από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Quantum View Data - Επιλογές υπηρεσιών

Γενικές πληροφορίες
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται και επεξηγούνται όλα τα πεδία δεδομένων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες γενικής δραστηριότητας.
Στοιχεία δεδομένωνΠεριγραφή
Αναγνωριστικό συνδρομητή Το αναγνωριστικό ups.com του συνδρομητή Quantum View
Όνομα συνδρομής Όνομα που έχει ανατεθεί στη συνδρομή από τον συνδρομητή
Αριθμός συνδρομής Ένας αριθμός που δημιουργήθηκε από το σύστημα, ανατέθηκε από την UPS και χρησιμοποιείται για αιτήματα υποστήριξης
Ημερομηνία έναρξης ερωτήματος Η ημερομηνία έναρξης για το χρονικό διάστημα του/των αρχείου/ων που έχει/ουν επιλεγεί για λήψη
Ημερομηνία λήξης ερωτήματος Η ημερομηνία λήξης για το χρονικό διάστημα του/των αρχείου/ων που έχει/ουν επιλεγεί για λήψη
Όνομα αρχείου συνδρομής Όνομα αρχείου για το/τα αρχείο/α που μεταφορτώνεται/ονται
Κατάσταση αρχείου Μια ενδεικτική επισήμανση που αντιπροσωπεύει την κατάσταση «Read» (Ανάγνωση) ή «Unread» (Μη ανάγνωση) για το αρχείο συνδρομής
Τύπος εγγραφής Κωδικός που περιγράφει το συμβάν που αντιπροσωπεύει η σειρά δεδομένων. Τιμές:

M1 = Δηλωτικό (Βασικό)

M2 = Δηλωτικό (Πλήρες)

G1 = Γενική δραστηριότητα

O1 = Προέλευση

E1 = Εξαίρεση

D1 = Παράδοση μικρής απόστασης

D2 = Παράδοση μεγάλης απόστασης
Τύπος δραστηριότητας Κωδικός που αποτελεί αναγνωριστικό του Γενικού αρχείου σε έναν συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας. Τιμές:

VM = Void for Manifest (Κενό για Δηλωτικό)
Αριθμός αποστολέα Ο αριθμός λογαριασμού UPS του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα
Αποστολή προς - Αναγνωριστικό τοποθεσίας Μοναδικό αναγνωριστικό για μια συγκεκριμένη τοποθεσία λήψης
Αριθμός στοιχείου αναφοράς αποστολής - τύπος 1 Πρώτος τύπος αναφοράς που αντιστοιχίζεται σε μια αποστολή από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 1
Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 1 Πρώτος αριθμός αναφοράς που αντιστοιχίζεται σε μια αποστολή από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς αποστολής - τύπος 2 Δεύτερος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 2
Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 2 Δεύτερος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα
Ημερομηνία δραστηριότητας δέματος Ημερομηνία επέλευσης ενός συμβάντος στο σύστημα της UPS
Ώρα δραστηριότητας δέματος Ώρα επέλευσης ενός συμβάντος στο σύστημα της UPS
Αριθμός φορτωτικής Αριθμός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και την αναζήτηση ενός δέματος μέσα στο σύστημα της UPS
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 1 Πρώτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 1
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 1 Πρώτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 2 Δεύτερος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 2
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 2 Δεύτερος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 3 Τρίτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 3
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 3 Τρίτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 4 Τέταρτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 4
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 4 Τέταρτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 5 Πέμπτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 5
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 5 Πέμπτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Τοποθεσία UPS Όνομα τοποθεσίας της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν
Πολιτεία/Επαρχία τοποθεσίας UPS Πολιτεία/επαρχία της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν (π.χ. New Jersey = NJ)
Χώρα τοποθεσίας UPS Κωδικός χώρας /περιοχής της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν (π.χ. US = ΗΠΑ)
Τιμολόγηση του αριθμού λογαριασμού Ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο έχουν τιμολογηθεί οι χρεώσεις αποστολής, όπως έχει δοθεί στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Επιλογή τιμολόγησης Υποδεικνύει πώς τιμολογήθηκαν οι χρεώσεις αποστολής για το δέμα:

01 = Αποστολέας

02 = Τιμολόγηση παραλήπτη

03 = Τρίτος

04 = Παραλαβή εμπορεύματος

99 = Διεθνής επιλογή τιμολόγησης
Επαναπρογραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης Η ημερομηνία κατά την οποία έχει επαναπρογραμματιστεί η παράδοση ενός δέματος (εάν ένα συμβάν δεν επιτρέπει σε ένα δέμα να καταλήξει στον παραλήπτη κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης)
Όνομα διεύθυνσης παραλαβής Μοναδικό αναγνωριστικό που ορίζει μια συγκεκριμένη διεύθυνση τοποθεσίας παραλαβής (ισχύει μόνο για συνδρομές διεύθυνσης παραλαβής εισαγωγής)
Πληροφορίες εγγράφου αρχείου
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται και εξηγούνται όλα τα πεδία δεδομένων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες εγγράφου αρχείου.
Στοιχεία δεδομένωνΠεριγραφή
Αναγνωριστικό συνδρομητή Το αναγνωριστικό ups.com του συνδρομητή Quantum View
Όνομα συνδρομής Όνομα αντιστοιχισμένο στη συνδρομή από τον συνδρομητή
Αριθμός συνδρομής Ένας αριθμός που δημιουργήθηκε από το σύστημα, αντιστοιχίσθηκε από την UPS και χρησιμοποιείται για αιτήματα υποστήριξης
Ημερομηνία έναρξης ερωτήματος Η ημερομηνία έναρξης για το χρονικό διάστημα του/των αρχείου/ων που έχει/ουν επιλεγεί για λήψη
Ημερομηνία λήξης ερωτήματος Η ημερομηνία λήξης για το χρονικό διάστημα του/των αρχείου/ων που έχει/ουν επιλεγεί για λήψη
Όνομα αρχείου συνδρομής Όνομα αρχείου για το/τα αρχείο/α που μεταφορτώνεται/ονται
Κατάσταση αρχείου Μια ενδεικτική επισήμανση που αντιπροσωπεύει την κατάσταση «Read» (Ανάγνωση) ή «Unread» (Μη ανάγνωση) για το αρχείο συνδρομής
Τύπος εγγραφής Κωδικός που περιγράφει το συμβάν που αντιπροσωπεύει η σειρά δεδομένων. Τιμές:

M1 = Δηλωτικό (Βασικό)

M2 = Δηλωτικό (Πλήρες)

G1 = Γενική δραστηριότητα

O1 = Προέλευση

E1 = Εξαίρεση

D1 = Παράδοση μικρής απόστασης

D2 = Παράδοση μεγάλης απόστασης
Αριθμός αποστολέα Ο αριθμός λογαριασμού UPS του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα
Αποστολέας - Όνομα Το όνομα του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα
Γραμμή διεύθυνσης αποστολέα 1 Οι πρώτες τρεις γραμμές για τη διεύθυνση του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα. Συνήθως πρόκειται για την οδό και τον αριθμό
Γραμμή διεύθυνσης αποστολέα 2 Η δεύτερη από τις τρεις γραμμές για τη διεύθυνση του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα. Συνήθως πρόκειται για γραφείο/αίθουσα/όροφο
Γραμμή διεύθυνσης αποστολέα 3 Η τρίτη και τελευταία γραμμή για τη διεύθυνση του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα. Συνήθως πρόκειται για το όνομα του τμήματος
Αποστολέας - Πόλη Πόλη του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα
Αποστολέας - Νομός/Επαρχία Πολιτεία ή επαρχία του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα
Αποστολέας - Ταχ. κωδικός Ταχυδρομικός κωδικός του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα (περιλαμβάνει ΖΙΡ+4 για δέματα προέλευσης ΗΠΑ)
Αποστολέας - Χώρα Κωδικός χώρας/περιοχής του ατόμου/της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα (π.χ. US =ΗΠΑ)
Αποστολή προς - Υπόψη Πεδίο «Υπόψη» για το άτομο / την εταιρεία, στο/στην οποίο/α στάλθηκε το δέμα
Αποστολή προς - Τηλέφωνο Αριθμός τηλεφώνου για το άτομο / την εταιρεία, στο/στην οποίο/α στάλθηκε το δέμα
Αποστολή προς - Όνομα Όνομα του ατόμου / της εταιρείας, στο/στην οποίο/α στάλθηκε το δέμα
Αποστολή προς – Γραμμή διεύθυνσης 1 Η πρώτη από τρεις γραμμές για τη διεύθυνση του ατόμου / της εταιρείας, στο/στην οποίο/α στάλθηκε το δέμα
Αποστολή προς – Γραμμή διεύθυνσης 2 Η δεύτερη από τρεις γραμμές για τη διεύθυνση του ατόμου / της εταιρείας, στο/στην οποίο/α στάλθηκε το δέμα
Αποστολή προς – Γραμμή διεύθυνσης 3 Η τρίτη από τρεις γραμμές για τη διεύθυνση του ατόμου / της εταιρείας, στο/στην οποίο/α στάλθηκε το δέμα
Αποστολή προς - Πόλη Πόλη του ατόμου / της εταιρείας, στο/στην οποίο/α στάλθηκε το δέμα
Αποστολή προς - Νομός/Επαρχία Πολιτεία ή επαρχία του ατόμου / της εταιρείας, στο/στην οποίο/α στάλθηκε το δέμα
Αποστολή προς – Ταχ. κωδικός Ταχυδρομικός κωδικός του ατόμου / της εταιρείας, στο/στην οποίο/α στάλθηκε το δέμα (περιλαμβάνει ΖΙΡ+4 για δέματα προέλευσης ΗΠΑ)
Αποστολή προς - Χώρα Κωδικός χώρας του ατόμου / της εταιρείας, στο/στην οποίο/α στάλθηκε το δέμα (π.χ. US = ΗΠΑ)
Αποστολή προς - Αναγνωριστικό τοποθεσίας Μοναδικό αναγνωριστικό για μια συγκεκριμένη τοποθεσία λήψης
Αριθμός στοιχείου αναφοράς αποστολής - τύπος 1 Πρώτος τύπος αναφοράς που αντιστοιχίζεται σε μια αποστολή από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 1
Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 1 Πρώτος αριθμός αναφοράς που αντιστοιχίζεται σε μια αποστολή από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς αποστολής - τύπος 2 Δεύτερος τύπος αναφοράς που αντιστοιχίζεται σε μια αποστολή από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 2
Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 2 Δεύτερος αριθμός αναφοράς που αντιστοιχίζεται σε μια αποστολή από τον αποστολέα
Υπηρεσία UPS

