z
 • Služby UPS do/z IndieVíce
 • Společnost UPS je otevřena pro podnikání: Dopady na služby související s KoronaviremVíce
Přejít na hlavní obsah

Zakázané zboží pro vývoz

Zakázané zboží

Nepřepravujeme následující zboží:

 • Alkoholické nápoje
 • Zvířecí kůže (od jiných než zdomácnělých zvířat)
 • Zboží mimořádné hodnoty (např. umělecké předměty, starožitnosti, drahé kameny, zlato a stříbro)
 • Nebezpečné zboží/materiály
 • Palné zbraně
 • Kožešiny
 • Slonovinu a výrobky z ní
 • Živá zvířata
 • Peníze a převoditelné dokumenty
 • Zboží podléhající zkáze
 • Osobní majetek (kromě toho,který směřuje do USA)
 • Rostliny
 • Pornografické materiály
 • Semena
 • Známky neobvyklé hodnoty
 • Tabák a tabákové výrobky
 • Nedoprovázená zavazadla

Některé země mají další zboží, které se nesmí dopravovat nebo je jeho přeprava omezená. V odpovědnosti odesílajícího je splnit všechny vládní předpisy nebo zákony v každé zemi. Odesílajícím se také doporučuje se informovat na Seznamu zboží zakázaného pro dovoz pro každou zemi.

Společnost UPS si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo pozastavení přepravy jakéhokoliv balíku, který neuvádí úplné kontaktní informace odesílatele a příjemce a obsahujícího zboží, které podle našeho názoru nesmí být přepravováno nebo není odpovídajícím způsobem popsáno, klasifikováno nebo zabaleno a označení způsobem vhodným pro přepravu a doprovázeno potřebnou dokumentací.

Společnost UPS nebude přepravovat žádné zboží, které zákon nebo předpis kterékoliv federální, státní nebo místní vlády v zemi původu nebo určení zakazuje, nebo které by mohlo porušit platné vývozní, dovozní či jiné zákony nebo ohrozit bezpečnost zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů společnosti, nebo dopravní prostředky, nebo které by podle našeho názoru mohlo znečistit nebo jinak poškodit zboží nebo zařízení nebo které je ekonomicky nebo provozně nepraktické přepravovat.

Přeprava zakázaného zboží společností UPS na smluvním základě:

Některé zboží uvádíme jako zakázané, ale bude společností UPS přijato k přepravě na základě smlouvy u odesílatelů, kteří přepravují pravidelně daný objem a splňují požadavky dané příslušnými zákony.

Všechno zboží však nelze přepravovat do každé země či oblasti.

Další informace vám poskytne místní kancelář UPS.

UPS neumožňuje přepravu zakázaných předmětů a látek. Bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek nebo Zasilatelských podmínek UPS, v případě, že UPS zjistí, že zásilka obsahuje jakékoliv zakázané předměty nebo látky, jste vedle dalších poplatků povinni zaplatit též dodatečný manipulační poplatek v minimální výši 130 EUR. Úhrada tohoto poplatku v žádném případě nevylučuje Vaši odpovědnost vůči UPS za toto porušení Zasilatelských podmínek UPS. Přijetím tohoto poplatku UPS v žádném případě nepřejímá žádnou odpovědnost ani se nevzdává žádných práv v souvislosti s danými zakázanými předměty a látkami.

Kontaktujte UPS