של
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraineעוד...
דלג לתוכן העיקרי

תנאי השירות של UPS My Choice

(1) תנאים קובעים. השימוש שלך בשירותי UPS My Choice®‎ (להלן "השירות") כפוף לתנאי השירות הבאים (לרבות כל תנאי רלוונטי נוסף המפורט להלן) (להלן "התנאים") ולמסמכים הבאים, אשר כל אחד מהם הוא חלק בלתי נפרד מתנאים אלה המוזכרים כאן, ואשר חלים אלא אם כן השתנו בתנאים הבאים:

 •  המסמכים הספציפיים למיקום או הספציפיים לארץ, ומתארים את שירותי UPS®‎ עבור משלוחי חבילות קטנות ותנועות משלוחים הזמינים במיקום או בארץ שלך;
 • התעריפים/תנאי השימוש של UPS עבור שירותים אלה (להלן: "תנאי השימוש של UPS"‏)1;
 • מדריך התעריפים והשירותים או מדריך השירותים והתעריפים הרלוונטי ("מדריך UPS")‏2; (הערה: מדריך UPS ותנאי השימוש של UPS נקראים ביחד "התעריף")
 • הסכם הטכנולוגיה של UPS‏3;
 • תיאור השירות הזמין בדף הבית של UPS My Choice®‎‏4 שהיה בתוקף בזמן השירות; ו
 • הודעת הפרטיות של UPS‏5.

1. הצגת תנאי השימוש של UPS

2. הצג את מדריך UPS

3. הצג את הסכם הטכנולוגיה של UPS

4. דף הבית של UPS My Choice®‎

5. הצג את הודעת הפרטיות של UPS

מסמכים אלה המתארים את השירות ואת שירותי UPS, את תנאי השירות של UPS, את מדריך UPS, את הסכם הטכנולוגיה של UPS ואת הודעת הפרטיות של UPS, נקראים ביחד "התנאים החלים", וכל אחד או יותר מתנאים חלים אלה, או כל חלק מהם, כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. השימוש שלך בשירות כפוף במפורש לכל הוראה הנוגעת לבוררות ואשר כלולה בתנאים אלה, אשר תחול על כל תביעה הנובעת או קשורה למתן שירותים על-ידי UPS.

אתה מאשר במפורש כי בחנת, הבנת והסכמת לתנאים ואתה מקבל את החלתם. במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין חלקים אחרים של התנאים החלים, תנאים אלה יקבלו עדיפות מבחינת השירות. בהתאם למיקום או לארץ שבהם המשלוח מועבר ל-UPS להובלה, פירוש המונח "UPS" יהיה החברה הרלוונטית המפורטת בתנאים החלים הרלוונטיים. UPS רשאית להעסיק קבלני משנה (לדוגמה, ספקי הובלה אחרים המאושרים על-ידי UPS) לביצוע שירותים וחוזים הן מטעמה והן מטעם העובדים, הסוכנים וקבלני המשנה שלה, אשר כל אחד מהם ייהנה מתנאים אלה.

אתה מאשר שאתה מעל גיל ההסכמה המשפטית במיקום או בארץ שלך ויש לך יכולת משפטית מלאה. על-ידי השימוש בשירות זה, אתה מסכים לתנאים אלה. לא כל תכונה של השירות זמינה בכל מקום או ארץ בהם פועלת UPS. השירותים הספציפיים של UPS My Choice®‎ הזמינים עבורך כחלק מהשירות הם אלה המוצגים כאשר אתה נכנס לחשבון UPS My Choice®‎ שלך. תנאים אלה חלים על כל ההיבטים של השירות המוענקים על-ידי UPS במיקומך או בארץ המגורים שלך. אם אתה סוחר כצרכן, תנאים אלה עשויים שלא להשפיע על זכויותיך החוקיות (אם בכלל) שלא ניתן לוותר עליהן על פי החוק החל.

באפשרותך להודיע ​​ל-UPS על העדפות התקשורת שלך ("העדפות תקשורת") על-ידי עדכון הפרופיל של חשבון UPS שלך כך שישקף את העדפות התקשורת שלך או על-ידי ביצוע ההוראות המפורטות בהודעת הפרטיות של UPS.

(2) אישור והסכמה.

