/
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Lisää
Ohita ja siirry pääsisältöön

WWW-sivuston käyttöehdot

LUE NÄMÄ WWW-SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ WWW-SIVUSTOA ("WWW-SIVUSTO"). NÄMÄ WWW-SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT ("EHDOT") SÄÄTELEVÄT, MILLÄ EHDOIN SINULLA ON PÄÄSY TÄHÄN WWW-SIVUSTOON JA VOIT KÄYTTÄÄ SITÄ. VOIT KÄYTTÄÄ WWW-SIVUSTOA VAIN SILLÄ EHDOLLA, ETTÄ HYVÄKSYT JÄLJEMPÄNÄ MÄÄRITETYT KÄYTTÖEHDOT. JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ AVAA TAI KÄYTÄ WWW-SIVUSTOA. JOS AVAAT TAI KÄYTÄT WWW-SIVUSTOA, SINÄ JA TAHO, JOTA SINULLA ON VALTUUDET EDUSTAA (JÄLJEMPÄNÄ "SINÄ" TAI "SINUN"), OLETTE HYVÄKSYNEET NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT.

1. Käyttöoikeus

WWW-sivustoa ylläpitää UPS. Sitä saavat käyttää vain oikeushenkilöt ja täysi-ikäiset henkilöt, jotka ovat oikeustoimikelpoisia eli voivat solmia laillisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaisesti.Jos et täytä näitä ehtoja, et saa käyttää tätä WWW-sivustoa.

Takaisin ylös

2. Käyttöehtojen laajuus

Nämä käyttöehdot säätelevät WWW-sivuston ja kaikkia niiden kautta käytettävissä olevien sovellusten, ohjelmistojen ja palvelujen (yhteisesti "palvelut") käyttöä, paitsi niiltä osin kuin näihin palveluihin sovelletaan erillistä sopimusta. Joidenkin WWW-sivuston kautta käytettävissä olevien palvelujen ja muiden kohteiden käyttöön saatetaan soveltaa erityisehtoja tai -sopimuksia ("palvelusopimukset"). Tällaiset palvelusopimukset toimitetaan soveltuvien palvelujen ohessa tai tarjotaan niiden yhteydessä tai niiden yhteydessä olevan hyperlinkin kautta.

Takaisin ylös

3. Muutokset

UPS voi tarkistaa ja päivittää nämä käyttöehdot koska tahansa. Kun käytät WWW-sivustoa käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, sinun katsotaan hyväksyvän nämä muutokset. WWW-sivuston mitä tahansa osaa voidaan ilmoittamatta muuttaa, täydentää, poistaa tai päivittää UPS:n yksinomaisen harkinnan mukaan. UPS voi myös muuttaa tai määrätä maksuja WWW-sivuston kautta tarjottaville tuotteille ja palveluille koska tahansa oman harkintansa mukaan. UPS voi määrittää tai muuttaa muita UPS:n tuotteita ja palveluja koskevia yleisiä käytäntöjä ja rajoituksia koska tahansa oman harkintansa mukaan.

Takaisin ylös

4. UPS:n palveluehdot

UPS:n toimittamia kuljetus- ja muita oheispalveluita koskevat UPS:n palveluehdot (”UPS:n palveluehdot”) hallitsevat tällaisten UPS:n kuljetus- ja muiden ohjeispalveluiden käyttöäsi tämän verkkosivun kautta. Lisäksi muita mahdollisia tällaisia toimintoja koskevia käyttöehtoja sovelletaan tämän verkkosivun käyttöohjeiden ja palvelusopimusten mukaisesti. UPS:n palveluehdot sisällytetään täten näihin käyttöehtoihin niin, että kaikkien tässä olevien käyttöehtoviittausten katsotaan sisältävän, siinä määrin kuin soveltuu, UPS:n palveluehdot.

