמור על סודיותו של מידע זה, ו- (ג) ל- UPS תהיה זכות בלתי-מוגבלת, בלתי חוזרת, עולמית וחופשית מתמלוגים להשתמש, להעביר, לשכפל, לפרסם, להציג, להפיץ ולנצל הערות אלו בכל דרך שתבחר. 

חזרה לראש הדף

11. סיום

אתה מסכים כי UPS, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לסיים או להשהות את שימושך באתר האינטרנט, במערכות UPS, במידע, בשירותים ובתוכן של UPS בכל עת ומכל סיבה או ללא סיבה כלשהי, אפילו אם הגישה והשימוש ממשיכים להיות מותרים לאחרים.  עם סיום או השהיה כאמור, עליך (א) להפסיק לאלתר את שימושך באתר האינטרנט ו- (ב) להשמיד לאלתר כל עותק שיצרת מכל חלק שהוא של התוכן.  גישה לאתר האינטרנט, למערכות UPS, למידע או לשירותים של UPS לאחר סיום, השהיה או הפסקה כאמור, יהוו מעשה של הסגת גבול.  בנוסף, אתה מסכים כי UPS לא תישא בכל אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל סיום או השהיה של גישתך לאתר האינטרנט, למערכות UPS, למידע ו/או לשירותים של UPS.

חזרה לראש הדף

12. כתב-ויתור בנושא אחריות

UPS אינה מציגה כל מצג שהוא בנוגע לתוצאות אשר יושגו משימוש באתר האינטרנט, במערכות UPS, בשירותים, במידע או בתוכן של UPS.  השימוש כאמור לעיל הוא באחריותך בלבד.

אתר האינטרנט, מערכות UPS, המידע, השירותים והתוכן של UPS ניתנים "כמות שהם" (על בסיס "AS IS").  UPS, מעניקי הרישיונות שלה וספקיה, במידה הרחבה ביותר המותרת על פי החוק, מסירים מעצמם כל אחריות, במפורש או במשתמע, על פי חוק או באופן אחר, לרבות, אך לא מוגבל, לאחריות משתמעת בנוגע לסחירות, אי-הפרת זכויות צד שלישי והתאמה למטרה מסוימת.  UPS והחברות השותפות שלה, מעניקי הרישיונות שלה וספקיה אינם נותנים כל מצג או אחריות בנוגע לדיוקם, שלמותם, בטיחותם או דייקנותם של התוכן, המידע או השירותים המסופקים באתר האינטרנט או במערכות UPS או באמצעות השימוש בהם.  כל מידע שאתה משיג מאתר האינטרנט לא ייצור אחריות כלשהי שאינה מוצהרת במפורש על-ידי UPS בתנאי שימוש אלה.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שההגבלות והמניעות בסעיף זה לא יחולו עליך.  אם אתה סוחר כצרכן, זכויותיך החוקיות שלא ניתן לוותר עליהן, אם יש כאלה, לא ייפגעו על-ידי סעיפים אלה.  אתה מסכים ומאשר כי ההגבלות והמניעות של חבות ואחריות המפורטות בתנאי שימוש אלה הן הוגנות וסבירות.

חזרה לראש הדף

13. הגבלת חבות

במידה המותרת על פי החוק החל ובמידה שיימצא באופן אחר כי UPS אחראית לנזקים כלשהם, UPS תהיה אחראית לנזקים ממשיים בלבד.  במידה המותרת על פי חוק, בשום מקרה לא ישאו UPS, החברות השותפות שלה, מעניקי הרישיונות שלה, ספקיה או כל צד שלישי המוזכר באתר האינטרנט באחריות לכל נזק מקרי, עקיף, מיוחד, כבד ותוצאתי, אובדן רווחים או נזקים הנובעים מאובדן נתונים או מהפרעה לעסקים הנובעים מהשימוש או מאי-היכולת להשתמש באתר האינטרנט, במערכות UPS, במידע, בשירותים או בתוכן של UPS, בין אם בהתבסס על אחריות, חוזה, נזיקין, עבירה או כל יסוד משפטי אחר, ובין אם נודע ל- UPS על האפשרות של נזקים כאלה או לאו.  במידה המותרת על פי חוק, התרופות הנקובות עבורך בתנאי שימוש אלה הן בלעדיות ומוגבלות לאלה המפורטות במפורש בתנאי שימוש אלה. 

חזרה לראש הדף

14. ציות לחוק לרבות בקרת ייצוא

אתה מסכים להשתמש באתר האינטרנט תוך ציות מלא לכל החוקים, הפסיקות והתקנות החלים, באופן שעל פי שיקול דעתה הבלעדי של UPS אינו יוצר רושם שלילי בנוגע לרצונה הטוב או למוניטין של UPS, ולא תנקוט כל פעולה שתגרום ל- UPS להפר חוק, פסיקה או תקנה כלשהם החלים על UPS.

‏UPS ואתר האינטרנט ממוקמים בארה"ב.  ארצות הברית וסמכויות שיפוט אחרות מבקרות את הייצוא של מוצרים ומידע.  אתה מסכים לציית לכל ההגבלות החלות ולא לייצא או לייצא מחדש את התוכן (לרבות כל תוכנה או שירותים) למדינות או לאנשים האסורים על פי תקנות או חוקים של פיקוח על הייצוא בארה"ב או במדינות אחרות.  אם אתה ניגש לתוכן (לרבות כל תוכנה או שירותים) או מידע ומוריד אותם, אתה מאשר כי אינך נמצא במדינה שבה ייצוא כאמור אסור, וכי אינך אדם או ישות אשר ייצוא אליהם כאמור אסור.  אתה אחראי באופן בלעדי לציית לחוקי תחום השיפוט המקומי שלך ולכל חוק אחר החל על ייבוא, ייצוא או ייצוא מחדש של התוכן (לרבות כל תוכנה או שירותים).

