UPS Website brugsbetingelser

LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE WEBSITE BRUGSBETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU BENYTTER DETTE WEBSITE ("WEBSITET"). DISSE WEBSITE BRUGSBETINGELSER ("BRUGSBETINGELSERNE") REGULERER DIN ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSITET. DU KAN KUN BENYTTE WEBSITET, SÅFREMT DU ACCEPTERER NEDENSTÅENDE BRUGSBETINGELSER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE SAMTLIGE BRUGSBETINGELSER, MÅ DU IKKE SKAFFE DIG ADGANG TIL ELLER BENYTTE WEBSITET. VED AT FÅ ADGANG TIL ELLER BENYTTE WEBSITET ANERKENDER DU OG DEN ENHED, DU ER BEMYNDIGET TIL AT REPRÆSENTERE (HEREFTER BENÆVNT "DU" ELLER "DIN"), AT VÆRE FORPLIGTET AF BRUGSBETINGELSERNE.

1. BRUGERKVALIFIKATIONER

Websitet leveres af UPS og stilles alene til rådighed for enheder og personer, der har nået myndighedsalderen, og som kan forpligte sig ved bindende aftaler i henhold til anvendelig ret. Hvis du ikke falder inden for denne gruppe, kan du ikke benytte Websitet.

Tilbage til toppen

2. DÆKNINGSOMRÅDE

Disse Brugsbetingelser regulerer din brug af Websitet og alle applikationer, software og services (samlet benævnt "Services"), der er tilgængelige via Websitet, medmindre disse Services er genstand for særskilt aftale. Brugen af visse Services og andet, der udbydes via Websitet, kan være genstand for særskilte vilkår eller aftaler ("Serviceaftaler"). Sådanne Serviceaftaler følger med de pågældende Services eller opregnes i tilslutning til eller gennem et hyperlink i tilslutning til de pågældende Services.

Tilbage til toppen

3. ÆNDRINGER

UPS er til enhver tid berettiget til at revidere og opdatere disse Brugsbetingelser. Hvis du fortsat benytter Websitet efter, at Brugsbetingelserne er blevet ændret, betyder det, at du accepterer de foretagne ændringer. UPS kan i enhver henseende uden varsel frit foretage ændringer, tilføjelser, udeladelser eller opdateringer af Websitet. UPS kan desuden til enhver tid frit ændre eller indføre gebyr for produkter og services, der leveres gennem Websitet. UPS kan til enhver tid frit etablere eller ændre generelle procedurer og grænser vedrørende andre UPS produkter og services.

Tilbage til toppen

4. UPS-servicevilkår og -betingelser

Servicevilkårene og -betingelserne for UPS ("UPS-servicevilkårene og -betingelserne"), der gælder for transport og relaterede tjenester, der leveres af UPS, regulerer din brug af en sådan UPS-transport og relaterede tjenester, der anskaffes via dette websted, i tillæg til eventuelle andre vilkår og betingelser, der kan gælde for en sådan transaktion, som angivet i disse brugsbetingelser for webstedet og serviceaftalen/serviceaftalerne. UPS-servicevilkårene og -betingelserne er hermed indarbejdet i disse brugsbetingelser, så alle henvisninger til brugsbetingelserne heri anses for at omfatte, i det omfang, det er relevant, UPS-servicevilkårene og -betingelserne.

Tilbage til toppen

5. Oplysninger, der indsendes via webstedet og tjenesterne

Din indsendelse af oplysninger via webstedet og tjenesterne reguleres af disse brugsbetingelser.  Du erklærer og garanterer, at eventuelle oplysninger, som du tilvejebringer via webstedet eller tjenesterne, er og forbliver nøjagtige og fuldstændige, og at du vil opretholde og opdatere sådanne oplysninger efter behov.

Med hensyn til eventuel enkeltperson, hvis personoplysninger tilvejebringes af dig for UPS via webstedet og tjenesterne, erklærer du over for UPS, at du har myndigheden til at tilvejebringe sådanne oplysninger, og at du har givet al nødvendigt varsel og indhentet alle nødvendige samtykker til behandlingen af sådanne oplysninger, der er omfattet af de tjenester, du benytter.

