Veebisaidi kasutustingimused

LUGEGE KÄESOLEVAD VEEBISAIDI (EDASPIDI VEEBISAIT) TINGIMUSED ENNE SAIDI KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI. KÄESOLEVAD VEEBISAIDI KASUTAMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KASUTUSTINGIMUSED) KOHALDUVAD VEEBSAIDILE PÄÄSEMISE JA VEEBISAIDI KASUTAMISEGA. VEEBISAIT ON SAADAVAL KASUTAMISEKS ÜKSNES TINGIMUSEL, ET NÕUSTUTE ALLPOOL SÄTESTATUD KASUTUSTINGIMUSTEGA. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI KASUTUSTINGIMUSTEGA, ÄRGE KASUTAGE VEEBISAITI. VEEBISAIDILE SISENEMISEL JA VEEBISAIDI KASUTAMISEL KINNITATE TEIE JA ETTEVÕTE, KEDA TEID ON VOLITATUD ESINDAMA (EDASPIDI TEIE), OMA KOHUSTUMIST TÄITMA KÄESOLEVAID KASUTUSTINGIMUSI.

1. Kasutaja sobivus

UPS poolt pakutav veebileht ja selle sisu on kasutatavad ainult üksuste ja isikute poolt, kes on vanemad, kui ametlik täiskasvanuiga, ja kes saavad kohaldatavate õigusaktide alusel sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid. Kui Te ei vasta nendele tingimustele, ei ole Teil lubatud veebilehte kasutada.

Tagasi üles

2. Kasutustingimuste ulatus

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad teiepoolset veebilehe ja kõikide rakenduste, tarkvara ja teenuste (kõik koos "Teenused") kasutust, mis on veebilehel kättesaadavad, välja arvatud sellised teenused, mis on eraldi lepingu subjektiks. Teatud teenuste ja muude elementide kasutamiseks veebilehel võivad rakenduda spetsiifilised tingimused või lepingud ("Teenuse leping(ud)"). Kõik sellised Teenuse lepingud kaasnevad rakendatavate teenustega või on loetletud seostuval hüperlingil või seotud hüperlingi kaudu, mis on seotud rakendatavate teenustega.

Tagasi üles

3. Muudatused

UPS võib käesolevaid Kasutustingimusi igal ajal üle vaadata ja uuendada. Kui Te jätkate veebilehe kasutamist pärast mis tahes muudatusi nendes tingimustes, tähendab see, et Te nõustute nende muudatustega. Veebilehe mis tahes osa võidakse UPSi poolt ühepoolselt muuta, täiendada, kustutada või uuendada sellest ette teatamata. Samuti võib UPS igal ajal veebilehe kaudu ühepoolselt muuta või kehtestada toodete ja pakutavate teenuste tasusid. UPS võib ühepoolselt igal ajal kehtestada või muuta üldisi tavasid ja piiranguid muude UPSi toodete ja teenuste osas.

Tagasi üles

4. UPSi teenusetingimused

UPSi teenusetingimused („UPSi teenusetingimused”), mida kohaldatakse UPSi poolt pakutavatele transporditeenustele ja seotud teenustele, reguleerivad sellise UPSi transpordi ja seotud teenuste, mida te selle veebisaidi kaudu nõuate, teiepoolset kasutamist, lisaks mis tahes muudele tingimustele, mida võidakse sellisele tehingule kohaldada, nagu on sätestatud nendes veebisaidi kasutustingimustes ja teeninduslepingu(te)s. UPSi teenusetingimused on käesolevaga inkorporeeritud nendesse kasutustingimustesse, mistõttu käsitatakse kõiki käesolevaid viiteid kasutustingimustele, kohaldatavuse piires, ka viidetena UPSi teenusetingimustele.

Tagasi üles

5. Veebisaidi ja teenuste kaudu esitatud teave

Teie poolt veebisaidi kaudu esitatud teavet ja teenuseid reguleerivad need kasutustingimused. Kinnitate ja tagate, et mis tahes teave, mille te veebisaidi või teenuste kaudu esitate, on ja jääb täpseks ja täielikuks ja et te värskendate ja ajakohastate seda teavet vastavalt vajadusele.

Seoses iga inimesega, kelle isikuandmeid te UPSile veebisaidi ja teenuste kaudu esitate, kinnitate te UPSile, et teil on volitused sellise teabe esitamiseks ning et te olete esitanud kõik vajalikud teatised ja hankinud kõik vajalikud nõusolekud sellise teabe töötlemiseks, mida teie poolt kasutatavad teenused ette näevad.

Tagasi üles

6. Litsents ja omand

Mis tahes ja kõik intellektuaalse omandi õigused ("Intellektuaalne omand"), mis on seotud selle veebilehe ja selle sisuga ("Sisu"), on UPSi, selle tütarettevõtete või kolmandate osapoolte ainuomand. Sisu on kaitstud autoriõigustega ja muude seadustega nii Ameerika Ühendriikides kui teistes riikides. Samuti on veebilehe elemendid kaitstud kaubandusliku kujunduse, ärisaladuse, ebaausa konkurentsi ja muude seadustega ning neid ei või kopeerida või jäljendada ei tervikuna ega osaliselt. Kogu tavapärane graafika, ikoonid ja muud elemendid, mis ilmuvad veebilehele, on UPSi või selle tütarettevõtete või muude isikute kaubamärgid, teenuse märgid või kaitstud kaubanduslikud kujundused ("Märgid") ning UPS on saanud neilt õiguse ja litsentsi nende märkide kasutamiseks ja neid ei või kasutada ega muuta mitte ühelgi viisil ilma UPSi kirjaliku nõusolekuta. Välja arvatud, kui nendes Kasutustingimustes ei ole selgesõnaliselt teisiti lubatud, ei või Te kopeerida, taasesitada, liisida, laenata, müüa, luua neist tuletatud töid, üleslaadida, edastada või levitada veebilehe intellektuaalset omandit mis tahes viisil ilma UPSi või vastava kolmanda osapoole kirjaliku nõusolekuta. Välja arvatud juhul, kui siin ei ole selgesõnaliselt sätestatud, ei anna UPS Teile otsest ega kaudset õigust UPSi ega ühegi kolmanda osapoole intellektuaalsele omandile.

UPS annab Teile piiratud, isikliku, mitte ülekantava, mitte edasilitsentsitava, tagasivõetava litsentsi (a) ainult Veebilehele, Sisule ja Teenustele ligipääsuks ning kasutamiseks viisi, mida on tutvustatud UPSi poolt ja (b) Veebilehel pakutavatele UPSi arvuti- ja võrguteenustele ("UPS süsteemid") ligipääsuks ning nende kasutamiseks ainult viisil, mida UPS on selgesõnaliselt lubanud. Välja arvatud käesolev piiratud litsents, ei loobu UPS Teile veebilehele ligipääsu lubades ühestki huvist UPSi süsteemide, teabe või UPSi süsteemides saada olevate andmete ("Teave"), Sisu, Teenuste, Veebilehe või mis tahes muu UPSi omandi osas. Välja arvatud seaduses kehtestatud määrani või kui seda on siin selgesõnaliselt väljendatud, ei või mingit osa Sisust ja/või Teabest pöördprojekteerida, muuta, taasesitada, taasavaldada, tõlkida mis tahes keelde või arvutikeelde, taasedastada mis tahes vormis või meetodil, edasi müüa või edasi levitada ilma UPSi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Te ei või teha, müüa, pakkuda müügiks, muuta, taasesitada, kuvada, avalikult esitada, importida, levitada, edasi saata või kasutada Sisu mis tahes muul viisil, välja arvatud, kui Teil on selleks UPSi selgesõnaline luba.

