/
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Lisää
Ohita ja siirry pääsisältöön

UPS My Choice -palvelun ehdot

(1) Sovellettavat ehdot.  UPS My Choice® -palvelujen (”palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä palveluehtoja (sekä kaikkia muita alla määritettyjä lisäehtoja) (”ehdot”) ja seuraavia asiakirjoja, jotka on tämän maininnan myötä nimenomaisesti sisällytetty näihin ehtoihin ja jotka ovat voimassa, ellei näissä ehdoissa toisin mainita:

 • paikka- tai maakohtaiset asiakirjat, joissa kuvaillaan asiakkaan asuinpaikassa tai -maassa saatavilla olevia pakettilähetysten ja rahtikuljetusten UPS®-palveluj
 • kyseisten palvelujen UPS-tariffi/ehdot (”UPS:n ehdot”)1
 • sovellettava UPS:n palvelu- ja hinnasto-opas tai palvelu- ja tariffiopas (”UPS-opas”)2. (Huomautus: UPS-oppaaseen ja UPS:n ehtoihin viitataan yhteisnimellä ”tariffi”.)
 • UPS:n teknologiasopimus3
 • UPS My Choice® -kotisivulla4 palvelun ajankohtana saatavilla olevan palvelun kuvaus
 • UPS:n tietosuojailmoitus5.

1. Tutustu UPS:n ehtoihin

2. Tutustu UPS-oppaaseen

3. Tutustu UPS:n teknologiasopimukseen

4. UPS My Choice® -etusivu

5. Katso UPS:n tietosuojailmoitus

Tällaisiin palvelua, UPS-palveluja, UPS:n ehtoja, UPS-opasta, UPS:n teknologiasopimusta ja UPS:n tietosuojailmoitusta kuvaileviin asiakirjoihin viitataan yhteisnimellä ”sovellettavat ehdot”. Mikä tahansa sovellettavien ehtojen ehto tai osa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Asiakas käyttää palvelua nimenomaisesti kaikkiin sovellettaviin ehtoihin sisältyvien sovintomenettelyihin liittyvien ehtojen mukaisesti. Niitä sovelletaan kaikissa mahdollisissa vaateissa, jotka johtuvat UPS:n tarjoamista palveluista tai liittyvät niihin

Asiakas nimenomaisesti vahvistaa, että on lukenut ehdot, ymmärtää ja hyväksyy ne ja hyväksyy niiden soveltamisen. Jos näiden ehtojen ja sovellettavien ehtojen muiden osien välillä on ristiriitaisuuksia, nämä ehdot ovat palvelun osalta ensisijaisesti voimassa. Riippuen paikasta tai maasta, jossa lähetys annettiin UPS:n kuljetettavaksi, ”UPS” tarkoittaa asianmukaisissa sovellettavissa ehdoissa määritettyä asiaan liittyvää yritystä. UPS saattaa käyttää alihankkijoita (esim. muita UPS:n valtuuttamia kuljetusyrityksiä) palvelujen ja sopimusten toteuttamiseen omasta puolestaan tai UPS:n apulaisten, edustajien tai alihankkijoiden puolesta. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin näihin osapuoliin.

Asiakas vahvistaa, että on asuinpaikkansa tai -maansa lakien mukaan täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen. Asiakas hyväksyy nämä ehdot palvelua käyttämällä. Palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa UPS:n toimipaikoissa tai toimintamaissa. Asiakas näkee palveluun kyseisellä alueella sisältyvät UPS My Choice® -palvelut kirjautumalla sisään UPS My Choice® -asiakasnumeroon. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin niihin palvelun osa-alueisiin, jotka UPS tarjoaa asiakkaan asuinpaikassa tai -maassa. Nämä ehdot eivät vaikuta kuluttajan ominaisuudessa toimivan asiakkaan mahdollisiin lakisääteisiin oikeuksiin, joista ei voi sovellettavan lain mukaan luopua.

Asiakas voi ilmoittaa UPS:lle omat viestintämieltymyksensä (”viestintäasetukset”) päivittämällä UPS-asiakasnumeroprofiilin viestintäasetukset tai noudattamalla UPS:n tietosuojailmoituksessa annettuja ohjeita.

(2) Lupa ja suostumus.

