UPS My Choice’i teenusetingimused

(1) Sätete tingimused. UPS My Choice®-i teenuste (edaspidi „teenus“) kasutamist reguleerivad teenusetingimused (sealhulgas mis tahes allpool sätestatud kohaldatavad lisatingimused) („tingimused“) ja järgmised dokumendid, millest igaüks on sõnaselgelt lisatud nende tingimuste hulka selle viitega ja mis kohalduvad, välja arvatud järgmiste tingimustega muudetud ulatuses.

 • Koha- või riigispetsiifilised dokumendid, mis kirjeldavad teie asukohas või riigis saadaval olevate UPS®-i väikeste pakisaadetiste või veoste liikumise teenuseid.
 • Selliste teenuste UPSI tariifid/üldtingimused („UPSI üldtingimused“)1.
 • Kohaldatav UPSI hinnakirja ja teenuste juhend või teenuste ning hinnakirja juhend „UPSI juhend“) 2. (Märkus: UPSI juhendit ja UPSI üldtingimusi nimetatakse ühiselt „Tariifiks“)
 • UPSI tehnoloogialeping3.
 • UPS My Choice®-i kodulehel4 saadaval olev teenuse kirjeldus, mis kehtib teenuse osutamise ajal.
 • UPSI privaatsusavaldus5.

1. Vaadake UPSI üldtingimusi

2. Vaadake UPSI juhendit

3. Vaadake UPSI tehnoloogialepingut

4. UPS My Choice®-i kodulehekülg

5. Vaadake UPSI privaatsusavaldust

Selliseid dokumente, mis kirjeldavad teenust ja UPSI teenuseid, UPSI üldtingimusi, UPSI juhendit, UPSI tehnoloogialepingut ja UPSI privaatsusavaldust nimetatakse ühiselt „kohalduvateks tingimusteks“ ning millist tahes ühte või mitut nendest kohalduvatest tingimustest või nende osadest võidakse ilma ette teatamata muuta. Teie teenuse kasutamisele kohalduvad sõnaselgelt kohalduvates tingimustes sisalduvad vahekohtumenetlusega seotud mis tahes eeskirjad, mis rakenduvad kõigile UPSI teenuste pakkumisest tulenevatele või nendega seotud nõuetele.

Tunnistate sõnaselgelt, et olete tingimused üle vaadanud, neist aru saanud, nõustute nendega ja nõustute nende rakendamisega. Kui nende tingimuste ja teiste kohalduvate tingimuste osade vahel on vastuolusid, on need tingimused teenuse suhtes ülimuslikud. Olenevalt asukohast või riigist, kus pakk suunatakse UPSILE tarnimiseks, tähendab termin „UPS“ rakendatavat ettevõtet, mis on asjakohastes kohalduvates tingimustes sätestatud. UPS võib kaasata alltöövõtjaid (nt teised UPSI volitatud vedajad) pakkuma teenuseid ning sõlmima lepinguid nii iseenda kui ka selle teenistujate, ametnike ja alltöövõtjate nimel, kellest kõik saavad kasu nendest tingimustest.

Kinnitate, et olete vähemalt teie asukohas või riigis kehtiva seadusliku nõusoleku ealine ja teil on täielik teovõime. Teenuse kasutamisega nõustute nende tingimustega. Mitte kõik teenuse funktsioonid ei ole saadaval kõigis UPSI teenindatavates asukohtades või riikides. Teile teenuse osana saadaval olevad UPS My Choice®-i teenused kuvatakse teile, kui logite sisse oma UPS My Choice®-i kontole. Need tingimused rakenduvad kõigile teenuse aspektidele, mida UPS võimaldab teie asukohas või elukohariigis. Kui te tegutsete tarbijana, ei pruugi need tingimused mõjutada teie seadusest tulenevaid õigusi, millest ei saa loobuda.

Võite UPSI teavitada oma suhtluseelistustest („suhtluseelistused“), uuendades oma UPSI konto profiili, et see kajastaks teie suhtluseelistusi, või järgides UPSI privaatsusavalduses toodud juhiseid.

(2) Volitus ja nõusolek.

 1.   Üldine.  Seda teenust paki jaoks kasutades avaldate ja kinnitate, et i) teil on saatja luba muuta saatja kättetoimetamisjuhiseid, sh suunata paki kättetoimetamine ümber teisele aadressile, lubada paki väljastamist, kättetoimetamist edasi lükata, muuta saatja valitud teenust või teenuse taset, kättetoimetamist ümber ajastada ja saada paki kohta eelnevaid teateid ning kättetoimetamisteavet ja ii) teil on kõik vajalikud volitused, load ja nõusolekud teenuse tellimiseks, kasutamiseks ja sellest kasu saamiseks nende tingimuste alusel.
 2. Teenuse Jäta naabri kätte volitamine.  UPS My Choice®-i funktsioon Jäta naabri kätte võimaldab teil lasta jätta pakid naabrite juurde, kes asuvad lühikese/piiratud vahemaa kaugusel esialgsest kättetoimetamise aadressist.  UPS võib oma täieliku ja piiramatu tegutsemisvabaduse alusel arvestada või mitte arvestada teenuse Jäta naabri kätte taotlusega.  Kui valite paki jaoks valiku „Jäta naabri kätte“ (UPSI teie asukohas või elukohariigis võimaldatud ulatuses), rakenduvad sellele järgmised eeskirjad.  Palume teil jätta oma naabri kohta järgmised isikuandmed. Nimi ja aadress.  Nõustute, et kohustute teavitama iga nimetatud naabrit, et nende andmeid töödeldakse pakkide kättetoimetamise eesmärgil, ja saama igalt naabrilt nõusoleku enne nende nime, aadressi, meiliaadressi ja/või telefoninumbri jagamist UPSIGA ning enne kui lubate UPSIL selle naabriga suhelda, ja avaldate ning kinnitate, et see naaber lubab teil neid andmeid jagada.  Esitatud teabe, sh mis tahes teie naabriga seotud teabe eest vastutate teie.  Samuti on teil kohustus teatada iga naabrit, kelle olete määranud, et i) UPS haldab selle naabri isikuandmeid ja töötleb neid ülalmainitud eesmärgil ning ii) sellel naabril on õigus isikuandmetele ligi pääseda ja neid parandada.  Kui teie või teie naaber teatate, et teie naaber ei soovi teie pakke kätte saada, võtame mõistuspäraseid meetmeid, mis on UPSILE sel hetkel võimalikud, et sellest palvest kinni pidada.
 3. Saadetise väljastamise loa volitamine.  UPS My Choice®-i saadetise väljastamise loa funktsioon võimaldab teil internetis anda UPSILE loa jätta pakk ilma allkirjata kogumispunkti, kui te ei saa ise allkirja andmiseks kodus viibida.  Kui valite saadetise väljastamise loa teenuse, lubate sõnaselgelt UPSIL väljastada teile saadetud pakke teie aadressil, kui kedagi pole saadetist vastu võtmas, ja väljendate ning kinnitate, et olete nõuetekohaselt volitatud lubama pakkide jätmist valitud asukohta.  UPS teeb ainult ühe kättetoimetamise katse ega võta kättetoimetamisel allkirja.  UPSI kättetoimetamisdokument on lõplik kättetoimetamise kinnitus.  Kui valite saadetise väljastamise loa teenuse, nõustute, et pakk väljastatakse teiega kokkulepitud asukohas.  Võtate mis tahes järgneva vastutuse paki kaotsimineku või kahjustumise eest, samuti pakist tingitud kadumise või kahjustumise eest, k.a kolmandatele isikutele, pärast seda, kui see on aadressil väljastatud.  UPSIL on ainsana piiramatu õigus teie saadetise väljastamise loa alusel tegutseda (ja ei pruugi seda teha näiteks selliste kättetoimetamistingimuste korral nagu ebasoodsad ilmastikutingimused või ohutus).  Saadetise väljastamise luba ei pruugi olla saadaval, kui saatja on määranud, et teie paki puhul on vaja täiskasvanu allkirja, või kui saatja on selle kättetoimetamise võimalusena välistanud.
 4.   Leibkonnaliikmete volitamine.  UPS My Choice®-i leibkonnaliikmete volitamise funktsioon võimaldab teil jagada oma UPS My Choice®-i eeliseid teie leibkonna teiste liikmetega.  Leibkonnaliige on isik, kes elab teiega samal aadressil ja kellel on teiega sama perekonnanimi ja kes on teiega sugulussuhtes või abielus.  Teie asukohas või elukohariigis UPSI võimaldatud ulatuses võib teil olla õigus lisada oma UPS My Choice®-i liikmesusele leibkonnaliige, kes elab teie UPS My Choice®-i kättetoimetamise aadressiga seostatud peamises elukohas.  Kasutades pakiteenust, kinnitate ja garanteerite, et teie liikmesusega seostatud leibkonnaliikmed on volitanud teid täitma leibkonnaliikmete saadetistega seotud toiminguid, kaasa arvatud saadetiste edastamise jälgimine, kättetoimetamisteadete määramine ja kättetoimetamisjuhiste täpsustamine.  Nõustute, et olete kohustatud hankima nõusoleku mis tahes leibkonnaliikmetelt, enne kui lisate need leibkonnaliikmed oma UPS My Choice®-i liikmesusse ja jagate seeläbi UPSIGA leibkonna liikmete nimesid ja aadresse.
 5. Asukohta jätmise volitus.  UPS My Choice®-i asukohta jätmise volituse funktsioon võimaldab teil määrata teatud asukohad, kuhu meie kuller võib teie paki jätta.  Teie asukohas või elukohariigis UPSI võimaldatud ulatuses, kui valite asukohta jätmise teenuse ja täpsustate, et pakk tuleb jätta kindlale isikule, või kui valite naabrile jätmise või allkirja vastu väljastamise loa teenuse, nõustute, et paki jätmine teie juhiste kohaselt on kättetoimetamine.  Nõustute vastutama paki kaotsimineku või kahjustumise eest, samuti pakist tingitud kadumise või kahjustumise eest, k.a kolmandatele isikutele, pärast seda, kui see on teie juhiste kohaselt väljastatud, või allkirja vastu väljastamise loa teenuse korral saaja äranägemisel.  Asukohta väljastamine ei pruugi olla võimalik, kui saatja on määranud, et teie paki puhul on vaja täiskasvanu allkirja, või kui saatja on selle kättetoimetamise võimalusena välistanud.

(3) Tasud ja lõivud.  Nõustute tasuma kõik teenusega seotud tasud või lõivud, mis võivad sisaldada tehingutasusid paki kohta või teie teatud teenustega seotud eelistuste alusel, muu hulgas ja ulatuses, mis on teie asukohas või elukohariigis saadaval, teenustega Toimetage mu pakk kohale muul päeval, Toimetage mu pakk teisele aadressile, Toimetage uuesti minu aadressile, Tehke minu aadressile kolm kättetoimetamiskatset ja muude selliste teenustega, mille UPS võib oma ainsal ja piiramatul äranägemisel teha teie asukohas või elukohariigis kättesaadavaks.  Kui taotletakse mis tahes teenuseid, mis nõuavad pakendi üleandmist või kättetoimetamist esialgse saaja aadressi esialgsest kättetoimetamispiirkonnast (saatja esialgselt määratud kättetoimetamisaadressist) kaugemale, kohaldatakse ka lisatasusid transpordi eest.  Transporditasud (kui need on olemas) arvutatakse kohaldatava määra alusel esialgse adressaadi aadressi ja ümbersuunatud aadressi vahel teie taotlusega seoses näidatud summas.

Teenuse olemusest tulenevalt ei kohaldata teenusega seotud pakkide puhul esialgse kättetoimetamisaja garantiisid ega UPSI teenusegarantiid / raha tagastamise garantiid (teie asukohas või elukohariigis saadaolevas ulatuses). UPS võib teenusele kohaldatavaid mis tahes tasusid ja/või lõive igal ajal ette teatamata muuta, järgides siiski kohalduva seaduse alusel nõutavaid teatamisnõudeid. Lisatasusid ega lõive ei arvestata pakkidele, mille puhul UPS ei saa nõutud teenust osutada.

Kui soovite valida teie asukohas või elukohariigis UPSI kättesaadavaks tehtud teenused, mis sisaldavad lisatasusid ja/või lõive, võite määrata krediitkaardi numbri või muu makseviisi, logides sisse oma UPSI kontole saidil www.ups.com6, avades oma konto profiili seaded ja valides suvandi Maksevalikud.  Lubate UPSIL võtta teie UPSI konto profiili maksevalikute jaotises valitud maksekaardilt või muu makseviisiga kõik kohalduvad lõivud ja tasud ning jätkata vajaduse korral selliste summade võtmist selle makseviisi järgi, kuni te loa tühistate.  Võite makseviisi muuta või oma volituse tühistada, valides UPSI konto profiilil suvandi Maksevalikud ja tehes soovitud muudatused.  Makseloa muudatuste või tühistamise töötlemine võib UPSIL võtta kuni 10 kalendripäeva

6. Külastage saiti ups.com

(4) Toimetage UPS Access Point®-i asukohta. UPS Access Point®-i asukoht on UPSI määratud sõltumatusse omandisse kuuluv ja käitatav ettevõte, kus saaja või muu adressaat võib, kui see on teie asukohas või elukohariigis saadaval, paki kätte saada.

UPS Access Point®-i asukohas kättesaadavatele pakkidele kehtivad piirangud, muu hulgas kaalu ja suuruse ning tegeliku ja deklareeritud väärtuse kohta, mis on sätestatud UPS Access Point®-i asukohtade juhendis7. Enne mis tahes saadetise väljastamist UPS Access Point®-i asukohas teile või muule volitatud adressaadile võidakse teilt või volitatud adressaadilt paluda esitada piisav kinnitus saaja nime ja aadressi kohta ning volitatud adressaadi isikutunnistus, muu hulgas valitsuse väljastatud isikutunnistus kohalduva seadusega lubatud ulatuses. UPSILE esitatud mis tahes sellist teavet kasutatakse kooskõlas UPSI privaatsusteatisega. Olenemata sellest, et mõnes jurisdiktsioonis ei pruugita teilt seda kohalduva seaduse alusel nõuda, kui saadetis väljastatakse teisele volitatud adressaadile (peale teie), siis kinnitate ja garanteerite, et teavitate volitatud adressaati ning hangite temalt nõusoleku, et UPS töötleb UPSILE esitatud isikuandmeid isiku tõendamise ja volitamise eesmärgil ning neid võidakse edastada muudesse riikidesse kui see asukoht või riik, kus UPS andmeid algselt kogus.

Vaatamata eeltoodule on iga UPS Access Point®-i asukoha külastus teie omal vastutusel.  UPSI vastutus UPS Access Point®-i asukohta saadetud pakkide kadumise, kahjustumise või hilinemise eest piirneb siin ja kohalduvates tingimustes sätestatuga.  UPS Access Point®-i asukohas pealekorjeks hoidmise taotluste puhul hoitakse pakke kümme (10) päeva (v.a Ameerika Ühendriikides, Mehhikos ja Puerto Ricos, kus neid hoitakse seitse (7) päeva), enne kui need tagastatakse saatjale (paki tagastamisel saatjale nõutakse saatjalt transporditasu).

(5)Andmete kasutamine. UPS My Choice®-i liikmesuse taotlemisel võidakse teilt nõuda UPSILE või tema teenuseosutajale teatud isikuandmete esitamist UPSI privaatsusteatises sätestatud eesmärkidel ja selle kohaselt. Taotlemisel nõustute oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega sel eesmärgil.

Nõustute, et UPS, teised UPSI ettevõttekontserni ettevõtted kogu maailmas ja muud UPSI volitatud kolmanda osapoole teenuseosutajad (kaasa arvatud ettevõtted, mis võivad asuda väljaspool teie asukoha- või elukohariiki ja/või asukohtades või riikides, milles ei pruugi kehtida samasugune andmekaitsetase kui teie asukohas või riigis või asukohas või riigis, kus saadetis UPSILE vedamiseks antakse) võivad kasutada meile esitatud mis tahes andmeid teile UPS My Choice®-i teenuse osutamiseks ning UPSI privaatsusteatises sätestatud eesmärkidel ja selle kohaselt. Teil on teatud õigused, mida saate kasutada, võttes UPSIGA ühendust UPSI privaatsusteatises toodud juhiste kohaselt

(6) UPS My Choice®-i liikmesus. Teile saadaolevad UPS My Choice®-i liikmesuse funktsioonid võivad erineda olenevalt teie elukohast, registreerumisviisist, teie esitatud teabest ja teie nõustumisest kohalduvate tingimustega. Selle tulemusena võib UPS pakkuda teatud teenustele piiratud juurdepääsu (näiteks võidakse piirata paki kättetoimetamisteadete edastamist ainult e-postiga). Teilt võidakse nõuda piisavat isiku tõendamist, enne kui saate juurdepääsu oma UPS My Choice®-i liikmesusele või teatud UPS My Choice®-i teenustele (näiteks teisele aadressile ümbersuunamisele).

Võite teenuse kasutamise ja oma UPS My Choice®-i liikmesuse igal ajal lõpetada, logides sisse oma UPS My Choice®-i kontole, avades UPS My Choice®-i eelistused, valides suvandi Minu liikmesus(t)e haldamine ja valides liikmesus(t)e tühistamise. Samuti võite lõpetada UPS My Choice®-i liikmesuse, võttes ühendust UPSI kohaliku klienditeeninduse kontaktnumbril, mis on avaldatud veebisaidil www.ups.com.

(7) LiVastutuse piirangud.  KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA UPS MINGIT LAADI KAHJU, NÕUDE, VASTUTUSE EGA KAHJUSTUSE EEST, MUU HULGAS OTSESTE, KAUDSETE, TAGAJÄRGEDEST TULENEVATE, SPETSIIFILISTE VÕI ISELOOMULIKE KAHJUDE EEST, OLGU NEED LEPINGUPÕHISED VÕI MUUD („kahju“), MIS ON TULENENUD VÕI TINGITUD UPSI POOLT TEENUSE OSUTAMISEST VÕI OSUTAMATA JÄTMISEST, SEALHULGAS SAAJA JUHISTE JÄRGIMISEST VÕI MITTEJÄRGIMISEST, SAAJA JUHISTEGA KOOSKÕLAS VÕI VASTUOLUS OLEVAST KÄTTETOIMETAMISEST, VALEST KÄTTETOIMETAMISEST VÕI HILINENUD KÄTTETOIMETAMISEST. KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES ON UPSI VASTUTUS SEOSES TEENUSEGA, SEALHULGAS VASTUTUS PAKI KADUMISE VÕI KAHJUSTUMISE VÕI HILINENUD KÄTTETOIMETAMISE EEST, PIIRATUD KOHALDUVATES TINGIMUSTES SÄTESTATUGA. UPS EI VASTUTA PUHTALT MAJANDUSLIKE KAHJUDE EEST, NAGU MIS TAHES ALTERNATIIVSE TRANSPORDIVAHENDI KULU, SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, SAAMATA JÄÄNUD ÄRIVÕIMALUSTE EGA SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST. UPSI TEENUSEGARANTII / RAHA TAGASTAMISE GARANTII (TEIE ASUKOHAS VÕI ELUKOHARIIGIS UPSI KÄTTESAADAVAKS TEHTUD ULATUSES) EI KOHALDU UPS MY CHOICE®-I TEENUSTE ALLA KUULUVATELE PAKKIDELE, MUU HULGAS TEENUSETASEME MUUTMISE KORRAL. KÕIGIST KAHJU- VÕI HILINEMISNÕUETEST TULEB UPSI TEAVITADA ESIALGSE SAATJA VÕI KUI KOHALDUV SEADUS SEDA NÕUAB, SIIS SAAJA TARIIFIDE ALUSEL.

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA UPS KAHJUDE EEST, I) MILLE PÕHJUSEKS EI OLE TEMA HOOLETUS VÕI II) MILLE PÕHJUSEKS ON VÄÄRAMATU JÕUD (KOHALDUVA SEADUSE MÄÄRATLUSE JÄRGI).

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA UPS MINGITE KAHJUDE EEST, MUU HULGAS ISIKUANDMETE KADUMISE, VARGUSE, MUUTMISE VÕI NEILE LUBAMATU JUURDEPÄÄSU VÕI NENDE LUBAMATU OMANDAMISE EEST VÕI TEIE ISIKUANDMETE TURBERIKKUMISE VÕI OHUSTAMISE VÕI NEID HÕLMAVA JUHTUMI EEST, OLGU SEE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT VÕI MUUL VIISIL, MIS ON TINGITUD VÕI PÕHJUSTATUD UPSILE TEILE TEENUSTE OSUTAMISEKS ESITATUD ISIKUANDMETE (MUU HULGAS PÄÄSUKOODIDE VÕI PUHKUSETEABE) VÄÄRKASUTUSEST VÕI NENDE TURVALISUSE RIKKUMISEST