Tagasi üles

7. Piirangud veebilehe kasutamisel

Lisaks muudele piirangutele, mis on sätestatud käesolevates Kasutustingimustes, Te nõustute, et:

(a) Te ei varja veebilehe kaudu edastatud teabe päritolu.
(b) Te ei sisesta veebilehele valet või eksitavat teavet.
(c) Te ei kasuta ega loo ühendust ühegi teenuse, teabe, rakenduse või tarkvaraga, mis on veebilehe kaudu kättesaadavad viisil, mida ei ole UPSi poolt selgesõnaliselt lubatud.
(d) Te ei sisesta ega lae veebilehele üles mingit teavet, mis sisaldab viirusi, trooja hobuseid, usse, aegpomme ega muid arvuti programmeerimise rutiine, mis on mõeldud mis tahes süsteemide, Veebilehe või Teabe kahjustamiseks, häirimiseks, seiskamiseks või võõrandamiseks, või mis rikub teistele kuuluva Intellektuaalse omandi (defineeritud allpool) õigusi.
(e) teatud veebilehe piirkonnad on piiratud UPSi klientidele.
(f) Te ei või kasutada ega luua ühendust veebilehe või UPSi Süsteemidega ühelgi viisil, mis UPSi hinnangul mõjutab negatiivselt UPSi süsteemide, teenuste või veebilehe suutlikkust või toimimist või takistab volitatud pooltele ligipääsu UPSi süsteemidele, teenustele või veebilehele.
(g) Te ei või freimida ega kasutada freimimistehnikaid, et lisada Sisule või Teabele mis tahes osa või aspekti, kui Teil ei ole selleks UPSilt selgesõnalist kirjalikku luba.

Tagasi üles

8. Ligipääs saadetisega seotud süsteemidele ja teabele veebilehe kaudu

Saadetisega seotud süsteemide kasutamisele ja ligipääsule kehtivad järgmised tingimused:

(a) "Saadetisega seotud süsteemid" hõlmavad UPSi süsteeme, mida kasutatakse saadetise jälgimise, veoaja, UPSi asukohtade, aadressi õigsuse kontrolli ja muude funktsioonide ning UPSi kaudu pakkide saatmisega seotud teabe kasutamise võimaldamiseks. Saadetisega seotud süsteemid ja nendest süsteemidest saadud teave ("Saadetise teave") on mõeldud ainuisikuliselt Teile kasutamiseks seoses Teie poolt või Teile saadetavate pakkidega ja ei ole mõeldud mitte ühekski muuks otstarbeks.
(b) Saadetisega seotud süsteemid ja saadetise teave on UPSi eraomand. UPS volitab Teid Saadetisega seotud süsteemides jälgimisfunktsiooni kasutama ainult Teie poolt saadetud või UPSi poolt Teile kätte toimetatava saadetise jälgimiseks ja mitte ühekski muuks otstarbeks. Igasuguste eranditeta, ei ole Teil lubatud teha Saadetise teavet kättesaadavaks ühelgi veebilehel ega ühelgi muul viisil taasesitada, levitada, kopeerida, salvestada, kasutada või müüa Teavet ärilisel eesmärgil, kui selleks ei ole UPSi selgesõnalist kirjalikku nõusolekut. See on personaalne teenus, Teie õigus kasutada Saadetisega seotud süsteeme ja saadetise teavet ei ole võõrandatav. Iga ühenduse loomine või kasutamine viisil, mis on vastuolus nende tingimustega on lubamatu ja rangelt keelatud.
(c) Saadetisega seotud süsteemide mis tahes viisil kasutamine ühenduses automaatsete päringusüsteemide, robotite või korduvate andmekogumis ja -kaevamissüsteemide, rutiinide, skriptide või muude mehhanismidega, millel on sarnased funktsioonid, on rangelt keelatud