Takaisin ylös

5. Verkkosivun ja palveluiden kautta lähetettävät tiedot

Nämä käyttöehdot koskevat tietoja, joita lähetät verkkosivun ja palveluiden kautta. Vakuutat ja vahvistat, että kaikki tiedot, joita annat verkkosivulla tai palveluiden kautta, ovat tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tarkkoja ja kokonaisia, ja ylläpidät ja päivität tällaisia tietoja tarvittaessa.

Jos toimitat UPS:lle jonkun toisen henkilön henkilötietoja verkkosivun tai palveluiden kautta, vakuutat UPS:lle, että sinulla on valtuudet välittää tällaisia tietoja ja että olet antanut kaikki tarpeelliset ilmoitukset asiasta tällaiselle henkilölle ja hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset tällaisten tietojen käsittelyyn käyttämäsi palvelun tarkoituksessa.

Takaisin ylös

6. Lisenssi ja omistusoikeus

Kaikki WWW-sivustoon ja sen sisältöön ("sisältö") liittyvät immateriaalioikeudet ("immateriaalioikeudet") ovat UPS:n, sen lähellä olevien yhtiöiden tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Sisältöä suojaavat tekijänoikeudet ja muut lait sekä Yhdysvalloissa että muissa maissa. WWW-sivuston elementtejä suojaavat myös ulkoista ilmiasua (trade dress), liikesalaisuuksia ja epärehellistä kilpailua koskevat lait sekä muut lait, eikä niitä saa kopioida tai jäljitellä kokonaan tai osittain. Kaikki muokattu grafiikka, kuvakkeet ja muut WWW-sivustolla esiintyvät kohteet ovat tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai ulkoisen ilmiasun osia ("merkit"), jotka kuuluvat UPS:lle, sitä lähellä oleville yhtiöille tai muille tahoille, jotka ovat myöntäneet UPS:lle oikeuden ja lisenssin käyttää kyseisiä merkkejä, eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman UPS:n nimenomaista kirjallista lupaa. Et saa kopioida, toisintaa, muokata, liisata, lainata, myydä ja/tai luoda johdannaisia teoksia, ladata, siirtää ja/tai jaella WWW-sivuston immateriaaliomaisuutta millään tavalla ilman UPS:n tai asianomaisen kolmannen osapuolen kirjallista ennakkolupaa, ellei näissä käyttöehdoissa anneta siihen nimenomaista lupaa. Ellei tässä asiakirjassa ole nimenomaisesti muuta säädetty, UPS ei anna sinulle mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia UPS:n tai minkään kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuuteen.

UPS antaa sinulle täten rajoitetun, henkilökohtaisen, ei siirrettävissä olevan, ei alilisensoitavissa olevan, peruutettavissa olevan lisenssin (a) avata ja käyttää vain WWW-sivustoa, sisältöä ja palveluja vain UPS:n esittämällä tavalla ja (b) avata ja käyttää WWW-sivustolla tarjottuja UPS:n tietokone- ja verkkopalveluja ("UPS:n järjestelmät") vain UPS:n nimenomaisesti sallimalla tavalla. UPS ei luovuta tämän rajoitetun lisenssin lisäksi mitään UPS:n järjestelmiin, UPS:n järjestelmien kautta saatavilla oleviin tietoihin ("tiedot"), sisältöön, palveluihin, WWW-sivustoon tai muuhun UPS:n omaisuuteen liittyviä intressejä sallimalla sinun käyttää WWW-sivustoa. Sisältöä ja/tai tietoja ei saa muokata, korjata, toisintaa, uudelleenjulkaista, kääntää millekään kielelle tai tietokonekielelle, jälleensiirtää missään muodossa tai millään tavalla, jälleenmyydä tai jakaa uudelleen, eikä sen valmistustapaa saa selvittää ilman UPS:n kirjallista ennakkolupaa muutoin kuin lain edellyttämässä tai tässä asiakirjassa nimenomaisesti säädetyssä laajuudessa. Et saa tehdä, myydä, tarjota myytäväksi, muuttaa, korjata, toisintaa, näyttää, esittää julkisesti, tuoda, jaella, linkittää tai muutoin käyttää sisältöä millään tavalla, ellei UPS ole tätä nimenomaisesti sallinut.