Tilbage til toppen

6. LICENS OG EJENDOMSRET

Samtlige immaterielle rettigheder ("Immateriel Ejendom"), der knytter sig til Websitet og dettes indhold ("Indholdet") tilhører alene UPS, dets tilknyttede selskaber eller tredjemand. Indholdet er beskyttet af ophavsrets- og anden lovgivning i både USA og andre lande. Dele af Websitet er herudover beskyttet af lovgivningen om vareudstyr, forretningshemmeligheder, illoyal konkurrence og andre love og må ikke kopieres eller efterlignes helt eller delvis. Specielt tilpasset grafik, ikoner og andre karakteristika, der optræder på Websitet, er varemærker, servicemærker eller vareudstyr ("Mærker"), som tilhører UPS, dets tilknyttede selskaber eller andre enheder, der har givet UPS ret og licens til at benytte disse Mærker, og må ikke anvendes eller på nogen måde forstyrres uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra UPS. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende Brugsbetingelser, må du ikke på nogen måde kopiere, gengive, ændre, udleje, udlåne, sælge eller skabe afledte værker fra, uploade, overføre eller distribuere den Immaterielle Ejendom på Websitet uden forudgående skriftlig tilladelse fra UPS eller den pågældende tredjemand. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af dette dokument, får du ikke herved overdraget nogen udtrykkelige eller underforståede rettigheder til Immateriel Ejendom, der tilhører UPS eller tredjemand.

Du får af UPS meddelt en begrænset og genkaldelig personlig licens, som ikke kan overdrages eller videregives til underlicenstagere, til (a) alene at få adgang til og benytte Website, Indhold og Services på den af UPS nærmere angivne måde og til (b) alene at få adgang til og benytte de på Websitet udbudte UPS computer- og netværksservices ("UPS-systemerne") på den af UPS udtrykkeligt tilladte måde. Bortset fra denne begrænsede licens overdrager UPS ikke nogen rettigheder til UPS-systemer, informationer eller data, der er tilgængelige via UPS-systemerne ("Informationerne"), Indhold, Services, Website eller anden UPS tilhørende ejendom ved at give dig adgangsret til Websitet. Medmindre andet følger af lovgivningen eller udtrykkeligt fremgår af dette dokument, kan Indhold og/eller Informationer ikke fremstilles ved reverse-engineering, ændres, mangfoldiggøres, genudsendes, oversættes til andre sprog eller computersprog, videreoverføres i nogen form eller med noget middel, videresælges eller viderefordeles uden forudgående skriftligt samtykke fra UPS. Du må ikke udføre, sælge, udbyde til salg, ændre, gengive, vise, fremvise offentligt, importere, distribuere, videreoverføre eller på anden måde i øvrigt benytte Indholdet, medmindre du har fået udtrykkelig tilladelse hertil af UPS.

Tilbage til toppen

7. BEGRÆNSNINGER I BENYTTELSEN AF WEBSITET

Udover de i disse Brugsbetingelser i øvrigt anførte begrænsninger accepterer du, at:

(a) du ikke vil skjule oprindelsen af oplysninger, der overføres gennem Websitet
(b) du ikke vil lægge urigtige eller vildledende oplysninger ud på Websitet
(c) du ikke vil benytte eller få adgang til nogen service, information, applikation eller software, der er tilgængelig via Websitet på en måde, UPS ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til
(d) du ikke vil indlæse eller uploade oplysninger til Websitet, som indeholder virus, trojanske heste, worms, time bombs eller andre computer-programmeringsrutiner, der har til formål at beskadige, gribe ind i, opsnappe eller ekspropriere noget system, Websitet eller Informationer eller oplysninger, der krænker andres Immaterielle Rettigheder
(e) visse områder på Websitet er begrænset til UPS' kunder
(f) du ikke må benytte eller få adgang til Websitet eller UPS-systemer eller Services på nogen måde, der efter UPS' opfattelse medfører dårligere resultater eller forringet funktion for UPS-systemer, Services eller Websitet, eller griber ind i dertil bemyndigede parters mulighed for at få adgang til UPS-systemer, Services eller Websitet
(g) du ikke må indramme eller benytte indramningsteknikker til udskillelse af dele eller aspekter af Indholdet eller Informationerne uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra UPS.

Tilbage til toppen

8. ADGANG TIL FORSENDELSESRELATEREDE SYSTEMER OG INFORMATIONER GENNEM WEBSITET

Din brug af og adgang til Forsendelsesrelaterede Systemer ("Shipping Related Systems") og Informationer sker på følgende vilkår:

(a) "Shipping Related Systems" består af de UPS-systemer, der anvendes i forbindelse med pakkesporing, transittider, afleveringssteder, Address Validation og andre funktioner og oplysninger vedrørende forsendelse af pakker via UPS. Shipping Related Systems og Informationer, du får fra sådanne systemer ("Shipping Information") skal udelukkende benyttes i forbindelse med pakker, der sendes af dig, til dig eller på dine vegne.
(b) Shipping Related Systems og Shipping Information tilhører alene UPS. UPS bemyndiger dig til udelukkende at benytte pakkesporingsfunktionen inden for Shipping Related Systems til at spore pakker, der er indleveret til UPS af dig eller til dig til levering. Du er således f.eks. ikke bemyndiget til at lægge Shipping Information ud på noget website eller i øvrigt mangfoldiggøre, distribuere, kopiere, lagre, benytte eller sælge Shipping Information i kommercielt øjemed uden udtrykkelig skriftlig godkendelse fra UPS. Det er en personlig service, og din ret til at benytte Shipping Related Systems og Shipping Information kan således ikke overdrages. Enhver adgang eller brug, der er i strid med disse vilkår, er uberettiget og strengt forbudt.
(c) Det er udtrykkeligt forbudt i forbindelse med Shipping Related Systems at benytte automatiserede spørgesystemer, robotter eller rutinemæssig dataopsamlings- og udvælgelsesværktøjer, rutiner, scripter eller andre metoder med lignende funktioner.

Tilbage til toppen

9. LINKS

(a) Outbound Links. Websitet kan indeholde links til tredjeparters Websites og ressourcer (samlet benævnt "Linked Sites"). Disse Linked Sites stilles udelukkende til rådighed som en hjælp, og ikke fordi UPS godkender indholdet af sådanne Linked Sites. UPS afgiver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til, om indhold, software, services eller applikationer, der findes på en Linked Site, er korrekt eller nøjagtigt eller om disses funktioner eller kvalitet. UPS er hverken ansvarlig for, at disse Linked Sites er til rådighed eller for indholdet eller aktiviteterne på sådanne sites. Hvis du beslutter dig for at få adgang til Linked Sites, sker det på dit eget ansvar. Desuden er din brug af Linked Sites underlagt gældende praksis samt vilkår og betingelser for benyttelsen, herunder men ikke begrænset til fortrolighedspolitikken for den pågældende Linked Site.
(b) Inbound Links. Det er strengt forbudt at linke en side på Websitet via plain text link til andre sider end http://www.ups.com, medmindre der er vedtaget en særskilt link-aftale med UPS. Et website eller anden enhed, der linker til http://www.ups.com eller en side, der findes derpå må ikke (a) kopiere Indholdet, (b) benytte en browser eller border omkring Indholdet, (c) på nogen måde lade forstå, at UPS eller dets tilknyttede selskaber godkender det andet site eller dets produkter, (d) afgive urigtige oplysninger om et faktuelt forhold, herunder forholdet til UPS eller dets tilknyttede selskaber, (e) give falske oplysninger om UPS' produkter eller services eller (f) benytte logoer eller mærker, der tilhører UPS eller et tilknyttet selskab uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra UPS.