NENDE TINGIMUSTE ALUSEL UPSI OSUTATUD TEENUST OSUTATAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL KOOS KÕIGI VIGADEGA JA UPS EI ANNA SELLISE TEENUSEGA SEOSES MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. ILMA EESPOOL TOODUT PIIRAMATA JA KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES ÜTLEB UPS KÄESOLEVAGA LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST NING SÄTETEST, MUU HULGAS MIS TAHES GARANTIIST VÕI KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KOLMANDA OSAPOOLE ÕIGUSTE RIKKUMISE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE SÄTETEST, MIS ON SEOTUD NENDE TINGIMUSTE ALUSEL OSUTATAVA TEENUSEGA JA KÕIGI SEOTUD NÕUANNETE, HINNANGUTE NING TULEMUSTEGA. KINNITATE JA NÕUSTUTE, ET UPS EI VASTUTA TEENUSE ÜHEGI TÕRKE, PUUDUSE EGA MITTEVASTAVUSE EEST

NEED TINGIMUSED ANNAVAD TEILE KONKREETSED JURIIDILISED ÕIGUSED. TEIL VÕIB OLLA KA TEISI ÕIGUSI, MIS ERINEVAD OLENEVALT JURISDIKTSIOONIST. NÕUSTUTE JA KINNITATE, ET NEIS TINGIMUSTES SÄTESTATUD VASTUTUSE NING GARANTII PIIRANGUD JA VÄLISTUSED ON ÕIGLASED NING MÕISTLIKUD.

(8) Õiguslik vastavus ja hüvitis. Kõigil juhtudel, kui kasutate teenust ja valite teenuse mis tahes funktsiooni (sealhulgas ilma igasuguste piiranguteta naabrile jätmisega saadetiste puhul) või kasutate sõnumieelistusi, peate järgima kõiki kohalduvaid seadusi ja eeskirju ning teenusele, neile tingimustele ja kohalduvatele tingimustele kohalduvaid UPSI nõudeid.  Kohalduva seadusega lubatud ulatuses nõustute hüvitama ja kaitsma saatjat ning UPSI, selle emaettevõtet ja sidusettevõtteid, nende ametnikke, direktoreid, töötajaid, esindajaid ning nende õigusjärglasi mis tahes laadi või tüüpi kaebuste, nõuete, kulude, kohustuste, hagialuste, täitemenetluste ja kohtuvaidluste eest, mis tulenevad teiepoolsest teenuse sobimatust või hooletust kasutamisest ning teie valitud UPS My Choice®-i eelistustest, sealhulgas näiteks (kuid ilma igasuguste piiranguteta) seoses naabrile jätmisega saadetistega, teiepoolsest kohalike seaduste või määruste või teenusele kohalduvate UPSI nõuete mittejärgimisest või nende tingimuste või kohalduvate tingimuste mittejärgimisest või on sellega seotud.

(9) Muutmine, lõpetamine. Kohalduva seadusega lubatud ulatuses võib UPS igal ajal oma ainsal ja täielikul äranägemisel ilma ette teatamata a) kohalduvaid tingimusi täiendada või värskendada, b) teenust täielikult või osaliselt muuta, selle peatada ja/või selle osutamist mitte jätkata ilma mis tahes kohustusteta teie või mis tahes kolmanda osapoole ees, c) teenusega seotud mis tahes tasusid nõuda, vähendada, neist loobuda ja/või neid muul viisil muuta ja/või d) pakkuda võimalusi mõnele või kõigile teenuse kasutajatele.  Kui UPS seda mis tahes ajal teeb, siis peate nende muudatustega nõustuma või teatama UPSILE oma mittenõustumise, millisel juhul on sellel teatel lõpetamise toime ja te peate teenuse kasutamise kohe lõpetama.  Teenuse jätkuvat kasutamist (sh teenuse kasutamine mis tahes viisil pärast teilt teate kättesaamist) loetakse selliste muudatustega nõustumiseks.  Kui UPS loobub teenus(t)ega seotud mis tahes tasudest, neid vähendab ja/või mis tahes viisil muudab, ei ole teil selle loobumise, vähendamise ja/või muutmise alusel tervikuna ega osaliselt õigust mingile hinnaalandusele, tagasimaksele ja/või muule hüvitusele.  UPS jätab endale õiguse teenuse osutamise püüdest keelduda, kui UPS teeb kindlaks, et see võib ohustada UPSI, tema töötajaid, tema tegevust või mis tahes kolmandat osapoolt.