 1. כללי.  על-ידי שימוש בשירות להעברת חבילה, אתה מצהיר ומתחייב כי (1) אתה מורשה על-ידי השולח לשנות את הוראות המסירה של השולח, כולל הפניית משלוח של חבילה לכתובת חלופית, אישור שחרור של חבילה, עיכוב מסירה, שינוי סוג או רמת השירות שנבחרו על-ידי השולח, או שינוי מועד המסירה, ולקבל התראה מוקדמת ומידע מסירה בנוגע לחבילה, וכן כי (2) קיבלת את כל ההרשאות, האישורים וההסכמות האחרים הדרושים כדי להזמין, להשתמש או ליהנות מהשירות על פי תנאים אלה.
 2. אישור 'השאר אצל שכן'.  התכונה 'השאר אצל שכן' של  UPS My Choice®‎ מעניקה לך את האפשרות שהחבילות שלך יושארו אצל שכן במרחק הליכה קצר/מוגבל מכתובת היעד המקורי.  UPS רשאית לבחור אם לכבד, או לא לכבד בקשה לשירות 'השאר אצל שכן' על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מוגבל.  אם בחרת באפשרות 'השאר אצל שכן' עבור חבילה (ככל שהדבר מתאפשר על-ידי UPS במיקומך או בארץ המגורים שלך), יחולו ההוראות הבאות:  אנו נבקש ממך למסור את הפרטים האישיים הבאים אודות השכן שלך: שם וכתובת.  אתה מסכים כי עליך להודיע לכל שכן שבחרת כי הנתונים שלו יעובדו לצורך משלוח החבילות שלך, ולקבל את הסכמתו של כל שכן כזה לפני שתשתף את שמו, כתובתו, כתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון שלו (לפי העניין) עם UPS ולאפשר ל-UPS לקיים תקשורת עם כל שכן כזה; ואתה מצהיר ומתחייב כי אתה מורשה על-ידי כל שכן כזה לחלוק פרטים כאלה.  אתה ממשיך להיות אחראי למידע שאתה מספק, כולל כל מידע המתייחס לשכן שלך.  כמו כן, עליך להודיע לכל שכן שבחרת כי (1) UPS היא מנהלת הנתונים של המידע האישי של שכן כזה, אשר יעובד על-ידי UPS למטרה שצוינה, וכי (2) לשכן כזה שמורה הזכות לגשת אל המידע האישי שלו ולתקן אותו.  אם ייוודע לנו ממך או מהשכן שלך כי השכן שלך אינו מעוניין לקבל חבילות עבורך, ננקוט בצעדים סבירים, כפי שיהיו זמינים ל-UPS באותה עת, כדי למלא אחר בקשה זו.
 3. הרשאת שחרור משלוח מורשה. התכונה 'שחרור משלוח מורשה' של UPS My Choice®‎ מאפשרת לך לתת הרשאה מקוונת ל-UPS לספק חבילות ללא חתימה על מסירה כאשר אתה לא תהיה בבית כדי לחתום באופן אישי.  על-ידי בחירה בשירות 'שחרור משלוח מורשה', הנך נותן בזאת הרשאה מפורשת ל-UPS לשחרר חבילות הממוענות אליך בכתובת שלך כאשר איש אינו נוכח כדי לקבל את המסירה, ואתה מצהיר ומתחייב כי אתה מורשה כדין לאפשר את השארת החבילה במיקום הנבחר.  UPS תנסה לבצע את המשלוח רק פעם אחת ולא תבקש חתימה בעת המסירה.  רשומת משלוח של UPS תהווה הוכחה חד-משמעית למסירה.  על-ידי בחירה בשירות 'שחרור משלוח מורשה', אתה מסכים שהחבילה תושאר במיקום שסוכם על ידך.  אתה מקבל על עצמך כל אחריות וחבות בגין כל אובדן או נזק לחבילה, וכן בגין כל אובדן או נזק שנגרם על-ידי החבילה, גם לצדדים שלישיים, לאחר שזו הושארה בכתובת.  UPS שומרת בידה את שיקול הדעת היחיד והבלתי מוגבל לכבד את בקשת שחרור המשלוח המורשה שלך (וייתכן שלא תעשה זאת, לדוגמה בשל תנאי מסירה כגון קשיי מזג אוויר או בטיחות).  ייתכן ש'שחרור משלוח מורשה' לא יהיה זמין אם השולח ציין שדרושה חתימת מבוגר לקבלת החבילה שלך או אם השולח החריג אותה מאפשרויות המסירה.
 4. הרשאת בן משפחה.  התכונה 'הרשאת בן משפחה' של UPS My Choice®‎ מאפשרת לך לשתף את היתרונות של UPS My Choice®‎ עם שאר בני המשפחה שלך.  'בן משפחה' הוא אדם המתגורר באותה כתובת כמוך ויש לו שם משפחה זהה לשלך והוא קרוב משפחה שלך או נשוי לך.  ככל שהדבר מתאפשר על-ידי UPS במיקומך או בארץ המגורים שלך, ייתכן שתוכל להוסיף קרוב משפחה המתגורר ביחידת המגורים הראשית המשויכת לכתובת המשלוח של UPS My Choice®‎ לחברות שלך ב-UPS My Choice®‎.  על-ידי שימוש בשירות עבור חבילה, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה מורשה על-ידי בני המשפחה הקשורים לחברות שלך להשלים פעילויות הקשורות למשלוחים של בני משפחה, כולל הצגת התקדמות המשלוחים, קביעת התראות מסירה וציון הוראות מסירה.  אתה מסכים לכך שאתה מחויב לקבל את הסכמתם של כל בני המשפחה לפני שתוסיף בני משפחה כאלה לחברות שלך ב-UPS My Choice® ‎, ובכך תשתף את שמותיהם וכתובתם של אותם בני משפחה עם UPS.
 5. הרשאת השאר במיקום.  התכונה 'הרשאת השאר במיקום' של UPS My Choice®‎ מאפשר לך להגדיר מיקומים מסוימים שבהם תרצה שהנהג שלנו ישאיר את החבילה.  ככל שהדבר יתאפשר על-ידי UPS במיקומך או בארץ המגורים שלך, אם תבחר בשירות 'השאר במיקום' ותציין שחבילה תושאר בידי אדם מסוים, או אם תבחר בשירות 'השאר אצל שכן' או 'שחרור לחתימה מורשית', אתה מסכים לכך שהשארת החבילה בהתאם להוראה שלך מהווה מסירה.  אתה מקבל אחריות על כל אובדן או נזק לחבילה, וכן על כל אובדן או נזק שנגרם על-ידי החבילה, גם לצדדים שלישיים, לאחר שהחבילה הושארה בהתאם להנחיותיך או, במקרה של שירות 'שחרור לחתימה מורשית' בהתאם לשיקול דעתו של הנמען.  ייתכן ששירות 'השאר במיקום' לא יהיה זמין אם השולח ציין שדרושה חתימת מבוגר לקבלת החבילה שלך או אם השולח החריג אותה מאפשרויות המסירה.