 1. Yleistä.  Kun asiakas käyttää palvelua pakettilähetyksessä, hän ilmoittaa ja vakuuttaa, että on (i) saanut lähettäjältä luvan muuttaa lähettäjän toimitusohjeita, kuten pyytää paketin toimitusta toiseen osoitteeseen, valtuuttaa paketin luovutus, viivästyttää toimitusta, vaihtaa lähettäjän valitsemaa palvelua tai palvelutasoa, muuttaa toimituksen ajankohtaa ja vastaanottaa pakettiin liittyviä ennakkoilmoituksia ja toimitustietoja, ja (ii) hankkinut kaikki näiden ehtojen mukaiset palvelun tilaamiseen, käyttämiseen ja vastaanottamiseen vaadittavat muut valtuutukset, luvat ja suostumukset.
 2. Lupa jättää naapuriin.  UPS My Choice® Leave with Neighbor (Jätä naapuriin) -ominaisuus mahdollistaa pakettien jättämisen naapurille, joka on lyhyen/rajoitetun kävelymatkan päässä lähetyksen alkuperäisestä määränpäästä.  UPS saattaa oman yksinomaisen harkintansa mukaan noudattaa tai olla noudattamatta pyyntöä jättää paketti naapuriin.  Jos asiakas valitsee paketille Jätä naapuriin -vaihtoehdon (siinä määrin kuin se on asiakkaan asuinpaikassa tai -maassa saatavilla), seuraavat ehdot ovat voimassa:  Asiakasta pyydetään antamaan seuraavat naapuria koskevat henkilötiedot: nimi ja osoite.  Asiakas hyväksyy velvollisuuden ilmoittaa kaikille nimetyille naapureille, että heidän tietonsa käsitellään asiakkaan pakettien toimitustarkoituksessa. Lisäksi asiakkaan on hankittava naapurilta lupa ennen kuin voi ilmoittaa tämän nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron (soveltuvin osin) UPS:lle ja antaa UPS:lle luvan viestiä kyseisen naapurin kanssa. Samalla asiakas ilmoittaa ja vakuuttaa, että hänellä on naapurin lupa kyseisten tietojen jakamiseen.  Asiakas säilyttää vastuun kaikista antamistaan tiedoista, kaikki naapuriin liittyvät tiedot mukaan lukien.  Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan nimetyille naapureille, että (i) UPS pitää rekisteriä kyseisen naapurin henkilötiedoista, jotka UPS käsittelee edellä mainituissa tarkoituksissa, ja että (ii) kyseisellä naapurilla on oikeus nähdä ja korjata tietonsa.  Jos UPS saa asiakkaalta tai naapurilta tiedon, että naapuri ei halua vastaanottaa asiakkaan paketteja, UPS pyrkii kohtuullisin ja sillä hetkellä käytettävissä olevin keinoin noudattamaan tätä pyyntöä.
 3. Lupa luovuttaa valtuutettu lähetys. UPS My Choice® Authorized Shipment Release (Valtuutettu lähetyksen luovutus) -ominaisuuden avulla asiakas voi antaa UPS:lle verkossa luvan toimittaa paketteja ilman allekirjoitusta, kun asiakas ei paketin jättöhetkellä voi olla paikalla henkilökohtaisesti allekirjoittamassa.  Valtuutettu lähetyksen luovutus -palvelun valitsemalla asiakas antaa UPS:lle nimenomaisen luvan jättää hänelle osoitetut paketit omaan osoitteeseensa, kun kukaan ei ole paikalla vastaanottamassa toimitusta. Asiakas ilmoittaa ja vakuuttaa, että hänellä on asianmukainen valtuutus myöntää lupa pakettien jättämiseen valittuun paikkaan.  UPS tekee vain yhden toimitusyrityksen, eikä vaadi allekirjoitusta toimituksen yhteydessä.  UPS:n toimitustieto on riittävä toimitusvahvistus.  Valtuutettu lähetyksen luovutus -palvelun valitsemalla asiakas hyväksyy, että paketti jätetään asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan.  Kun paketti on jätetty kyseiseen osoitteeseen, asiakas ottaa kaiken vastuun paketin häviämisestä tai vahingoittumisesta sekä paketin mahdollisesti myös kolmansille osapuolille aiheuttamasta menetyksestä tai vahingosta.  Asiakkaan pyytämän valtuutetun lähetyksen luovuttamisen toteutus on täysin UPS:n oman yksinomaisen harkinnan varassa (pyynnön noudattamatta jättämisen saattavat aiheuttaa esimerkiksi toimitusolosuhteet, kuten erittäin huono sää tai turvallisuusepäilyt).  Valtuutettu lähetyksen luovutus ei välttämättä ole käytettävissä, jos lähettäjä on erikseen vaatinut aikuisen henkilön allekirjoitusta paketin toimituksen yhteydessä tai jos lähettäjä on poistanut sen toimitusvaihtoehdoista.
 4. Kotitalouden jäsenten valtuutus.   UPS My Choice® Household Member Authorization (Kotitalouden jäsenten valtuutus) -toiminnon avulla asiakas voi jakaa UPS My Choice® -edut muiden samassa kotitaloudessa asuvien henkilöiden kanssa.  Kotitalouden jäsen on asiakkaan kanssa samassa osoitteessa asuva henkilö, jolla on sama sukunimi kuin asiakkaalla ja joka on asiakkaan sukulainen tai aviopuoliso.  UPS:n paikka- ja maakohtaisesta palvelutarjonnasta riippuen asiakas saattaa voida lisätä UPS My Choice® -jäsenyyteensä kotitalouden jäsenen, joka asuu asiakkaan kanssa samassa UPS My Choice® -toimitusosoitteeksi rekisteröidyssä ensisijaisessa osoitteessa.  Käyttäessään palvelua pakettilähetyksessä asiakas ilmoittaa ja vakuuttaa, että hänellä on jäsenyyteen liitettyjen kotitalouden jäsenten lupa suorittaa kotitalouden jäsenen lähetyksiin liittyviä toimia, kuten tarkastella lähetyksen edistymistä, ottaa toimitusilmoitukset käyttöön ja antaa toimitusohjeita.  Asiakas hyväksyy, että hänellä on velvollisuus hankkia kotitalouden jäsenen lupa ennen kuin lisää tämän UPS My Choice® -jäsenyyteen ja kertoo tämän nimen ja osoitteen UPS:lle.
 5.  Lupa jättää tiettyyn paikkaan.  UPS My Choice® Leave at Location (Jätä tiettyyn paikkaan) -valtuutusominaisuuden avulla asiakas voi määrittää tietyn paikan, jonne haluaa UPS-kuljettajan jättävän paketin.  Siinä määrin kuin palvelu on saatavilla asiakkaan asuinpaikassa tai -maassa, hän voi valita Jätä tiettyyn paikkaan -palvelun ja määrittää paketin jätettäväksi tietylle henkilölle. Valitsemalla Jätä naapuriin- tai Luovutus valtuutetulla allekirjoituksella -palvelun asiakas hyväksyy, että ohjeiden perusteella jätetty paketti katsotaan toimitetuksi.  Asiakas ottaa vastuun mistä tahansa paketin häviämisestä tai vahingoittumisesta tai sen myös kolmansille osapuolille aiheuttamasta menetyksestä tai vahingosta, kun paketti on jätetty asiakkaan ohjeiden mukaan tai Luovutus valtuutetulla allekirjoituksella -palvelussa vastaanottajan vastuulle.  Jätä tiettyyn paikkaan -palvelu ei välttämättä ole käytettävissä, jos lähettäjä on erikseen vaatinut aikuisen henkilön allekirjoitusta paketin toimituksen yhteydessä tai jos lähettäjä on poistanut sen toimitusvaihtoehdoista.

