από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Βήματα για σχεδιασμό της ενσωμάτωσης API

Πριν ξεκινήσετε την ενσωμάτωση ενός API, εξετάστε τα παρακάτω βήματα για να βοηθηθείτε να προσδιορίσετε τα έξοδα και το χρόνο ανάπτυξης που απαιτούνται. Αυτά τα βήματα λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τις επιχειρηματικές διαδικασίες όσο και τις διαδικασίες τεχνικού σχεδιασμού.

Σχεδιασμός της ενσωμάτωσης API:

 • Χαρτογράφηση και τεκμηρίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και των νευραλγικών σημείων.
 • Λεπτομερής καταγραφή των λειτουργιών λογισμικού που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των νευραλγικών σημείων.
 • Αναγνώριση των κατάλληλων API για ανταπόκριση στις επιχειρησιακές ανάγκες.
 • Ζήτηση εκτιμήσεων από το προσωπικό πληροφορικής, σχετικά με το αν συμφέρει να δημιουργηθεί ή να αγοραστεί τεχνολογία.
 • Προσδιορισμός του απαραίτητου επιπέδου δεξιοτήτων προγραμματισμού για κωδικοποίηση XML ή Web Service.
 • Εκτίμηση του απαραίτητου κόστους και χρήματος για ενσωμάτωση των API (δημιουργία) ή για αγορά λογισμικού με ενσωματωμένα API (αγορά). Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  • Τον αριθμό και τον τύπο των πλατφορμών και συστημάτων που θα επηρεαστούν
  • Τις σημαντικές επιπτώσεις στις διασυνδέσεις και την εσωτερική λογική επεξεργασίας κάθε συστήματος
  • Τον αριθμό των API που πρέπει να ενσωματωθούν
 • Την πλήρη ανάλυση κόστους-οφέλους, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης.
 • Λήψη μιας απόφασης για δημιουργία ή αγορά, βάσει του εκτιμώμενου κόστους και χρόνου για ενσωμάτωση των API.

Αν αποφασίσετε να "δημιουργήσετε" ή να ενσωματώσετε τα API εσείς, επιλέξτε το σύνδεσμο Οδηγίες πρόσβασης για προγραμματιστές για να συνεχίσετε.

Οδηγίες πρόσβασης για προγραμματιστές