Tilbage til toppen

10. FREMSENDT MATERIALE

UPS accepterer ikke ideer, koncepter eller teknikker til nye services eller produkter via Websitet ("Kommentarer"). Hvis sådanne Kommentarer modtages, anerkender du (a) at de ikke vil blive betragtet som fortrolige eller genstand for ejendomsret, (b) at UPS og dets tilknyttede selskaber ikke er forpligtet til at behandle sådanne oplysninger som fortrolige oplysninger, og (c) at UPS har en uindskrænket, uigenkaldelig, verdensomspændende, royalty-fri ret til at benytte, kommunikere, reproducere, offentliggøre, vise, distribuere og udnytte sådanne Kommentarer, efter eget ønske.

Tilbage til toppen

11. OPHØR

Du accepterer, at UPS frit og til enhver tid, med eller uden angivelse af årsagen, er berettiget til midlertidigt eller endeligt at standse din brug af Websitet, UPS-systemerne, Informationerne, Services og Indholdet, selv om andre fortsat har ret til adgang og brug. Når brugen således standses, må du omgående (a) indstille brugen af Websitet og (b) destruere samtlige kopier, du måtte have lavet af Indholdet. Enhver adgang til Websitet, UPS-systemerne, Informationer eller Services efter at brugen midlertidigt eller endeligt er blevet bragt til ophør vil blive betragtet som ejendomskrænkelse. Desuden accepterer du, at UPS hverken hæfter over for dig eller tredjemand for afbrydelsen af adgangen til Websitet, UPS- systemerne, Informationer og/eller Services.

Tilbage til toppen

12. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER

UPS AFGIVER INGEN ERKLÆRINGER OM DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED AT ANVENDE WEBSITET, UPS-SYSTEMERNE, SERVICES, INFORMATIONER ELLER INDHOLDET. BENYTTELSEN HERAF SKER PÅ EGET ANSVAR.

WEBSITET, UPS-SYSTEMER, INFORMATIONER, SERVICES OG INDHOLD LEVERES "AS IS". UPS, DETS LICENSGIVERE OG DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG I DET VIDEST MULIGE OMFANG EFTER LOVEN ANSVARET FOR ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE SOM UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE ELLER ANDET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR GOD HANDELSMÆSSIG KVALITET, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UPS OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER AFGIVER IKKE OPLYSNINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL, OM INDHOLD, OPLYSNINGER ELLER SERVICES, DER LEVERES PÅ ELLER VIA BRUGEN AF WEBSITET ELLER UPS-SYSTEMER, ER KORREKTE, FULDSTÆNDIGE, SIKRE ELLER RETTIDIGE. OPLYSNINGER, DER INDHENTES AF DIG FRA WEBSITET, SKAL IKKE HAVE VIRKNING SOM GARANTIER, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT AF UPS I NÆRVÆRENDE BRUGSBETINGELSER.

VISSE RETSSYSTEMER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HVORFOR BEGRÆNSNINGERNE OG FRASKRIVELSERNE UNDER DETTE PUNKT EVENTUELT IKKE FINDER ANVENDELSE PÅ DIG. HVIS DU ER FORBRUGER, ER EVENTUELLE PRÆCEPTIVE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER IKKE OMFATTET AF DISSE BESTEMMELSER. DU ANERKENDER OG TILTRÆDER, AT DE I NÆRVÆRENDE BRUGSBETINGELSER INDEHOLDTE ANSVARSBEGRÆNSINGER OG -FRASKRIVELSER ER RIMELIGE.

