จาก
  • การปรับบริการชั่วคราว… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค้นหาจุดรับส่งที่อยู่ใกล้คุณ

ค้นหาจุดรับฝากของ UPS ที่สะดวกในการจัดส่งและรับพัสดุของคุณ จุดบริการของเรายังมีบริการบรรจุหีบห่อ การส่งจดหมาย และบริการอื่นๆที่เหมาะสมต่อตารางของคุณเพื่อให้การส่งเป็นเรื่องง่าย

TIP: คนขับรถของ UPS สามารถยอมรับพัสดุของคุณได้ หากมีฉลาก UPS อยู่แล้ว