z
  • Service impacts related to Coronavirus Více
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
Přejít na hlavní obsah

Podmínky použití internetových stránek

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK (DÁLE "INTERNETOVÝCH STRÁNEK") SI PROSÍM POZORNĚ PROČTĚTE TYTO PODMÍNKY. TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK (DÁLE "PODMÍNKY POUŽITÍ") UPRAVUJÍ VÁŠ PŘÍSTUP K TĚMTO INTERNETOVÝM STRÁNKÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ. INTERNETOVÉ STRÁNKY JSOU VÁM K DISPOZICI K POUŽITÍ POUZE ZA PODMÍNKY, ŽE S TĚMITO TERMÍNY A PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI, NENAVŠTĚVUJTE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY ANI JE NEPOUŽÍVEJTE. PŘÍSTUPEM K TĚMTO INTERNETOVÝM STRÁNKÁM ČI JEJICH POUŽÍVÁNÍM DÁVÁTE NA VĚDOMÍ, ŽE SE VY ČI SUBJEKT, KTERÝ JSTE OPRÁVNĚNI ZASTUPOVAT, ZAVAZUJETE TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ ŘÍDIT.

1. Oprávněno uživatele

Webové stránky jsou poskytnuty společností UPS a jsou dostupné pouze entitám nebo osobám, které jsou plnoleté, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle platných zákonů. Pokud tuto podmínku nesplňujete, nemáte oprávnění používat webové stránky.

Zpět na začátek

2. Rozsah podmínek použití

Tyto podmínky použití řídí vaše používání webových stránek a všech aplikací, softwaru a služeb (souhrnně "Služby") dostupných na webových stránkách, kromě případů, kdy tyto služby podléhají samostatné smlouvě. Specifické smluvní podmínky nebo smlouvy mohou platit pro použití jistých služeb a dalších položek, které vám jsou poskytnuty prostřednictvím webových stránek ("Servisní smlouva(s)"). Všechny takové servisní smlouvy doprovázejí všechny příslušné služby nebo jsou uvedeny v souvislosti s nebo prostřednictvím hypertextového odkazu souvisejícího s příslušnými službami.

Zpět na začátek

3. Změny

Společnost UPS může kdykoliv revidovat a aktualizovat tyto podmínky použití. Vaše trvalé použití webových stránek po jakýchkoliv změnách těchto podmínek použití znamená, že tyto změny přijímáte. Jakýkoliv aspekt webových stránek může být změněn, doplněn, odstraněn nebo aktualizován bez upozornění podle výhradního uvážení společnosti UPS. Společnost UPS může rovněž změnit nebo uvalit poplatky na produkty a služby poskytované prostřednictvím webových stránek kdykoliv podle svého vlastního uvážení. Společnost UPS může rovněž kdykoliv vytvořit nebo změnit obecné postupy a omezení, týkající se produktů a služeb podle svého výhradního uvážení.

Zpět na začátek

4. Podmínky služeb společnosti UPS

Vaše využívání přepravních a souvisejících služeb společnosti UPS, které jste obdrželi prostřednictvím těchto webových stránek, se řídí Podmínkami služeb společnosti UPS (dále jen „Podmínky služeb společnosti UPS“), které platí pro dané přepravní a související služby, jež poskytuje společnost UPS, a dále veškerými dalšími obchodními podmínkami, jež mohou platit pro danou transakci, jak je stanoveno v Podmínkách použití těchto webových stránek a ve Smlouvě o službách. Podmínky služeb společnosti UPS se tímto začleňují do těchto Podmínek použití, takže se bude mít za to, že veškeré odkazy na Podmínky použití obsažené v tomto dokumentu zahrnují v použitelném rozsahu rovněž Podmínky služeb společnosti UPS.