(3) Maksut ja lisämaksut.  Asiakas suostuu maksamaan kaikki palveluun liittyvät asiaankuuluvat maksut ja veloitukset. Niitä saattavat olla pakettikohtaiset kaupalliset maksut tai asiakkaan tilaamiin palveluihin liittyvät veloitukset. Maksullisia palveluja ovat näihin rajoittumatta ja asuinpaikan tai -maan palvelutarjonnasta riippuen Deliver My Package on Another Day (Toimita paketti toisena päivänä), Deliver My Package to Another Address (Toimita pakettini toiseen osoitteeseen), Redeliver to My Address (Uusi toimitusyritys osoitteeseeni), Make Three Delivery Attempts to My Address (Kolme toimitusyritystä osoitteeseeni) ja muut palvelut, joita UPS oman yksinomaisen harkintansa mukaan tarjoaa käyttäjän asuinpaikassa tai -maassa.  Jos jokin tilattu palvelu vaatii paketin siirtämistä tai toimittamista alkuperäisen vastaanottajan osoitteen alkuperäisen toimitusalueen (lähettäjän alun perin antama toimitusosoite) ulkopuolelle, asiakkaalta veloitetaan lisäkuljetusmaksuja.  Mahdolliset kuljetusmaksut lasketaan sovellettavan hinnaston ja alkuperäisen vastaanottajan osoitteen ja uuden osoitteen välisen matkan mukaan. Summa näytetään palvelutilauksen yhteydessä. 

Palvelun luonteen vuoksi alkuperäiset toimitusajan takuut ja UPS-palvelutakuu / rahat takaisin -takuu (riippuen palvelun saatavuudesta asiakkaan asuinpaikassa tai -maassa) eivät ole voimassa palvelun kohteena olevien pakettien osalta. UPS saattaa muuttaa palveluun liittyviä maksuja ja/tai lisämaksuja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta sovellettavien lakien ilmoitusvaatimusten rajoissa. Lisämaksuja ei peritä niiden pakettien osalta, joille UPS ei voi tilattua palvelua tarjota.

Jos asiakas haluaa valita asuinpaikassaan tai -maassaan saatavilla olevia lisämaksullisia UPS-palveluja, hän voi rekisteröidä maksua varten luottokortin numeron tai muun maksutavan kirjautumalla sisään UPS-asiakasnumeroon osoitteessa www.ups.com6 ja valitsemalla asiakasnumeroprofiilin asetuksista Maksuvaihtoehdot-osion.  Asiakas valtuuttaa UPS:n veloittamaan kaikki asiaankuuluvat maksut ja lisämaksut UPS-asiakasnumeroprofiilin Maksuvaihtoehto-osiossa määritetyltä maksukortilta tai muulta maksuvälineeltä. Kertyneiden maksujen veloitus kyseisellä maksutavalla jatkuu, kunnes asiakas peruu valtuutuksen.  Asiakas voi muuttaa maksutapaa tai perua valtuutuksen UPS-asiakasnumeroprofiilin Maksuvaihtoehdot-osiossa.  UPS käsittelee maksuvaltuutuksen muutokset tai perumisen 10 kalenteripäivän kuluessa.