Tilbage til toppen

13. ANSVARSBEGRÆNSING

I DET OMFANG, DET ER TILLADT EFTER ANVENDELIG RET, SAMT I DET OMFANG UPS I ØVRIGT KENDES ERSTATNINGSANSVARLIG, HÆFTER UPS ALENE FOR DOKUMENTERET SKADE. HVERKEN UPS, ELLER DETS PÅ WEBSITET NÆVNTE TILKNYTTEDE SELSKABER, LICENSGIVERE, LEVERANDØRER, ELLER TREDJEPART KAN UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER BLIVE DRAGET TIL ANSVAR FOR INDIREKTE, PØNAL- ELLER FØLGESKADEERSTATNING, TABT FORTJENESTE ELLER ERSTATNING FOR DATATAB ELLER DRIFTSTAB SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER DEN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BENYTTE WEBSITET, UPS-SYSTEMER, INFORMATIONER, SERVICES ELLER INDHOLD, UANSET OM DER ER TALE OM ANSVAR AF KØBERETLIG, AFTALERETLIG ELLER ERSTATNINGSRETLIG KARAKTER ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR JURIDISK ANSVAR, OG UANSET OM UPS FÅR UNDERRETNING OM, AT KRAV OM EN SÅDAN ERSTATNING EVENTUELT VIL BLIVE GJORT GÆLDENDE. I DET OMFANG DETTE ER TILLADT EFTER LOVEN, ER DINE I NÆRVÆRENDE BRUGSBETINGELSER ANFØRTE RETTIGHEDER OG BEFØJELSER EKSKLUSIVE OG ER BEGRÆNSET TIL ALENE AT OMFATTE DE UDTRYKKELIGT I DISSE BRUGSBETINGELSER NÆVNTE.

Tilbage til toppen

14. OVERHOLDELSE AF LOVEN, HERUNDER OM EKSPORTKONTROL

Du er forpligtet til at benytte Websitet i nøje overensstemmelse med enhver gældende lov, afgørelse og forskrift, således at UPS' goodwill og omdømme ikke, efter UPS' opfattelse, påvirkes negativt heraf, og du må ikke udføre handlinger, som kan medføre, at UPS derved krænker nogen lov, afgørelse eller forskrift, som finder anvendelse på UPS.

UPS og Websitet er baserede i USA. USA og visse andre retssystemer kontrollerer eksporten af produkter og oplysninger. Du er forpligtet til at overholde alle gældende restriktioner samt til ikke at eksportere eller re-eksportere Indholdet (herunder software eller Services) til lande eller personer, det i henhold til USA's eller anden anvendelig eksportkontrollovgivning eller -forskrifter er forbudt at eksportere til. Såfremt du får adgang til og downloader Indhold (herunder software eller Services) eller Informationer, oplyser du, at du ikke befinder dig i et land, hvortil denne eksport er forbudt, og heller ikke er en person eller enhed, til hvilken denne eksport er forbudt. Du er alene ansvarlig for overholdelsen af dit hjemtings lov, samt andre anvendelige regler vedrørende import, eksport eller re-eksport af Indholdet (herunder software eller Services).

Tilbage til toppen

15. FREMADRETTEDE UDTALELSER

Bortset fra de historiske kendsgerninger, der er indeholdt i dette dokument, kan oplysningerne på Websitet betragtes som fremadrettede udtalelser ifølge definitionen i The Securities Act of 1933 (lov om værdipapirer fra 1933) paragraf 27A og The Securities Exchange Act of 1934 (lov om værdipapirmarkedet fra 1934) paragraf 21E. Fremadrettede udtalelser er forbundet med visse risici og usikkerheder, herunder udtalelser om de hensigter, overbevisninger eller aktuelle forventninger, UPS og dets ledelse har til selskabets strategiske mål, udsigter og fremtidige resultater. Visse forhold kan føre til, at de endelige resultater adskiller sig væsentligt fra indholdet i de fremadrettede erklæringer, herunder økonomiske og andre forhold på de markeder, vi opererer på, vores konkurrencemæssige situation, de langfristede konsekvenser af den 11. September 2001 i form af økonomiske og andre indgreb, strejker, arbejdsnedlæggelser og nedsat arbejdstempo, myndighedsindgreb, højere priser på brændstof for fly og biler, konjunktur- og sæsonmæssige svingninger i vores driftsresultater, samt andre risici der omtales nærmere i selskabets indsendte dokumentation til The Securities and Exchange Commission (fondsbørstilsynet); disse forhold er indarbejdet i dette dokument ved henvisning.