(3) עמלות וחיובים.  אתה מסכים לשלם את כל העמלות והחיובים הרלוונטיים הקשורים לשירות, אשר עשויים לכלול עמלות עסקה לפי חבילה או בהתאם להעדפותיך המפורשות לשירותים מסוימים, כולל, בין השאר, ובמידת האפשר במיקומך או בארצך, 'שלח את החבילה שלי ביום אחר', 'שלח את החבילה שלי לכתובת אחרת', 'שלח מחדש לכתובת שלי', 'בצע שלושה ניסיונות מסירה לכתובת שלי', ושירותים אחרים כפי ש-UPS עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מוגבל, להעניק במיקום, או בארץ המגורים שלך.  אם התבקש שירות אשר דורש העברה או מסירה של החבילה מעבר לאזור המסירה המקורי של הנמען המקורי (כתובת המשלוח שצוינה במקור על-ידי השולח), יחולו גם דמי הובלה נוספים.  דמי ההובלה (אם קיימים) יחושבו לפי התעריף הרלוונטי בין כתובת הנמען המקורית לבין הכתובת החדשה בסכום שצוין בקשר לבקשתך.  

בשל אופיו של השירות, האחריות לזמן המסירה המקורי והאחריות לשירות/התחייבות להחזר כספי של UPS (ככל שאלה זמינים במיקום או בארץ המגורים שלך) לא יחולו על חבילות במסגרת שירות זה. UPS רשאית לשנות כל עמלה ו/או חיוב החלים על השירות בכל עת ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דרישה למסירת הודעה החלה בהתאם לחוק החל. עמלות וחיובים נוספים לא יחושבו עבור חבילות שעבורן UPS אינה מסוגלת לספק את השירות המבוקש.