Takaisin ylös

7. WWW-sivuston käyttörajoitukset

Muiden näissä ehdoissa asetettujen rajoitusten lisäksi käyttäjä hyväksyy, ettei hän

(a) salaa sivuston kautta siirrettävien tietojen alkuperää.
(b) lisää sivustoon virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja
(c) käytä mitään sivuston palvelua, tietoja, sovelluksia tai ohjelmistoja muulla kuin UPS:n nimenomaisesti sallimalla tavalla,
(d) lataa sivustoon mitään viruksia, Troijan hevosia, matoja, aikapommeja tai muita tietokoneohjelmia, joiden tarkoitus on vahingoittaa, häiritä, keskeyttää tai hallita järjestelmää, sivustoa tai sen tietoja tai muuten ottaa haltuunsa jäljempänä määritetty toisen omistajan aineeton omaisuus,
(e) käytä sivuston osia, joihin pääsy on kielletty UPS:n asiakkailta,
(f) käytä sivustoa tai UPS:n järjestelmiä tai palveluja tavalla, joka UPS:n mielestä haittaa UPS:n järjestelmien, palveluiden tai sivuston toimintaa tai häiritsee valtuutettuja osapuolia käyttämästä UPS:n järjestelmiä, palveluja tai sivustoa,
(g) käytä kehyksiä tai kehystekniikoita tietojen tai sisällön rajaamiseksi ilman UPS:n nimenomaista kirjallista suostumusta.

Takaisin ylös

8. Lähetykseen liittyvien järjestelmien ja tietojen käyttö Internet-sivujen kautta

Lähetysjärjestelmien ja -tietojen käyttöoikeuksia ja käyttöä koskevat seuraavat ehdot:

(a) "Lähetysjärjestelmät" koostuvat UPS-järjestelmistä, jotka mahdollistavat mm. lähetysten ja toimitusajan seurannan, UPS-paikannuksen ja osoitteen vahvistuksen. Järjestelmät tarjoavat myös muita toimintoja ja tietoa, jotka liittyvät pakettien lähettämiseen UPS:n kautta. Käyttäjä saa käyttää lähetysjärjestelmiä ja niistä saatavia tietoja ("Lähetystiedot") ainoastaan pakettien lähettämiseen tai vastaanottamiseen joko itse tai antamalla jollekin valtuudet, eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. 
(b)  Lähetysjärjestelmät ja lähetystiedot ovat UPS:n yksityisomaisuutta. UPS valtuuttaa käyttäjän käyttämään lähetysjärjestelmien seurantajärjestelmiä yksinomaan siksi, että tämä voi seurata UPS:lle toimitettavaksi jättämiään tai käyttäjän puolesta jätettyjä lähetyksiä, eikä mitään muuta tarkoitusta varten.  Sinulla ei ole lupaa asettaa lähetystietoja saataville millekään muulle Internet-sivulle tai muutoin toisintaa, jaella, kopioida, tallentaa, käyttää tai myydä lähetystietoja kaupallisen hyödyn saavuttamiseksi, näihin kuitenkaan rajoittumatta, ilman UPS:n nimenomaista kirjallista suostumusta. Tämä on henkilökohtainen palvelu, joten käyttäjä ei voi siirtää lähetysjärjestelmien tai lähetystietojen käyttöoikeutta.  Järjestelmien tai tietojen käyttö näiden ehtojen vastaisesti on luvatonta ja ehdottomasti kielletty.
(c)  Automaattisten hakukoneiden tai -robottien, erilaisten jatkuvatoimisten tiedonkeruuohjelmien tai muiden vastaavat toiminnot mahdollistavien mekanismien käyttö on nimenomaisesti kielletty.