Tagasi üles

9. Lingid

(a) Väljuvad lingid. Veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ja ressurssidele (kõik koos "Lingitud lehed") Selliseid lingitud lehti pakutakse ainult Teie mugavuse huvides ja mitte nende lingitud lehekülgede sisu siirdamiseks UPSi poolt. UPS ei kinnita ega anna garantiisid lingitud lehtede mis tahes sisu korrektsuse, õigsuse, teostuse ega kvaliteedi, tarkvara, teenuse või rakenduse suhtes, mida Te võite lingitud lehtedelt leida. UPS ei vastuta lingitud lehtede kättesaadavuse või sisu või tegevuste eest. Kui Te otsustate luua ühenduse lingitud lehega, teete seda omal vastutusel. Lisaks sellele, on lingitud lehtede kasutamine Teie poolt mis tahes rakendatavate põhimõtete ja kasutustingimuste, sealhulgas, kuid mitte ainult, lingitud lehe privaatsusteatise subjektiks. (b) Sisenevad lingid. Linkimine mis tahes lehele, kui see ei ole http://www.ups.com lihtteksti lingi kaudu on ilma UPSi eraldi lepinguta linkimiseks rangelt keelatud. Igal veebilehel või muul seadmel, mis lingib http://www.ups.com või mõnele muule seal sisalduvale lehele, on keelatud (a) sisu taasesitada, (b) kasutades brauserit või raamkeskkonda sisu ümber, (c) luua mis tahes viisil muljet, et UPS või mõni selle allettevõtetest on selle või selle tooted heaks kiitnud, (d) esitada vääralt mis tahes fakte, sealhulgas oma suhteid UPSi või mõne selle allettevõttega, (e) esitada UPSi toodete või teenuste kohta valeteavet ja (f) kasutada mis tahes UPSi või selle allettevõtte logo või märki, ilma UPSi selgesõnalise kirjaliku loata.

Tagasi üles

10. Ettepanekud

UPS ei aktsepteeri uute toodete jaoks pakutud ideid, kontseptsioone ega tehnikaid, mis on esitatud veebilehe kaudu ("Kommentaarid"). Kui sellised kommentaarid laekuvad, tuleb Teil endale teadvustada, et (a) neid ei loeta konfidentsiaalseks ega omandiõiguse alla kuuluvaiks, (b) UPSil ja tema tütarettevõtetel puudub kohustus hoida sellist teavet konfidentsiaalsena ja (c) UPSil on piiramatu, tagasivõtmatu, rahvusvaheline, autoritasu maksmata õigus kasutada, edastada, taasesitada, avaldada, kuvada, levitada ja rakendada selliseid kommentaare mis tahes viisil omal valikul.

Tagasi üles

11. Tõkestamine

Te nõustute, et UPS võib ühepoolselt, ilma igasuguse põhjuseta tõkestada või peatada igal ajal teiepoolse veebilehe, UPSi süsteemide, Teabe, Teenuste ja Sisu kasutuse, isegi kui teistele on ühenduse loomine ja kasutamine jätkuvalt võimaldatud. Peale sellist tõkestamist või peatamist, peate Te koheselt (a) lõpetama veebilehe kasutuse ja (b) hävitama kõik koopiad, mida Te olete teinud mis tahes Sisu osast. Ühenduse loomist veebilehega, UPS süsteemide, Teabe või Teenustega pärast sellist tõkestamist, peatamist või katkestamist, käsitletakse õigusrikkumise aktina. Lisaks sellele olete Te nõus, et UPS ei kanna vastutust Teie ega ühegi kolmanda osapoole ees Teile veebilehele, UPS süsteemidele, Teabele ja/või teenustele ligipääsu tõkestamise või katkestamise eest.

Tagasi üles

12. Garantiidest loobumine

UPS EI TEE AVALDUSI VEEBILEHE, UPSI SÜSTEEMIDE, TEENUSTE, INFORMATSIOONI VÕI SISU KASUTAMISE TULEMUSLIKKUSE KOHTA. NENDE KASUTAMINE TOIMUB TEIE OMAL VASTUTUSEL.