חזרה לראש הדף

15. הצהרות עתידיות

למעט המידע ההיסטורי הנכלל כאן, ההצהרות באתר אינטרנט זה מהוות הצהרות עתידיות כמשמעותן בסעיף 27A של חוק ניירות הערך של ארה"ב (Securities Act) משנת 1933 ובסעיף 21E של חוק הבורסה לניירות הערך של ארה"ב (Securities Exchange Act) משנת 1934. הצהרות עתידיות אלה כרוכות בסיכונים ובאי-ודאות מסוימים, לרבות הצהרות בנוגע לכוונותיה, אמונותיה או ציפיותיה הנוכחיות של UPS והנהלתה בנוגע לכיווניה האסטרטגיים, תחזיותיה ותוצאותיה בעתיד של החברה. גורמים מסוימים עלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מבחינה חומרית מאלה הנכללות בהצהרות העתידיות, לרבות תנאים כלכליים ואחרים בשווקים שבהם אנו פועלים, סביבתנו התחרותית, השפעות ארוכות טווח של פיקוח והשפעות כלכליות ואחרות הנובעות מאירועי 11 בספטמבר 2001, שביתות, הפסקות והאטות בעבודה, פיקוח ממשלתי, עליות במחירי הדלק לתעופה ורכב, תנודות מחזוריות ועונתיות בתוצאותינו התפעולית וסיכונים אחרים הנזכרים במסמכים שהגישה החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית (U.S. Securities and Exchange Commission), ואשר נכללים כאן על דרך ההפנייה.

חזרה לראש הדף

16. תחום שיפוט


במידה הרחבה ביותר המותרת על פי החוק, אתה מסכים בזאת במפורש שכל הליך המתעורר בקשר לשימושך באתר האינטרנט, במערכות UPS, במידע, בשירותים ובתוכן של UPS או כתוצאה משימוש זה, יוגש בבית-משפט מדיני או פדרלי היושב במחוז פולטון, מדינת ג'ורג'יה, ארצות הברית, ואתה מוותר במפורש על כל התנגדות העשויה להיות לך כעת או בעתיד למיקומו או לתחום שיפוטו של כל הליך כאמור.  אתה מסכים שכל תביעה או עילת תביעה הנובעת משימושך באתר האינטרנט, במערכות UPS, במידע, בשירותים ו/או בתוכן של UPS או הקשורה לשימוש זה, תוגש בתוך שנה אחת (1) מהתאריך שבו התעוררה תביעה או עילת תביעה זו.

חזרה לראש הדף

17. החוק והשפה הקובעים

במידה הרחבה ביותר המותרת על פי החוק, תנאי שימוש אלה כפופים לחוקים הפנימיים המהותיים של מדינת ג'ורג'יה, ארה"ב, למעט &(א) עקרונות ברירת הדין של ג'ורג'יה; (ב) אמנת האו"ם בדבר חוזי מכר טובין בינלאומי (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods); (ג) אמנת 1974 בדבר תקופת ההתיישנות במכר טובין בינלאומי (‎1974 Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods); ו- (5) פרוטוקול וינה מ- 11 באפריל, 1980, המשפר את אמנת 1974.  במידה הרחבה ביותר המותרת על פי החוק, השפה הקובעת עבור תנאי שימוש אלה היא אנגלית.  כל תרגום סופק לנוחיותך, ואתה יכול לצפות בגרסה בשפה האנגלית על-ידי (א) חזרה לדף הבית של המדינה שבחרת, (ב) בחירה בקישור English ("אנגלית") בראש הדף, ולאחר מכן (ג) לחיצה על הקישור Web Site Terms of Use ("תנאי השימוש באתר האינטרנט") הממוקם בתחתית הדף.

חזרה לראש הדף

18. כללי

אינך רשאי להמחות תנאי שימוש אלה או חלק כלשהו מהאינטרסים, הזכויות או החובות שלך הנובעים מתנאי שימוש אלה.  אם בית-משפט בעל סמכות מתאימה ימצא כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה תקפה, אי-תקפותה של הוראה זו לא תשפיע על תקפותן של שאר ההוראות בתנאי שימוש אלה, והן יישארו תקפות במלואן.  שום ויתור על תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה לא ייחשב לוויתור נוסף או מתמשך על תנאי זה או על תנאי אחר כלשהו.

חזרה לראש הדף

19. מסמך כתוב

אתה רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב על-ידי הדפסתם עבור רשומותיך, ואתה מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

חזרה לראש הדף

20. הסכם מלא

למעט האמור בצורה מפורשת תחת רישיון, שירות או הסכם כתוב נפרד אחר בינך לבין UPS או במדריך השירותים והתעריפים של UPS או במחירון של UPS החלים, תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם בכללותו בינך לבין UPS ביחס לשימוש באתר האינטרנט, במערכות UPS ובכל תוכנה או שירות, מידע ותוכן הנכללים בזאת, ובאים במקום כל דיון, תקשורת, שיחה והסכם ביחס לנושא הנידון בהם. 

חזרה לראש הדף

21. עבור תושבי קוייבק

הצדדים מצהירים כי דרשו שתנאי שימוש אלה וכל המסמכים הנוגעים להם, בין אם בהווה או בעתיד, ייערכו בשפה האנגלית בלבד.‎

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.‎

חזרה לראש הדף

22. שירות לקוחות

ניתן להגיש שאלות או הערות בנוגע לאתר האינטרנט לשירות הלקוחות של UPS.

חזרה לראש הדף