z
 • Service impacts related to Coronavirus Více
 • Upozornění týkající se služeb s ohledem na situaci na východě ČínyVíce
 • Service Alert due to Situation in UkraineVíce
Přejít na hlavní obsah

Podmínky služby UPS My Choice

(1) Platné podmínky.  Používání služeb UPS My Choice® (dále jen Služba) se řídí těmito podmínkami služeb (včetně případných dalších platných podmínek stanovených níže) (dále jen Podmínky) a následujícími dokumenty, z nichž každý je výslovně začleněn do těchto Podmínek tímto odkazem a které platí v rozsahu upraveném těmito Podmínkami.

 • dokumenty pro konkrétní zemi nebo oblast popisující služby UPS® pro zásilky malých balíků a pohyb zásilek ve vaší zemi nebo oblasti
 •  tarify/smluvní podmínky společnosti UPS pro tyto služby (smluvní podmínky společnosti UPS)1
 • průvodce platnými sazbami a službami společnosti UPS a průvodce službami nebo průvodce službami a tarify (průvodce společnosti UPS)2 (Poznámka: průvodce společnosti UPS a smluvní podmínky společnosti UPS se souhrnně označují jako tarif
 • smlouva o technologii UPS3
 • popis služeb dostupných na domovské stránce služby UPS My Choice®4 platný v době trvání služby a
 • prohlášení společnosti UPS o ochraně osobních údajů5.

1. Zobrazit smluvní podmínky společnosti UPS

2. Zobrazit příručku pro instalaci společnosti UPS

3. Zobrazit smlouvu o technologii UPS

4.Domovská stránka služby UPS My Choice®

5. Zobrazit prohlášení společnosti UPS o ochraně osobních údajů

Tyto dokumenty popisující Službu nebo služby společnosti UPS, smluvní podmínky společnosti UPS, průvodce UPS, smlouvu o technologii UPS a prohlášení společnosti UPS o ochraně osobních údajů se souhrnně nazývají platné smluvní podmínky, a tyto smluvní podmínky nebo jakákoli jejich část se mohou bez předchozího upozornění změnit. Vaše používání služby výslovně podléhá jakýmkoli ustanovením týkajícím se rozhodčího řízení obsaženého v platných smluvních podmínkách, která se budou vztahovat na veškeré nároky vyplývající z poskytování služeb nebo související s poskytováním služeb ze strany společnosti UPS.

Výslovně potvrzujete, že jste si smluvní podmínky přečetli, rozumíte jim, souhlasíte s nimi a přijímáte jejich platnost. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a jinými částmi platných podmínek mají tyto Podmínky v souvislosti se Službou přednost. V závislosti na oblasti nebo zemi, kam se zásilka předává k přepravě společnosti UPS bude pojem UPS znamenat příslušnou společnost uvedenou v příslušných platných podmínkách. Společnost UPS může zapojit subdodavatele (např. jiné dopravce autorizované společností UPS) za účelem poskytování služeb a plnění smluv jménem společnosti, jejích zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, kteří všichni budou těžit z výhod těchto Podmínek.

Potvrzujete, že jste dosáhli zletilosti a máte plnou způsobilost k právním úkonům ve své oblasti či zemi. Používáním Služby vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Všechny možnosti Služby nebudou dostupné v každé oblasti nebo zemi, ve kterých společnost UPS působí. Konkrétní služby UPS My Choice®, které máte v rámci Služby k dispozici, se zobrazí po přihlášení do účtu UPS My Choice®. Tyto Podmínky se vztahují na všechny prvky Služby zpřístupněné společností UPS v oblasti nebo zemi vašeho bydliště. Pokud jednáte jako spotřebitel, tyto Podmínky nemusejí mít vliv na vaše (případná) zákonná práva, kterých se nelze podle platných zákonů vzdát.

O svých předvolbách komunikace (dále jen Předvolby komunikace) můžete společnost UPS informovat aktualizací informací ve svém profilu účtu UPS, tak aby odpovídaly vašim předvolbám komunikace, nebo můžete postupovat podle pokynů stanovených v prohlášení společnosti UPS o ochraně osobních údajů.