6. Vieraile ups.com-sivustolla

(4)Toimitus UPS Access Point® -toimipaikkaan.  UPS Access Point® -toimipaikka on UPS:n määrittämä kolmannen osapuolen omistama ja hallinnoima yritys, jossa allekirjoittaja tai muu vastaanottaja voi asiakkaan asuinpaikassa tai -maassa saatavilla olevista palveluista riippuen vastaanottaa paketin toimituksen.

UPS Access Point® -toimipaikassa vastaanotettaviin paketteihin liittyy erilaisia rajoituksia, kuten näihin rajoittumatta paino- ja kokorajoituksia sekä todellisen ja ilmoitetun arvon rajoituksia. Lisätietoja rajoituksista löytyy UPS Access Point® -toimipaikkojen oppaassa7. Ennen kuin mitään lähetystä luovutetaan UPS Access Point® -toimipaikassa asiakkaalle tai muulle valtuutetulle vastaanottajalle, asiakasta tai valtuutettua vastaanottajaa saatetaan pyytää todistamaan vastaanottajan nimi ja osoite sekä valtuutetun vastaanottajan henkilöllisyys valtion myöntämällä henkilöllisyystodistuksella sovellettavien lakien rajoissa. Kaikkia UPS:lle annettuja tietoja käytetään UPS:n tietosuojailmoituksen mukaisesti. Vaikka laki ei joillain alueilla niin vaadi, kun lähetys luovutetaan asiakkaan sijaan jollekin muulle valtuutetulle vastaanottajalle, asiakas ilmoittaa ja vakuuttaa, että ilmoittaa asiasta valtuutetulle vastaanottajalle ja pyytää luvan siihen, että UPS käsittelee UPS:lle annetut valtuutettua vastaanottajaa koskevat henkilötiedot henkilöllisyyden varmistamisen sekä valtuuttamisen tarkoituksessa ja että tiedot saatetaan siirtää muihin maihin paikasta tai maasta, jossa UPS alun perin keräsi tiedot.

7. Lue lisää UPS Access Point -toimipaikoista

Edellä mainitusta huolimatta jokainen UPS Access Point® -toimipaikkavierailu tapahtuu asiakkaan omalla riskillä.  UPS:n mahdolliseen vastuuseen UPS Access Point® -toimipaikkaan lähetetyistä hävinneistä, vahingoittuneista tai viivästyneistä paketeista sovelletaan tässä ja sovellettavissa ehdoissa määritettyjä rajoituksia.  Kun pakettia on pyydetty pitämään UPS Access Point® -toimipaikassa noutoa odottamassa, pakettia säilytetään kymmenen (10) päivää (seitsemän päivää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa ja Puerto Ricossa) ennen kuin se lähetetään takaisin lähettäjälle (kuljetusmaksut osoitetaan lähettäjälle, jos paketti palautetaan lähettäjälle).

(5) Tietojen käyttö. Kun asiakas hakee UPS My Choice® -jäsenyyttä, häntä saatetaan pyytää lähettämään UPS:lle tai sen palveluntarjoajalle tiettyjä henkilötietoja UPS:n tietosuojailmoituksen mukaisesti ja siinä määriteltyihin tarkoituksiin. Hakemuksen lähettämällä asiakas suostuu siihen, että henkilötietoja kerätään ja käytetään tähän tarkoitukseen.

Asiakas hyväksyy, että UPS, muut UPS-konsernin yritykset ympäri maailman ja UPS:n valtuuttamat ulkopuoliset palveluntarjoajat (myös asiakkaan asuinpaikan tai -maan ulkopuolella olevilla alueilla sijaitsevat yritykset, joiden sijaintipaikassa tai -maassa ei välttämättä ole samantasoista tietosuojaa kuin paikassa tai maassa, jossa asiakas asuu tai jossa lähetys annetaan UPS:n kuljetettavaksi) voivat käyttää kaikkia asiakkaan UPS:lle antamia tietoja UPS My Choice® -palvelun tarjoamiseen asiakkaalle ja UPS:n tietosuojailmoituksessa määriteltyihin ja kuvailtuihin tarkoituksiin. Asiakkaalla on tiettyjä oikeuksia, joita voi käyttää ottamalla yhteyttä UPS:ään UPS:n tietosuojailmoituksen ohjeiden mukaisesti.

(6) UPS My Choice® -jäsenyys. Asiakkaan käytettävissä olevat UPS My Choice® -jäsenyyden ominaisuudet saattavat vaihdella asuinpaikasta, rekisteröitymistavasta, asiakkaan antamista tiedoista ja sovellettujen ehtojen hyväksymisestä riippuen. Sen vuoksi osa UPS:n palveluista saattaa olla tarjolla rajoitetussa muodossa (esim. pakettien toimitusilmoitukset voi tilata vain sähköpostiin). Asiakkaalta saatetaan vaatia asianmukaista henkilöllisyyden vahvistamista ennen kuin hän voi käyttää UPS My Choice® -jäsenyyttä tai tiettyjä UPS My Choice® -palveluja (esim. paketin uudelleenohjaus toiseen osoitteeseen).