Zpět na začátek

5. Informace poskytnuté prostřednictvím webové stránky a služeb

Vaše poskytnutí informací prostřednictvím webové stránky a služeb se řídí těmito Podmínkami použití. Prohlašujete a zaručujete, že veškeré informace, které poskytnete prostřednictvím webové stránky nebo služeb, jsou a zůstanou přesné a úplné a že dle potřeby budete tyto informace spravovat a aktualizovat.

V souvislosti s veškerými osobami, jejichž osobní údaje poskytujete společnosti UPS prostřednictvím webové stránky nebo služeb, společnosti UPS potvrzujete, že máte oprávnění dané informace poskytovat a že jste poskytli všechna nezbytná oznámení a získali všechny nezbytné souhlasy se zpracováním těchto informací, jež je zamýšleno v souvislosti se službami, které využíváte.

Zpět na začátek

6. Licence a vlastnictví

Veškerá práva na duševní vlastnictví ("Duševní vlastnictví") spojené s webovými stránkami a jejich příslušným obsahem a informacemi ("Obsah") jsou výhradním vlastnictvím společnosti UPS, jejích dceřiných společností nebo třetích stran. Obsah je chráněn autorským právem nebo jinými zákony v USA nebo jiných zemích. Prvky webových stránek jsou rovněž chráněny zákony o obchodním tajemství, nefér konkurenci a dalšími zákony a nesmí být kopírovány nebo imitovány celé ani po částech. Veškerá uživatelská grafika, ikony a další položky, které se zobrazují na webových stránkách, jsou obchodními známkami, servisními známkami nebo obchodním vzhledem ("Známky") společnosti UPS, jejích dceřiných společností nebo jiných entit, který společnosti UPS udělily právo a licenci na použití těchto známek a nemohou být používány nebo narušeny žádným způsobem bez výslovného písemného souhlasu společnosti UPS. Kromě toho, jak je výslovně poskytnuto oprávnění těmito podmínkami použití, nesmíte kopírovat, reprodukovat, měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, vytvářet odvozeniny, nahrávat, přenášet nebo distribuovat duševní vlastnictví webových stránek žádným způsobem bez předchozího písemného svolení společnosti UPS nebo příslušné třetí strany. Kromě toho, jak je zde výslovně uvedeno, UPS vám nezaručuje žádná výslovná nebo odvozená práva na duševní vlastnictví společnosti UPS nebo třetí strany.

Společnost UPS vám zaručuje omezenou, osobní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou a odvolatelnou licenci pro (a) přístup a použití webových stránek, obsahu a služeb pouze způsobem prezentovaným společností UPS a (b) přístup a použití počítačových a síťových služeb nabízených v rámci webových stránek ("Systémy UPS") pouze způsobem výslovně povoleným společností UPS. Kromě této omezené licence na vás společnost UPS nepřevádí žádné podíly nebo práva na systémy UPS, informace nebo data dostupná prostřednictvím systémů UPS ("Informace"), obsah, služby webové stránky ani žádné jiné duševní vlastnictví UPS udělením povolení pro přístup k webovým stránkám. Kromě rozsahu vyžadovaného zákonem nebo jako je zde výslovně uvedeno žádný obsah anebo informace nesmí být dekompilovány, modifikovány, reprodukovány, publikovány, překládány do některého jazyka nebo počítačového jazyka, přenášeny v libovolné formě nebo libovolnými prostředky, prodávány nebo distribuovány bez předchozího písemného svolení společnosti UPS. Nesmíte vyrábět, prodávat, nabízet k prodeji, měnit, reprodukovat, zobrazovat, veřejně představovat, dovážet, distribuovat, přenášet nebo jinak používat obsah, pokud k tomu nemáte svolení společnosti UPS.

Zpět na začátek

7. Omezení použití webových stránek

Kromě jiných omezení uvedených v těchto podmínkách použití souhlasíte s tím, že:

(a) Nebudete maskovat původ informací přenášených prostřednictvím webových stránek.
(b) Nebudete na webové stránky umísťovat falešné nebo zavádějící informace.
(c) Nebudete používat ani zpřístupňovat žádné služby, informace, aplikace nebo software dostupný prostřednictvím webových stránek způsobem, který není výslovně povolen společností UPS.
(d) Nebudete zadávat nebo nahrávat pomocí webových stránek žádné informace, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované bomby nebo jiné počítačové programové rutiny, jejichž cílem je poškození, narušení, odposlouchávání nebo zabavení vlastnictví některého systému, webových stránek, služeb, obsahu nebo informací nebo které narušují práva na duševní vlastnictví (definovaného níže) jiných.
(e) Některé oblasti webových stránek jsou omezeny pro zákazníky UPS.
(f) Nesmíte používat nebo zpřístupňovat webové stránky nebo systémy UPS žádným způsobem, který by podle přiměřeného úsudku UPS nepříznivě ovlivnil výkonnost nebo funkci systémů UPS, služeb nebo webových stránek nebo by narušil schopnost oprávněných stran přistupovat k systémům UPS, službám nebo webovým stránkám.
(g) Nesmíte umísťovat do rámců nebo používat rámovací technologie pro uzavření části nebo aspektu obsahu nebo informací bez předchozího výslovného svolení společnosti UPS.

Zpět na začátek

8. Přístup k systémům souvisejícím s odesíláním a k informacím prostřednictvím webových stránek

Vaše použití a přístup k systémům a informacím souvisejících s odesíláním podléhají následujícím podmínkám:

(a) "Systémy související s odesíláním" jsou tvořeny systémy UPS, které se používají k poskytování informací o sledování, času na cestě, místech UPS, ověřování adres a dalších funkcí a informací, které související s přepravou zásilek prostřednictvím společnosti UPS. Systémy a informace související s odesíláním získané z těchto systémů ("Přepravní informace") jsou určeny výhradně pro vás ve spojení s balíky zasílanými vámi nebo pro vás nebo jménem vás a pro žádné jiné účely.
(b) Systém související s odesíláním a přepravní informace o odeslání jsou soukromým vlastnictvím společnosti UPS. Společnost UPS vám uděluje oprávnění k používání funkce sledování se systémy souvisejícími s odesíláním výhradně pro účely sledování zásilek, které jste společnosti UPS svěřili vy nebo jsou určeny pro doručení vám, a nikoliv pro žádný jiný účel. Bez dalšího omezení nemáte oprávnění ke zpřístupňování dostupných informací na žádných internetových stránkách ani nesmíte tyto informace jinak reprodukovat, distribuovat, kopírovat, ukládat, používat nebo prodávat za účelem zisku bez výslovného písemného souhlasu společnosti UPS. Toto je osobní služba, protože právo používat systémy související s odesíláním nebo informace o odesílání je nepřenosné. Jakýkoliv přístup nebo použití, které nejsou v souladu s těmito smluvními podmínkami, jsou neoprávněné, a proto přísně zakázané.
(c) Jakékoliv použití automatizovaných dotazovacích zařízení, robotů nebo nástrojů pro opakované shromažďování a extrahování dat, rutin, skriptů a dalších mechanismů s podobnými funkcemi ve spojení se systémy souvisejícími s odesíláním je výslovně zakázáno.