(2)  Autorizace a souhlas.

 1. Obecně.  Využitím Služby pro balík prohlašujete a zaručujete, že jste (i) odesílatelem oprávněni ke změně pokynů pro doručení odesílatele, včetně přesměrování doručení balíku na alternativní adresu, oprávnění k vydání balíku, posunutí doručení, změně služby nebo úrovně služby vybrané odesílatelem nebo k přeplánování doručení a obdržení předběžného oznámení a informací o doručení týkajících se balíku a (ii) získali všechny další autorizace, oprávnění a souhlasy nutné k objednávce, využívání a příjmu výhod Služby podle těchto Podmínek.
 2. Oprávnění k ponechání u souseda.  Funkce Nechat u souseda služby UPS My Choice® umožňuje nechat balíky u souseda, který se nachází v krátké/omezené docházkové vzdálenosti od původní cílové adresy.  Společnost UPS si ponechává veškeré rozhodovací pravomoci k dodržení či nedodržení požadavku na ponechání u souseda.  Pokud u balíku zvoláte možnost „Ponechat u souseda (v rozsahu zpřístupněném společností UPS v oblasti nebo zemi vašeho bydliště), budou platit následující ustanovení:  Požádáme vás o uvedení následujících osobních údajů vašeho souseda: jména a adresy.  Souhlasíte, že jste povinní informovat souseda, kterého navrhnete, že jeho údaje budou zpracovány pro účely doručení vašich balíků, a že před sdělením jeho jména, adresy, e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla společnosti UPS musíte získat jeho souhlas, a zároveň povolujete společnosti UPS komunikovat s tímto sousedem. Zároveň prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění od souseda ke sdílení těchto údajů.  Zodpovídáte za informace, které poskytnete, včetně veškerých informací týkajících se vašeho souseda.  Dále máte povinnost informovat souseda, kterého navrhnete, že (i) společnost UPS je datový regulátor těchto osobních údajů souseda, které budou zpracovány společností UPS pro výše uvedený účel, a (ii) tento soused bude mít právo na přístup ke svým osobním údajům a k jejich opravě.  Pokud nás vy nebo soused informujete, že si soused nepřeje za vás balíky přijmout, podnikneme přiměřené kroky (dostupné v danou dobu společnosti UPS), abychom tomuto požadavku vyhověli.
 3. Oprávnění k autorizovanému vydání zásilky Funkce Autorizované vydání zásilky služby UPS My Choice® umožňuje vydat společnosti UPS online oprávnění k doručení balíků bez podpisu, pokud nebudete doma, abyste balík osobně převzali a převzetí podepsali.  Výběrem možnosti Autorizované vydání zásilky společnost UPS výslovně opravňujete, aby vydala balíky adresované vám a na vaši adresu, když nikdo nebude doma, aby zásilku přijal, a prohlašujete a zaručujete, že máte plné oprávnění povolit zanechání balíku na zvoleném místě.  Společnost UPS provede pouze jeden pokus o doručení a při doručení nebude vyžadovat podpis.  Záznam o doručení společnosti UPS představuje nezvratné potvrzení o dodání.  Výběrem služby Autorizované vydání zásilky souhlasíte, že může být balík vydán na s vámi dohodnutém místě.  Přijímáte jakoukoli následnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození balíku, jakož i za případné ztráty nebo škody způsobené balíkem po jeho vydání na adrese, a to i za škody vzniklé třetím stranám.  Společnost UPS si ponechává veškeré rozhodovací pravomoci k dodržení vašeho požadavku na autorizované vydání zásilky (a nemusí jej dodržet například v důsledku podmínek doručení, jako je nepříznivé počasí nebo bezpečnostní situace).  Autorizované vydání zásilky nemusí být k dispozici, pokud odesilatel uvedl, že je u balíku vyžadován podpis dospělé osoby, nebo pokud tuto možnost doručení vyloučil.
 4. Oprávnění pro člena domácnosti.   The UPS My Choice® Household Member Authorization feature enables you to share your UPS My Choice® benefits with other members of your household.  A Household Member is a person who resides at the same address as you and has the same surname as you and is related to you or is married to you.  To the extent made available by UPS in your location or country of residence, you may be permitted to add a Household Member residing at the primary residence associated with your UPS My Choice® delivery address to your UPS My Choice® Membership.  By using the Service for a package, you represent and warrant that you are authorized by the Household Members associated with your Membership to complete activities relating to Household Member shipments, including viewing progress of shipments, setting delivery alerts and specifying delivery instructions.  You agree that you are obliged to obtain consent from any Household Members before you add such Household Members to your UPS My Choice® Membership and thereby share Household Member name(s) and address(es) with UPS.
 5. Oprávnění k zanechání na místě  Funkce Zanechat na místě služby UPS My Choice® vám umožňuje určit místa, na kterých náš řidič může balík zanechat.  Pokud v rozsahu zpřístupněném společností UPS v oblasti nebo zemi vašeho bydliště zvolíte službu Zanechat na místě a uvedete, že se má balík zanechat u konkrétní osoby, nebo zvolíte službu Nechat u souseda nebo Autorizované vydání s podpisem, souhlasíte, že zanechání balíku podle vašich pokynů bude představovat doručení.  Přijímáte odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození balíku, jakož i za případné ztráty nebo škody způsobené balíkem po jeho vydání podle vašich pokynů, nebo, v případě autorizovaného vydání s podpisem, podle uvážení příjemce, a to i za škody vzniklé třetím stranám.  Zanechání na místě nemusí být k dispozici, pokud odesilatel uvedl, že je u balíku vyžadován podpis dospělé osoby, nebo pokud tuto možnost doručení vyloučil.

(3)  Poplatky. Souhlasíte, že uhradíte všechny příslušné poplatky související se Službou, které mohou zahrnovat transakční poplatky za balík nebo mohou být účtovány podle vašich výslovných preferencí u konkrétní Služby, včetně mimo jiné v rozsahu zpřístupněném v oblasti nebo zemi vašeho bydliště služeb Doručit balík v jiný den, Doručit balík na jinou adresu, Opětovně doručit na moji adresu, Provést tři pokusy o doručení na mou adresu a dalších takových služeb, které může společnost UPS na základě svého výhradního a neomezeného uvážení v oblasti nebo zemi vašeho bydliště poskytovat.  Pokud jsou požadovány jakékoli služby, které vyžadují převod nebo doručení balíku mimo původní oblast doručení pro původní adresu příjemce (dodací adresu původně určenou odesílatelem), mohou být rovněž účtovány dodatečné poplatky za přepravu.  Případné poplatky za přepravu se vypočítají podle příslušné sazby mezi původní adresou příjemce a přesměrovanou adresou v částce uvedené v souvislosti s vaším požadavkem. 

Vzhledem k povaze Služby se na balíky využívající Službu nevztahují původní záruky na čas doručení a záruka na služby / záruka vrácení peněz společnosti UPS (v rozsahu zpřístupněném v oblasti nebo zemi vašeho bydliště). Společnost UPS může poplatky vztahující se na Službu kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, s výhradou jakýchkoli požadavků na oznámení, které se uplatňují podle platných právních předpisů. Dodatečné poplatky nebudou stanoveny v případě balíků, u kterých společnost UPS požadovanou Službu nebude moci poskytnout.

Pokud si přejete vybrat Služby zpřístupněné společností UPS v oblasti či zemi vašeho bydliště, které zahrnují další poplatky, můžete si po přihlášení do účtu UPS na adrese www.ups.com6, v nastavení profilu účtu a v části Možnosti platby nastavit číslo kreditní karty nebo jiný způsob platby.  Opravňujete společnost UPS, aby na vaši platební kartu nebo jiný způsob platby vybraný v části Možnosti platby v profilu účtu UPS automaticky účtovala veškeré příslušné poplatky a pokračovala v účtování těchto částek na zadaný způsob platby, dokud svou autorizaci nezrušíte.  V části Možnosti platby v rámci profilu účtu UPS můžete změnit způsob platby nebo zrušit autorizaci a provádět jakékoli požadované změny.  Zpracování změny nebo zrušení autorizace může společnosti UPS trvat až 10 kalendářních dnů.

6. Navštívit webové stránky ups.com

(4) Doručit na pobočku UPS Access Point®. Pobočka  UPS Access Point® je nezávisle vlastněný a provozovaný podnik určený společností UPS, ve kterém si příjemce může vyzvednout zásilku s balíkem, pokud je tato možnost v oblasti nebo zemi jeho bydliště k dispozici.

Na balíky, které lze přijmout na pobočce UPS Access Point®, se vztahují omezení, včetně mimo jiné omezení týkající se hmotnosti a velikosti a skutečné a deklarované hodnoty, jak je stanoveno v Průvodci pobočkami UPS Access Point®7. Před vydáním zásilky na pobočce UPS Access Point® může být v rozsahu povoleném platnými právními předpisy požadováno, abyste vy nebo jiný oprávněný příjemce předložili dostatečné ověření jména a adresy příjemce a rovněž totožnosti oprávněného příjemce, včetně mimo jiné předložení platného průkazu totožnosti. Veškeré takové údaje poskytnuté společnosti UPS budou používány v souladu s prohlášením společnosti UPS o ochraně osobních údajů. Bez ohledu na to, že v některých jurisdikcích není podle platných právních předpisů vyžadováno, abyste tak činili, pokud bude zásilka vydávána jinému oprávněnému příjemci (jinému než vám), prohlašujete a zaručujete, že od oprávněného příjemce získáte souhlas a upozorníte jej na to, že jakékoli osobní údaje poskytnuté společností UPS bude společnost UPS zpracovávat pro účely ověření totožnosti a oprávnění a může je přenášet do jiných zemí než oblasti či země, ve kterých společnost UPS údaje původně shromáždila.

7. Zjistěte více o místech UPS Access Point

Bez ohledu na výše uvedené návštěvu pobočky UPS Access Point® provádíte na své vlastní riziko.  Jakákoli odpovědnost společnosti UPS za ztrátu, poškození nebo zpoždění balíků odeslaných na pobočku UPS Access Point® podléhá omezením uvedeným v tomto dokumentu a v platných podmínkách.  V případě požadavků na pozdržení za účelem vyzvednutí na pobočce UPS Access Point® budou balíky pozdrženy na dobu deseti (10) dní (s výjimkou USA, Kanady, Mexika a Portorika, kde budou pozdrženy na sedm (7) dní) a poté budou vráceny odesilateli (poplatky za přepravu budou v případě vrácení balíků odesilateli vyměřeny odesilateli).

(5)  Používání údajů. Za účelem registrace členství ve službě UPS My Choice® můžete být požádáni, abyste společnosti UPS nebo jejímu poskytovateli služeb odeslali určité osobní údaje pro účely uvedené v prohlášení společnosti UPS o ochraně osobních údajů a v souladu s ním. Odesláním žádosti vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů pro tyto účely

Souhlasíte, že společnost UPS a ostatní společnosti ve skupině společností UPS po celém světě a externí poskytovatelé služeb pověření společností UPS (včetně společností, které se mohou nacházet mimo oblast nebo zemi vašeho bydliště a/nebo v oblastech a zemích, které neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše oblast nebo země nebo oblast či země, ve které byla zásilka předána společnosti UPS pro přepravu) mohou používat veškeré údaje, které nám poskytnete pro účely poskytování služby UPS My Choice® a dále pro účely stanovené v prohlášení společnosti UPS o ochraně osobních údajů a v souladu s ním. Máte určitá práva, která lze uplatnit kontaktováním společnosti UPS v souladu s pokyny uvedenými v prohlášení společnosti UPS o ochraně osobních údajů.