(10) Sätete lahusus.   Kui mõni nende tingimuste säte on kohtumääruse või -otsuse alusel (või muul juriidilise mõjuga põhjusel) tühine, ebaseaduslik, kehtetu või jõustamatu või tunnistatakse selleks, tuleb asjaomased sätted i) muuta minimaalsele tasemele, mis on vajalik konkreetses pretsedendis nende sätete jõustamiseks kohalduva seaduse alusel või seoses selle määruse, otsuse või põhjusega, või ii) UPSI valikul ja UPSI ainuäranägemisel selles konkreetses pretsedendis või seoses selle määruse, otsuse või põhjusega tühistada ning ülejäänud sätted jõustuvad täiel määral kohalduva seadusega lubatud ulatuses.  Selguse huvides kohaldatakse selles punktis sätestatud tingimuste muutmist ja/või tühistamist ainult asjaosalistele, kes on seotud juhtumiga, milles on tehtud kohtumäärus või muu otsus, et üks või mitu nende tingimuste sätet on tühised, kehtetud või jõustamatud. Kõigil muudel juhtudel kohalduvad need tingimused ilma muutmiseta või tühistamiseta selle jaotise alusel.

(11) Kaitsest loobumine postisaladuse seaduste alusel. Võtate teadmiseks, et teenuse osana kättesaadavad teatud kättetoimetamisvalikud võivad kaasa tuua selle, et teie jurisdiktsiooni alla kuuluvate postisaladuse seadustega kaitstud teave saab teatavaks kolmandatele isikutele (näiteks teile adresseeritud paki vastu võttev naaber saab teada asjaolust, et saite paki teatud saatjalt).  Kuna teiepoolne teenuse kasutamine eeldab, et mis tahes kohalduva postisaladuse seadusega kaitstav teave seoses teile adresseeritud pakkidega on kättetoimetamisjuhiste tõttu teada või saab juhuslikult teatavaks kolmandatele isikutele, loobute nende postisaladuse seaduste alusel kohalduva seadusega lubatud maksimaalses ulatuses kaitsest seoses pakkide teile selliste kättetoimetamistega, kui olete sellise funktsiooni või teenuse valinud.

 

Täiendavad riigikohased sätted.

(12) Prantsusmaa.  Kui kasutate teenust Prantsusmaal.

Taganemisõigus.  Prantsuse tarbijaõiguskoodeksi artikli L. 121-21-8, 12 kohaselt ei ole teil taganemisõigust.

Jurisdiktsioon.  Kui kasutate teenust tarbijana, esitatakse pooltevahelised vaidlused ja nõuded kohaldatavatele õigusaktidele kindlaks määratud kohtutele.  Kõigil muudel juhtudel nõustute, et kõik pooltevahelised vaidlused ja nõuded esitatakse Pariisi kohtutele.  Teid on teavitatud, et võite igal juhul kasutada tavalist lepitust või alternatiivset vaidluste lahendamise skeemi.

(13) Saksamaa.
Kui kasutate teenust Saksamaal.

Üldine. Välja arvatud paki ümbersuunamisel teisele aadressile või saatja valitud teenuse või teenusetaseme muutmisel ei kohaldata punkti (2) alapunkti a teenust kasutavatele tarbijatele muul kui äri-, kaubandus- või ametialasel otstarbel.

Saadetise väljastamise loa volitamine. Punkti (2) alapunkti c ei kohaldata Saksamaal asuvatele klientidele ja see asendatakse järgmise sättega.

UPS My Choice®-i saadetise väljastamise loa funktsioon võimaldab teil anda UPSILE veebipõhise volituse toimetada pakid kätte ilma allkirjata. Kui valite saadetise väljastamise loa teenuse, lubate UPSIL väljastada teile adresseeritud pakke teie aadressil, kui kedagi pole saadetist vastu võtmas, ja kinnitate, et olete nõuetekohaselt volitatud lubama pakkide jätmist valitud asukohta. UPS teeb ainult ühe kättetoimetamise katse ega võta kättetoimetamisel allkirja. Kui valite saadetise väljastamise loa teenuse, nõustute, et pakk väljastatakse teiega kokkulepitud asukohas. Võtate mis tahes järgneva vastutuse paki kaotsimineku või kahjustumise eest, samuti pakist tingitud kadumise või kahjustumise eest, k.a kolmandatele isikutele, pärast seda, kui see on aadressil väljastatud. UPS kasutab oma õigust teie saadetise väljastamise loa alusel tegutseda (ning ei pruugi seda teha näiteks selliste kättetoimetamistingimuste korral nagu ebasoodsad ilmastikutingimused või ohutus). Saadetise väljastamise luba ei pruugi olla saadaval, kui saatja on määranud, et teie paki puhul on vaja täiskasvanu allkirja, või kui saatja on selle kättetoimetamise võimalusena välistanud.