Takaisin ylös

9. Linkit

(a) Linkit muihin sivustoihin. Tämä WWW-sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten WWW-sivustoihin ja resursseihin (yhteisesti "linkitetyt sivustot"). Nämä sivustot on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi eikä UPS vastaa näiden linkitettyjen sivustojen sisällöstä. UPS ei anna mitään takuuta tai lausuntoa millään linkitetyllä sivulla olevan sisällön, ohjelmiston, palvelun tai sovelluksen oikeellisuudesta, tarkkuudesta, tehokkuudesta tai laadusta. UPS ei vastaa linkitettyjen sivujen saatavuudesta, sisällöstä tai toiminnoista. Siirryt linkitettyyn sivustoon omalla vastuullasi. Lisäksi linkitettyjen sivustojen käyttöä säätelevät soveltuvat periaatteet ja käyttöehdot, mukaan lukien linkitetyn sivuston tietosuojaperiaatteet, mutta niihin rajoittumatta.
(a) Linkit sivustoon. Linkittäminen tekstilinkillä muuhun WWW-sivuston sivuun kuin sivuun http://www.ups.com on ehdottomasti kielletty ilman UPS:n kanssa tehtyä erillistä linkityssopimusta. Sivusto tai laite, jossa on linkki sivulle http://www.ups.com tai jollekin siihen sisältyvälle sivulle, ei saa (a) toisintaa sisältöä, (b) käyttää selainta tai rajausta sisällön ympärillä, (c) ilmaista millään tavalla, että UPS tai jokin sitä lähellä oleva yhtiö tukee sitä tai sen tuotteita, (d) vääristellä mitään asiaintilaa, mukaan lukien sen suhdetta UPS:ään tai johonkin UPS:ää lähellä olevaan yhtiöön, (e) esittää vääriä tietoja UPS:n tuotteista tai palveluista ja (f) käyttää mitään UPS:n tai jonkin sitä lähellä olevan yhtiön logoa tai merkkiä ilman UPS:n nimenomaista kirjallista lupaa.

Takaisin ylös

10. Sivuston kautta lähetetty aineisto

UPS ei hyväksy Internet-sivujen kautta lähetettyjä uusia palveluja tai tuotteita koskevia ideoita, konsepteja tai tekniikoita ("kommentit"). Jos tällaisia kommentteja vastaanotetaan, vahvistat, että (a) niitä ei pidetä luottamuksellisina tai omistusoikeudellisina, (b) UPS:llä ja sitä lähellä olevilla yhtiöillä ei ole velvollisuutta pitää näitä tietoja luottamuksellisina ja (c) UPS:llä on rajoittamaton, peruuttamaton, maailmanlaajuinen, käyttömaksuton oikeus käyttää, viestiä, toisintaa, julkaista, näyttää, jaella ja hyväksikäyttää näitä kommentteja millä tahansa valitsemallaan tavalla. 

Takaisin ylös

11. Sopimuksen päättyminen

Hyväksyt, että UPS voi oman harkintansa mukaan päättää tai keskeyttää lupasi käyttää WWW-sivustoa, UPS:n järjestelmiä, tietoja, palvelua ja sisältöä koska tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä oman harkintansa mukaan, vaikka pääsy ja käyttö sallittaisiin edelleen muille. Tällaisen keskeytyksen tai päättämisen yhteydessä sinun on välittömästi (a) lopetettava WWW-sivuston käyttö ja (b) tuhottava kaikki sisällöstä tai sen osista tehdyt kopiot.  WWW-sivuston, UPS:n järjestelmien, tietojen ja palvelujen käyttö tällaisen päättämisen, keskeyttämisen tai katkaisemisen jälkeen katsotaan oikeudenloukkaukseksi.  Lisäksi hyväksyt, että UPS ei ole korvausvastuussa sinulle tai jollekin kolmannelle osapuolelle siitä, että oikeutesi käyttää WWW-sivustoa, UPS:n järjestelmiä, tietoja ja/tai palveluja päätetään tai keskeytetään.

Takaisin ylös

12. Takuiden kieltolauseke

UPS EI ESITÄ MITÄÄN LAUSUNTOA TÄMÄN WWW-SIVUSTON, UPS:N JÄRJESTELMIEN, PALVELUJEN, TIETOJEN TAI SISÄLLÖN KAUTTA SAATAVISTA TULOKSISTA. NÄIDEN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA VASTUULLA.

WWW-SIVUSTO, UPS:N JÄRJESTELMÄT, PALVELUT JA TIEDOT TARJOTAAN "SELLAISINA KUIN NE OVAT".  UPS, SEN LISENSSINANTAJAT JA SEN TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT, LAKISÄÄTEISET JA MUUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, KOLMANNEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. UPS JA SITÄ LÄHELLÄ OLEVAT YHTIÖT, LISENSSINANTAJAT JA TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN LAUSUNTOA TAI TAKUUTA WWW-SIVUSTOLLA TAI UPS:N JÄRJESTELMISSÄ OLEVIEN TAI NIIDEN KÄYTÖN KAUTTA SAATAVAN SISÄLLÖN, TIETOJEN TAI PALVELUJEN TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, TURVALLISUUDESTA TAI OIKEA-AIKAISUUDESTA. MITKÄÄN WWW-SIVUSTOSTA SAAMASI TIEDOT EIVÄT MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA, JOTA UPS EI OLE NIMENOMAISESTI MAININNUT NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA.

JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA, JOTEN TÄMÄN OSAN RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. JOS OLET KULUTTAJA, NÄMÄ MÄÄRÄYKSET EIVÄT VAIKUTA LUOVUTTAMATTOMIIN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIISI.  HYVÄKSYT JA VAHVISTAT, ETTÄ NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA MÄÄRITETYT VASTUUN JA TAKUIDEN RAJOITUKSET OVAT OIKEUDENMUKAISIA JA KOHTUULLISIA.

Takaisin ylös

13. Vastuun rajoittaminen

SOVELTUVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA JA SILTÄ OSIN KUIN UPS ON MUUTOIN OSOITTAUTUNUT VASTUULLISEKSI MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA, UPS VASTAA VAIN TODELLISISTA VAHINGOISTA. LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA UPS, SITÄ LÄHELLÄ OLEVAT YHTIÖT, TOIMITTAJAT TAI WWW-SIVUSTOLLA MAINITUT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ESIMERKILLISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA JA/TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA JA/TAI VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA TIETOJEN MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN HÄIRIINTYMISESTÄ, JOTKA JOHTUVAT WWW-SIVUSTON, UPS:N JÄRJESTELMIEN, TIETOJEN, PALVELUJEN TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ JA/TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ, SIITÄ RIIPPUMATTA PERUSTUUKO VASTUU TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN OIKEUDELLISEEN PERUSTEESEEN, JA SIITÄ RIIPPUMATTA, ONKO UPS:LLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.  NÄISSÄ EHDOISSA SINULLE ANNETUT OIKEUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA RAJOITTUVAT TÄSSÄ ASIAKIRJASSA NIMENOMAISESTI MÄÄRITETTYIHIN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA. 

Takaisin ylös

14. Lainsäädännön ja vientisäännöstelyn vaatimusten noudattaminen

Sitoudut käyttämään tätä WWW-sivustoa noudattaen tarkasti soveltuvia lakeja, määräyksiä ja säännöksiä, ja tavalla, joka ei UPS:n harkinnan mukaan vaikuta haitallisesti UPS:n liikearvoon tai maineeseen, ja olemaan ryhtymättä toimenpiteisiin, joiden myötä UPS rikkoisi siihen soveltuvia lakeja, määräyksiä tai säännöksiä.

