z
 • Service impacts related to Coronavirus Více
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
Přejít na hlavní obsah

Seznam zboží, které je zakázáno přepravovat

Zakázané zboží

Následující zboží je zakázáno přepravovat v zásilkách do všech zemí, ve kterých UPS působí:

 • Munice (s výjimkou výslovně uvedených případů v dokumentu „Tarif/Smluvní podmínky služeb společnosti UPS – USA“ počínaje stranou 136)
 • Směnky, bankovky nebo oběživo (jiné než mince)
 • Mrtvá těla, zpopelněné nebo exhumované ostatky
 • Ohňostroje
 • Nebezpečný odpad
 • Slonovina
 • Marihuana, včetně marihuany pro léčebné účely
 • Poštovní známky
 • Žraločí ploutve
 • Zásilky zakázané zákonem
 • Hodinky v hodnotě vyšší než 500 USD

Zakázáno je také: zboží přepravované s ATA Carnet a veškeré dočasné vývozy a dovozy; zboží přepravované s FCR (spediční potvrzení o převzetí zásilky), FCT (spediční potvrzení o odeslání zásilky a CAD (hotovost oproti dokladu); zásilky s vlastní vadou, u kterých díky jejich povaze existuje pravděpodobnost znečištění, poškození nebo zranění osob, zboží nebo vybavení; zboží, jehož přeprava je zákonem zakázána v zemi původu, tranzitu nebo určení (např. slonovina nebo slonovinové výrobky); zboží, na které se vztahuje spotřební daň, nebo zboží které vyžaduje zvláštní zařízení, bezpečnostní opatření nebo povolení. Některé zboží smí být podle platných zákonů přepravováno pouze v předepsaných podmínkách a některé zboží je zakázáno přepravovat letecky (např. kapaliny ve skleněných nádobách).

Za splnění všech aktuálních vládních předpisů nebo zákonů platných v příslušných zemích je odpovědný odesílatel. Zásilky prochází kontrolou celního úřadu nebo představitelů jiných vládních orgánů a mohou být zpožděny.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo pozastavit přepravu jakéhokoli balíku, který neuvádí kontaktní údaje odesílatele a příjemce, a dále zboží, které podle našeho názoru nelze přepravit nebo není odpovídajícím způsobem popsáno, klasifikováno nebo zabaleno a označeno způsobem vhodným pro přepravu a doprovázeno potřebnou dokumentací.

Nebudeme přepravovat žádné zboží, které zákon nebo předpis kterékoliv federální, státní nebo místní vlády v zemích původu nebo určení zakazuje, nebo které by mohlo porušit platné vývozní, dovozní či jiné zákony nebo ohrozit bezpečnost zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů společnosti, nebo dopravní prostředky, nebo které by podle našeho názoru mohlo znečistit nebo jinak poškodit zboží nebo zařízení nebo které je ekonomicky nebo provozně nepraktické přepravovat.

Přeprava zakázaného zboží společností UPS na smluvním základě

Některé zboží uvádíme jako zakázané, ale bude společností UPS přijato k přepravě na základě smlouvy u odesílatelů, kteří přepravují pravidelně daný objem a splňují požadavky dané příslušnými zákony.

Zboží, které můžeme za určitých podmínek přepravit:

 • Alkoholické nápoje
 • Živočišné produkty, z jiných než zdomácnělých zvířat (např. perleť, řemínky z hadí kůže na hodinky)
 • Zboží vysoké/mimořádné hodnoty
 • Biologické látky, kategorie B a lidské nebo zvířecí vzorky s výjimkou
 • Nebezpečné zboží
 • Střelné zbraně a pušky (včetně replik a znehodnocených explozivních zbraní)
 • Kožešiny
 • Zlato nebo jiné drahé kovy
 • Živá zvířata
 • Zboží podléhající zkáze
 • Věci osobní potřeby
 • Rostliny
 • Semena
 • Tabák

Všechno zboží však nelze přepravovat do každé země.

Další informace vám poskytne místní kancelář UPS.

Společnost UPS nesouhlasí s přepravou zakázaného zboží. Aniž jsou dotčena jakékoli jiná ustanovení v těchto podmínkách nebo přepravní smluvní podmínky společnosti UPS, pokud společnost UPS zjistí, že balík obsahuje zakázané zboží, musíte společnosti UPS zaplatit dodatečný minimální administrativní poplatek ve výši 120 GBP navíc k dalším příslušným poplatkům. Vaše platba tohoto poplatku žádným způsobem neomezuje nebo nevylučuje vaší odpovědnost vůči společnosti UPS vyplývající z porušení přepravních smluvních podmínek společnosti UPS ani to znamená, že společnost UPS přijímá odpovědnost, nebo se vzdává práv v souvislosti s tímto zakázaným zbožím.

Kontaktovat společnost UPS