Κωδικός που αντιπροσωπεύει το επίπεδο υπηρεσίας του δέματος:

001 = UPS Next Day Air/UPS Express

002 = UPS 2nd Day Air/UPS Expedited

003 = UPS Ground

007 = UPS Worldwide Expedited/UPS Expedited

011 = UPS Worldwide Standard/UPS Standard

012 = UPS 3 Day Select

013 = UPS Next Day Air Saver/UPS Express Saver (προς ΗΠΑ)

014 = UPS Next Day Air Early AM/UPS Express Early AM

021 = UPS Economy

054 = UPS Worldwide Express Plus

059 = UPS 2nd Day AM

064 = UPS Express NA1

065 = UPS Express Saver

066 = Worldwide Express Freight

082 = UPS Today Standard

083 = UPS Today Dedicated Courier

084 = UPS Today Intercity

085 = UPS Today Express 

086 = UPS Today Express Saver

Ημερομηνία παραλαβής Η προγραμματισμένη ημερομηνία παραλαβής επισημαίνεται στην UPS από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα όπως παρέχεται στο ΛΕΔ
Προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης Η προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης από την UPS. Βασίζεται στην ημερομηνία κατά την οποία οι πληροφορίες φορτώνονται στο σύστημα της UPS από το άτομο / την εταιρεία που απέστειλε το δέμα, όπως παρέχονται στο ΛΕΔ
Τύπος εγγράφου

Ένδειξη που προσδιορίζει τον τύπο των περιεχομένων του δέματος:

1 = Γράμμα

2 = Έγγραφο (έγγραφο εκτός γράμματος)