אם ברצונך לבחור בשירותים המוצעים על-ידי UPS במיקום או בארץ המגורים שלך וכוללים עמלות ו/או חיובים נוספים, באפשרותך להגדיר מספר כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר על-ידי כניסה לחשבון UPS שלך דרך 6www.ups.com‏ אל הגדרות פרופיל החשבון שלך ובחירה ב'אפשרויות תשלום'.  אתה נותן ל-UPS הרשאה לחייב באופן אוטומטי את כרטיס , גישה האשראי או את אמצעי התשלום האחר שנבחר במקטע 'אפשרויות תשלום' בפרופיל חשבון UPS שלך, עבור כל החיובים והעמלות הרלוונטיים, ולהמשיך לחייב את אותו אמצעי תשלום בסכומים אלה, ככל שיידרשו, עד שתבטל את ההרשאה.  באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום או לבטל את ההרשאה על-ידי בחירה במקטע 'אפשרויות תשלום' בפרופיל החשבון של UPS וביצוע השינויים המבוקשים.  ייתכן שיידרשו עד 10 ימים קלנדריים כדי לעבד כל שינוי בהרשאת התשלום שלך או כדי לבטל אותה.

6. בקר באתר ups.com

(4) מסירה למיקום של UPS Access Point® מיקום של UPS Access Point®‎ הוא עסק בבעלות ובניהול עצמאיים שנבחר על-ידי UPS, ובו הנמען או מקבל אחר יכולים, ככל שהדבר זמין במיקום או בארץ המגורים שלך, לקבל משלוח חבילה.

חבילות אשר עשויות להתקבל למשלוח במיקום של UPS Access Point®‎ כפופות למגבלות, כולל, בין השאר, בנוגע למשקל, לגודל, לערך בפועל ולערך המוצהר, כפי שנקבע במדריך למיקומי UPS Access Point®‎‏7. לפני שחרור משלוח כלשהו במיקום של UPS Access Point®‎ לידיך או לידי מקבל מורשה אחר, ייתכן שאתה, או המקבל המורשה תידרשו לספק אימות מספיק לשמו ולכתובתו של הנמען וכן לזיהוי המקבל המורשה, כולל, בין השאר, הצגת תעודת זהות רשמית במידה המותרת על פי החוק החל. כל מידע כזה שסופק ל-UPS ישמש בהתאם להודעת הפרטיות של UPS. למרות שבתחומי שיפוט מסוימים ייתכן שלא תידרש לעשות זאת על פי החוק החל, כאשר משלוח משוחרר למקבל מורשה אחר (מלבדך), אתה מצהיר ומתחייב כי תודיע למקבל המורשה, ותקבל את הסכמתו לכך שכל מידע אישי שנמסר ל-UPS יעובד על-ידי UPS לצורך אימות זהויות והרשאה, וייתכן שיועבר לארצות שאינן המיקום או הארץ שבהם UPS אספה את המידע במקור.

למרות האמור לעיל, כל ביקור במיקום של UPS Access Point®‎ הוא על אחריותך בלבד.  כל חבות של UPS בגין חבילות שאבדו, ניזוקו או התעכבו, אשר נשלחו למיקום של UPS Access Point®‎ כפופה למגבלות המפורטות להלן ובתנאים החלים.  בבקשות להשאיר לאיסוף במיקום של UPS Access Point®‎, החבילות יישמרו במשך עשרה (10) ימים (למעט בארה"ב, קנדה, מקסיקו ופורטו ריקו, שם הן יישמרו במשך שבעה (7) ימים) לפני שחבילות אלה יוחזרו לשולח (דמי ההובלה יחושבו עבור השולח אם החבילות יוחזרו לשולח). 

(5) שימוש בנתונים. כדי להגיש בקשה לחברות ב-UPS My Choice®‎, ייתכן שתתבקש לשלוח ל-UPS או לספק השירות שלה מידע אישי מסוים, למטרות המפורטות בהודעת הפרטיות של UPS וכפופות לה. על-ידי הגשת הבקשה, אתה מסכים לאיסוף ולשימוש במידע האישי שלך למטרה זו.

אתה מסכים לכך ש-UPS, חברות אחרות בקבוצת החברות של UPS ברחבי העולם וספקי שירות של צד שלישי המורשים על-ידי UPS (לרבות חברות שעשויות להיות ממוקמות מחוץ למיקום או לארץ של מקום מגוריך ו/או במיקומים או בארצות אשר אין בהן אותה רמה של הגנה על נתונים כמו במיקום או בארץ שלך, או במיקום או בארץ שבהם המשלוח נמסר ל-UPS לצורך הובלה) רשאים להשתמש בכל הנתונים שסיפקת לנו לצורך אספקת שירות UPS My Choice®‎ לך ולמטרות המפורטות בהודעת הפרטיות של UPS וכפופות לה. יש לך זכויות מסוימות, הניתנות למימוש באמצעות פנייה אל UPS בהתאם להנחיות המפורטות בהודעת הפרטיות של UPS.