(6) Členství ve službě UPS My Choice®. Dostupné možnosti, které poskytuje členství ve službě UPS My Choice®, se mohou lišit na základě místa bydliště, metody registrace, poskytnutých informací a vašeho souhlasu s platnými smluvními podmínkami. V důsledku toho může společnost UPS k některým Službám poskytovat omezený přístup (např. příjem upozornění na doručení může být omezen jen na e-mail). Než budete moci získat přístup ke členství ve službě UPS My Choice® a k některým službám UPS My Choice® (např. přesměrování na jinou adresu), můžete být požádáni o poskytnutí dostatečného ověření totožnosti.

Používání Služby můžete kdykoli ukončit a své členství ve službě UPS My Choice® kdykoli vypovědět po přihlášení do účtu UPS My Choice® v předvolbách služby UPS My Choice®, kde vyberete část Správa mých členství a možnost zrušit členství. Členství ve službě UPS My Choice® můžete rovněž vypovědět tak, že zavoláte na kontaktní číslo zákaznických služeb společnosti UPS uvedené online na stránkách www.ups.com.

(7)  Omezení zodpovědnosti. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST UPS NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, NÁROK, ODPOVĚDNOST NEBO ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TYPICKÉ ŠKODY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NEBO JINAK (DÁLE JEN „ZTRÁTY“), VYPLÝVAJÍCÍ Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NEBO JEJÍHO NEPOSKYTNUTÍ ZE STRANY UPS, VČETNĚ DODRŽENÍ ČI NEDODRŽENÍ POKYNŮ PRO PŘÍJEMCE, DORUČENÍ NA ZÁKLADĚ POKYNŮ PŘÍJEMCE NEBO V ROZPORU S JEHO POKYNY, NESPRÁVNÉHO NEBO POZDNÍHO DORUČENÍ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI UPS V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU, VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ BALÍKU NEBO ZA ZPOŽDĚNÉ DORUČENÍ, OMEZENA PODLE PLATNÝCH PODMÍNEK. SPOLEČNOST UPS NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA VÝHRADNĚ EKONOMICKÉ ZTRÁTY, JAKO JSOU NÁKLADY NA ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, ZTRÁTA ZISKU, ZTRÁTA OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI NEBO ZTRÁTA PŘÍJMŮ. ZÁRUKA NA SLUŽBY / ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ SPOLEČNOSTI UPS (V ROZSAHU ZPŘÍSTUPNĚNÉM SPOLEČNOSTÍ UPS V OBLASTI NEBO ZEMI VAŠEHO BYDLIŠTĚ) SE NEVZTAHUJE NA BALÍKY VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBU UPS MY CHOICE®, VČETNĚ MIMO JINÉ NA ZMĚNU ÚROVNĚ SLUŽEB. VEŠKERÉ NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POŠKOZENÍ NEBO ZPOŽDĚNÍ MUSÍ SPOLEČNOSTI UPS V SOULADU S TARIFEM OZNÁMIT PŮVODNÍ ODESILATEL, NEBO TAM, KDE TO VYŽADUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, PŘÍJEMCE.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST UPS NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY, KTERÉ (I) NEZPŮSOBILA Z NEDBALOSTI NEBO (II) ZPŮSOBILA VYŠŠÍ MOC (JAK JE DEFINOVÁNO PLATNÝMI ZÁKONY).

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST UPS V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU, VČETNĚ MIMO JINÉ ZA ZTRÁTU, ODCIZENÍ, ZMĚNU, NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO ZÍSKÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO ZA JINÉ BEZPEČNOSTNÍ NARUŠENÍ, VYZRAZENÍ ČI INCIDENT SOUVISEJÍCÍ S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI ZPŮSOBENÉ TŘETÍMI STRANAMI NEBO JINAK A VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZNEUŽITÍ NEBO NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VČETNĚ MIMO JINÉ BEZPEČNOSTNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH KÓDŮ NEBO ÚDAJŮ O DOVOLENÉ), KTERÉ POSKYTNETE SPOLEČNOSTI UPS, ABY VÁM MOHLA POSKYTOVAT SLUŽBY.