Zpět na začátek

9. Odkazy

(a) Odchozí odkazy. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran a zdroje (souhrnně "Odkazované stránky"). Tyto odkazované stránky jsou poskytovány výhradně pro vás, a nikoliv jako uznání obsahu těchto odkazovaných stránek ze strany společnosti UPS. Společnost UPS nečiní žádné vyjádření nebo záruky týkající se správnosti, přesnosti, výkonnosti nebo kvality žádného obsahu, softwaru, služby nebo aplikace nalézající se na odkazovaných stránkách. Společnost UPS není odpovědná za dostupnost odkazovaných stránek, obsahu nebo činnosti těchto stránek. Pokud se rozhodnete přistupovat na tyto odkazované stránky, činíte tak na vlastní riziko. Kromě toho vaše použití odkazovaných stránek podléhá platným předpisům a smluvním podmínkám použití, kromě jiného zásadám utajení platných na odkazovaných stránkách.
(b) Příchozí odkazy. Odkazování jakékoliv stránky webových stránek na jiné než http://www.ups.com prostřednictvím textového odkazu je přísně zakázáno v případě samostatné smlouvy se společností UPS o odkazování. Jakékoliv webové stránky nebo jiná zařízení, která odkazují na http://www.ups.com nebo jakékoliv stránky zde dostupné, mají zakázáno (a) replikovat obsah, (b) používat prohlížeč nebo ohraničovat prostředí okolo obsahu, (c) implikovat jakýmkoliv způsobem, že UPS nebo její dceřiné společnosti uznávají tyto webové stránky nebo jejich produkty, (d) nesprávně interpretovat skutečnosti, včetně vztahu s UPS nebo jejími dceřinými společnostmi, (e) prezentovat nepravdivé informace o produktech nebo službách UPS a (f) používat jakékoliv logo či známku UPS nebo jejích dceřiných společností bez předchozího písemného výslovného souhlasu od UPS.

Zpět na začátek

10. Předání

Společnost UPS nepřejímá návrhy, nápady, koncepty nebo techniky na nové služby nebo produkty prostřednictvím webových stránek ("Komentáře"). Pokud jsou takové komentáře obdrženy, potvrzujete, že (a) nebudou považovány za důvěrné nebo vlastnické, (b) společnost UPS a její dceřiné společnosti nemají žádný závazek udržovat takové informace v tajnosti a (c) společnost UPS bude mít neomezené, neodvolatelné, celosvětové a bezlicenční právo na používání, komunikování, reprodukování, zveřejňování, zobrazování, distribuování a využíváni těchto komentářů libovolným způsobem, který si vybere.

Zpět na začátek

11. Ukončení platnosti smlouvy

Souhlasíte s tím, že společnost UPS podle svého výhradního uvážení může ukončit nebo pozastavit vaše používání webových stránek, systémů UPS, informací, služeb a obsahu kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo i bez žádného důvodu podle svého výhradního uvážení, i v případě že přístup a použití jsou nadále povoleny ostatním. Po takovém pozastavení nebo ukončení musíte ihned (a) přestat používat webové stránky a (b) zničit všechny kopie části obsahu, které máte v držení. Přístup k webovým stránkám, systémům UPS, informacím nebo službám po takovém ukončení, pozastavení nebo přerušení znamená přestupek. Dále souhlasíte, že společnost UPS nebude odpovědná vám ani žádné třetí straně za žádné ukončení nebo pozastavení vašeho přístupu k webovým stránkám, systémům UPS, informacím anebo službám.

Zpět na začátek

12. Odvolání záruk

SPOLEČNOST UPS NEČINÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÍ VZHLEDEM K VÝSLEDKŮM, KTERÉ BYLY ZÍSKÁNY POUŽITÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, SYSTÉMŮ UPS, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO OBSAHU. JEJICH POUŽITÍ JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

WEBOVÉ STRÁNKY, SYSTÉMY UPS, INFORMACE, SLUŽBY A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY TAK, "JAK JSOU". SPOLEČNOST UPS A JEJÍ ZÁSTUPCI ČI POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, ODVOLÁVAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, POVINNÉ NEBO JINÉ, KROMĚ JINÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY A VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL. SPOLEČNOST UPS, JEJÍ ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ČI DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÁ VYJÁDŘENÍ ANI ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S PŘESNOSTÍ, ÚPLNOSTÍ, ZABEZPEČENÍM NEBO VČASNOSTÍ OBSAHU, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PŘI POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SYSTÉMŮ UPS. ŽÁDNÉ INFORMACE VÁMI ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NETVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA UPS V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK, PROTO SE TATO OMEZENÍ A VÝJIMKY UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS. POKUD JEDNÁTE JAKO SPOTŘEBITEL, NEJSOU VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ NELZE ODVOLAT, TĚMITO USTANOVENÍMI NIJAK OVLIVNĚNA. SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE OMEZENÍ VÝJIMKY ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY UVEDENÉ V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH JSOU FÉROVÉ A PŘIMĚŘENÉ.

