/
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Több
Ugrás a fő tartalomhoz

UPS My Choice szolgáltatási feltételek

(1) Irányadó feltételek.  A UPS My Choice® szolgáltatásainak (a „Szolgáltatás”) igénybevételére az alábbi szolgáltatási feltételek (beleértve valamennyi további vonatkozó, alább meghatározott feltételt is) (a „Feltételek”) és az alábbi dokumentumok vonatkoznak, amelyek mindegyike – e hivatkozás révén – kifejezetten a jelen feltételek részét képezi, és amelyeket alkalmazni kell, kivéve amennyiben azokat a jelen feltételek módosítják:

 • a UPS® az Ön tartózkodási helyén vagy országában elérhető, kis csomagok és teheráru szállítására irányuló szolgáltatásait leíró helyspecifikus vagy országspecifikus dokumentum(ok)
 • a UPS ezen szolgáltatásokra vonatkozó díjszabása és szolgáltatási feltételei („UPS Szállítási feltételek”)1
 • az alkalmazandó UPS-díjszabás és szolgáltatási útmutató, illetve szolgáltatási és díjszabási útmutató („UPS útmutató”)2; (Megjegyzés: a UPS útmutató és a UPS Szállítási feltételek a továbbiakban együttesen: a Díjszabás)
 • a UPS technológiai megállapodás3
 • a szolgáltatás leírása, amely a szolgáltatás ideje alatt érvényes, a UPS My Choice® honlapján4 érhető el; valamint
 • a UPS adatvédelmi tájékoztatója5.

1. A UPS szállítási feltételek megtekintése

2. A UPS útmutató megtekintése

3. A UPS technológiai megállapodás megtekintése

4. UPS My Choice® Kezdőlap

5. A UPS adatvédelmi szabályzatának megtekintése

Ön megerősíti, hogy az Ön országa vagy tartózkodási helye szerinti törvények alapján Ön nagykorú és teljes jogképességgel rendelkezik. A szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja ezeket a feltételeket. A szolgáltatás nem minden funkciója érhető el az összes olyan helyen vagy országban, ahol a UPS szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás részeként az Ön számára elérhető konkrét UPS My Choice®-szolgáltatások a UPS My Choice®-fiókjába történő bejelentkezéskor jelennek meg. A jelen feltételek vonatkoznak a UPS által az Ön tartózkodási helyén vagy országában elérhetővé tett szolgáltatás valamennyi aspektusára. Ha Ön fogyasztó, akkor ezek a feltételek nem érintik az Ön olyan, jogszabályban meghatározott jogait (ha vannak ilyenek), amelyekről a vonatkozó jogszabályok értelmében nem mondhat le.

A szolgáltatást és a UPS szolgáltatásait ismertető dokumentumok, a UPS Szállítási feltételek, a UPS útmutató, a UPS technológiai megállapodás és a UPS adatvédelmi tájékoztatója a továbbiakban együttesen „Alkalmazandó feltételek” megnevezéssel szerepel, és ezen Alkalmazandó feltételek közül egy vagy több feltétel, illetve az Alkalmazandó feltételek bármely része külön értesítés nélkül megváltozhat. A szolgáltatás Ön általi igénybevétele kifejezetten az Alkalmazandó feltételekben foglalt választottbíráskodásra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozik, amelyek minden UPS általi szolgáltatásnyújtásból eredő vagy azzal kapcsolatos kártérítési igényre érvényesek.

Ön kifejezetten elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a feltételeket, és beleegyezik azok alkalmazásába. A jelen feltételek és az Alkalmazandó feltételek egyéb részei közötti ellentmondás esetén a szolgáltatást illetően a jelen feltételek élveznek elsőbbséget. Attól a helytől vagy országtól függően, ahol küldeményt adnak át a UPS-nek szállítás céljából, a „UPS” megnevezés a vonatkozó Alkalmazandó feltételekben meghatározott, megfelelő vállalatot jelenti. A UPS alvállalkozókat vonhat be (például egyéb, a UPS által meghatalmazott fuvarozókat) a szolgáltatások és szerződések mind saját nevében, mind pedig alkalmazottai, ügynökei és alvállalkozói nevében történő teljesítésére, és a jelen feltételek valamennyiükre érvényesek.

A UPS-ügyfélkódjához tartozó profilja frissítésével vagy a UPS adatvédelmi tájékoztatójában található útmutatások követésével Ön tájékoztathatja a UPS-t személyes kommunikációs preferenciáiról („Kommunikációs beállítások”).

(2) Felhatalmazás és hozzájárulás.