SLUŽBA POSKYTOVANÁ SPOLEČNOSTÍ UPS V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI SE POSKYTUJE, „JAK JE, SE VŠEMI CHYBAMI“ A SPOLEČNOST UPS V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. BEZ OMEZENÍ VŠEOBECNÉ PLATNOSTI VÝŠE UVEDENÉHO V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST UPS VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY A PODMÍNKY, VČETNĚ MIMO JINÉ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI PODLE TĚCHTO PODMÍNEK A VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI RADAMI, DIAGNOSTIKAMI A VÝSLEDKY. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST UPS NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA CHYBY, OPOMENUTÍ, NEDODRŽENÍ, NEDOSTATKY A NESOULAD VE SLUŽBĚ.

TYTO PODMÍNKY VÁM POSKYTUJÍ SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA JURISDIKCI. SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE OMEZENÍ VÝJIMKY ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY UVEDENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH JSOU FÉROVÉ A PŘIMĚŘENÉ.

(8) Dodržování právních požadavků a odškodnění.  Po celou dobu používání Služby a při výběru libovolné funkce Služby (včetně mimo jiné v souvislosti se zásilkami Nechat u souseda) nebo při používání části Předvolby komunikace budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy, požadavky společnosti UPS vztahující se na Služby, tyto Podmínky a platné podmínky.  V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že odesilatele, společnost UPS, její mateřskou společnost a přidružené společnosti, jejich představitele, ředitele, zaměstnance, zástupce a jejich nástupce a postupníky odškodníte, budete hájit a uchráníte před veškerými nároky, výdaji, závazky, žalobními nároky, výkony rozhodnutí a soudními spory jakéhokoli druhu nebo povahy vyplývajícími z vašeho nevhodného nebo nedbalého používání Služby a předvoleb služby UPS My Choice®, které jste si vybrali, včetně například (a mimo jiné) případů týkajících se zásilek typu Ponechat u souseda, vašeho nedodržení platných zákonů nebo předpisů nebo požadavků společnosti UPS platných pro Službu nebo vašeho nedodržení těchto Podmínek nebo Platných podmínek.

(9) Změna, ukončení. V rozsahu povoleném platnými zákony společnost UPS může kdykoli výhradně a bez předchozího upozornění a) pozměnit nebo aktualizovat Platné podmínky, b) pozměnit, pozastavit a/nebo přerušit Službu nebo její část bez odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně, (c) účtovat, zrušit, snížit a/nebo jinak změnit poplatky spojené se Službou a/nebo (d) nabízet příležitosti pro některé nebo všechny uživatele Služby.  Pokud tak společnost UPS kdykoli učiní, budete tyto změny akceptovat nebo společnosti UPS oznámíte odmítnutí těchto změn, což bude mít za následek oznámení o vypovězení Služby a vy musíte ihned přestat Službu používat.  Vaše další používání Služby (včetně jakéhokoli používání Služby po odeslání oznámení o odmítnutí), bude považováno za přijetí takovýchto změn.  Pokud společnost UPS zruší, sníží a/nebo jinak změní poplatky související se Službou, nebudete mít nárok na žádnou celkovou nebo částečnou slevu a/nebo náhradu vyplývající z tohoto zrušení, snížení a/nebo změny.  Společnost UPS si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služby, pokud rozhodne, že by tak vystavila riziku společnost UPS, její zaměstnance, provoz nebo jakoukoli třetí stranu.