UPS:n ja WWW-sivuston kotipaikka on Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa ja tietyillä muilla lainkäyttöalueilla säännöstellään tuotteiden ja tietojen vientiä. Sitoudut noudattamaan kaikkia tällaisia soveltuvia rajoituksia ja olemaan viemättä tai jälleenviemättä sisältöä (mukaan lukien kaikki ohjelmistot ja palvelut) maihin tai henkilöille, joiden kohdalla tämä on kiellettyä Yhdysvaltain tai muiden soveltuvien vientisäännöstelyä koskevien lakien tai säännösten nojalla.  Jos käytät tai lataat sisältöä (mukaan lukien kaikki ohjelmistot ja palvelut) tai tietoja, vahvistat, että et ole maassa, joihin tällainen vienti on kiellettyä tai henkilö tai oikeushenkilö, jolle tällainen vienti on kiellettyä. Vastaat yksin paikallisen lainkäyttöalueesi lakien ja mahdollisten muiden soveltuvien, sisällön (mukaan lukien kaikki ohjelmistot tai palvelut) tuontia, vientiä tai jälleenvientiä koskevien lakien noudattamisesta.

Takaisin ylös

15. Tulevaisuuteen suuntautuneet lausunnot

Tämän asiakirjan sisältämiä historiallisia tietoja lukuun ottamatta tässä WWW-sivustossa esitetyt lausunnot ovat tulevaisuuteen suuntautuneita Yhdysvaltain liittovaltion vuoden 1933 (Securities Act) kohdassa 27A ja vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (Securities Exchange Act) kohdassa 21E määritetyssä merkityksessä. Tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausuntoihin liittyy tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien lausunnot, jotka koskevat UPS:n ja sen johtoon, strategiseen suuntaan, näkymiin ja tulevaisuuteen liittyviä aikomuksia, uskomuksia tai nykyisiä odotuksia. Tiettyjen tekijöiden vuoksi todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneissa lausunnoissa mainituista, mukaan lukien taloudelliset ja muut olosuhteet markkinoilla, joissa UPS toimii, UPS:n kilpailuympäristö, pitkän aikavälin regulatiiviset, taloudelliset ja muut 11.9.2001 tapahtumista johtuvat vaikutukset, lakot, työnseisaukset ja hidastukset, hallituksen sääntely, lento- ja ajoneuvobensiinin hintojen nousu, UPS:n liiketoiminnallisen tuloksen suhdanne- ja kausivaihtelut, ylivoimaiset esteet ja muut riskit, joita on käsitelty yrityksen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission) jättämissä selvityksissä, jotka sisältyvät tähän asiakirjaan viitteenä.

Takaisin ylös

16. Lainkäyttöalue


HYVÄKSYT TÄTEN NIMENOMAISESTI, LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, ETTÄ KAIKKI WWW-SIVUSTON, UPS:N JÄRJESTELMIEN, TIETOJEN JA SISÄLLÖN KÄYTÖN MYÖTÄ TAI KÄYTTÖÖN LIITTYEN SYNTYVÄT OIKEUSTOIMET PANNAAN VIREILLE AMERIKAN YHDYSVALTOJEN GEORGIAN OSAVALTION FULTONIN PIIRIKUNNASSA ISTUVASSA OSAVALTION TAI LIITTOVALTION TUOMIOISTUIMESSA JA ETTÄ NIMENOMAISESTI LUOVUT OIKEUDESTA ESITTÄÄ TÄLLAISEN OIKEUSTOIMEN OIKEUSPAIKKAAN TAI LAINKÄYTTÖALUEESEEN LIITTYVIÄ VASTALAUSEITA NYT TAI MYÖHEMMIN.  HYVÄKSYT, ETTÄ KAIKKI KORVAUSVAATIMUKSET TAI KANTEEN PERUSTELUT, JOTKA SYNTYVÄT WWW-SIVUSTON, UPS:N JÄRJESTELMIEN, TIETOJEN JA/TAI SISÄLLÖN KÄYTÖN MYÖTÄ TAI SIIHEN LIITTYEN, ON JÄTETTÄVÄ VUODEN (1) KULUESSA PÄIVÄMÄÄRÄSTÄ, JOLLOIN KYSEINEN KORVAUSVAATIMUS TAI KANTEEN PERUSTELU SYNTYI.