Zpět na začátek

13. Omezení odpovědnosti

V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM A V ROZSAHU, VE KTERÉM JE SPOLEČNOST UPS JINAK SHLEDÁNA ODPOVĚDNOU ZA NĚKTERÉ ŠKODY, UPS JE ODPOVĚDNÁ POUZE ZA SKUTEČNÉ ŠKODY. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDOU SPOLEČNOST UPS, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, DODAVATELÉ NEBO TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, PŘÍKLADNÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU ZISKU NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU UŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY, SYSTÉMY UPS, INFORMACE, SLUŽBY NEBO OBSAH, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINU, TRESTNÉHO ČINU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, NEBO BEZ OHLEDU NA TO, ŽE BY UPS O MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD VĚDĚLA. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NÁHRADY UVEDENÉ PRO VÁS V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ JSOU VÝHRADNÍ A OMEZENÉ NA TY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ.

Zpět na začátek

14. Shoda se zákonem na kontrolu vývozu

Souhlasíte s tím, že budete používat webové stránky v přísné shodě se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy, a to způsobem, který podle výhradního uvážení společnosti UPS negativně neodráží dobrou pověst nebo reputaci UPS, a že nepodniknete žádnou akci, která by způsobila, že UPS by porušila některé zákony, pravidla a předpisy, které pro UPS platí.

UPS a webové stránky jsou umístěny v USA. USA a jisté další jurisdikce kontrolují vývoz produktů a informací. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna tato platná omezení a nebudete vyvážet nebo reexportovat obsah (včetně softwaru nebo služeb) do zemí nebo osobám, kterým to je zakázáno podle zákonů USA nebo jiných platných zákonů nebo předpisů na kontrolu vývozu.  Pokud přestupujete k obsahu nebo informacím a stahujete je (včetně softwaru anebo služeb), stvrzujete, že nejste v zemi, kam je takový export zakázán nebo že nejste osoba nebo entita, pro kterou je tento vývoz zakázán.  Jste výhradně odpovědní za dodržování zákonů své místní jurisdikce a všech dalších platných zákonů souvisejících s vývozem a dovozem nebo reexportem obsahu (včetně softwaru nebo služeb).

Zpět na začátek

15. Prohlášení o budoucnosti

Kromě historických informací zde obsažených prohlášení uvedená na těchto webových stránkách tvoří prohlášení o budoucnosti ve významu části 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 a části 21E zákona o směně cenných papírů z roku 1934. Takováto prohlášení o budoucnosti zahrnují jistá rizika a nejistoty, včetně prohlášení souvisejících se záměrem, vírou nebo současnými očekáváními UPS a jejího managementu v souvislosti se strategickými úmysly společnosti, směřováním, výhledy nebo budoucími výsledky. Některé faktory mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou materiálně lišit od těch, které jsou obsaženy v prohlášeních o budoucnosti, včetně ekonomických a dalších podmínek na trhu, ve kterém se pohybujeme, našeho konkurenčního prostředí, dlouhodobých regulačních, ekonomických a dalších účinků z událostí 11. září 2001, stávek, zastavení a zpomalení práce, vládních regulací, zvýšení ceny leteckého a motorového paliva, cyklických nebo sezónních kolísání provozních výsledků a dalších rizik projednávaných ve zprávách společnosti pro Komisi pro cenné papíry, přičemž tato jednání jsou zde zahrnuta formou odkazu.