3 = Όχι έγγραφο

4 = Παλέτα

Ημερομηνία δραστηριότητας δέματος Ημερομηνία επέλευσης ενός συμβάντος στο σύστημα της UPS
Ώρα δραστηριότητας δέματος Ώρα επέλευσης ενός συμβάντος στο σύστημα της UPS
Περιγραφή δέματος Περιγραφή των περιεχομένων που περιλαμβάνονται στο δέμα όπως επισημαίνεται στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Αριθμός δεμάτων Αριθμός δεμάτων στην αποστολή
Διαστάσεις δέματος - Μονάδα Μέτρησης Μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό του βάρους βάσει διαστάσεων ενός δέματος (π.χ. LBS = pounds)
Μήκος Το μήκος του δέματος όπως επισημαίνεται στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Πλάτος Το πλάτος του δέματος όπως επισημαίνεται στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Ύψος Το ύψος του δέματος όπως επισημαίνεται στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Βάρος του δέματος βάσει διαστάσεων Το βάρος του δέματος με βάση τις διαστάσεις του (μήκος, πλάτος, ύψος), με βάση τα ογκομετρικά πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ). Συμβουλευθείτε τον Οδηγό τιμών και υπηρεσιών της UPS για περισσότερες πληροφορίες
Βάρος δέματος Το πραγματικό βάρος του δέματος όπως ορίζεται στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα (π.χ. η τιμή 12,30 lbs θα εμφανίζεται ως 12.3)
Τύπος δέματος υπερβολικού μεγέθους Επισημαίνει αν ένα δέμα υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο που αφορά τις διαστάσεις και το βάρος ενός δέματος. Συμβουλευθείτε τον Οδηγό τιμών και υπηρεσιών της UPS για περισσότερες πληροφορίες
Αριθμός φορτωτικής Αριθμός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και την αναζήτηση ενός δέματος μέσα στο σύστημα της UPS
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 1 Πρώτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 1
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 1 Πρώτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 2 Δεύτερος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 2
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 2 Δεύτερος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 3 Τρίτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 3
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 3 Τρίτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 4 Τέταρτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 4
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 4 Τέταρτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 5 Πέμπτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 5
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 5 Πέμπτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Τύπος συναλλάγματος COD Τύπος συναλλάγματος για ένα δέμα που αποστέλλεται με αντικαταβολή (COD) όπως επισημαίνεται στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Οφειλόμενο ποσό COD Το ποσό που οφείλεται για ένα δέμα με αντικαταβολή (COD) (π.χ. το ποσό των 12,25 δολ. ΗΠΑ θα εμφανίζεται ως 12.25)
Δηλωμένη αξία Η δηλωμένη τιμή πέραν των 100 δολ. ΗΠΑ για σκοπούς εξασφάλισης πρόσθετης προστασίας από απώλεια και πρόκληση ζημιών.
Ώρα παράδοσης το νωρίτερο Ο χρόνος που επισημαίνεται ως συντομότερος χρόνος παράδοσης για δέμα που πρέπει να παραδοθεί νωρίς το πρωί
Τύπος επικίνδυνου υλικού Υποδεικνύει εάν ένα δέμα περιέχει επικίνδυνα υλικά:

0 = Όχι επικίνδυνα υλικά

1 = Επικίνδυνα υλικά/Διεθνώς επικίνδυνα αγαθά
Κράτηση για Παραλαβή Υποδεικνύει εάν ένα δέμα πρέπει να κρατηθεί από την UPS για παραλαβή από τον παραλήπτη αντί για παράδοση σε μια διεύθυνση:

1 = Κράτηση για Παραλαβή
Ένδειξη παράδοσης Σαββάτου Υποδεικνύει ένα δέμα προγραμματισμένο για παράδοση Σαββάτου:

1 = Παράδοση Σαββάτου
Τύπος ετικέτας κλήσης ARS Επισημαίνει αν ένα δέμα είναι δέμα υπηρεσίας επιστροφής:

00 = Όχι υπηρεσία επιστροφής

01 = Υπηρεσία ετικέτας κλήσης UPS

02 = Εκτύπωση και ταχυδρόμηση UPS

03 = 1 Προσπάθεια παραλαβής UPS, η οποία αναφέρεται ως UPS 1 Attempt Returns Plus στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική

04 = Εκτύπωση ετικέτας επιστροφής UPS

05 = 3 Προσπάθειες παραλαβής UPS, οι οποίες αναφέρονται ως UPS 3 Attempts Returns Plus στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική

06 = Ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής UPS

08 = Επιστροφές UPS στο διαδίκτυο
Χώρα κατασκευής Χώρα του κατασκευαστή των περιεχομένων που περιλαμβάνονται στο δέμα όπως επισημαίνεται στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα (ισχύει για διεθνείς αποστολές)
Εναρμονισμένος τύπος Κωδικός που αντιπροσωπεύει τα περιεχόμενα του δέματος (ισχύει για διεθνείς αποστολές)
Χρηματική αξία για το τελωνείο Αξία ενός δέματος που έχει δηλωθεί για το τελωνείο (ισχύει για διεθνείς αποστολές)
Ειδικές οδηγίες Πληροφορίες που παρέχονται για ένα δέμα και περιγράφουν τυχόν ειδικές οδηγίες για τον χειρισμό ή την παράδοση ενός δέματος όπως επισημαίνεται στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Τιμολόγηση - Αποστολή προς Υποδεικνύει εάν το δέμα θα τιμολογηθεί στον παραλήπτη:

Y = Τιμολόγηση παραλήπτη

N = Να μην τιμολογηθεί ο παραλήπτης
Παραλαβή τιμολογίου Υποδεικνύει δέμα με αντικαταβολή (COD):

Y = COD

N = Όχι COD
Τιμολόγηση του αριθμού λογαριασμού Ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο έχουν τιμολογηθεί οι χρεώσεις αποστολής, όπως έχει δοθεί στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Επιλογή τιμολόγησης Υποδεικνύει πώς τιμολογήθηκαν οι χρεώσεις αποστολής για το δέμα:

01 = Αποστολέας

02 = Τιμολόγηση παραλήπτη

03 = Τρίτος

04 = Παραλαβή εμπορεύματος

99 = Διεθνής επιλογή τιμολόγησης
Όνομα διεύθυνσης παραλαβής Μοναδικό αναγνωριστικό που ορίζει μια συγκεκριμένη διεύθυνση τοποθεσίας παραλαβής (ισχύει μόνο για συνδρομές διεύθυνσης παραλαβής εισαγωγής)
Πληροφορίες προέλευσης

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται και ορίζονται όλα τα πεδία δεδομένων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες προέλευσης.