(10) Oddělitelnost ustanovení.  Pokud se na základě soudního nařízení nebo rozhodnutí (nebo z jakékoli jiné příčiny, která má právní účinek) budou některá ustanovení těchto podmínek považovat za neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná, musí být tato ustanovení (i) považována za upravená do nejmenší možné míry nezbytné k tomu, aby byla vymahatelná podle platných právních předpisů v dané konkrétní situaci nebo ve vztahu k uvedenému nařízení, rozhodnutí nebo příčině, nebo aby byla (ii) podle vlastního uvážení společnosti UPS v daném konkrétním případě nebo vztahu k danému příkazu, rozhodnutí nebo příčině oddělena, přičemž zbývající část těchto Podmínek bude nadále platná a účinná v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy.  Pro upřesnění, jakákoli změna a/nebo oddělení Podmínek podle tohoto oddílu se vztahuje pouze na strany zapojené v záležitosti, ve které byl vyhlášen soudní rozsudek nebo jiné rozhodnutí, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek je neplatných nebo nevymahatelných. Ve všech ostatních případech tyto Podmínky platí bez úpravy nebo oddělení provedeného podle tohoto oddílu.

(11) Zřeknutí se ochrany podle zákonů o ochraně poštovního tajemství.   Berete na vědomí, že určité možnosti doručení, které jsou k dispozici v rámci Služby, mohou znamenat, že informace chráněné zákony o poštovním tajemství platnými ve vaší jurisdikci mohou získat třetí strany (například soused, který obdrží balík adresovaný vám, si může všimnout, že jste obdrželi balík od určitého odesilatele).  Jelikož vaše používání Služby nutně znamená, že informace chráněné podle platných zákonů o poštovním tajemství a týkající se balíků, které jsou vám adresovány, budou nebo mohou být náhodou sděleny třetím stranám z důvodu vašich pokynů pro doručení, v co největším možném rozsahu se podle platných zákonů a podle zákonů o poštovním tajemství zříkáte ochrany, pokud jde o takové dodávky balíků na základě výběru takové funkce nebo Služby.

Dodatečná ustanovení pro konkrétní země.

(12) Francie. Pokud službu používáte ve Francii:

Právo na odstoupení.  Podle článku L. 121-21-8, 12 francouzského spotřebitelského zákoníku nemáte právo na odstoupení.

Jurisdikce.  Pokud Službu používáte jako spotřebitel, veškeré spory a nároky vznesené mezi stranami budou předloženy soudům určeným podle podmínek platných zákonů.  Ve všech ostatních případech souhlasíte s tím, že všechny spory a nároky vznesené mezi stranami budou předloženy soudu v Paříži.  Jste informováni, že se můžete v každém případě obrátit na klasickou mediaci nebo jakýkoli alternativní systém řešení sporů.


(13) Německo.
Pokud službu používáte v Německu:

Obecně. S výjimkou přesměrování doručení balíku na alternativní adresu nebo změny služby či úrovně služby vybrané odesílatelem se oddíl (2)a nevztahuje na spotřebitele, kteří Službu využívají pro jiné než obchodní či profesionální účely.

Oprávnění k autorizovanému vydání zásilky Na zákazníky v Německu se nevztahuje oddíl (2)c, který se nahrazuje tímto:

Funkce Autorizované vydání zásilky služby UPS My Choice® umožňuje vydat společnosti UPS online oprávnění k doručení balíků bez podpisu. Výběrem možnosti Autorizované vydání zásilky společnost UPS opravňujete, aby vydala balíky adresované vám a na vaši adresu, když nikdo nebude doma, aby zásilku přijal, a berete na vědomí, že máte plné oprávnění povolit zanechání balíku na zvoleném místě. Společnost UPS provede pouze jeden pokus o doručení a při doručení nebude vyžadovat podpis. Výběrem služby Autorizované vydání zásilky souhlasíte, že může být balík vydán na s vámi dohodnutém místě. Přijímáte jakoukoli následnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození balíku, jakož i za případné ztráty nebo škody způsobené balíkem po jeho vydání na adrese, a to i za škody vzniklé třetím stranám. Společnost UPS vynaloží přiměřené úsilí k dodržení vašeho požadavku na autorizované vydání zásilky (a nemusí jej dodržet například v důsledku podmínek doručení, jako je nepříznivé počasí nebo bezpečnostní situace). Autorizované vydání zásilky nemusí být k dispozici, pokud odesilatel uvedl, že je u balíku vyžadován podpis dospělé osoby, nebo pokud tuto možnost doručení vyloučil.