VEEBILEHT, UPSI SÜSTEEMID, TEAVE, TEENUSED JA SISU PAKUTAKSE "ON NAGU ON" PÕHIMÕTTEL. UPS, UPSI LITSENTSI MÜÜJAD JA TARNIJAD ÜTLEVAD SEADUSE POOLT LUBATAVAL MAKSIMAALSEL MÄÄRAL LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST, NII SELGESÕNALISELT VÄLJENDATUD KUI KA EELDATAVAIST, SEADUSES ETTENÄHTUD VÕI MUUDEST, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, EELDATAVATEST MÜÜGIKÕLBLIKKUSE GARANTIIDEST NING KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTEST MITTE ÜLE ASTUMISE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIIDEST. UPS JA UPS'I ALLETTEVÕTTED, LITSENTSI MÜÜJAD JA TARNIJAD EI TEE MINGEID AVALDUSI EGA ANNA GARANTIISID VEEBILEHEL EGA VEEBLILEHE VÕI UPSI SÜSTEEMIDE KAUDU PAKUTAVA SISU, TEABE VÕI TEENUSTE TÄPSUSE, TERVIKLIKKUSE, TURVALISUSE VÕI ÕIGEAEGSUSE SUHTES. MITTE MINGI TEIE POOLT VEEBILEHELT SAADUD TEAVE EI ANNA GARANTIID, MIDA UPS EI OLE KÄESOLEVATES KASUTUSTINGIMUSTES SELGESÕNALISELT MÄÄRATLENUD.

MÕNEDES RIIKIDES POLE LUBATUD EELDUSLIKKU GARANTIID PIIRATA, MISTÕTTU VÕIVAD SELLES LÕIGUS KIRJELDATUD PIIRANGUD JA ERANDID TEILE MITTE KEHTIDA. KUI TE TEGUTSETE TARBIJANA, EI MÕJUTA NEED SÄTTED TEIE SEADUSEST TULENEVAID ÕIGUSI, MILLEST EI SAA LOOBUDA. TE NÕUSTUTE JA TUNNUSTATE, ET KÄESOLEVATES KASUTUSTINGIMUSTES SÄTESTATUD VASTUTUSE JA GARANTII PIIRANGUD JA VÄLISTUSED ON ÕIGLASED JA MÕISTLIKUD.

Tagasi üles

13. Vastutuse piiramine

VASTAVA SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MÄÄRAL JA SEL MÄÄRAL, KUI ON MUUL VIISIL OTSUSTATUD, ET UPS ON KAHJUDE EEST VASTUTAV, VASTUTAB UPS AINULT TEGELIKU KAHJU EEST. SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI OLE UPS, UPS'IGA SEOTUD FIRMAD, LITSENTSI MÜÜJAID, TARNIJAID EGA VEEBILEHEL MAINITUD KOLMANDAD OSAPOOLED VASTUTAVAD ÕNNETUSLIKE, KAUDSETE, HOOLIMATUSEST TINGITUD, KARISTUSLIKE JA/VÕI ETTENÄGEMATUTE ASJAOLUDE ILMNEMISE TULEMUSENA TEKKINUD KAHJUDE, SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KADUNUD ANDMETEST TINGITUD KAHJUDE VÕI VEEBILEHE, UPSI SÜSTEEMIDE, INFORMATSIOONI, TEENUSTE VÕI SISU KASUTUSEST JA/VÕI KASUTUSE VÕIMATUSEST TINGITUD ÄRIKATKESTUSTE EEST, HOOLIMATA SELLEST, KAS NEED PÕHINEVAD GARANTIIL, LEPINGUL, LEPINGUVÄLISE VÕI SÜÜTEOGA KAHJU TEKITAMISEL VÕI MISTAHES MUUL SEADUSLIKUL ALUSEL VÕI KAS UPS'ILE ON VÕI EI OLE TEATATUD KÕNEALUSTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES ON KÄESOLEVATES KASUTUSTINGIMUSTES TEIE SUHTES RAKENDATAVAD HÜVITISED MUID NÕUDEID VÄLISTAVAD JA PIIRATUD SIIN SELGESÕNALISELT MÄÄRATLETUTEGA.