 1. Általános rendelkezések.   A csomagokra irányuló szolgáltatás igénybevételével Ön kijelenti és garantálja, hogy (i) a feladó felhatalmazta Önt a feladó kézbesítési utasításainak megváltoztatására, többek között a csomag kézbesítésének alternatív címre történő átirányítására, a csomag kiadásának engedélyezésére, a kézbesítés elhalasztására, a feladó által kiválasztott szolgáltatás vagy szolgáltatási szint megváltoztatására vagy a kézbesítés átütemezésére, valamint arra, hogy a csomagra vonatkozóan előzetes értesítést és kézbesítési információkat kapjon, és hogy (ii) minden egyéb olyan felhatalmazást, engedélyt és hozzájárulást megszerzett, amely a szolgáltatás – jelen feltételek melletti – megrendeléséhez, igénybevételéhez és előnyeinek kihasználásához szükségesek.
 2. Hagyja a szomszédnál – felhatalmazás.    A UPS My Choice® „Hagyja a szomszédnál” szolgáltatása lehetővé teszi az Ön számára a csomagjainak az eredeti kézbesítési címtől kevés gyaloglással megközelíthető távolságra lévő szomszédnál történő leadását.  A UPS kizárólagos és korlátlan mérlegelési jogkörében eljárva, saját belátása szerint eldöntheti, hogy teljesít-e egy „Hagyja a szomszédnál” szolgáltatásra irányuló kérést vagy sem.  Ha Ön a „Hagyja a szomszédnál” opciót választja ki egy csomag esetében (amennyiben azt a UPS elérhetővé tette az Ön tartózkodási helyén vagy országában), akkor a következő rendelkezések lépnek érvénybe:  Az alábbi, a szomszédjára vonatkozó személyes adatok megadására fogjuk Önt kérni: név és cím.  Ön elfogadja, hogy köteles tájékoztatni minden, Ön által kijelölt szomszédot arról, hogy adataik feldolgozásra kerülnek az Ön csomagjainak kézbesítése céljából, és még az előtt köteles megszerezni valamennyi szomszédja hozzájárulását, hogy megosztaná az adott szomszéd nevét, címét, e-mail-címét és/vagy (adott esetben) telefonszámát a UPS-szel, és mielőtt engedélyezi a UPS számára az adott szomszéddal történő kommunikációt. Ön kijelenti és garantálja, hogy az adott szomszéd felhatalmazta Önt az említett adatok megosztására.  Továbbra is Ön lesz felelős az Ön által megadott információkért, ideértve a szomszédjára vonatkozó információkat is.  Ön köteles továbbá minden, Ön által kijelölt szomszédot tájékoztatni arról, hogy (i) a UPS az adatkezelője az adott szomszéd UPS által feldogozott személyes adatainak, és (ii) az adott szomszédnak jogában áll majd a saját személyes adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni.  Amennyiben Ön vagy az Ön szomszédja arról tájékoztat bennünket, hogy a szomszédja nem kíván átvenni csomagokat az Ön nevében, mi minden – a UPS által abban az időpontban megtehető – észszerű lépést megteszünk a kérés teljesítése érdekében.
 3. Felhatalmazás engedélyezett küldeménykiadásra.  A UPS My Choice® „Engedélyezett küldeménykiadás” szolgáltatása lehetővé teszi az Ön számára, hogy online engedélyezze a UPS számára a csomagok leadáshoz szükséges aláírás nélküli kézbesítését, ha Ön nem tartózkodik otthon, hogy személyesen aláírja a csomagleadást.  Az „Engedélyezett küldeménykiadás” szolgáltatás kiválasztásával Ön kifejezetten felhatalmazza a UPS-t arra, hogy az Önnek címzett csomagokat akkor is kiadhassa az Ön címén, ha senki sincs jelen, aki át tudná venni a kiszállított csomagokat, valamint kijelenti és garantálja, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy engedélyezze, hogy a csomagot a kiválasztott helyszínen hagyják.  A UPS csak egy kézbesítési kísérletet tesz, és a kiszállításkor nem kér aláírást.  Egy UPS kiszállítási feljegyzés bizonyító erejű kézbesítési igazolásnak minősül.  Az „Engedélyezett küldeménykiadás” szolgáltatás kiválasztásával Ön elfogadja, hogy a csomagot kiadják az Ön által elfogadott helyen.  A csomag adott címen történő átadását követően felmerülő bármilyen, a csomagot érintő veszteségért vagy kárért, valamint bármilyen, a csomag által – akár harmadik feleknek – okozott veszteségért vagy kárért minden további felelősséget és kötelezettséget Ön vállal.  A UPS fenntartja magának a kizárólagos és korlátlan mérlegelési jogot az Engedélyezett küldeménykiadásra vonatkozó kérése teljesítésére nézve (és lehet, hogy kérését nem teljesíti a kiszállítási körülmények, például kedvezőtlen időjárás vagy biztonsági aggályok miatt).  Az Engedélyezett küldeménykiadás nem érhető el, ha a feladó kikötötte, hogy az Ön csomagjához felnőtt aláírása szükséges, vagy ha a feladó kizárta azt, mint kézbesítési opciót.
 4. Családtagok felhatalmazása.  A UPS My Choice® „Családtagok felhatalmazása” funkciója lehetővé teszi az Ön számára, hogy a UPS My Choice® előnyeit megossza más családtagjaival is.  A családtag egy olyan, Önnel azonos címen élő, azonos vezetéknevet viselő személy, aki az Ön hozzátartozója vagy házastársa.  Ön engedélyezheti egy a UPS My Choice® kézbesítési címéhez társított elsődleges lakóhelyen élő családtag hozzáadását a UPS My Choice®-tagságához, amennyiben a UPS elérhetővé tette ezt a funkciót az Ön tartózkodási helyén vagy országában.  A csomagokra irányuló szolgáltatás igénybevételével Ön kijelenti és garantálja, hogy a tagságához hozzárendelt családtagok felhatalmazták Önt a családtagok küldeményeihez kapcsolódó tevékenységek végzésére, többek között a küldemények szállítási folyamatának megtekintésére, kézbesítési értesítések beállítására és kézbesítési utasítások megadására.  Ön elfogadja, hogy köteles megszerezni valamennyi családtag beleegyezését még azelőtt, hogy hozzáadná az adott családtago(ka)t a UPS My Choice®-tagságához, és ezáltal megosztaná a UPS-szel a családtag(ok) nevét és címét.
 5. Felhatalmazás: hagyja egy adott helyen.  A UPS My Choice® „Felhatalmazás: hagyja egy adott helyen” funkciója lehetővé teszi az Ön számára, hogy kijelöljön bizonyos helyeket, ahol a futárunk ott hagyhatja a csomagját.  Ha a „Hagyja egy adott helyen” szolgáltatást választja és előírja, hogy a csomagot egy bizonyos személynél kell hagyni, vagy ha a „Hagyja a szomszédnál” vagy a „Meghatalmazott aláírása ellenében történő átadás” szolgáltatást választja – amennyiben a UPS elérhetővé tette ezeket a szolgáltatásokat az Ön tartózkodási helyén vagy országában – akkor Ön elfogadja, hogy a kézbesítést az jelenti, hogy a csomagot az Ön utasításainak megfelelő helyen hagyják.  A csomag Öntől kapott utasítások szerinti, illetve a „Meghatalmazott aláírása ellenében történő átadás” szolgáltatás esetében a címzett saját belátása szerint adott utasításoknak megfelelő átadását követően felmerülő bármilyen, a csomagot érintő veszteségért vagy kárért, valamint bármilyen, a csomag által – akár harmadik feleknek – okozott veszteségért vagy kárért Ön vállalja a felelősséget.  A „Hagyja egy adott helyszínen” szolgáltatás nem érhető el, ha a feladó kikötötte, hogy az Ön csomagjához felnőtt aláírása szükséges, vagy ha a feladó kizárta azt, mint kézbesítési opciót.