Asiakas voi milloin tahansa lopettaa palvelun käytön ja irtisanoa UPS My Choice® -jäsenyyden kirjautumalla sisään UPS My Choice® -asiakasnumeroprofiiliin, jossa jäsenyyden voi perua UPS My Choice® -asetusten Jäsenyyden hallinta -osiossa. UPS My Choice® -jäsenyyden voi lopettaa myös soittamalla paikallisen UPS-asiakaspalvelun puhelinnumeroon, joka löytyy osoitteesta www.ups.com.

(7) Vastuunrajoitukset. SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA MÄÄRIN UPS EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISESTA MENETYKSESTÄ, VAATEESTA, KORVAUSVAATIMUKSESTA TAI VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA SUORAT, VÄLILLISET, SATUNNAISET, ERITYISET TAI ESIMERKINOMAISET VAHINGOT, RIIPPUMATTA SIITÄ TAPAHTUIKO SE SOPIMUKSEN PIIRISSÄ TAI MUUTEN (”menetys”) JA VAIKKA SE JOHTUISI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI PALVELUSTA, JONKA UPS TOTEUTTI TAI EPÄONNISTUI TOTEUTTAMAAN, KUTEN VASTAANOTTAJAN OHJEIDEN NOUDATTAMINEN TAI NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN, TOIMITUS VASTAANOTTAJAN OHJEIDEN MUKAAN TAI NIIDEN VASTAISESTI TAI VIRHEELLINEN TAI VIIVÄSTYNYT TOIMITUS. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN UPS:N PALVELUUN LIITTYVÄ VASTUU, KUTEN VASTUU PAKETIN HÄVIÄMISESTÄ TAI VAHINGOITTUMISESTA TAI TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMISESTÄ, ON SOVELLETTAVIEN EHTOJEN MUKAISESTI RAJOITETTU. UPS EI OTA VASTUUTA PELKÄSTÄÄN TALOUDELLISISTA MENETYKSISTÄ, KUTEN VAIHTOEHTOISEN KULJETUKSEN KUSTANNUKSISTA, VOITTOTAPPIOISTA, LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN MENETTÄMISESTÄ TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ. UPS-PALVELUTAKUUTA / RAHAT TAKAISIN -TAKUUTA (SIINÄ MÄÄRIN KUIN UPS PALVELUA TARJOAA ASIAKKAAN ASUINPAIKASSA TAI -MAASSA) EI SOVELLETA PAKETTILÄHETYKSIIN, JOISSA KÄYTETÄÄN UPS MY CHOICE® -PALVELUJA, KUTEN TÄHÄN RAJOITTUMATTA PALVELUTASON MUUTOSTA. KAIKKI HÄVIÄMISEEN, VAHINGOITTUMISEEN TAI VIIVÄSTYMISEEN LIITTYVÄT VAATEET ON ILMOITETTAVA UPS:LLE ALKUPERÄISEN LÄHETTÄJÄN TARIFFIN MUKAISESTI TAI SOVELLETTAVAN LAIN NIIN VAATIESSA VASTAANOTTAJAN TOIMESTA.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN UPS EI OLE VASTUUSSA MENETYKSISTÄ, JOTKA (I) EIVÄT JOHDU SEN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI (II) JOHTUVAT YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ (KUTEN SOVELLETTAVASSA LAISSA MÄÄRITELLÄÄN).

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN UPS EI MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ, MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN HÄVIÄMINEN, VARKAUS, MUUTOS, LUVATON KÄYTTÖ TAI HANKINTA TAI MUU ASIAKKAAN HENKILÖTIETOIHIN LIITTYVÄ TURVALLISUUSRIKKOMUS, TIETOTURVA-AUKKO TAI TAPAUS OLI TEKIJÄNÄ KOLMAS OSAPUOLI TAI MUU TAHO, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ASIAKKAAN UPS:LLE PALVELUJEN TARJOAMISTA VARTEN ANTAMIEN HENKILÖTIETOJEN (MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA KÄYTTÖKOODIT JA LOMATIEDOT) VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI TIETOTURVAN HEIKENTYMISESTÄ.