Oprávnění k zanechání na místě Na zákazníky v Německu se nevztahuje oddíl (2)e, který se nahrazuje tímto:
Funkce Zanechat na místě služby UPS My Choice® vám umožňuje určit místa, na kterých náš řidič může balík zanechat. Pokud si v rozsahu zpřístupněném společností UPS v oblasti nebo zemi vašeho bydliště zvolíte službu Zanechat na místě a uvedete, že se má balík zanechat u konkrétní osoby, nebo zvolíte službu Nechat u souseda nebo Autorizované vydání s podpisem, přijímáte odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození balíku, jakož i za případné ztráty nebo škody způsobené balíkem po jeho vydání podle vašich pokynů, nebo, v případě autorizovaného vydání s podpisem, podle uvážení příjemce, a to i za škody vzniklé třetím stranám. Zanechání na místě nemusí být k dispozici, pokud odesilatel uvedl, že je u balíku vyžadován podpis dospělé osoby, nebo pokud tuto možnost doručení vyloučil.

Používání údajů v případě doručení na pobočku UPS Access Point®. Veškeré informace poskytnuté společnosti UPS v souvislosti s oddílem (4) se budou používat v souladu s předpisy německé poštovní služby pro ochranu údajů (Postdienste Datenschutzverordnung).

Omezení zodpovědnosti. Na zákazníky v Německu se nevztahuje oddíl (7) (Omezení zodpovědnosti), který se nahrazuje tímto:

Společnost UPS nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, nárok, odpovědnost nebo škodu jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné přímé, nepřímé, následné, zvláštní nebo typické škody, ať už na základě smlouvy nebo jinak (dále jen „ztráty“), vyplývající z poskytování Služby nebo jejího neposkytnutí ze strany UPS, včetně dodržení či nedodržení pokynů pro příjemce, doručení na základě pokynů příjemce nebo v rozporu s jeho pokyny, nesprávného nebo pozdního doručení. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony bude odpovědnost společnosti UPS v souvislosti se Službou, včetně odpovědnosti za ztrátu nebo poškození balíku nebo za zpožděné doručení, omezena podle Platných podmínek. Společnost UPS nepřijímá odpovědnost za výhradně ekonomické ztráty, jako jsou náklady na alternativní dopravní prostředky, ztráta zisku, ztráta obchodní příležitosti nebo ztráta příjmů. Záruka na služby / záruka vrácení peněz společnosti UPS (v rozsahu zpřístupněném společností UPS v oblasti nebo místě vašeho bydliště) se nevztahuje na balíky využívající služby UPS My Choice®, včetně mimo jiné na změnu úrovně služeb. Veškeré nároky vyplývající z poškození nebo zpoždění musí společnosti UPS v souladu s tarifem oznámit původní odesilatel.


(14) Itálie
Pokud službu používáte v Itálii:

Jurisdikce. Tyto podmínky se budou řídit italskými zákony. Jakékoli spory vyplývající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, včetně jakékoli otázky týkající se jejich existence, platnosti, výkladu, plnění nebo ukončení, budou předloženy výlučně soudu v Miláně.

Dohoda. V souladu s článkem 1341 a 1342 italského občanského zákoníku prohlašujete, že jste si přečetli, porozuměli a výslovně schvalujete následující: Oddíl (2) (Autorizace a souhlas), oddíl (4) (Doručení na pobočku UPS Access Point®), oddíl (7) (Omezení odpovědnosti), oddíl (8) (Dodržování právních požadavků a odškodnění), oddíl (9) (Změna, ukončení.) a oddíl (14) (Itálie; jurisdikce).


(15)
 Turecko.  Pokud službu používáte v Turecku:

Spory.  Pokud jste občanem Turecka, veškeré spory, nároky nebo žalobní nároky vyplývající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou řešeny příslušným tureckým spotřebitelským rozhodčím výborem nebo soudem pro ochranu spotřebitelů.