(3) Díjak és költségek. Ön vállalja, hogy minden olyan, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan fizetendő díjat és költséget megtérít, amely magában foglalhatja a csomagonkénti tranzakciós díjakat vagy az Ön által megadott személyes beállítások alapján megállapított tranzakciós díjakat bizonyos szolgáltatásokra vonatkozóan, többek között – amennyiben az adott szolgáltatás elérhető az Ön tartózkodási helyén vagy országában – a „Csomagom kézbesítése egy másik napon”, a „Csomagom kézbesítése egy másik címre”, az „Újrakézbesítés saját címre”, a „Három kézbesítési kísérlet saját címre” szolgáltatásokra, valamint más olyan szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyeknek az Ön tartózkodási helyén vagy országában történő elérhetővé tételéről a UPS kizárólagos és korlátlan mérlegelési jogkörében eljárva, saját belátása szerint dönthet.  Bármely szolgáltatás igénylése, valamint a csomagnak az eredeti címzett címéhez (a feladó által eredetileg megadott kézbesítési címhez) tartozó eredeti kézbesítési területen kívüli helyre történő továbbítása vagy kézbesítése esetén további szállítási díjak kerülnek felszámításra.  A szállítási költségeket (ha vannak) a címzett eredeti címe és az átirányítási cím között alkalmazandó díjszabás szerint számítják ki, melyek összege a kéréséhez kapcsolódóan van feltüntetve. 

A szolgáltatás jellegéből fakadóan a UPS szolgáltatási garanciája/pénzvisszafizetési garanciája és az eredeti kézbesítési időre vonatkozó garanciák (amennyiben azok elérhetők az Ön tartózkodási helyén vagy országában) nem vonatkoznak a szolgáltatás tárgyát képező csomagokra. A UPS bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a szolgáltatásra vonatkozó díjakat és/vagy költségeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően alkalmazandó értesítési követelmények függvényében. Azon csomagokra, amelyek esetében a UPS nem tudja biztosítani az igényelt szolgáltatást, nem számítanak fel további díjakat és költségeket.Ha olyan, az Ön tartózkodási helyén vagy országában a UPS által elérhetővé tett szolgáltatásokat kíván kiválasztani, amelyek további díjakat és/vagy költségeket tartalmaznak, Ön beállíthat egy hitelkártyaszámot vagy más fizetési módot, ha a www.ups.com6 oldalon keresztül bejelentkezik a UPS-fiókjába, belép az ügyfélkódjához rendelt profilja beállításaiba és kiválasztja a Fizetési opciókat.  Ön felhatalmazza a UPS-t, hogy minden fizetendő díjat és költséget automatikusan a fizetési kártyára terheljen, vagy a UPS-ügyfélkódjához tartozó profilja Fizetési opciók részében kiválasztott egyéb fizetési mód alkalmazásával automatikusan felszámolja azokat, valamint hogy ezeket az összegeket felmerülésük időpontjában továbbra is az adott fizetési mód alkalmazásával terhelje Önre addig, amíg Ön vissza nem vonja a felhatalmazást.  Ön bármikor megváltoztathatja a fizetési módot, illetve bármikor visszavonhatja a felhatalmazást, ha a UPS-ügyfélkódjához tartozó profiljában kiválasztja a Fizetési opciók részt, és elvégzi a kívánt változtatásokat.  A fizetési felhatalmazásra vonatkozó változtatásoknak vagy a felhatalmazás visszavonásának feldolgozása akár 10 naptári napig is eltarthat.