UPS:N NÄIDEN EHTOJEN MUKAISESTI TARJOMAT PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN KAIKKINE VIKOINEEN, JA UPS EI ANNA MITÄÄN NÄIHIN PALVELUIHIN LIITTYVIÄ NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA. EDELLÄ MAINITTUJEN KOHTIEN YLEISLUONTOISUUTTA RAJOITTAMATTA JA SOVELLETTAVIEN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN UPS NIMENOMAISESTI IRTISANOUTUU KAIKISTA MAHDOLLISISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA KAIKKI MYYNTIKELPOISUUDEN, TYYDYTTÄVÄN LAADUN, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTA JÄTTÄMISEN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDEN TAKUUT JA EHDOT, JOTKA LIITTYVÄT NÄIDEN EHTOJEN PIIRISSÄ TARJOTTUIHIN PALVELUIHIN JA KAIKKIIN NIIHIN LIITTYVIIN NEUVOIHIN, VIANMÄÄRITYKSIIN JA TULOKSIIN. ASIAKAS VAHVISTAA JA HYVÄKSYY, ETTÄ UPS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN PALVELUN VIRHEISTÄ, LAIMINLYÖNNEISTÄ, HÄIRIÖISTÄ, PUUTTEISTA TAI SÄÄNTÖJENVASTAISUUDESTA.

NÄMÄ EHDOT ANTAVAT ASIAKKAALLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. ASIAKKAALLA SAATTAA OLLA MYÖS MUITA OIKEUSPAIKASTA RIIPPUVIA OIKEUKSIA. ASIAKAS HYVÄKSYY JA VAHVISTAA, ETTÄ NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA MÄÄRITETYT VASTUUN JA TAKUIDEN RAJOITUKSET OVAT OIKEUDENMUKAISIA JA KOHTUULLISIA.

(8) Lainmukaisuus ja vahingonkorvaukset.  Aina kun asiakas käyttää palvelua tai valitsee jonkin palvelun ominaisuuden (mukaan lukien näihin millään tavalla rajoittumatta Jätä naapuriin -lähetys) tai käyttää viestintäasetuksia, asiakkaan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, UPS:n palveluun sovellettavia vaatimuksia, näitä ehtoja ja sovellettavia ehtoja.  Sovellettavan lain sallimissa määrin asiakas suostuu hyvittämään, puolustamaan ja pitämään syyttömänä lähettäjää, UPS:ää ja sen emoyhtiötä sekä kaikkia sidosyrityksiä, niiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia ja heidän seuraajiaan ja siirronsaajiaan kaikissa seuraavissa tilanteissa: vaateet, vaatimukset, kustannukset, korvausvaatimukset, kanteet, täytäntöönpanomenettelyt ja kaikenlaiset muut oikeusjutut, jotka johtuvat siitä tai liittyvät siihen, että asiakas käyttää palveluja tai valittuja UPS My Choice® -asetuksia väärin tai laiminlyövällä tavalla. Tällaiset asiakkaan toimesta tapahtuneet väärinkäytöt tai laiminlyönnit voivat liittyä esimerkiksi (mutta millään tavalla näihin rajoittumatta) Jätä naapuriin -lähetyksiin tai sovellettavien lakien, sääntöjen, UPS:n palvelukohtaisten vaatimusten, näiden ehtojen tai sovellettavien ehtojen noudattamatta jättämiseen.

(9) Muokkaus ja irtisanominen. Sovellettavan lain sallimissa määrin UPS saattaa milloin tahansa oman yksinomaisen harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta (a) muokata tai päivittää sovellettavia ehtoja, (b) muuttaa, keskeyttää ja/tai lopettaa koko palvelun tai osan siitä ilman vastuuta asiakkaalle tai millekään kolmannelle osapuolelle, (c) veloittaa, mitätöidä, pienentää ja/tai muulla tavoin muokata mitä tahansa palveluun liittyvää maksua ja/tai (d) tarjota mahdollisuuksia kaikille palvelun käyttäjille tai osalle heistä.  Jos UPS missä tahansa vaiheessa toimii jollain edellä mainituista tavoista, asiakkaan on joko hyväksyttävä muutokset tai ilmoitettava UPS:lle, ettei hyväksy niitä. Asiakkaan muutosten hyväksymisestä kieltäytymisen ilmoitus katsotaan irtisanomisilmoitukseksi, ja asiakkaan on välittömästi lopetettava palvelun käyttö.  Jos asiakas jatkaa palvelun käyttöä (vaikka olisi ilmoittanut kieltäytyvänsä hyväksymästä muutoksia), käyttö katsotaan kaikkien muutosten hyväksynnäksi.  Jos UPS mitätöi, pienentää ja/tai muuten muokkaa mitä tahansa palveluun liittyvää maksua, asiakkaalla ei sen seurauksena ole oikeutta saada minkäänlaista hyvitystä, palautusta ja/tai muuta takaisinmaksua.  UPS pidättää oikeuden kieltäytyä yrittämästä tarjota palvelua, jos se toteaa, että se olisi riskialtista UPS:lle, sen työntekijöille, sen toiminnoille tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle.