(6) חברות ב-UPS My Choice®‎. התכונות של החברות ב-UPS My Choice®‎ הזמינות עבורך עשויות להשתנות בהתאם למקום המגורים שלך, לשיטת ההרשמה שלך, למידע שסופק על ידך ולהסכמה שלך לתנאים ולהגבלות החלים. כתוצאה מכך, UPS עשויה לספק גישה מוגבלת לשירותים מסוימים (לדוגמה, ייתכן שתהיה מוגבל לקבלת התראות על מסירת משלוח חבילות באמצעות דוא"ל). ייתכן שתידרש לספק אימות זהות מספיק לפני שתוכל לגשת לחברות שלך ב-UPS My Choice®‎ או לשירותים מסוימים של UPS My Choice®‎ (לדוגמה, ניתוב מחדש לכתובת אחרת).

באפשרותך להפסיק את השימוש בשירות בכל עת, ולסיים את החברות שלך ב-UPS My Choice®‎ בכל עת על-ידי כניסה לחשבון UPS My Choice®‎ שלך, גישה להעדפות UPS My Choice®‎ שלך, בחירת 'ניהול החברות שלי', ובחירה בביטול החברות שלך. באפשרותך לסיים את החברות שלך ב-UPS My Choice®‎ גם על-ידי פנייה למספר הקשר של שירות הלקוחות המקומי של UPS, המתפרסם באינטרנט בכתובת www.ups.com.

(7) הגבלות חבות. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, UPS לא תהיה אחראית לכל אובדן, תביעה, חבות או נזק מכל סוג שהוא, כולל, בין השאר, נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים או משמעותיים, בין אם הם מבוססים על חוזה או בכל דרך אחרת (להלן "אובדן") הנובעים או שנגרמו על-ידי מתן או אי-מתן השירות של UPS, לרבות כתוצאה ממילוי הוראות הנמען, אי-מילוי הוראות הנמען, מסירה בהתאם או בניגוד להוראות הנמען, מסירה שגויה או מסירה שהתעכבה. ככל שהדבר מותר על פי החוק החל, האחריות של UPS בקשר לשירות, לרבות חבות בגין אובדן או נזק לחבילה, או מסירה שהתעכבה, תהיה מוגבלת בהתאם לתנאים החלים. UPS אינה מקבלת על עצמה אחריות בגין הפסדים שהם כלכליים גרידא, כגון עלויות של כל אמצעי הובלה חלופי, אובדן רווחים, אובדן הזדמנויות עסקיות או אובדן הכנסות. האחריות לשירות/ההתחייבות להחזר כספי של UPS (ככל שהיא מוצעת על-ידי UPS במיקומך או בארץ המגורים שלך) לא תחול על חבילות הכפופות לשירות UPS My Choice®‎, כולל, בין השאר, שינוי ברמת השירות. כל התביעות בגין אובדן או נזק או עיכוב יועברו ל-UPS בהתאם לתעריף על-ידי השולח המקורי, או כאשר הדבר נדרש על פי הדין החל, על-ידי הנמען.

ככל שהדבר מותר על פי הדין החל, UPS לא תישא באחריות להפסדים אשר (1) אינם נובעים מרשלנות או (2) מהווים תוצאה של אירוע או כוח עליון (כהגדרתו בחוק החל).

ככל שהדבר מותר על פי החוק החל, בשום מקרה לא תהיה UPS אחראית לכל אובדן, כולל, בין השאר, אובדן, גניבה, שינוי, גישה או השגה בלתי מורשית של המידע האישי שלך, או פרצת אבטחה אחרת, סיכון, או תקלה הנוגעים למידע האישי שלך, בין אם על-ידי צדדים שלישיים או בכל דרך אחרת, הנובעים או שנגרמו כתוצאה משימוש לרעה או פגיעה באבטחת המידע האישי (כולל, בין השאר, קודי גישת אבטחה או מידע חופשות), אשר סיפקת ל-UPS כדי לאפשר לה לתת לך את השירותים.