6. Keresse fel a ups.com oldalt

(4) Kézbesítés UPS Access Point®-telephelyre. A UPS Access Point®-telephely egy olyan, a UPS által kijelölt, független tulajdonban álló, önállóan működtetett vállalkozás, ahol a címzett vagy egyéb átvevő átveheti a kiszállított csomagokat, amennyiben ez elérhető az Ön tartózkodási helyén vagy országában.

A UPS Access Point®-telephelyen kézbesítésre átvehető csomagok korlátozások alá eshetnek, ideértve, de nem kizárólag a UPS Access Point®-telephelyekre vonatkozó útmutatóban7 meghatározott, súlyra, méretre, valamint a tényleges és deklarált értékre vonatkozó korlátozásokat. Bármilyen küldemény az Ön vagy valamely más meghatalmazott átvevő számára egy UPS Access Point®-telephelyen történő kiadása előtt felkérhetik Önt vagy a meghatalmazott átvevőt arra, hogy megfelelő módon igazolja a címzett nevét és címét, valamint a meghatalmazott átvevő személyazonosságát, ideértve, de nem kizárólag egy hivatalos személyazonosító okmány rendelkezésre bocsátását, amennyiben azt a hatályos jogszabályok megengedik. A UPS-nek megadott ilyen jellegű adatok a UPS adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kerülnek felhasználásra. Mindamellett, hogy egyes jogrendszerekben a hatályos jogszabályok szerint mindez nem követelhető meg Öntől, amennyiben egy küldemény nem Önnek, hanem valamely más meghatalmazott átvevő számára kerül kiadásra, Ön kijelenti és garantálja, hogy tájékoztatni fogja a meghatalmazott átvevőt, és megszerzi annak beleegyezését abba, hogy a UPS minden, neki megadott személyes adatot feldolgozzon a személyazonosság ellenőrzése és jóváhagyása céljából, és hogy ezek az adatok attól a helytől vagy országtól eltérő országokba is továbbíthatók legyenek, mint amely országban a UPS eredetileg összegyűjtötte az adott adatokat.

7. Tudjon meg többet a UPS Access Point telephelyekről

A fentiek ellenére, Ön továbbra is csak saját felelősségére kereshet fel egy UPS Access Point®-telephelyet.  A UPS elveszett, megsérült vagy valamely UPS Access Point®-telephelyre késve kiszállított csomagok kapcsán fennálló bármilyen felelőssége az itt és az Alkalmazandó feltételekben meghatározott korlátozások alá esik.  Valamely UPS Access Point®-telephelyen történő csomagfelvételre való visszatartás iránti kérések esetében a csomagokat tíz (10) napig tartják vissza (kivéve az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, és Puerto Ricóban, ahol hét [7] napig tartják vissza azokat), mielőtt ezeket csomagokat visszaküldik a feladónak (amennyiben a csomagokat visszaküldik a feladónak, a szállítási költségeket a feladónak számítják fel).

(5) Az adatok felhasználása. UPS My Choice®-tagsága igényléséhez lehet, hogy el kell küldenie bizonyos személyes adatokat a UPS-nek vagy a UPS szolgáltatójának a UPS adatvédelmi tájékoztatójában meghatározott, illetve annak tárgyát képező célokra. A tagság kérelmezésével Ön hozzájárul a személyes adatainak e célból történő begyűjtéséhez és felhasználásához.

Ön elfogadja, hogy a UPS, a UPS világméretű cégcsoportjának más vállalatai és a UPS által felhatalmazott harmadik fél szolgáltatók (többek között azok a vállalatok, amelyek az Ön tartózkodási helyén kívül eső helyen vagy országban találhatók és/vagy olyan helyeken vagy országokban, amelyek esetleg nem rendelkeznek ugyanolyan szintű adatvédelemmel, mint az Ön tartózkodási helye vagy országa, vagy pedig azon a helyen vagy országban találhatók, ahol a küldeményt szállítás céljából átadják a UPS-nek) felhasználhatják az Ön által nekünk megadott adatokat a UPS My Choice®-szolgáltatás Ön számára történő biztosítása céljából, valamint a UPS adatvédelmi tájékoztatójában meghatározott, illetve annak tárgyát képező célokra. A UPS adatvédelmi tájékoztatójában található utasítások értelmében Ön bizonyos jogokat a UPS-szel történő kapcsolatfelvétel révén gyakorolhat.

