Liste over varer, der er forbudte at sende

Forbudte varer

Vi sender ikke følgende varer:

 • Alkoholiske drikke
 • Dyreskind (fra vilde dyr)
 • Varer med høj værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter, ædelstene, guld og sølv)
 • Farligt gods
 • Skydevåben
 • Pelse
 • Elfenben og produkter fremstillet af elfenben
 • Levende dyr
 • Penge og omsættelige papirer
 • Fordærvelige varer
 • Personlige effekter (bortset fra til USA)
 • Planter
 • Pornografisk materiale
 • Frø
 • Tobak og tobaksprodukter
 • Baggage uden ledsager


Ligeledes er følgende forbudt: Varer under ATA Carnet og alle midlertidige eksporter og importer; varer under FCR, FCT og CAD (Cash Against Document); forsendelser med iboende fejl som ifølge deres natur vil have tendens til at tilsmudse, svække eller beskadige personer, gods eller udstyr; varer hvis fragt er forbudt ved lov i oprindelses-, transit- eller destinationslandet (f.eks. elfenben eller elfenbensprodukter); varer som pålægges punktafgifter (f.eks. spiritus) eller som kræver særlige faciliteter, sikkerhedsforholdsregler eller tilladelser. Under gældende lov kan visse varer kun transporteres under foreskrevne forhold, og visse varer må ikke transporteres med fly (f.eks. væsker i glasbeholdere).

Det er afsenderens ansvar at overholde hvert enkelt lands aktuelle bestemmelser eller gældende love. Forsendelser kan blive udsat for inspektion og der kan deraf følge forsinkelse hos toldvæsenet eller repræsentanter for andre myndigheder.

Vi forbeholder os ret til at afvise eller udsætte transporten af enhver pakke som ikke angiver kontaktoplysninger for afsender og modtager, samt varer som efter vores mening ikke egner sig til transport eller ikke er dækkende beskrevet, klassificeret eller emballeret og etiketteret på en måde der egner sig til transport og er ledsaget af den nødvendige dokumentation.

Vi vil ikke transportere varer som er forbudt ved lov eller bekendtgørelse udstedt af føderale, nationale eller lokale myndigheder i oprindelses- eller destinationslandene, eller som kan udgøre et brud på gældende eksport-, import- eller andre love, eller som kan udsætte vore medarbejdere, agenter og underleverandører eller transportmidler for fare, eller som efter vores mening kan tilsmudse, fordærve eller beskadige andre varer eller udstyr, eller som er økonomisk eller driftsmæssigt umulige at transportere.

Afsendelse af forbudte varer på kontraktbasis med UPS

Visse produkter som vi regner for forbudte, modtages af UPS på kontraktbasis, for afsendere med regelmæssige forsendelsesmængder og mulighed for at overholde alle bestemmelser.

De varer vi kan transportere i henhold til visse kriterier, er:

 • Alkoholiske drikkevarer
 • Fordærvelige varer
 • Planter
 • Frø
 • Tobak og tobaksprodukter

Ikke alle varer kan sendes til alle lande.

Få flere oplysninger ved at kontakte dit lokale UPS center.

UPS accepterer ikke, at forsendelser indeholder forbudte varer. Uden at dette berører nogen anden bestemmelse i disse vilkår eller UPS Transportvilkår og –betingelser, skal afsenderen, hvis det kommer til UPS’s kendskab, at en forsendelse indeholder en eller flere forbudte varer, betale et ekstra administrationsgebyr på minimum 987 DKK til UPS ud over eventuelle andre gældende gebyrer. Betaling af dette gebyr begrænser eller udelukker på ingen måde afsenderens ansvar over for UPS som følge af brud på UPS Transportvilkår og –betingelser, og det indebærer heller ikke, at UPS påtager sig noget ansvar eller frasiger sig nogen rettigheder i forbindelse med forsendelse af sådanne forbudte varer.

Kontakt UPS