השירות המסופק על-ידי UPS בהתאם לתנאים אלה מסופק "כפי שהוא, עם כל הפגמים" ו-UPS אינה מעניקה אחריות, במפורש או במשתמע, בנוגע לשירות זה. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, ככל שהדבר מותר על פי החוק החל, UPS מתנערת מכל אחריות ומכל תנאי בנפרד או ביחד, כולל, בין השאר, כל אחריות או תנאי של סחירות, איכות משביעת רצון, אי-הפרה של זכויות צד שלישי או התאמה למטרה מוגדרת, הנוגעים לשירות המסופק בכפוף לתנאים אלה ולכל ההודעות, האבחנות והתוצאות הרלוונטיות. אתה מאשר ומסכים כי UPS לא תישא באחריות בגין כל שגיאה, השמטה, מחדל, חוסר יעילות או חוסר התאמה בשירות.

תנאים אלה מעניקים לך זכויות משפטיות מוגדרות. כמו כן, יש לך זכויות אחרות המשתנות לפי תחום השיפוט. אתה מסכים ומאשר כי ההגבלות והמניעות של חבות ואחריות המפורטות בתנאים אלה הן הוגנות וסבירות.

(8) ציות ושיפוי משפטיים.  בכל עת, כאשר אתה משתמש בשירות ובוחר בתכונה כלשהי של השירות (כולל, בין השאר, בהקשר ל'השאר אצל שכן') או משתמש ב'העדפות תקשורת', עליך לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, לדרישות UPS הרלוונטיות לשירות, לתנאים אלה ולתנאים החלים.  ככל שהדבר מותר על פי החוק החל, אתה מסכים לשפות, להגן ולפטור את השולח ואתUPS, את חברת האם שלה ואת החברות הקשורות, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, שלוחיהם ונציגיהם, מכל תביעה, דרישה, הוצאה, התחייבויות, עילה לתביעה, הליך אכיפה ותביעות מכל מין וסוג הנובעים או הקשורים לשימוש מוטעה או רשלני מצדך בשירות ובהעדפות UPS My Choice®‎ שבחרת, כולל, לדוגמה, (ובין השאר) בנוגע למשלוחי 'השאר אצל שכן', לאי-ציות מצדך לחוקים או לתקנות החלים או לדרישות של UPS החלות על השירות, או לאי-עמידה מצדך בתנאים אלה או בתנאים החלים.

(9) שינוי; סיום.  ככל שהדבר מותר על פי החוק החל, UPS רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת, (א) לתקן או לעדכן את התנאים החלים, (ב) לשנות, להשהות ו/או להפסיק את השירות כולו או חלק ממנו ללא חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, (ג) לגבות, לוותר על, להקטין ו/או לשנות באופן אחר כל עמלה הקשורה לשירות, ו/או (ד) להציע הזדמנויות לחלק ממשתמשי השירות או לכולם.  אם UPS תעשה זאת בזמן כלשהו, יהיה באפשרותך לקבל שינויים אלה או להודיע ל-UPS על אי-הסכמתך, ובמקרה זה תיחשב הודעה זו כהודעת סיום, ואתה תפסיק להשתמש בשירות באופן מיידי.  המשך השימוש שלך בשירות (כולל כל שימוש בשירות לאחר הודעה על אי הסכמה ממך) ייחשב כהסכמה לכל השינויים שצוינו.  אם UPS מוותרת על, מקטינה ו/או משנה באופן אחר כל עמלה הקשורה לשירות(ים), אינך זכאי להחזר כספי או להחזר אחר כלשהו, כולו או חלקו, כתוצאה מכל ויתור, הפחתה ו/או שינוי מסוג זה.  UPS שומרת לעצמה את הזכות לסרב לנסות לספק את השירות אם UPS קובעת כי הדבר עלול להוות סיכון ל-UPS, לעובדיה, לפעולותיה או לצד שלישי כלשהו.

(10) הפרדת תנאים.  אם הוראה כלשהי מבין תנאים אלה היא, או שנמצאה בטלה, בלתי חוקית, פסולה או בלתי ניתנת לאכיפה על פי צו או החלטה שיפוטית (או מכל סיבה אחרת שהיא בעלת השפעה משפטית), הוראה כזו (1) תיחשב כאילו שונתה במידה הקטנה ביותר הנדרשת כדי להפוך את אותה הוראה לברת-אכיפה לפי החוק החל באותו מקרה ספציפי או ביחס לאותו צו, החלטה או גורם, או (2) לבחירתה של UPS ולשיקול דעתה הבלעדי של UPS, תופרד באותו מקרה ספציפי או ביחס לאותו צו, החלטה או גורם כאשר שאר אותם תנאים ימשיכו להתקיים ולהיות בתוקף מלא ככל שהדבר מותר על פי החוק החל.  להבהרה, כל שינוי ו/או הפרדה של תנאים לפי סעיף זה יחולו רק על הצדדים המעורבים באותו עניין שבו קבעו צו שיפוט או החלטה אחרת, כי הוראה אחת או יותר מתנאים אלה הינה בטלה, בלתי חוקית, פסולה או בלתי ניתנת לאכיפה; בכל מקרה אחר, תנאים אלה יחולו ללא השינוי או ההפרדה שנעשו לפי סעיף זה. 