Tagasi üles

14. Seadustele, sealhulgas ekspordikontrollile, vastavus

Te nõustute kasutama veebilehte rangelt kõigi rakendatavate seaduste, reeglite ja regulatsioonide piires ning viisil, mis UPSi enda hinnangul ei avalda negatiivset mõju UPSi heale nimele ega mainele ning Te ei astu mingeid samme, mis võiksid põhjustada UPSi sattumise vastuollu mistahes seaduste, reeglite või regulatsioonidega.

UPS ja veebileht asuvad Ameerika Ühendriikides. Ameerika Ühendriigid ja teatud teised jurisdiktsioonid reguleerivad toodete ja teabe eksporti. Te nõustute täitma kõiki kehtivaid piiranguid ja mitte eksportima või taaseksportima sisu (sealhulgas tarkvara või teenuseid) riikidesse või isikutele, kellele on seda keelatud teha vastavalt Ameerika Ühendriikide seaduste või teiste rakenduvate ekspordikontrolli seaduste või regulatsioonidega. Kui Te loote ühenduse ja laete alla sisu (sealhulgas mis tahes tarkvara või teenuseid) või teavet, kinnitate Te, et Te ei asu riigis, kuhu taoline eksport on keelatud või et Te ei ole isik või organisatsioon, kelle suhtes kehtib ekspordikeeld. Te vastutate ainuisikuliselt Teie kohalikus jurisdiktsioonis kehtivate ja kõikide teiste Sisu (sealhulgas mis tahes tarkvara ja teenused) impordile, ekspordile või reeksportimisele rakenduvate seaduste täitmise eest.

Tagasi üles

15. Tulevikku suunatud avaldused

Välja arvatud siin sisalduva ajaloolise informatsiooni puhul, kujutavad käesoleval veebilehel tehtud avaldused endast tulevikku suunatud avaldusi USA föderaalseaduse 1933. a Väärtpaberite seaduse § 27A ja 1934. a Väärtpaberituru seaduse § 21E tähenduses. Sellised tulevikku suunatud avaldused sisaldavad teatud riske ja ebamäärasusi, sealhulgas avaldusi UPSi ja UPSi juhtkonna kavatsuste, uskumuste või hetkeootuste kohta firma strateegiliste suunitluste, väljavaadete ja tulevaste tulemuste suhtes. Teatud tegurid võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist erinemist tulevikku suunatud teadaannetes märgitutest, sealhulgas võivad erineda nende turgude, kus me tegutseme, majanduslikud ja teised tingimused, meie konkurentsi keskkond, pikaajalised normatiivsed, majanduslikud ja teised mõjud, mis tulenevad 11. septembri 2001. a. sündmustest, streikidest, tööseisakutest ja aeglustumistest, valitsuse regulatsioonidest, lennuki- ja mootorikütuse hinnatõusudest, meie töötulemuste tsüklilistest ja hooajalistest kõikumistest ja muudest riskidest, mille üle on arutletud ettevõtte dokumentide registreerimisel USA Väärtpaberite- ja Börsikomisjonis ja mille arutelu on lisatud siia viitena.

Tagasi üles

16. Jurisdiktsioon

KÄESOLEVAGA NÕUSTUTE TE SELGESÕNALISELT MAKSIMAALSEL SEADUSLIKULT LUBATUD MÄÄRAL, ET KÕIK KOHTUMENETLUSED, MIS TULENEVAD TEIEPOOLSEST VEEBILEHE, UPS'I SÜSTEEMIDE, TEABE, TEENUSTE VÕI SISU KASUTAMISEST VÕI SELLEGA SEOSES, LAHENDATAKSE FULTONI MAAKONNAS, GEORGIA OSARIIGIS, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, OSARIIGI VÕI FÖDERAALKOHTU ISTUNGIL NING TE LOOBUTE SELGESÕNALISELT KÕIGIST VASTUVÄIDETEST, MIS TEIL VÕIVAD PRAEGU VÕI TULEVIKUS OLLA KÕNEALUSE KOHTUMENETLUSE LÄBIVIIMISKOHA VÕI JURISDIKTSIOONI SUHTES. TE NÕUSTUTE, ET KÕIK NÕUDED VÕI MENETLUSE AJENDID, MIS TULENEVAD TEIEPOOLSEST VEEBILEHE, UPS'I SÜSTEEMIDE, INFORMATSIOONI, TEENUSTE JA/VÕI SISU KASUTAMISEST VÕI SELLEGA SEOSES, TULEB ESITADA ÜHE (1) AASTA JOOKSUL NÕUDE VÕI MENETLUSE PÕHJUSE TEKKIMISE KUUPÄEVAST.