Στοιχεία δεδομένωνΠεριγραφή
Αναγνωριστικό συνδρομητή Το αναγνωριστικό ups.com του συνδρομητή Quantum View
Όνομα συνδρομής Όνομα αντιστοιχισμένο στη συνδρομή από τον συνδρομητή
Αριθμός συνδρομής Ένας αριθμός που δημιουργήθηκε από το σύστημα, αντιστοιχίσθηκε από την UPS και χρησιμοποιείται για αιτήματα υποστήριξης
Ημερομηνία έναρξης ερωτήματος Η ημερομηνία έναρξης για το χρονικό διάστημα του/των αρχείου/ων που έχει/ουν επιλεγεί για λήψη
Ημερομηνία λήξης ερωτήματος Η ημερομηνία λήξης για το χρονικό διάστημα του/των αρχείου/ων που έχει/ουν επιλεγεί για λήψη
Όνομα αρχείου συνδρομής Όνομα αρχείου για το/τα αρχείο/α που μεταφορτώνεται/ονται
Κατάσταση αρχείου Μια ενδεικτική επισήμανση που αντιπροσωπεύει την κατάσταση «Read» (Ανάγνωση) ή «Unread» (Μη ανάγνωση) για το αρχείο συνδρομής
Τύπος εγγραφής Κωδικός που περιγράφει το συμβάν που αντιπροσωπεύει η σειρά δεδομένων. Τιμές:

M1 = Δηλωτικό (Βασικό)

M2 = Δηλωτικό (Πλήρες)

G1 = Γενική δραστηριότητα

O1 = Προέλευση

E1 = Εξαίρεση

D1 = Παράδοση μικρής απόστασης

D2 = Παράδοση μεγάλης απόστασης
Αριθμός αποστολέα Ο αριθμός λογαριασμού UPS του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς αποστολής - τύπος 1 Πρώτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 1
Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 1 Πρώτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς αποστολής - τύπος 2 Δεύτερος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 2
Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 2 Δεύτερος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα
Ημερομηνία δραστηριότητας δέματος Ημερομηνία επέλευσης ενός συμβάντος στο σύστημα της UPS
Ώρα δραστηριότητας δέματος Ώρα επέλευσης ενός συμβάντος στο σύστημα της UPS
Αριθμός φορτωτικής Αριθμός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και την αναζήτηση ενός δέματος μέσα στο σύστημα της UPS
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 1 Πρώτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 1
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 1 Πρώτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 2 Δεύτερος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 2
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 2 Δεύτερος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 3 Τρίτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 3
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 3 Τρίτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 4 Τέταρτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 4
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 4 Τέταρτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 5 Πέμπτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 5
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 5 Πέμπτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Τοποθεσία UPS Όνομα τοποθεσίας της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν
Πολιτεία/Επαρχία τοποθεσίας UPS Πολιτεία/επαρχία της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν (π.χ. New Jersey = NJ)
Χώρα τοποθεσίας UPS Κωδικός χώρας/περιοχής της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν (π.χ. US = ΗΠΑ)
Τιμολόγηση του αριθμού λογαριασμού Ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο έχουν τιμολογηθεί οι χρεώσεις αποστολής, όπως έχει δοθεί στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Επιλογή τιμολόγησης Υποδεικνύει πώς τιμολογήθηκαν οι χρεώσεις αποστολής για το δέμα:

01 = Αποστολέας

02 = Τιμολόγηση παραλήπτη

03 = Τρίτος

04 = Παραλαβή εμπορεύματος

99 = Διεθνής επιλογή τιμολόγησης
Προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης Η προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης ενός δέματος από την UPS, μόνο για δέματα που βασίζονται σε ΛΕΔ - υπηρεσίας επιστροφής
Προγραμματισμένη ώρα παράδοσης Η προγραμματισμένη ώρα παράδοσης σύμφωνα με τους χρόνους δέσμευσης αεροπορικών υπηρεσιών της UPS για την περιοχή σας, μόνο για δέματα που βασίζονται σε ΛΕΔ - υπηρεσίας επιστροφής
Πληροφορίες εξαίρεσης
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται και ορίζονται όλα τα πεδία δεδομένων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες εξαίρεσης.
Στοιχεία δεδομένωνΠεριγραφή
Αναγνωριστικό συνδρομητή Το αναγνωριστικό ups.com του συνδρομητή Quantum View
Όνομα συνδρομής Όνομα που έχει ανατεθεί στη συνδρομή από τον συνδρομητή
Αριθμός συνδρομής Ένας αριθμός που δημιουργήθηκε από το σύστημα, ανατέθηκε από την UPS και χρησιμοποιείται για αιτήματα υποστήριξης
Ημερομηνία έναρξης ερωτήματος Η ημερομηνία έναρξης για το χρονικό διάστημα του/των αρχείου/ων που έχει/ουν επιλεγεί για λήψη
Ημερομηνία λήξης ερωτήματος Η ημερομηνία λήξης για το χρονικό διάστημα του/των αρχείου/ων που έχει/ουν επιλεγεί για λήψη
Όνομα αρχείου συνδρομής Όνομα αρχείου για το/τα αρχείο/α που μεταφορτώνεται/ονται
Κατάσταση αρχείου Μια ενδεικτική επισήμανση που αντιπροσωπεύει την κατάσταση «Read» (Ανάγνωση) ή «Unread» (Μη ανάγνωση) για το αρχείο συνδρομής
Τύπος εγγραφής Κωδικός που περιγράφει το συμβάν που αντιπροσωπεύει η σειρά δεδομένων. Τιμές:

M1 = Δηλωτικό (Βασικό)

M2 = Δηλωτικό (Πλήρες)

G1 = Γενική δραστηριότητα

O1 = Προέλευση

E1 = Εξαίρεση

D1 = Παράδοση μικρής απόστασης

D2 = Παράδοση μεγάλης απόστασης
Αριθμός αποστολέα Ο αριθμός λογαριασμού UPS του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς αποστολής - τύπος 1 Πρώτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 1
Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 1 Πρώτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς αποστολής - τύπος 2 Δεύτερος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 2
Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 2 Δεύτερος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα
Ημερομηνία δραστηριότητας δέματος Ημερομηνία επέλευσης ενός συμβάντος στο σύστημα της UPS
Ώρα δραστηριότητας δέματος Ώρα επέλευσης ενός συμβάντος στο σύστημα της UPS
Αριθμός φορτωτικής Αριθμός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και την αναζήτηση ενός δέματος μέσα στο σύστημα της UPS
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 1 Πρώτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 1
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 1 Πρώτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 2 Δεύτερος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 2
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 2 Δεύτερος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 3 Τρίτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 3
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 3 Τρίτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 4 Τέταρτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 4
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 4 Τέταρτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 5 Πέμπτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 5
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 5 Πέμπτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Τοποθεσία UPS Όνομα τοποθεσίας της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν
Πολιτεία/Επαρχία τοποθεσίας UPS Πολιτεία/επαρχία της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν (π.χ. New Jersey = NJ)
Χώρα τοποθεσίας UPS Κωδικός χώρας της/περιοχής της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν (π.χ. US = ΗΠΑ)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Όνομα Ενημερώθηκε Αποστολή προς Όνομα ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Αριθμός οδού Ενημερώθηκε Αποστολή προς Αριθμός οδού ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Πρόθεμα οδού Ενημερώθηκε Αποστολή προς Πρόθεμα οδού ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Όνομα οδού Ενημερώθηκε Αποστολή προς Όνομα οδού ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Τύπος οδού Ενημερώθηκε Αποστολή προς Τύπος οδού ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Επίθεμα οδού Ενημερώθηκε Αποστολή προς Επίθεμα οδού ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Όνομα κτηρίου Ενημερώθηκε Αποστολή προς Όνομα κτηρίου ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Γραφείο/Αίθουσα/Όροφος Ενημερώθηκε Αποστολή προς Γραφείο/Αίθουσα/Όροφος ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Πολιτικό διαμέρισμα 3 Ενημερώθηκε Αποστολή προς Πολιτικό διαμέρισμα 3 ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Πόλη Ενημερώθηκε Αποστολή προς Πόλη ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Νομός/Επαρχία Ενημερώθηκε Αποστολή προς Νομός/Επαρχία ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Χώρα Ενημερώθηκε Αποστολή προς Χώρα ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Ενημερώθηκε Αποστολή προς Ταχυδρομικός Κώδικας Ενημερώθηκε Αποστολή προς Ταχυδρομικός Κώδικας ως αποτέλεσμα εξαίρεσης (παράδειγμα εξαίρεση, ο παραλήπτης μετακόμισε)
Περιγραφή κατάστασης εξαίρεσης Περιγραφή της κατάστασης ενός δέματος που έχει εξαίρεση (π.χ. «επιχείρηση κλειστή σήμερα»)
Περιγραφή λόγου εξαίρεσης Περιγραφή του λόγου της εξαίρεσης ενός δέματος
Τύπος ανάλυσης εξαίρεσης Κωδικός που αντιπροσωπεύει την περιγραφή ανάλυσης
Περιγραφή ανάλυσης εξαίρεσης Περιγραφή της ανάλυσης για την εξαίρεση ενός δέματος (π.χ. «επαναπρογραμματισμένη παράδοση»)
Επαναπρογραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης Η ημερομηνία κατά την οποία έχει επαναπρογραμματιστεί η παράδοση ενός δέματος (εάν μία εξαίρεση δεν επιτρέπει σε ένα δέμα να καταλήξει στον παραλήπτη κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης)
Τιμολόγηση του αριθμού λογαριασμού Ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο έχουν τιμολογηθεί οι χρεώσεις αποστολής, όπως έχει δοθεί στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Επιλογή τιμολόγησης Υποδεικνύει πώς τιμολογήθηκαν οι χρεώσεις αποστολής για το δέμα:

01 = Αποστολέας

02 = Παραλήπτης

03 = Τρίτος

04 = Παραλαβή εμπορεύματος

99 = Διεθνής επιλογή τιμολόγησης
Κωδικός λόγου εξαίρεσης Κωδικός που αντιπροσωπεύει τον λόγο της εξαίρεσης του δέματος.
Κωδικός κατάστασης εξαίρεσης Κωδικός που αντιπροσωπεύει την κατάσταση της εξαίρεσης του δέματος.
Πληροφορίες παράδοσης
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται και ορίζονται όλα τα πεδία δεδομένων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες παράδοσης.
Στοιχεία δεδομένωνΠεριγραφή
Αναγνωριστικό συνδρομητή Το αναγνωριστικό ups.com του συνδρομητή Quantum View
Όνομα συνδρομής Όνομα που έχει ανατεθεί στη συνδρομή από τον συνδρομητή
Αριθμός συνδρομής Ένας αριθμός που δημιουργήθηκε από το σύστημα, ανατέθηκε από την UPS και χρησιμοποιείται για αιτήματα υποστήριξης
Ημερομηνία έναρξης ερωτήματος Η ημερομηνία έναρξης για το χρονικό διάστημα του/των αρχείου/ων που έχει/ουν επιλεγεί για λήψη
Ημερομηνία λήξης ερωτήματος Η ημερομηνία λήξης για το χρονικό διάστημα του/των αρχείου/ων που έχει/ουν επιλεγεί για λήψη
Όνομα αρχείου συνδρομής Όνομα αρχείου για το/τα αρχείο/α που μεταφορτώνεται/ονται
Κατάσταση αρχείου Μια ενδεικτική επισήμανση που αντιπροσωπεύει την κατάσταση «Read» (Ανάγνωση) ή «Unread» (Μη ανάγνωση) για το αρχείο συνδρομής
Τύπος εγγραφής Κωδικός που περιγράφει το συμβάν που αντιπροσωπεύει η σειρά δεδομένων. Τιμές:

M1 = Δηλωτικό (Βασικό)

M2 = Δηλωτικό (Πλήρες)

G1 = Γενική δραστηριότητα

O1 = Προέλευση

E1 = Εξαίρεση

D1 = Παράδοση μικρής απόστασης

D2 = Παράδοση μεγάλης απόστασης
Αριθμός αποστολέα Ο αριθμός λογαριασμού UPS του ατόμου / της εταιρείας που έχει αποστείλει το δέμα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς αποστολής - τύπος 1 Πρώτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 1
Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 1 Πρώτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς αποστολής - τύπος 2 Δεύτερος τύπος αναφοράςπου έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 2
Τιμή αριθμού αναφοράς αποστολής 2 Δεύτερος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε μια αποστολή από τον αποστολέα
Ημερομηνία δραστηριότητας δέματος Ημερομηνία επέλευσης ενός συμβάντος στο σύστημα της UPS
Ώρα δραστηριότητας δέματος Ώρα επέλευσης ενός συμβάντος στο σύστημα της UPS
Αριθμός φορτωτικής Αριθμός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και την αναζήτηση ενός δέματος μέσα στο σύστημα της UPS
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 1 Πρώτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 1
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 1 Πρώτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 2 Δεύτερος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 2
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 2 Δεύτερος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 3

Τρίτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 3
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 3 Τρίτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 4 Τέταρτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 4
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 4 Τέταρτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Αριθμός στοιχείου αναφοράς δέματος - τύπος 5 Πέμπτος τύπος αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα. Σχετίζεται με την Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 5
Τιμή αριθμού αναφοράς δέματος 5 Πέμπτος αριθμός αναφοράς που έχει ανατεθεί σε ένα δέμα από τον αποστολέα
Τοποθεσία UPS Όνομα τοποθεσίας της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν
Πολιτεία/Επαρχία τοποθεσίας UPS Πολιτεία/επαρχία της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν (π.χ. New Jersey = NJ)
Χώρα τοποθεσίας UPS Κωδικός χώρας/περιοχής της εγκατάστασης της UPS όπου προέκυψε το συμβάν (π.χ. US = ΗΠΑ)
Απελευθέρωση από οδηγό Επισημαίνει εάν ένα δέμα έχει απελευθερωθεί στον παραλήπτη χωρίς υπογραφή
Τοποθεσία παράδοσης Περιγραφή της τοποθεσίας όπου αφέθηκε το δέμα (π.χ. αποβάθρα)
Όνομα παράδοσης Όνομα του ατόμου / της εταιρείας, στο/στην οποίο/α παραδόθηκε το δέμα
Αριθμός οδού παράδοσης Αριθμός οδού όπου παραδόθηκε το δέμα
Πρόθεμα οδού παράδοσης Πρόθεμα οδού όπου παραδόθηκε το δέμα
Όνομα οδού παράδοσης Όνομα οδού όπου παραδόθηκε το δέμα
Τύπος διεύθυνσης παράδοσης Τύπος οδού όπου παραδόθηκε το δέμα
Επίθεμα οδού παράδοσης Επίθεμα οδού όπου παραδόθηκε το δέμα
Όνομα κτιρίου παράδοσης Όνομα κτιρίου όπου παραδόθηκε το δέμα
Γραφείο/Αίθουσα/Όροφος παράδοσης Γραφείο/αίθουσα/όροφος οδού όπου παραδόθηκε το δέμα
Πολιτικό διαμέρισμα παράδοσης 3 Πολιτικό διαμέρισμα 3 όπου παραδόθηκε το δέμα
Πόλη παράδοσης Πόλη όπου παραδόθηκε το δέμα
Πολιτεία/Επαρχία παράδοσης Πολιτεία/επαρχία όπου παραδόθηκε το δέμα (π.χ. New Jersey = NJ)
Χώρα παράδοσης Κωδικός χώρας όπου παραδόθηκε το δέμα (π.χ. US = ΗΠΑ)
Ταχ. κωδικός παράδοσης Ταχ. κωδικός όπου παραδόθηκε το δέμα
Παράδοση μικρής και μεγάλης απόστασης Υποδεικνύει εάν το δέμα παραδόθηκε σε διεύθυνση κατοικίας ή εμπορική διεύθυνση:

1 = Εμπορική

2 = Κατοικίας
Υπογράφηκε για από Όνομα του ατόμου που υπέγραψε για το δέμα
Τύπος συναλλάγματος που έχει εισπραχθεί COD Τύπος συναλλάγματος που έχει εισπραχθεί για ένα δέμα που αποστέλλεται με αντικαταβολή (COD) (σε περίπτωση MCC - είσπραξης πολλαπλών τύπων συναλλάγματος - το εισπραχθέν ποσό COD παραμένει κενό)
Ποσό που εισπράχθηκε COD Το ποσό που έχει εισπραχθεί για ένα δέμα με αντικαταβολή (COD). Αυτό είναι το ποσό COD που έχει εισπραχθεί χωρίς την υποδιαστολή (π.χ. το ποσό των 12,35 δολ. ΗΠΑ θα εμφανίζεται ως 1235)
Ποσό COD υποδιαστολή Ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων στο πεδίο «Ποσό που εισπράχθηκε COD» (π.χ. εάν το πραγματικό ποσό COD είναι 12,35 δολ. ΗΠΑ, το πεδίο θα εμφανίζει το 2)
Τιμολόγηση του αριθμού λογαριασμού Ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο έχουν τιμολογηθεί οι χρεώσεις αποστολής, όπως έχει δοθεί στο ΛΕΔ από το άτομο / την εταιρεία που έχει αποστείλει το δέμα
Επιλογή τιμολόγησης Υποδεικνύει πώς τιμολογήθηκαν οι χρεώσεις αποστολής για το δέμα:

01 = Αποστολέας

02 = Τιμολόγηση παραλήπτη

03 = Τρίτος

04 = Παραλαβή εμπορεύματος

99 = Διεθνής επιλογή τιμολόγησης

Σχετικές πληροφορίες