(6) UPS My Choice®-tagság. A UPS My Choice®-tagság Ön számára elérhető funkciói lakóhelyétől, regisztrációs módjától, az Ön által megadott információktól és a vonatkozó szerződési feltételek Ön által történő elfogadásától függően eltérőek lehetnek. Ennek következtében előfordulhat, hogy a UPS korlátozott hozzáférést biztosít egyes szolgáltatásokhoz (például lehet, hogy csak e-mailben kaphat csomagkézbesítési értesítéseket).A UPS My Choice®-tagsága megszerzését vagy bizonyos UPS My Choice®-szolgáltatások (például másik címre történő átirányítás) igénybevételét megelőzően lehet, hogy megfelelően igazolnia kell a személyazonosságát.

Bármikor megszakíthatja a szolgáltatás igénybevételét, és bármikor megszüntetheti UPS My Choice®-tagságát, ha bejelentkezik a UPS My Choice®-fiókjába, megnyitja a UPS My Choice®-beállításait, és kiválasztja a Saját tagság(ok) kezelése lehetőséget, majd törli a tagságát/tagságait. UPS My Choice®-tagságát azáltal is megszüntetheti, hogy a www.ups.com oldalon online közzétett kapcsolattartási számon kapcsolatba lép a helyi UPS-ügyfélszolgálattal.

(7) Felelősségkorlátozások. A UPS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGET A SZOLGÁLTATÁS UPS ÁLTALI BIZTOSÍTÁSA VAGY ANNAK ELMULASZTÁSA – TÖBBEK KÖZÖTT A CÍMZETT UTASÍTÁSAINAK KÖVETÉSE, A CÍMZETT UTASÍTÁSAI KÖVETÉSÉNEK ELMULASZTÁSA, A CÍMZETT UTASÍTÁSAI SZERINT VAGY AZZAL ELLENTÉTESEN TÖRTÉNŐ KÉZBESÍTÉS, TÉVES KISZÁLLÍTÁS VAGY KÉSEDELMES KISZÁLLÍTÁS – KAPCSÁN FELMERÜLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ VESZTESÉGÉRT, KÖVETELÉSÉRT, KÖTELEZETTSÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖZVETLEN, A KÖZVETETT, A KÖVETKEZMÉNYES ÉS A KÜLÖNLEGES KÁROKAT, VALAMINT A BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉST IS („VESZTESÉG”), AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR EGYÉB JOGI ALAPON NYUGSZIK AZ. A UPS-NEK A SZOLGÁLTATÁS VONATKOZÁSÁBAN FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGE – TÖBBEK KÖZÖTT A CSOMAGOK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉÉRT, ILLETVE KÉSEDELMES KÉZBESÍTÉSÉÉRT VALÓ FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐEN, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KORLÁTOZOTT. A UPS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TISZTÁN GAZDASÁGI VESZTESÉGEKÉRT, PÉLDÁUL AZ ALTERNATÍV SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEIÉRT, PROFITKIESÉSÉRT, ÜZLETI LEHETŐSÉGEK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT. A UPS SZOLGÁLTATÁSI GARANCIÁJA/PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁJA (AMENNYIBEN AZT A UPS ELÉRHETŐVÉ TETTE AZ ÖN TARTÓZKODÁSI HELYÉN VAGY ORSZÁGÁBAN) NEM ALKALMAZHATÓ A UPS MY CHOICE®-SZOLGÁLTATÁSOK – TÖBBEK KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁSI SZINT MEGVÁLTOZÁSA – TÁRGYÁT KÉPEZŐ CSOMAGOKRA. AZ EREDETI FELADÓNAK VAGY – AMENNYIBEN AZT A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ELŐÍRJÁK – A CÍMZETTNEK VALAMENNYI VESZTESÉGRE, KÁRRA VAGY KÉSEDELEMRE VONATKOZÓ – A DÍJSZABÁSNAK MEGFELELŐ – KÁRIGÉNYRŐL ÉRTESÍTENIE KELL A UPS-T.

A UPS NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE AZ OLYAN VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEKET (I) NEM SAJÁT GONDATLANSÁGA OKOZOTT, VAGY AMELYEK (II) VIS MAIOR ESEMÉNYNEK TUDHATÓK BE (AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT). A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.
A UPS SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT, SZEMÉLYES ADATAINAK – IDE ÉRTVE PÉLDÁUL A UPS-NEK MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK (TÖBBEK KÖZÖTT A BIZTONSÁGI BELÉPŐKÓDOK VAGY A SZABADSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK) BIZTONSÁGÁVAL VALÓ VISSZAÉLÉS VAGY BIZTONSÁGÁNAK MEGGYENGÜLÉSE KAPCSÁN FELMERÜLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ, HARMADIK FÉL ÁLTAL VAGY EGYÉB MÓDON BEKÖVETKEZŐ – ELVESZTÉSÉÉRT, ELTULAJDONÍTÁSÁÉRT, MEGVÁLTOZTATÁSÁÉRT, MEGSZERZÉSÉÉRT VAGY AZ AZOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT, ILLETVE SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGÁNAK EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ MEGSÉRTÉSÉÉRT, VESZÉLYEZTETÉSÉÉRT ÉS AZ AZOKAT ÉRINTŐ INCIDENSEKÉRT SEM. A FELELŐSSÉ