Tagasi üles

17. Kohaldatav seadusandlus ja keel

Seaduse poolt lubatavates piirides kohaldatakse käesolevatele kasutustingimustele Ameerika Ühendriikide Georgia osariigi materiaalõigust, välja arvatud (i) Georgia kollisiooninormide põhimõtted; (ii) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahvusvahelise kaubamüügi lepingute konventsioon; (iii) 1974. aasta rahvusvahelise kaubamüügi aegumisperioodi konventsioon; ja (iv) 11. aprilli 1980 Viinis allkirjastatud 1974. aasta konventsiooni muutev protokoll. Seaduse poolt lubatud määrani on käesolevate kasutustingimuste kontrollimiskeeleks inglise keel. Kõiki tõlkeid pakutakse Teie mugavuse huvides ja Te saate vaadata inglise keelset versiooni (a) minnes tagasi enda poole valitud riigi avalehele, (b) valides lehe päises inglise keele lingi ja (c) seejärel klõpsates lingile Website Terms of Use, mis asub lehe jaluses.

Tagasi üles

18. Üldist

Teil ei ole õigust edasi anda neid kasutustingimusi või mis tahes oma huvi, õigust või kohustust, mis on reguleeritud käesolevate kasutustingimustega. Juhul, kui kompetentset jurisdiktsiooni omav kohus leiab, et käesolevate kasutustingimuste mõni säte on kehtetu, ei mõjuta sellise sätte kehtetus käesolevate kasutustingimuste ülejäänud sätete kehtivust, mis jäävad täiel jõul ja määral kehtima. Mis tahes ühest kasutustingimusest loobumist ei käsitleta sellest tingimusest või nõudest või mõnest muust tingimusest kas edaspidiseks või jätkuvalt loobumisena.

Tagasi üles

19. Kirjalik dokument

Teil on õigus säilitada käesolevaid kasutustingimusi kirjalikul kujul, printides need oma toimiku jaoks välja ning Te loobute kõikidest muudest nõuetest, tõendada käesolevaid kasutustingimusi kirjaliku dokumendina.

Tagasi üles

20. Terviklik leping

VÄLJA ARVATUD SELGESÕNALISE ERALDISEISVA LITSENTSI PUHUL, TEENUSE VÕI MUU KIRJALIKU LEPINGU KORRAL TEIE JA UPS'I VAHEL VÕI VASTAVAS UPS'I HINNAKIRJA JA TEENUSTE JUHENDIS VÕI UPS'I HINNAKIRJAS KIRJELDATUD MÄÄRAL, KUJUTAVAD KÄESOLEVAD TINGIMUSED ENDAST KOGU TEIE JA UPS'I VAHELIST LEPINGUT VEEBILEHE, UPS'I SÜSTEEMIDE JA NEIS SISALDUVA TARKVARA VÕI TEENUSTE, TEABE JA SISU KOHTA NING KÄESOLEV ASENDAB KÕIKI SELLE KÜSIMUSE KOHTA KÄIVAID LÄBIRÄÄKIMISI, KÕNELUSI JA KOKKULEPPEID.

Tagasi üles

21. Quebeci residentidele

Osapooled kinnitavad, et nad on nõudnud, et käesolevad kasutustingimused ja kõik siia puutuvad dokumendid, kas siis praegu või tulevikus, koostatakse ainult inglise keeles.

Les parties déclarent par les présentes qu'ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Tagasi üles

22. Klienditeenindus

Veebilehte puudutavad küsimused või kommentaarid võite saata UPSi klienditeenindusele.

Tagasi üles