(11) ויתור על הגנה לפי דיני סודיות הדואר.  הנך מאשר כי אפשרויות מסירה מסוימות הזמינות כחלק מהשירות עשויות להביא לכך שמידע המוגן על-פי דיני סודיות הדואר החלים בתחום השיפוט שלך, ייחשף בפני צדדים שלישיים (לדוגמה, שכן המקבל חבילה הממוענת אליך עשוי לשים לב לעובדה שקיבלת חבילה משולח מסוים).  במידה והשימוש שלך בשירות יביא בהכרח לכך שמידע המוגן על פי דיני סודיות הדואר החלים בנוגע לחבילות המופנות אליך ייחשף או עשוי להיחשף בשגגה בפני צדדים שלישיים עקב הוראות המסירה, אתה מוותר על ההגנה שלך, ככל שהדבר אפשרי תחת החוק החל, תחת אותם דיני סודיות הדואר, בהתייחס למשלוח חבילות כאלה אליך, על-ידי בחירתך בתכונה או בשירות כאלה. 

הוראות נוספות לארצות ספציפיות.

(12) צרפת.  אם אתה משתמש בשירות בצרפת:

זכות נסיגה.  בהתאם לסעיף L. 121-21-8, 12 של חוק הצרכן הצרפתי, אין לך זכות לנסיגה.

תחום שיפוט.  אם אתה משתמש בשירות כצרכן, כל המחלוקות והתביעות הנובעות בין הצדדים יוגשו לבתי המשפט שייקבעו על פי תנאי החוק החל.  בכל המקרים האחרים, אתה מסכים שכל המחלוקות והטענות הנובעות בין הצדדים יוגשו לבתי המשפט בפריז.  מובא לידיעתך כי בכל מקרה באפשרותך לפנות לגישור קונבנציונלי או לכל תכנית חלופית לפתרון סכסוכים.


(13) גרמניה. אם אתה משתמש בשירות בגרמניה:

כללי. למעט הפניה של משלוח חבילה לכתובת חלופית או לשינוי בשירות או ברמת השירות שנבחרה על ידי השולח, סעיף (2)א' לא יחול על צרכנים המשתמשים בשירות למטרות שאינן עסקיות, מסחריות או מקצועיות.

הרשאת שחרור משלוח מורשה. סעיף (2)ג' לא יחול על לקוחות בגרמניה ויוחלף בהוראה הבאה:

התכונה 'שחרור משלוח מורשה' של UPS My Choice®‎ מאפשרת לך לתת הרשאה מקוונת ל-UPS לספק חבילות ללא חתימה על מסירה. על-ידי בחירה בשירות 'שחרור משלוח מורשה', הנך נותן בזאת הרשאה ל-UPS לשחרר חבילות הממוענות אליך בכתובת שלך כאשר איש אינו נוכח כדי לקבל את המסירה, ואתה מאשר שאתה מורשה כדין לאפשר את השארת החבילה במיקום הנבחר. UPS תנסה לבצע את המשלוח רק פעם אחת ולא תבקש חתימה בעת המסירה. על-ידי בחירה בשירות 'שחרור משלוח מורשה', אתה מסכים שהחבילה תושאר במיקום שסוכם על ידך. אתה מקבל על עצמך כל אחריות וחבות בגין כל אובדן או נזק לחבילה, וכן בגין כל אובדן או נזק שנגרם על-ידי החבילה, גם לצדדים שלישיים, לאחר שזו הושארה בכתובת. UPS תעשה מאמצים סבירים כדי לכבד את בקשת שחרור המשלוח המאושר שלך (וייתכן שלא תעשה זאת, לדוגמה בשל תנאי מסירה כגון קשיי מזג אוויר או בטיחות). ייתכן ש'שחרור משלוח מורשה' לא יהיה זמין אם השולח ציין שדרושה חתימת מבוגר לקבלת החבילה שלך או אם השולח החריג אותה מאפשרויות המסירה.