G KIZÁRÁSA A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.
A UPS A SZOLGÁLTATÁSÁT A JELEN FELTÉTELEK ÉRTELMÉBEN „A MINDENKORI FORMÁJÁBAN, MINDEN HIBÁJÁVAL EGYÜTT” BIZTOSÍTJA ÉS NEM VÁLLAL – KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT – GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSRA. A UPS A FENT LEÍRTAK ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZIK BÁRMELY ÉS VALAMENNYI, A JELEN FELTÉTELEK MELLETT NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSRA ÉS MINDEN AHHOZ KAPCSOLÓDÓ TANÁCSADÁSRA, DIAGNOSZTIKÁRA ÉS EREDMÉNYRE VONATKOZÓ GARANCIÁTÓL ÉS FELTÉTELTŐL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A MEGFELELŐ MINŐSÉGRE, A HARMADIK FÉL JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT IS. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A UPS NEM FELELŐS A SZOLGÁLTATÁS ALATT ELŐFORDULÓ SEMMILYEN TÉVEDÉSÉRT, MULASZTÁSÉRT, HIBÁÉRT, HIÁNYOSSÁGÉRT VAGY NEM MEGFELELŐSÉGÉRT.
EZEK A FELTÉTELEK KONKRÉT JOGOKAT BIZTOSÍTANAK ÖNNEK. ÖN EGYÉB JOGOKKAL IS RENDELKEZHET AZ ILLETÉKES JOGHATÓSÁGTÓL FÜGGŐEN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELISMERI, HOGY A JELEN FELTÉTELEKBEN SZEREPLŐ FELELŐSSÉGI ÉS SZAVATOSSÁGI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK MÉLTÁNYOSAK ÉS ÉSZSZERŰEK.

(8) Jogi megfelelőség és kártalanítás.  A szolgáltatás igénybevételekor és a szolgáltatás bármely funkciójának (többek között a „Hagyja a szomszédnál” küldemények) kiválasztásakor vagy a Kommunikációs beállítások használatakor Önnek mindenkor be kell tartania az összes vonatkozó jogszabályt és előírást, a UPS-nek a szolgáltatásra vonatkozó követelményeit, a jelen feltételeket és az Alkalmazandó feltételeket.  Ön a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben beleegyezik abba, hogy megóvja, kártalanítja és mentesíti a feladót és a UPS-t, annak anyavállalatát és leányvállalatait, azok tisztviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, ügynökeit, valamint azok jogutódjait és megbízottjait a szolgáltatás Ön általi helytelen vagy gondatlan igénybevételéből, és a UPS My Choice® Ön által kiválasztott – többek között (de nem kizárólag) a „Hagyja a szomszédnál” küldeményekre vonatkozó – beállításainak helytelen vagy gondatlan alkalmazásából, a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak vagy a szolgáltatásra vonatkozó UPS-követelményeknek való meg nem feleléséből, illetve a jelen feltételek vagy az Alkalmazandó feltételek be nem tartásából eredő bármilyen jellegű vagy természetű kártérítési igény, követelés, költség, felelősség, igényérvényesítés, végrehajtási és peres eljárás esetében.

(9) Módosítás; megszüntetés.  A UPS teljes körű mérlegelési jogkörében eljárva, saját belátása szerint – a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben – bármikor, előzetes értesítés nélkül (a) módosíthatja vagy frissítheti az Alkalmazandó feltételeket, (b) módosíthatja, felfüggesztheti és/vagy megszüntetheti a szolgáltatást részben vagy teljes egészében, Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben fennálló kötelezettség nélkül, (c) a szolgáltatáshoz kapcsolódóan bármilyen díjat felszámíthat, elengedhet, csökkenthet és/vagy más módon módosíthat, illetve (d) lehetőségeket kínálhat fel a szolgáltatás valamennyi igénybe vevőjének.  Ha a UPS bármikor ekként jár el, Ön vagy eleget tesz a változtatásoknak, vagy tájékoztatja a UPS-t arról, hogy nem fogadja el a változtatásokat, amely esetben az adott tájékoztatás felmondást eredményez, és Önnek azonnali hatállyal abba kell hagynia a szolgáltatás igénybevételét.  A szolgáltatás Ön általi folytatólagos igénybevételét (ideértve a szolgáltatásnak az elutasításról szóló értesítését követő bárminemű igénybevételét) a változtatások elfogadásának kell tekinteni.  Ha a UPS a szolgáltatás(ok)hoz kapcsolódó bármilyen díjat elenged, csökkent és/vagy más módon módosít, Ön nem jogosult semmiféle árengedményre, visszafizetésre és/vagy semmilyen más, teljes vagy részleges visszatérítésre az ilyen jellegű díjelengedés, díjcsökkentés és/vagy egyéb díjmódosítás következtében.  A UPS fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a szolgáltatásnyújtási kísérletet, amennyiben a UPS azt állapítja meg, hogy az kockázatot jelentene a UPS-re, annak munkavállalóira, működésére vagy bármely harmadik félre nézve.