Tilbage til toppen

16. VÆRNETING OG DOMSMYNDIGHED

I DET VIDEST MULIGE OMFANG EFTER LOVEN TILTRÆDER DU HERMED UDTRYKKELIGT, AT ENHVER SAG, DER MÅTTE OPSTÅ DIREKTE ELLER INDIREKTE I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSITET, UPS-SYSTEMER, INFORMATIONER, SERVICES OG INDHOLD, INDBRINGES FOR EN DELSTATS- ELLER FØDERAL DOMSTOL, DER HOLDES I THE COUNTY OF FULTON, STATE OF GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA, OG DU GIVER UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ ENHVER AKTUEL ELLER FREMTIDIG RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VÆRNETINGET ELLER DETS DOMSMYNDIGHED OVER SAGEN. DU TILTRÆDER, AT ETHVERT KRAV ELLER ENHVER SØGSMÅLSGRUND, SOM UDSPRINGER AF DIN BRUG AF WEBSITET, UPS-SYSTEMER, INFORMATIONER, SERVICES OG/ELLER INDHOLD, SKAL INDBRINGES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER AT KRAVET ELLER SØGSMÅLSGRUNDEN OPSTOD.

Tilbage til toppen

17. LOVVALG OG SPROG

I det videst mulige omfang efter loven reguleres nærværende Brugsbetingelser af intern materiel ret i The State of Georgia, USA, dog med undtagelse af (i) staten Georgias internationale privatretlige regler, (ii) The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (C.I.S.G.), (iii) The 1974 Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (1974 Konventionen om Forældelse i Internationale Køb) og (iv) Protokol til ændring af 1974 Konventionen, undertegnet i Wien den 11. april 1980. I det videst mulige omfang efter loven har engelsk forrang som kontraktsprog i nærværende Brugsbetingelser. Eventuelle oversættelser er alene til vejledende brug, og den engelske udgave kan ses ved (a) at vende tilbage til hjemmesiden for det valgte land, (b) at vælge det engelske link øverst på siden og (c) derefter klikke på linket til Website Brugsbetingelser nederst på siden.

Tilbage til toppen

18. GENERELT

Du må ikke overdrage disse Brugsbetingelser eller dine rettigheder eller forpligtelser i medfør heraf. Hvis en eller flere bestemmelser i disse Brugsbetingelser kendes ugyldige ved en kompetent ret, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af de resterende bestemmelser i nærværende Brugsbetingelser, og disse vil fortsat være gældende. Afstår UPS fra at gøre disse Brugsbetingelser gældende på et givet tidspunkt, skal dette ikke fortolkes som, at UPS også fremover vil afstå fra at gøre sine rettigheder gældende på dette eller andre punkter.

Tilbage til toppen

19. SKRIFTLIGT DOKUMENT

Du kan gemme disse Brugsbetingelser i skriftlig form ved at printe dem ud til brug for dit arkiv, og du frafalder ethvert yderligere krav på dokumentation for indholdet af disse Brugsbetingelser i skriftlig form.

Tilbage til toppen

20. AFTALENS FULDSTÆNDIGHED

MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER BESTEMT I EN SÆRSKILT LICENS, SERVICE ELLER ANDEN SKRIFTLIG AFTALE MELLEM DIG OG UPS ELLER I DEN GÆLDENDE UPS PRIS- OG SERVICEVEJLEDNING ELLER UPS TARIFF, INDEHOLDER NÆRVÆRENDE BRUGSBETINGELSER DEN FULDSTÆNDIGE AFTALE MELLEM DIG OG UPS VEDRØRENDE BRUGEN AF WEBSITET, UPS-SYSTEMERNE OG DET DERI INDEHOLDTE SOFTWARE ELLER SERVICE, INFORMATIONER OG INDHOLD OG ERSTATTER SÅLEDES ALLE DISKUSSIONER, KOMMUNIKATIONER, SAMTALER OG AFTALER OM GENSTANDEN FOR DISSE BRUGSBETINGELSER.

Tilbage til toppen

21. FOR PARTER, DER ER HJEMMEHØRENDE I QUEBEC

Parterne erklærer herved at have krævet, at nærværende Brugsbetingelser samt alle nu eller senere dertil knyttede dokumenter udelukkende skal udfærdiges på engelsk.

Les parties déclarent par les présentes qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Tilbage til toppen

22. KUNDESERVICE

Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til Websitet kan indsendes til UPS' Kundeservice.

Tilbage til toppen