Pengene-tilbage-garanti

UPS tilbyder en gratis pengene-tilbage-garanti for visse serviceydelser og udvalgte destinationer. For at finde ud af om den gælder for din forsendelse, skal du gå til 'Beregn Leveringstid' under enten afsnittet Ressourcer eller Forsendelse på den danske hjemmeside på www.ups.com og indtaste dine forsendelsesdetaljer eller kontakte UPS-kundeservice. Hvor der gælder en pengene-tilbage-garanti, vil vi, hvis vi ikke sørger for at levere inden for den periode, der er gældende for den pågældende serviceydelse, efter anmodning refundere eller kreditere dig for forsendelsesgebyrerne (eller en forholdsmæssig del heraf, hvis kun en del af pakkerne i en forsendelse ikke overholder den gældende tidsfrist) minus eventuel moms, told, skatter og afgifter, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) forsendelsesdokumentationen (incl. mærkater) skal være korrekt udfyldt, og den pågældende pakke skal være forsynet enten med de papirlabels fremstillet af UPS'online forsendelsesløsninger eller i øvrigt som anført i "UPS Guide to Labelling";

b) enhver anden dokumentation, der kræves i oprindelses- eller destinationslandet eller et eventuelt transitland, skal være fuldstændigt og korrekt udfyldt og skal følge med forsendelsen;

c) hvis det er relevant, skal forsendelsen være forsynet med en lørdagsleverings-mærkat (gælder destinationer, hvor denne service forefindes);

d) forsendelsen skal være udbudt til UPS senest på eller inden det af os anførte afhentningstidspunkt for garanteret levering;

e) Du skal have underrettet UPS om dit krav enten skriftligt eller pr. telefon inden for 15 dage fra den planlagte levering, og skal have adviseret os om modtagerens navn og adresse, datoen for afsendelse, pakkens vægt og UPS' fragtbrevsnummer;

f) forsendelsen må ikke kræve ekstra håndtering som beskrevet i afsnittet om Gebyr for ekstra håndtering på www.ups.com.

g) afsenderen skal sørge for rettidig upload af alle relevante oplysninger til UPS. Rettidig upload som anvendt i disse Vilkår refererer til den elektroniske overførsel af alle relevante oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, modtagers fulde navn, fuldstændig leveringsadresse, og forsendelsens dimensioner og vægt) til UPS 15 minutter før den seneste opsamlingstid angivet af os for garanteret levering.

Garantien gælder ikke, hvis den forsinkede levering skyldes, at forsendelsen ikke opfylder de i vore transportvilkår og - betingelser anførte servicebegrænsninger og - betingelser, begivenheder vi ikke er herre over (force majeure), eller midlertidig standsning af transport eller udøvelse af en tilbageholdelsesret i henhold til vore vilkår og betingelser.

Ydermere forbeholder UPS sig rettighederne til, efter eget skøn, at nægte at imødekomme en forespørgsel om kredit eller refusion af leveringsomkostninger for en pakke, når pakken ikke følges af et smart-mærke, og pakkeniveauoplysninger (PLD) leveret i tide, som specificeret i UPS Service- og prisguide, på det tidspunkt, pakken overdrages til UPS.