(10) A rendelkezések elkülöníthetősége.  Ha a jelen feltételek rendelkezéseinek bármelyikét egy bírósági döntés vagy határozat alapján (vagy bármely más, joghatással bíró peres ügy miatt) semmisnek, jogellenesnek, érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek találják, e rendelkezés(ek) (i) abban a konkrét esetben vagy az adott bírósági határozatra, döntésre vagy peres ügyre vonatkozóan módosítottnak tekintendő(k) az adott rendelkezés(ek)nek a vonatkozó jogszabályok alapján történő kikényszeríthetővé tételéhez szükséges legkisebb mértékben, vagy (ii) a UPS tetszése és saját belátása szerint abban a konkrét esetben vagy az adott bírósági határozatra, döntésre vagy peres ügyre vonatkozóan elkülönítendő(k), és a feltételek fennmaradó része a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben továbbra is érvényes és hatályos marad.  Az egyértelműség kedvéért, bármely módosítás és/vagy a feltételeknek az e szakasz alapján történő elkülönítése kizárólag azokra a felekre vonatkozik, akik abban az ügyben érintettek, amelyben bírósági határozatot vagy döntés hoztak arról, hogy a jelen feltételek egy vagy több rendelkezése semmis, jogellenes, érvénytelen, vagy alkalmazhatatlan; minden más esetben ezeket a feltételeket kell alkalmazni az e szakasz szerinti módosítás vagy elkülönítés nélkül.

(11) A levéltitokra vonatkozó törvények által biztosított védelméről történő lemondás. Ön tudomásul veszi, hogy bizonyos, a szolgáltatás részeként elérhető kézbesítési opciók a levéltitokra vonatkozó törvények értelmében védett információk harmadik felek számára történő ismertté válását vonhatják maguk után (például egy Önnek címzett csomagot átvevő szomszéd felfigyelhet arra, hogy Ön egy bizonyos feladótól csomagot kapott).  Amennyiben a szolgáltatás Ön általi igénybevétele azzal jár, hogy kézbesítési utasításai következtében az Önnek címzett csomagokra vonatkozó, a levéltitokról szóló törvények értelmében védett információk véletlenül harmadik felek tudomására jutnak vagy juthatnak, Ön a vonatkozó jogszabályok szerinti lehető legnagyobb mértékben lemond a levéltitokra vonatkozó törvények által biztosított védelméről az Ön számára történő, ilyen jellegű csomagkézbesítések tekintetében, amennyiben ilyen funkciót vagy szolgáltatást választ.
További országspecifikus rendelkezések.

Additional Country-specific Provisions.

(12) Franciaország.  Amennyiben Ön Franciaországban veszi igénybe a szolgáltatást:

Elállási jog. A francia fogyasztóvédelmi törvénykönyv L. 121-21-8, 12. cikke értelmében nincs elállási joga.

Joghatóság. Amennyiben a szolgáltatást Ön fogyasztóként veszi igénybe, a felek között felmerülő valamennyi jogvitát és követelést az alkalmazandó törvényben előírt feltételek szerint meghatározott bíróságok elé kell terjeszteni.  Minden egyéb esetben Ön elfogadja, hogy a felek között felmerülő valamennyi jogvitát és követelést a párizsi bíróságok elé kell terjeszteni.  Tájékoztatjuk, hogy Ön minden esetben hagyományos mediációhoz vagy bármely alternatív vitarendezési rendszerhez is folyamodhat.

 
(13) Németország
Amennyiben Ön Németországban veszi igénybe a szolgáltatást:

Általános rendelkezések. A csomagok kézbesítésének alternatív címre történő átirányításának, illetve a feladó által kiválasztott szolgáltatás vagy szolgáltatási szint megváltoztatásának kivételével a (2) szakasz a. pontja nem vonatkozik azokra a fogyasztókra, akik nem üzleti, kereskedelmi vagy szakmai célokra veszi igénybe a szolgáltatást.

Felhatalmazás engedélyezett küldeménykiadásra A (2) szakasz c. pontja nem vonatkozik a németországi ügyfelekre, és annak helyébe a következő rendelkezés lép:

A UPS My Choice® „Engedélyezett küldeménykiadás” szolgáltatása lehetővé teszi az Ön számára, hogy online engedélyezze a UPS számára a csomagok leadáshoz szükséges aláírás nélküli kézbesítését. Az „Engedélyezett küldeménykiadás” szolgáltatás kiválasztásával Ön felhatalmazza a UPS-t, hogy az Önnek címzett csomagokat akkor is kiadhassa az Ön címén, ha senki sincs jelen, aki át tudná venni a kiszállított csomagokat, valamint tudomásul veszi, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy engedélyezze, hogy a csomagot a kiválasztott helyszínen hagyják. A UPS csak egy kézbesítési kísérletet tesz, és a kiszállításkor nem kér aláírást. Az „Engedélyezett küldeménykiadás” szolgáltatás kiválasztásával Ön elfogadja, hogy a csomagot kiadják az Ön által elfogadott helyen. A csomag adott címen történő átadását követően felmerülő bármilyen, a csomagot érintő veszteségért vagy kárért, valamint bármilyen, a csomag által – akár harmadik feleknek – okozott veszteségért vagy kárért minden további felelősséget és kötelezettséget Ön vállal. A UPS minden észszerű erőfeszítést meg fog tenni az Engedélyezett küldeménykiadásra vonatkozó kérése teljesítése érdekében (de lehet, hogy kérését nem teljesíti a kiszállítási körülmények, például kedvezőtlen időjárás vagy biztonsági hiányosságok miatt). Az Engedélyezett küldeménykiadás nem érhető el, ha a feladó kikötötte, hogy az Ön csomagjához felnőtt aláírása szükséges, vagy ha a feladó kizárta azt, mint kézbesítési opciót.

Felhatalmazás: hagyja egy adott helyen. A (2) szakasz e. pontja nem vonatkozik a németországi ügyfelekre, és annak helyébe a következő rendelkezés lép:

A UPS My Choice® „Hagyja egy adott helyen” funkciója lehetővé teszi az Ön számára, hogy kijelöljön bizonyos helyeket, ahol a futárunk ott hagyhatja a csomagját. Ha Ön a „Hagyja egy adott helyen” szolgáltatást választja és előírja, hogy a csomagot egy bizonyos személynél kell hagyni, vagy ha a „Hagyja a szomszédnál” vagy a „Meghatalmazott aláírása ellenében történő átadás” szolgáltatást választja – amennyiben a UPS elérhetővé tette ezeket a szolgáltatásokat az Ön tartózkodási helyén vagy országában –, akkor Ön felelősséget vállal a csomag Öntől kapott utasítások szerinti, illetve a „Meghatalmazott aláírása ellenében történő átadás” szolgáltatás esetében a címzett saját belátása szerint adott utasításoknak megfelelő átadását követően felmerülő bármilyen, a csomagot érintő veszteségért vagy kárért, valamint bármilyen, a csomag által – akár harmadik feleknek – okozott veszteségért vagy kárért. A „Hagyja egy adott helyszínen” szolgáltatás nem érhető el, ha a feladó kikötötte, hogy az Ön csomagjához felnőtt aláírása szükséges, vagy ha a feladó kizárta azt, mint kézbesítési opciót.

Adatok felhasználása a UPS Access Point®-telephelyre történő kiszállításhoz. A (4) szakaszra vonatkozóan a UPS rendelkezésére bocsátott információkat a német postai szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi rendeletnek (Postdienste Datenschutzverordnung) megfelelően lehet felhasználni.

Felelősségkorlátozások. A (7) szakasz (Felelősségkorlátozások) nem vonatkozik a németországi ügyfelekre, és annak helyébe a következő rendelkezés lép:

A UPS kizár minden kártérítési felelősséget a szolgáltatás UPS általi biztosítása vagy annak elmulasztása – többek között a címzett utasításainak követése, a címzett utasításai követésének elmulasztása, a címzett utasításai szerint vagy azzal ellentétesen történő kézbesítés, téves kiszállítás vagy késedelmes kiszállítás – kapcsán felmerülő vagy abból eredő veszteségért, követelésért, kötelezettségért vagy kárért, ide értve többek között a közvetlen, a közvetett, a következményes és a különleges károkat, valamint a büntető kártérítést is („veszteség”), akár szerződésen, akár egyéb jogi alapon nyugszik az. A UPS-nek a szolgáltatás vonatkozásában fennálló felelőssége – többek között a csomagok elvesztéséért vagy sérüléséért, illetve késedelmes kézbesítéséért való felelőssége – az Alkalmazandó feltételeknek megfelelően, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott. A UPS nem vállal felelősséget a tisztán gazdasági veszteségekért, például az alternatív szállítóeszközök költségeiért, profitkiesésért, üzleti lehetőségek elvesztéséért vagy bevételkiesésért. A UPS szolgáltatási garanciája/pénzvisszafizetési garanciája (amennyiben azt a UPS elérhetővé tette az Ön tartózkodási helyén vagy országában) nem alkalmazható a UPS My Choice®-szolgáltatások – többek között a szolgáltatási szint megváltozása – tárgyát képező csomagokra. Az eredeti feladónak értesíteni kell a UPS-t valamennyi veszteségre, kárra vagy késedelemre vonatkozó – a Díjszabásnak megfelelő – kárigényről.


(14) Olaszország.
Amennyiben Ön Olaszországban veszi igénybe a szolgáltatást:

Joghatóság. A jelen feltételekre az olasz jog az irányadó. A jelen feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatban felmerülő minden jogvitával, többek között a feltételek fennállásával, érvényességével, értelmezésével, teljesítésével vagy megszűnésével kapcsolatos kérdések kizárólag a milánói bíróság elé terjeszthetők.

Megállapodás. Az olasz polgári törvénykönyv 1341. és 1342. cikkének értelmében, illetve annak hatályánál fogva Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és kifejezetten jóváhagyja az alábbiakat: (2) szakasz (Felhatalmazás és hozzájárulás), (4) szakasz (Kézbesítés UPS Access Point®-telephelyre), (7) szakasz (Felelősségkorlátozások), (8) szakasz (Jogi megfelelőség és kártalanítás), (9) szakasz (Módosítás; megszüntetés), és (14) szakasz (Olaszország; Joghatóság).


(15) Törökország.
Amennyiben Ön Törökországban veszi igénybe a szolgáltatást:

Jogviták. Amennyiben Ön törökországi lakos, a jelen feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatban felmerülő minden jogvita, követelés vagy igényérvényesítés ügyét az illetékes török fogyasztóvédelmi békéltető testület vagy fogyasztóvédelmi bíróság elé kell vinni.