Esemed, mida on keelatud saata

Keelatud esemed

Järgmisi esemeid on keelatud saata kõikides riikides, mida UPS teenindab:

 • Laskemoon (v.a need, mida on sõnaselgelt nimetatud dokumendis „UPSi tariifid/teenindustingimused USAs“ alates lk 136)
 • Paberraha, sularaha (v.a mündid)
 • Surnukehad, kremeeritud või ekshumeeritud säilmed
 • Ilutulestik
 • Ohtlikud jäätmed
 • Elevandiluu
 • Marihuaana, sh meditsiiniline kanep
 • Postmargid
 • Haiuimed
 • Saatmine seadusega keelatud
 • Kellad väärtusega üle 500 USD

Samuti on keelatud: kaubad, mis liiguvad ATA-märkmik-kaubapassi alusel ning kõik ajutised ekspordid ja impordid; kaubad, mis liiguvad FCR-i, FCT ja CAD (tasu sularahas dokumendi esitamisel) alusel; loomulikult riknevad saadetised, mille loomus teeb tõenäoliseks isikute, kauba või seadmete määrimise, kahjustamise või vigastamise; kaubad, mille vedamine on keelatud päritolu-, vahe- või sihtriigi seadustega (nt elevandiluu ja elevandiluutooted), kaubad, mille puhul tuleb tasuda aktsiisimaksu või mis nõuavad erirajatisi, ohutusmeetmeid või lube. Rakenduvate seaduste kohaselt võib teatud kaupu vedada üksnes ettenähtud tingimustel ning teatud kaupu ei tohi vedada lennutranspordiga (nt klaasanumates vedelikud).

Saatja ülesanne on tagada vastavus asjaomases riigis kehtivatele eeskirjadele ja seadustele. Saadetised võivad nõuda ülevaatust ja tekkida võib viivitus tolli- või muude valitsusametite esindajate töö tõttu.

Jätame endale õiguse mitte vastu võtta mis tahes pakki või peatada selle vedamine juhul, kui sellele ei ole märgitud saatja ja saaja kontaktinfot, ja mitte vastu võtta mis tahes kaupu, mis ei ole meie arvates transpordiks sobivad või mida ei ole piisavalt kirjeldatud, klassifitseeritud või pakendatud ja märgistatud transpordiks sobival viisil ning millel puuduvad vajalikud dokumendid.

Me ei vea mis tahes kaupu, mille vedamine on lähte- või sihtriigi mis tahes riikliku, piirkondliku või kohaliku seaduse või eeskirjaga keelatud või mille vedamisega võidakse rikkuda kehtivaid ekspordi- , impordi- või muid nõudeid või mis võivad ohustada meie töötajaid, esindajaid ja alltöövõtjaid või transpordivahendeid või mis meie arvates rikuvad, määrivad või kahjustavad muul viisil teisi kaupu või seadmeid või mille transportimine on majanduslikult või korralduslikult ebaotstarbekas.

Keelatud artiklite saatmine UPSiga sõlmitava lepingu alusel

UPS võtab keelatud artiklite nimekirjas olevaid teatud artikleid vedamiseks vastu regulaarsete saatmismahtudega lepingulistelt klientidelt, kes suudavad täita kõiki kohaldatavaid eeskirju.

Esemed, mida me teatud kriteeriumite täitmise puhul võime vedada:

 • Alkohoolsed joogid
 • Loomsed tooted, mittekoduloomadelt (nt pärlmutterkaunistused, maonahast kellarihmad)
 • Kõrge/ebatavalise väärtusega esemed
 • Bioloogilist päritolu ained, kategooria B, v.a inimeste ja loomade proovid
 • Ohtlikud kaubad
 • Tulirelvad jm relvad (sh liikumatud ja lõhkerelvade koopiad)
 • Karusnahad
 • Kuld ja muud väärismetallid
 • Elusloomad
 • Kiiresti riknevad kaubad
 • Isiklikud esemed
 • Taimed
 • Seemned
 • Tubakatooted

Kõiki kaupu ei ole võimalik saata kõigisse riikidesse.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust UPSi kohaliku esindusega.

UPS ei ole nõus vedama keelatud kaupu. Ilma teisi UPSi veotingimuste ja -korra sätteid piiramata: kui UPSile saab teatavaks, et pakk sisaldab keelatud esemeid, peate Te lisaks muudele rakenduvatele tasudele maksma UPSile täiendava minimaalse haldustasu US$150. Selle tasu maksmine Teie poolt ei piira kuidagi Teie vastutust ega vabasta Teid UPSi ees vastutusest, mis tuleneb UPSi veotingimuste ja -korra rikkumisest, samuti ei tähenda see, et UPS võtab vastutuse või loobub mingitest õigustest seoses selliste keelatud kaupadega.

Võtke UPS-iga ühendust