από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Τιμολόγηση για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Επιλέξτε οποιαδήποτε υπηρεσία προστιθέμενης αξίας για περισσότερες πληροφορίες. Οι χρεώσεις γι' αυτές τις υπηρεσίες προστίθενται στο κόστος αποστολής. Η τιμολόγηση ενδέχεται να διαφέρει στις τοποθεσίες λιανικής πώλησης.

* Μη διαθέσιμη υπηρεσία για αποστολές μέσω UPS Worldwide Express Freight

Υπηρεσία προστιθέμενης αξίαςΤιμολόγηση
Υπηρεσίες παράδοσης
 • 1,75 EUR ανά δέμα
χωρίς χρεώσεις
 • 62,50 EUR ανά παράδοση
 • 186,00 EUR ανά αποστολή ( για αποστολές WW Express Freight)
 • Δωρεάν προς χώρες όπου το Σάββατο είναι εργάσιμη ημέρα
Ειδοποιήσεις
 • Απαιτείται υπογραφή επιβεβαίωσης παράδοσης: 1,15 EUR ανά αποστολή
 • Επιβεβαίωση παράδοσης από ενήλικο Απαιτείται υπογραφή: 3,30 EUR ανά αποστολή

Δωρεάν

 • Προβολή online: Δωρεάν
 • Λήψη με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 6,30 EUR ανά επιστολή/φαξ
Είσπραξη πληρωμής / Τιμολόγηση με σταθερές τιμές

1% της αξίας των ειδών, ελάχιστο 20,75 EUR

Δηλωμένη αξία για μεταφορά
 • 1% της δηλωμένης αξίας μεταφοράς των αγαθών ή ένα ελάχιστο ποσό 9,60 EUR
 • Οι χρεώσεις για είσπραξη του ναύλου με την παράδοση τιμολογούνται στον παραλήπτη
Επιστροφές
 • Εκτύπωση ετικέτας επιστροφής UPS: 1,05 EUR ανά δέμα (ή ανά παλέτα για την υπηρεσία WW Express Freight)
 • Εκτύπωση και ταχυδρόμηση ετικέτας επιστροφής από την UPS: 4,15 EUR ανά δέμα (ή ανά παλέτα για την υπηρεσία WW Express Freight)
 • Ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής UPS: 1,50 EUR ανά δέμα (ή ανά παλέτα για την υπηρεσία WW Express Freight)
 • Υπηρεσία εξουσιοδοτημένης επιστροφής UPS*: Με βάση τους όρους της σύμβασης.
 • UPS Returns Plus - 1 προσπάθεια 5,70 EUR ανά δέμα (ή ανά παλέτα για την υπηρεσία WW Express Freight)
 • UPS Returns Plus - 3 προσπάθειες*: 7,65 EUR ανά δέμα
Για μία προσπάθεια παραλαβής:
 • 11,60 EUR για παραλαβές με μία μικρού μεγέθους συσκευασία που παρέχεται από τη UPS (τύπος συσκευασίας #2)
 • 14,10 EUR για παραλαβές με μία μεσαίου μεγέθους συσκευασία που παρέχεται από τη UPS (τύπος συσκευασίας # 3)
 • 16,05 EUR για παραλαβές με μία μεγάλου μεγέθους συσκευασία που παρέχεται από τη UPS (τύπος συσκευασίας #1).
  Για τρεις προσπάθειες παραλαβής:
  • 14,10 EUR για παραλαβές με μία μικρού μεγέθους συσκευασία που παρέχεται από τη UPS (τύπος συσκευασίας #2)
  • 16,60 EUR για παραλαβές με μία μεσαίου μεγέθους συσκευασία που παρέχεται από τη UPS (τύπος συσκευασίας #3)
  • 18,45 EUR για παραλαβές με μία μεγάλου μεγέθους συσκευασία που παρέχεται από τη UPS (τύπος συσκευασίας #1).
  Σημείωση: Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο βάσει συμβολαίου

  12,95 EUR ανά δέμα (μόνο βάσει συμβολαίου)

  Eισαγωγή

  Εκτύπωση Ετικέτας: 1,05 EUR ανά δέμα (ή ανά παλέτα για την υπηρεσία WW Express Freight)

  Ηλεκτρονική Ετικέτα: 1,50 EUR ανά δέμα (ή ανά παλέτα για την υπηρεσία WW Express Freight)

  Εκτύπωση και Ταχυδρόμηση Ετικέτας: 4,15 EUR ανά δέμα (ή ανά παλέτα για την υπηρεσία WW Express Freight)

  1 Προσπάθεια Παραλαβής από την UPS: 5,70 EUR ανά δέμα (ή ανά παλέτα για την υπηρεσία WW Express Freight)

  3 Προσπάθειες Παραλαβής από την UPS*: 7,65 EUR ανά δέμα

  Απομάκρυνση Εμπορικού Τιμολογίου: 16,10 EUR ανά αποστολή

  Ενοποίηση αποστολής / εκτελωνισμού

  Με βάση τους όρους της σύμβασης.

  Με βάση τους όρους της σύμβασης.


  Σημείωση: Οι τιμές που εμφανίζονται δεν περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή επίναυλο καυσίμων, που ενδέχεται να ισχύουν. Δείτε τις τρέχουσες τιμές του επίναυλου καυσίμων.

  Σχετικές Συνδέσεις

  Βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το κόστος για την αποστολή σας.

  Υπολογισμός Χρόνου και Κόστους

  Προβολή Ζωνών και Τιμών

  Διαβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών