από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Όροι παροχής υπηρεσιών UPS My Choice

(1) Όροι Συμφωνητικού. Η χρήση των υπηρεσιών UPS My Choice® από εσάς (η «Υπηρεσία») διέπεται από τους εξής Όρους παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων ισχυόντων όρων που ορίζονται παρακάτω) («Όροι») και τα παρακάτω έγγραφα, κάθε ένα από τα οποία ενσωματώνεται ρητά στους παρόντες Όρους με αυτή την αναφορά και ισχύει, εκτός εάν τροποποιείται από τους παρόντες Όρους:

 • τα συγκεκριμένα για την περιοχή ή τη χώρα έγγραφα που περιγράφουν τις υπηρεσίες της UPS® για τις αποστολές μικρών δεμάτων και τις μετακινήσεις εμπορευμάτων που διατίθενται στην περιοχή ή στη χώρα σας·
 • ο τιμοκατάλογος/οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις εν λόγω υπηρεσίες (οι «Όροι και Προϋποθέσεις της UPS»)1
 • ο ισχύων οδηγός τιμών και υπηρεσιών της UPS ή ο οδηγός υπηρεσιών και τιμοκατάλογος της UPS (o «Οδηγός της UPS»)2· (Σημείωση: ο Οδηγός της UPS και οι Όροι και Προϋποθέσεις της UPS αναφέρονται συλλογικά ως «Τιμοκατάλογος»)
 •  το Συμφωνητικό Τεχνολογίας της UPS3·
 •  η περιγραφή της Υπηρεσίας που διατίθεται στην αρχική σελίδα4 του UPS My Choice® και είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που παρέχεται η υπηρεσία· και
  • η Ειδοποίηση Απορρήτου της UPS5.

1. Προβολή των Όρων και των Προϋποθέσεων της UPS

2. Προβολή του Οδηγού της UPS

3. Προβολή του Συμφωνητικού Τεχνολογίας της UPS

4. Αρχική σελίδα UPS My Choice®

5. Προβολή της Ειδοποίησης Απορρήτου της UPS

Τα εν λόγω έγγραφα που περιγράφουν την Υπηρεσία και τις υπηρεσίες της UPS, οι Όροι και Προϋποθέσεις της UPS, ο Οδηγός της UPS, το Συμφωνητικό Τεχνολογίας της UPS και η Ειδοποίηση Απορρήτου της UPS, αναφέρονται συλλογικά ως «Ισχύοντες Όροι» και οποιοιδήποτε από αυτούς τους Ισχύοντες Όρους, ή μέρος αυτών, υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς υπόκειται ρητά σε τυχόν διατάξεις που σχετίζονται με τη διαιτησία που περιλαμβάνεται στους Ισχύοντες Όρους, οι οποίοι θα ισχύουν για οποιαδήποτε και για κάθε αξίωση που προκύπτει ή συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών από τη UPS.

Επιβεβαιώνετε ρητά ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους και ότι αποδέχεστε την ισχύ τους. Σε περίπτωση σύγκρουσης ανάμεσα στους παρόντες Όρους και άλλα μέρη των Ισχυόντων Όρων, αυτοί οι Όροι υπερισχύουν όσον αφορά την Υπηρεσία. Ανάλογα με την περιοχή ή τη χώρα στην οποία παραδίδεται η αποστολή στη UPS για μεταφορά, ο όρος «UPS» θα σημαίνει την αντίστοιχη εταιρεία που αναφέρεται στους σχετικούς Ισχύοντες Όρους. Η UPS ενδέχεται να προσλάβει υπεργολάβους (για παράδειγμα, άλλους μεταφορείς που εξουσιοδοτεί η UPS) για την εκτέλεση υπηρεσιών και συμβάσεων τόσο για λογαριασμό της όσο και για λογαριασμό των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων και των υπεργολάβων της, κάθε ένας από τους οποίους ωφελείται από τους παρόντες Όρους.