(10) Säännösten erotettavuus.  Jos mikään näiden ehtojen säännös tai säännökset todetaan mitättömiksi, laittomiksi, epäkelvoiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi oikeuslaitoksen asetuksen tai päätöksen mukaan (tai mistään muusta oikeudellisesta syystä), kyseiset säännökset (i) pyritään muokkaamaan kyseisessä tapauksessa sovellettavan lain tai asetuksen, päätöksen tai syyn mukaisiksi mahdollisimman vähin muutoksin tai (ii) erotetaan UPS:n päätöksen ja harkinnan mukaan kyseisestä tietystä tapauksesta tai kyseisen asetuksen, päätöksen tai syyn osalta ja loput ehdot pysyvät kokonaisuudessaan voimassa sovellettavan lain sallimissa määrin.  Selkeyden vuoksi kaikki tämän kohdan mukaiset ehtojen muokkaukset ja/tai erottamiset ovat voimassa vain sen asian osapuolten osalta, johon liittyen oikeuslaitoksen asetus tai muu päätös totesi yhden tai useamman näiden ehtojen säännöksen mitättömäksi, laittomaksi, epäkelvoksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi. Kaikissa muissa tapauksissa nämä ehdot ovat voimassa ilman tämän kohdan mukaisia muutoksia tai erottamista.

(11) Kirjesalaisuuslain suojasta luopuminen.   Asiakas tiedostaa, että tietyissä palvelussa saatavilla olevissa toimitusvaihtoehdoissa asiakkaan oikeuspaikassa sovellettavan kirjesalaisuuslain suojelemat tiedot saattavat palvelun luonteen vuoksi tulla kolmansien osapuolten tietoon. Esimerkiksi asiakkaan paketin vastaanottava naapuri saattaa nähdä paketin lähettäjän nimen.  Siinä määrin kuin palvelun käyttö vaatii, että asiakkaalle osoitettuihin paketteihin liittyvät sovellettavien kirjesalaisuuslakien piirissä olevat tiedot päätyvät tahallisesti tai vahingossa kolmansien osapuolten tietoon asiakkaan toimitusohjeiden seurauksena, asiakas luopuu kirjesalaisuuslakien sovellettavan lain suojelusta kyseisten pakettitoimitusten osalta, kun hän valitsee tällaisen ominaisuuden tai palvelun.

Maakohtaiset lisäsäännökset.

(12) Ranska.  Palvelun käyttö Ranskassa:

Peruutusoikeus. Ranskan kuluttajalain artiklan L. 121-21-8, 12 mukaan asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta.

Oikeuspaikka.   Kaikki palvelua kuluttajana käyttävän asiakkaan ja muiden osapuolten väliset kiistat ja vaateet käsitellään sovellettavan lain ehdoissa määritetyssä oikeuspaikassa.  Muissa tapauksissa asiakas hyväksyy, että kaikki osapuolten väliset kiistat ja vaateet käsitellään Pariisin tuomioistuimissa.  Asiakas tiedostaa, että hän voi kaikissa tapauksissa turvautua perinteiseen sovintomenettelyyn tai muuhun vaihtoehtoiseen kiistanratkaisuohjelmaan.

 
(13) Saksa.
Palvelun käyttö Saksassa:

Yleistä. Lukuun ottamatta paketin uudelleenohjausta toiseen osoitteeseen tai lähettäjän valitseman palvelun tai palvelutason vaihtoa, kohta (2)a ei koske kuluttajia, jotka eivät käytä palvelua liiketoiminta-, myynti- tai ammattitarkoituksiin.

Lupa luovuttaa valtuutettu lähetys.Kohta (2)c ei koske Saksassa asuvia asiakkaita ja se korvataan seuraavalla säännöksellä:

UPS My Choice® Authorized Shipment Release (Valtuutettu lähetyksen luovutus) -ominaisuuden avulla asiakas voi antaa UPS:lle verkossa luvan toimittaa paketteja ilman jätön yhteydessä annettavaa allekirjoitusta. Valtuutettu lähetyksen luovutus -palvelun valitsemalla asiakas antaa UPS:lle luvan jättää hänelle osoitetut paketit omaan osoitteeseensa, kun kukaan ei ole paikalla vastaanottamassa toimitusta. Asiakas vahvistaa, että hänellä on asianmukainen valtuutus myöntää lupa pakettien jättämiseen valittuun paikkaan. UPS tekee vain yhden toimitusyrityksen, eikä vaadi allekirjoitusta toimituksen yhteydessä. Valtuutettu lähetyksen luovutus -palvelun valitsemalla asiakas hyväksyy, että paketti jätetään asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan. Kun paketti on jätetty kyseiseen osoitteeseen, asiakas ottaa kaiken vastuun paketin häviämisestä tai vahingoittumisesta sekä paketin mahdollisesti myös kolmansille osapuolille aiheuttamasta menetyksestä tai vahingosta. UPS pyrkii kohtuullisin keinoin toteuttamaan asiakkaan pyytämän valtuutetun lähetyksen luovuttamisen (pyynnön noudattamatta jättämisen saattavat aiheuttaa esimerkiksi toimitusolosuhteet, kuten erittäin huono sää tai turvallisuusepäilyt). Valtuutettu lähetyksen luovutus ei välttämättä ole käytettävissä, jos lähettäjä on erikseen vaatinut aikuisen henkilön allekirjoitusta paketin toimituksen yhteydessä tai jos lähettäjä on poistanut sen toimitusvaihtoehdoista.

