από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Ογκομετρικό Βάρος

Εάν το δέμα σας έχει μεγάλη αναλογία μεγέθους προς βάρος, ενδέχεται να πρέπει να λάβετε υπόψη το ογκομετρικό βάρος του δέματός σας για τον υπολογισμό του ναύλου σας.

Μάθετε σχετικά με το βάρος βάσει διαστάσεων

Για τον προσδιορισμό του βάρους που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό της τιμής σας, χρειάζεται να προσδιορίσετε ποιος κανόνας έχει εφαρμογή. Το βάρος βάσει διαστάσεων αντιπροσωπεύει την πυκνότητα του δέματος, δηλαδή πόσο χώρο καταλαμβάνει ένα δέμα σε σχέση με το πραγματικό του βάρος. Το βάρος βάσει διαστάσεων μπορεί να ισχύει για όλες τις εγχώριες και διεθνείς υπηρεσίες της UPS. Το τιμολογήσιμο βάρος είναι το βάρος που χρησιμοποιείται για υπολογισμό της χρέωσης. Για εγχώριες και διεθνείς υπηρεσίες, το τιμολογήσιμο βάρος θα είναι το μεγαλύτερο μεταξύ του βάρους βάσει διαστάσεων και του πραγματικού βάρους. Ο υπολογισμός του βάρους βάσει διαστάσεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Όσα δέματα υπερβαίνουν τα όρια βάρους και μεγέθους της UPS δεν γίνονται δεκτά για μεταφορά. Εάν βρεθούν στο σύστημα της UPS, υπόκεινται σε χρέωση άνω των μέγιστων ορίων.

Επιστροφή στην Κορυφή

Τρόπος μέτρησης του κυβικού μεγέθους του δέματός σας

Υπολογίστε το κυβικό μέγεθος του δέματός σας σε εκατοστά πολλαπλασιάζοντας το ύψος επί το μήκος επί το πλάτος. Στρογγυλοποιήστε κάθε μέτρηση στο πλησιέστερο ακέραιο εκατοστό. Το σύνολο που προκύπτει είναι το κυβικό μέγεθος του δέματός σας.

Measuring Cubic Size
Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς προσδιορίζεται το βάρος βάσει διαστάσεων

Μπορείτε να υπολογίσετε το βάρος βάσει διαστάσεων ως το τιμολογήσιμο βάρος όταν το βάρος βάσει διαστάσεων του δέματός σας υπερβαίνει το πραγματικό βάρος.

  • Προσδιορισμός πραγματικού βάρους: Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε στάνταρ κλίμακα για τον προσδιορισμό του πραγματικού βάρους του δέματός σας. Στρογγυλοποιήστε τυχόν υποδιαιρέσεις του κιλού προς τα πάνω, στο επόμενο μισό κιλό.
  • Προσδιορισμός βάρους βάσει διαστάσεων: Διαιρέστε το κυβικό μέγεθος του δέματός σας σε εκατοστά δια του 5.000. Στρογγυλοποιήστε τυχόν υποδιαιρέσεις του κιλού προς τα πάνω, στο επόμενο μισό κιλό.
  • Προσδιορίστε το τιμολογούμενο βάρος: Συγκρίνετε το πραγματικό βάρος του δέματος με το βάρος βάσει διαστάσεων. Το μεγαλύτερο από τα δύο βάρη είναι το τιμολογήσιμο βάρος και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής.

Για αποστολές πολλών δεμάτων, αθροίστε το τιμολογήσιμο βάρος όλων των δεμάτων της αποστολής.

Επιστροφή στην Κορυφή

Προϋποθέσεις μεγάλου δέματος

Το δέμα σας UPS θεωρείται μεγάλο δέμα όταν το μήκος συν την περίμετρό του [(2 x πλάτος) + (2 x ύψος)] υπερβαίνει τις 300 cm, αλλά δεν υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος UPS των 400 cm.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επιβάρυνση μεγάλου δέματος

Θα προστεθεί επιβάρυνση μεγάλου δέματος σε κάθε δέμα UPS όταν το μήκος συν την περίμετρό του [(2 x πλάτος) + (2 x ύψος)] υπερβαίνει τις 300 cm (118 in), αλλά δεν υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος UPS των 400 cm (157 in).

Τα μεγάλα δέματα χρεώνονται με ελάχιστο χρεώσιμο βάρος 40 kg επιπλέον της επιβάρυνσης μεγάλων δεμάτων.

Η επιβάρυνση για Πρόσθετη Διαχείριση δεν θα ισχύει όταν έχει εφαρμογή η επιπλέον χρέωση για Μεγάλο Δέμα.

Επιστροφή στην Κορυφή