הרשאת השאר במיקום. סעיף (2)ה' לא יחול על לקוחות בגרמניה ויוחלף בהוראה הבאה:

התכונה 'השאר במיקום' של UPS My Choice®‎ מאפשרת לך להגדיר מיקומים מסוימים שבהם תרצה שהנהג שלנו ישאיר את החבילה. ככל שהדבר יתאפשר על-ידי UPS במיקומך או בארץ המגורים שלך, אם תבחר בשירות 'השאר במיקום' ותציין שחבילה תושאר אצל אדם מסוים, או אם תבחר בשירות 'השאר אצל שכן' או 'שחרור לחתימה מורשית', אתה מקבל אחריות על כל אובדן או נזק לחבילה, כמו גם על כל אובדן או נזק שנגרם על-ידי החבילה גם לצדדים שלישיים, לאחר שהחבילה שוחררה בהתאם להנחיותיך, או, במקרה של 'שחרור לחתימה מורשית', לפי שיקול דעתו של הנמען. ייתכן ששירות 'השאר במיקום' לא יהיה זמין אם השולח ציין שדרושה חתימת מבוגר לקבלת החבילה שלך או אם השולח החריג אותה מאפשרויות המסירה.

שימוש בנתונים עבור משלוחים אל מיקום של UPS Access Point®‎. כל מידע שסופק ל-UPS בקשר לסעיף (4) ישמש בהתאם לתקנות ההגנה על נתונים של שירות הדואר הגרמני (Postdienste Datenschutzverordnung).

הגבלות חבות. סעיף (7) (הגבלות חבות) לא יחול על לקוחות בגרמניה ויוחלף בהוראה הבאה:

UPS לא תהיה אחראית לכל אובדן, תביעה, חבות או נזק מכל סוג שהוא, כולל, בין השאר, נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים או משמעותיים, בין אם הם מבוססים על חוזה או בכל דרך אחרת (להלן "אובדן") הנובעים או שנגרמו על-ידי מתן או אי-מתן השירות של UPS, לרבות כתוצאה ממילוי הוראות הנמען, אי-מילוי הוראות הנמען, מסירה בהתאם או בניגוד להוראות הנמען, מסירה שגויה או מסירה שהתעכבה. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, האחריות של UPS בקשר לשירות, לרבות חבות בגין אובדן או נזק לחבילה, או מסירה מאוחרת, תהיה מוגבלת בהתאם לתנאים החלים. UPS אינה מקבלת על עצמה אחריות בגין הפסדים שהם כלכליים גרידא, כגון עלויות של כל אמצעי הובלה חלופי, אובדן רווחים, אובדן הזדמנויות עסקיות או אובדן הכנסות. האחריות לשירות/ההתחייבות להחזר כספי של UPS (ככל שהיא מוצעת על-ידי UPS במיקומך או בארץ המגורים שלך) לא תחול על חבילות הכפופות לשירות UPS My Choice®‎, כולל, בין השאר, שינוי ברמת השירות. כל התביעות בגין אובדן או נזק או עיכוב יועברו ל-UPS בהתאם לתעריף על-ידי השולח המקורי.


(14) איטליה.  אם אתה משתמש בשירות באיטליה:

תחום שיפוט. תנאים אלה יחולו על פי החוק האיטלקי. כל מחלוקת הנובעת מתנאים אלה או בקשר אליהם, לרבות כל שאלה הנוגעת לקיומם, לתקפותם, לניסוחם, לביצועם או לביטולם, תועבר באופן בלעדי לבית המשפט של מילנו.

הסכם. בהתאם וכתוצאה מסעיפים 1341 ו-1342 של הקוד האזרחי האיטלקי, אתה מצהיר שקראת, הבנת ואתה מאשר במפורש את הסעיפים הבאים: סעיף (2) (אישור והסכמה), סעיף (4) (מסירה למיקום של UPS Access Point®‎), סעיף (7) (הגבלות חבות), סעיף (8) (ציות ושיפוי משפטיים), סעיף (9) (שינוי; סיום) וסעיף (14) (איטליה, תחום שיפוט).


(15) טורקיה.  אם אתה משתמש בשירות בטורקיה:

מחלוקות.  אם אתה תושב של טורקיה, כל מחלוקת, תביעה או עילה לתביעה הנובעות מתנאים אלה או בקשר אליהם תיפתר על ידי ועדת הבוררות הצרכנית המוסמכת או בית המשפט לצרכנים של טורקיה.