Lupa jättää tiettyyn paikkaan. Kohta (2)e ei koske Saksassa asuvia asiakkaita ja se korvataan seuraavalla säännöksellä:

UPS My Choice® Leave at Location (Jätä tiettyyn paikkaan) -ominaisuuden avulla asiakas voi määrittää tietyn paikan, jonne haluaa UPS-kuljettajan jättävän paketin. Jos UPS tarjoaa palvelua asiakkaan asuinpaikassa tai -maassa ja asiakas valitsee Jätä tiettyyn paikkaan -palvelun ja määrittää paketin jätettäväksi tietylle henkilölle tai jos asiakas valitsee Jätä naapuriin- tai Luovutus valtuutetulla allekirjoituksella -palvelun, hän ottaa vastuun mahdollisesta häviämisestä tai vahingoittumisesta sekä paketin myös kolmansille osapuolille aiheuttamasta menetyksestä tai vahingosta sen jälkeen, kun paketti on luovutettu asiakkaan ohjeiden mukaan tai Luovutus valtuutetulla allekirjoituksella -palvelussa vastaanottajan harkinnan mukaan. Jätä tiettyyn paikkaan -palvelu ei välttämättä ole käytettävissä, jos lähettäjä on erikseen vaatinut aikuisen henkilön allekirjoitusta paketin toimituksen yhteydessä tai jos lähettäjä on poistanut sen toimitusvaihtoehdoista.

Tietojen käyttö UPS Access Point® -toimipaikkaan tehdyissä toimituksissa. Kaikkia kohtaan (4) liittyen UPS:lle annettuja tietoja käytetään Saksan postilaitoksen tietosuojasäännösten (Postdienste Datenschutzverordnung) mukaisesti.

Vastuunrajoitukset. Kohta (7) (Vastuunrajoitukset) ei koske Saksassa asuvia asiakkaita ja se korvataan seuraavalla säännöksellä:

UPS ei ole vastuussa minkäänlaisesta menetyksestä, vaateesta, korvausvaatimuksesta tai vahingosta, mukaan lukien näihin rajoittumatta suorat, välilliset, satunnaiset, erityiset tai esimerkinomaiset vahingot, riippumatta siitä tapahtuiko se sopimuksen piirissä tai muuten (”menetys”) ja vaikka se johtuisi suoraan tai välillisesti palvelusta, jonka UPS toteutti tai epäonnistui toteuttamaan, kuten vastaanottajan ohjeiden noudattaminen tai noudattamatta jättäminen, toimitus vastaanottajan ohjeiden mukaan tai niiden vastaisesti tai virheellinen tai viivästynyt toimitus. Sovellettavan lain sallimissa määrin UPS:n palveluun liittyvä vastuu, kuten vastuu paketin häviämisestä tai vahingoittumisesta tai toimituksen viivästymisestä, on sovellettavien ehtojen mukaisesti rajoitettu. UPS ei ota vastuuta pelkästään taloudellisista menetyksistä, kuten vaihtoehtoisen kuljetuksen kustannuksista, voittotappioista, liiketoimintamahdollisuuksien menettämisestä tai tulojen menetyksestä. UPS-palvelutakuuta / rahat takaisin -takuuta (siinä määrin kuin UPS palvelua tarjoaa asiakkaan asuinpaikassa tai -maassa) ei sovelleta pakettilähetyksiin, joissa käytetään UPS My Choice® -palveluja, kuten tähän rajoittumatta palvelutason muutosta. Kaikki häviämiseen, vahingoittumiseen tai viivästymiseen liittyvät vaateet on ilmoitettava UPS:lle alkuperäisen lähettäjän tariffin mukaisesti.


(14) Italia.
Palvelun käyttö Italiassa:

Oikeuspaikka.  Näihin ehtoihin sovelletaan Italian lakia. Kaikki näihin ehtoihin liittyvät tai niistä johtuvat kiistat, mukaan lukien niiden olemassaoloon, kelvollisuuteen, rakenteeseen, toimintaan tai irtisanomiseen liittyvät epäilyt, käsitellään aina Milanon tuomioistuimessa.

Sopimus. Italian siviililain artiklojen 1341 ja 1342 nojalla ja niiden vaikutuksesta asiakas julistaa, että on lukenut seuraavat kohdat ja ymmärtää ja hyväksyy ne nimenomaisesti: Kohta (2) (Lupa ja suostumus), kohta (4) (Toimitus UPS Access Point® -toimipaikkaan), kohta (7) (Vastuunrajoitukset), kohta (8) (Lainmukaisuus ja vahingonkorvaukset), kohta (9) (Muokkaus ja irtisanominen) sekä kohta (14) (Italia, oikeuspaikka).


(15)  Turkki.  
Palvelun käyttö Turkissa:

Kiistat. Jos asiakas asuu Turkissa, kaikki näihin ehtoihin liittyvät tai niistä johtuvat kiistat, vaateet tai kanteet käsittelee toimivaltainen turkkilainen kuluttajaoikeuskomitea tai kuluttajatuomioistuin.