Zpět na začátek

16. Jurisdikce


V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM TÍMTO VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLIV SOUDNÍ ŘÍZENÍ VZNIKLÉ VE SPOJITOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, SYSTÉMŮ UPS, INFORMACÍ, SLUŽEB A OBSAHU BUDE SVĚŘENO KE STÁTNÍMU NEBO FEDERÁLNÍMU SOUDU V OKRESE FULTON, STÁT GEORGIA, USA, A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁTE VŠECH NÁMITEK, KTERÉ BYSTE MOHLI MÍT NYNÍ NEBO POTÉ S OHLEDEM NA SVĚŘENÍ TAKOVÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ PŘÍSLUŠNÉMU SOUDU NEBO JURISDIKCI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÝKOLIV NÁROK NEBO PŘÍČINA JEDNÁNÍ, VZNIKLÉ VE SPOJENÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, SYSTÉMŮ UPS, INFORMACÍ, SLUŽEB NEBO OBSAHU, MUSÍ BÝT PODÁNY JEDEN (1) ROK PO VZNIKU TAKOVÉHO NÁROKU NEBO JEDNÁNÍ.

Zpět na začátek

17. Rozhodné právo a jazyk

V plném rozsahu povoleném zákonem se tyto podmínky použití řídí a vykládají v souladu s interními reálnými zákony státu Georgia, USA, kromě případů (i) střetu zákonných principů státu Georgia; (ii) konvence OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží; (iii) konvence z roku 1974 o období omezení mezinárodního prodeje zboží; a (iv) protokolu doplňujícího konvenci z roku 1974, podepsaného ve Vídni 11. dubna 1980. V plném rozsahu povoleném zákonem je řídicím jazykem těchto podmínek použití anglický jazyk. Jakýkoliv překlad byl poskytnut pouze pro vaše pohodlí a anglickou verzi si můžete prohlédnout (a) po návratu na úvodní stránku země, kterou jste si vybrali, (b) vybráním anglického odkazu na horním okraji stránky a (c) pak klepnutím na odkaz na webové stránky s podmínkami použití na dolním okraji stránky.

Zpět na začátek

18. Obecně

Nesmíte převádět tyto podmínky použití nebo žádné ze svých podílů, práv nebo závazků podle těchto podmínek použití. Pokud některé ustanovení těchto podmínek použití bude shledáno neplatným některým soudem s kompetentní jurisdikcí, neplatnost tohoto ustanovení nijak neovlivní platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek použití, které tak zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Jakékoliv odvolání těchto jakýkoliv podmínek použití nesmí být vykládáno jako další nebo trvalé odvolání těchto podmínek použití nebo jiných podmínek použití.

Zpět na začátek

19. Písemný dokument

Tyto podmínky použití si můžete uchovat v písemné formě, pokud je vytisknete a uložíte si je; zároveň se zříkáte všech dalších požadavků, aby tyto podmínky použití byly uchovány ve formě písemného dokumentu.

Zpět na začátek

20. Úplná smlouva

KROMĚ TOHO, JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V SAMOSTATNÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ LICENCE, SLUŽBY NEBO JINÉ PÍSEMNÉ SMLOUVĚ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ UPS NEBO V PRŮVODCI SAZBAMI A SLUŽBAMI UPS NEBO TARIFU UPS, TVOŘÍ TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ CELOU SMLOUVU MEZI VÁMI A UPS S OHLEDEM NA POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, SYSTÉMŮ UPS A JAKÉHOKOLIV SOFTWARU NEBO SLUŽEB, INFORMACÍ A OBSAHU ZDE OBSAŽENÝCH A NAHRAZUJE VŠECHNA JEDNÁNÍ, KOMUNIKACI, ROZHOVORY A SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY.

Zpět na začátek

21. Pro obyvatele provincie Quebec

Strany prohlašují, že vyžádaly, aby tyto podmínky použití a všechny dokumenty s nimi související byly uvedeny v anglickém jazyce.

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Zpět na začátek

22. Zákaznické služby

Otázky nebo komentáře týkající se webových stránek mohou být předány zákaznickým službám společnosti UPS.

Zpět na začátek