Asukohta jätmise volitus. Punkti (2) alapunkti e ei kohaldata Saksamaal asuvatele klientidele ja see asendatakse järgmise sättega.

UPS My Choice®-i asukohta jätmise funktsioon võimaldab teil määrata teatud asukohad, kuhu meie kuller võib teie paki jätta. Teie asukohas või elukohariigis UPSI võimaldatud ulatuses, kui valite asukohta jätmise teenuse ja täpsustate, et pakk tuleb jätta kindlale isikule, või kui valite naabrile jätmise või allkirja vastu väljastamise loa teenuse, nõustute vastutama paki kaotsimineku või kahjustumise eest, samuti pakist tingitud kadumise või kahjustumise eest, k.a kolmandatele isikutele, pärast seda, kui see teie juhiste kohaselt väljastatud, või allkirja vastu väljastamise loa teenuse korral saaja äranägemisel. Asukohta väljastamine ei pruugi olla võimalik, kui saatja on määranud, et teie paki puhul on vaja täiskasvanu allkirja, või kui saatja on selle kättetoimetamise võimalusena välistanud.

Andmete kasutamine tarnete puhul UPS Access Point®-i asukohta. UPSILE esitatud mis tahes teavet seoses punktiga (4) kasutatakse kooskõlas Saksamaa postiteenuste andmekaitsemäärustega (Postdienste Datenschutzverordnung).

Vastutuse piirangud. Punkti (7) (Vastutuse piirangud) ei kohaldata Saksamaal asuvatele klientidele ja see asendatakse järgmise sättega.

UPS ei vastuta mingit laadi kahju, nõude, vastutuse ega kahjustuse eest, muu hulgas otseste, kaudsete, tagajärgedest tulenevate, spetsiifiliste või iseloomulike kahjude eest, olgu need lepingupõhised või muud („kahju“), mis on tulenenud või tingitud UPSI poolt teenuse osutamisest või osutamata jätmisest, sealhulgas saaja juhiste järgimisest või mittejärgimisest, saaja juhistega kooskõlas või vastuolus olevast kättetoimetamisest, valest kättetoimetamisest või hilinenud kättetoimetamisest. Kohalduva seadusega lubatud ulatuses on UPSI vastutus seoses teenusega, sealhulgas vastutus paki kadumise või kahjustumise või hilinenud kättetoimetamise eest, piiratud kohalduvates tingimustes sätestatuga. UPS ei vastuta puhtalt majanduslike kahjude eest, nagu mis tahes alternatiivse transpordivahendi kulu, saamata jäänud kasumi, saamata jäänud ärivõimaluste ega saamata jäänud tulu eest. UPSI teenusegarantii / raha tagastamise garantii (teie asukohas või elukohariigis UPSI kättesaadavaks tehtud ulatuses) ei kohaldu UPS MY CHOICE®-i teenuste alla kuuluvatele pakkidele, muu hulgas teenusetaseme muutmise korral. Kõigist kahju- või hilinemisnõuetest tuleb UPSI teavitada esialgse saatja või kui kohalduv seadus seda nõuab, siis saaja tariifide alusel.

(14) Itaalia
Kui kasutate teenust Itaalias.

Jurisdiktsioon.  Neid tingimusi reguleerib Itaalia seadus. Kõik vaidlused, mis tulenevad käesolevatest tingimustest või on nendega seotud, sealhulgas mis tahes küsimused nende olemasolu, kehtivuse, ülesehituse, täitmise või lõpetamise kohta, edastatakse üksnes Milano kohtule.

Leping.  Itaalia tsiviilseadustiku artiklite 1341 ja 1342 alusel kinnitate, et olete läbi lugenud järgmised punktid, neid mõistnud ja need sõnaselgelt heaks kiitnud: punkt (2) (Volitus ja nõusolek), punkt (4) (Toimetage UPS Access Point®-i asukohta), punkt (7) (Vastutuse piirangud), punkt (8) (Õiguslik vastavus ja hüvitis), punkt (9) (Muutmine, lõpetamine) ja punkt (14) (Itaalia; Jurisdiktsioon).

(15) Türgi
Kui kasutate teenust Türgis.


Vaidlused.  Kui elate Türgis, lahendatakse nendest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused, kaebused või hagid Türgi pädevas tarbija vahekohtukomitees või tarbijakohtus.