Takaisin ylös

17. Sovellettava laki ja kieli

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan lain sallimassa enimmäislaajuudessa Amerikan Yhdysvaltojen Georgian osavaltion sisäisiä säädännäisiä lakeja, pois lukien (i) Georgian lainsäädännöllisten periaatteiden ristiriidat; (ii) yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista; (iii) vuoden 1974 kansainvälisen tavarakaupan määräaikaista rajoittamista koskeva yleissopimus (Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods); ja (iv) vuoden 1974 sopimusta muuttava Wienin pöytäkirja 11.4.1980.  Jollei laki muuta edellytä, näiden käyttöehtojen alkuperäiseksi katsottava kieli on englanti. Mahdolliset käännökset on laadittu käyttömukavuuden lisäämiseksi. Voit tarkastella englanninkielistä versiota (a) palaamalla valitsemasi maan aloitussivulle, (b) valitsemalla sivun yläosasta English-linkin ja (c) napsauttamalla sivun alaosassa näkyvää Web Site Terms of Use (Sivuston käyttöehdot) -linkkiä.

Takaisin ylös

18. Yleistä

Näitä käyttöehtoja tai mitään näiden käyttöehtojen nojalla saatuja intressejä, oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa siirtää.  Jos jokin näiden käyttöehtojen määräys todetaan mitättömäksi jossakin toimivaltaisessa tuomioistuimessa, loput määräykset ovat tästä huolimatta edelleen täysin lainvoimaisia.  Mitään näistä käyttöehdoista luopumista ei katsota jatkuvaksi luopumisesta kyseisestä ehdosta tai muusta ehdosta.

Takaisin ylös

19. Kirjallinen asiakirja

Voit säilyttää nämä käyttöehdot kirjallisessa muodossa tulostamalla ne omaan arkistoosi. Samalla luovut muista vaatimuksista saada nämä käyttöehdot kirjallisen asiakirjan muodossa.

Takaisin ylös

20. Koko sopimus

ELLEI ERILLISESSÄ LISENSSISSÄ, PALVELUSOPIMUKSESSA TAI MUUSSA SINUN JA UPS:N VÄLISESSÄ KIRJALLISESSA SOPIMUKSESSA TAI SOVELTUVASSA UPS:N PALVELU- JA HINNASTO-OPPAASSA TAI UPS:N HINNASTOSSA OLE NIMENOMAISESTI MUUTA SÄÄDETTY, NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT OVAT SINUN JA UPS:N VÄLINEN KOKO SOPIMUS, JOKA KOSKEE WWW-SIVUSTON, UPS:N JÄRJESTELMIEN JA KAIKKIEN NIIDEN SISÄLTÄMIEN OHJELMISTOJEN JA PALVELUJEN, TIETOJEN JA SISÄLLÖN KÄYTTÖÄ, JA KORVAA KAIKKI TÄMÄN ASIAKIRJAN AIHETTA KOSKEVAT NEUVOTTELUT, VIESTINNÄT, SOPIMUKSET JA KESKUSTELUT. 

Takaisin ylös

21. Quebecin asukkaat

Osapuolet ilmoittavat edellyttäneensä, että nämä käyttöehdot ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat, joko nykyiset tai tulevat, laaditaan vain englannin kielellä.

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Takaisin ylös

22. Asiakaspalvelu

WWW-sivuston käyttöä koskevat kysymykset ja kommentit voi lähettää UPS:n asiakaspalveluun.

Takaisin ylös