Επιβεβαιώνετε ότι πληροίτε τη νόμιμη ηλικία συγκατάθεσης στην περιοχή ή στη χώρα σας και ότι έχετε πλήρη νομική ικανότητα. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους. Δεν διατίθενται όλες οι δυνατότητες της Υπηρεσίας σε κάθε τοποθεσία ή χώρα που εξυπηρετεί η UPS. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες UPS My Choice® που διατίθενται σε εσάς στο πλαίσιο της Υπηρεσίας είναι εκείνες που εμφανίζονται όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας UPS My Choice®. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλες τις πτυχές της Υπηρεσίας που διαθέτει η UPS στην περιοχή ή στη χώρα κατοικίας σας. Εάν ενεργείτε ως καταναλωτής, οι παρόντες Όροι ενδέχεται να μην επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας (εάν υφίστανται) που δεν μπορούν να αρθούν από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη UPS για τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την επικοινωνία («Προτιμήσεις Επικοινωνίας») ενημερώνοντας το προφίλ του λογαριασμού σας στη UPS, προκειμένου να αντιπροσωπεύει τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας, ή ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην Ειδοποίηση Απορρήτου της UPS.

(2) Εξουσιοδότηση και Συγκατάθεση.

 1. Γενικά. Με τη χρήση της Υπηρεσίας για ένα δέμα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) είστε εξουσιοδοτημένοι από τον αποστολέα να αλλάξετε τις οδηγίες παράδοσης του αποστολέα, όπως για παράδειγμα ανακατεύθυνση της παράδοσης ενός δέματος σε εναλλακτική διεύθυνση, εξουσιοδότηση της αποδέσμευσης ενός δέματος, καθυστέρηση της παράδοσης, αλλαγή μιας υπηρεσίας ή ενός επιπέδου υπηρεσίας που επέλεξε ο αποστολέας, ή επαναπρογραμματισμό της παράδοσης και λήψη προηγούμενης ειδοποίησης και πληροφοριών παράδοσης όσον αφορά ένα δέμα και (β) έχετε λάβει όλες τις λοιπές εξουσιοδοτήσεις, άδειες και συγκαταθέσεις που απαιτούνται για την παραγγελία, χρήση ή λήψη του οφέλους της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
 2. Εξουσιοδότηση για παράδοση σε γείτονα. Η δυνατότητα Παράδοσης σε γείτονα του UPS My Choice® σάς δίνει την ευκαιρία να κανονίζετε την παράδοση των δεμάτων σας σε κάποιον γείτονα σε πολύ κοντινή απόσταση από την αρχική διεύθυνση προορισμού.  Η UPS μπορεί να επιλέξει να ικανοποιήσει ή να μην ικανοποιήσει ένα αίτημα Παράδοσης σε γείτονα κατά την αποκλειστική και απεριόριστη διακριτική της ευχέρεια.  Εάν επιλέξετε την επιλογή «Παράδοση σε γείτονα» για ένα δέμα (στον βαθμό που διατίθεται από τη UPS στην περιοχή ή χώρα κατοικίας σας), ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:  Θα σας ζητήσουμε να δώσετε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες για τον γείτονά σας: όνομα και διεύθυνση.  Συμφωνείτε ότι είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε τον γείτονα που ορίζετε ότι τα στοιχεία του θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό της παράδοσης των δεμάτων σας, και ότι θα λάβετε συγκατάθεση από οποιονδήποτε γείτονα πριν δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση, το email ή/και το τηλέφωνό του (ό,τι ισχύει) στη UPS, και ότι θα επιτρέψετε στη UPS να επικοινωνήσει με τον εν λόγω γείτονα· επίσης δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι από τον εν λόγω γείτονα να κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες.  Παραμένετε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών σχετικά με τον γείτονά σας.  Είστε επίσης υποχρεωμένοι να ενημερώσετε τυχόν γείτονα που ορίζετε ότι (α) η UPS είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του που θα χρησιμοποιηθούν από τη UPS για τον παραπάνω σκοπό και (β) ο εν λόγω γείτονας θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και διόρθωσης αυτών.  Εάν ενημερωθούμε από εσάς ή τον γείτονά σας ότι ο γείτονάς σας δεν επιθυμεί να παραλάβει δέματα για εσάς, θα λάβουμε εύλογα μέτρα, που διατίθενται στη UPS εκείνη τη χρονική στιγμή να συμμορφωθούμε με την απαίτησή του.
 3.   Εξουσιοδότηση αποδέσμευσης αποστολής.  Η δυνατότητα Εξουσιοδότησης Αποδέσμευσης Αποστολής του UPS My Choice® σάς δίνει την ευκαιρία να παρέχετε εξουσιοδότηση μέσω διαδικτύου στη UPS να παραδίδει δέματα χωρίς υπογραφή όταν θα απουσιάζετε από το σπίτι και δεν θα μπορείτε να υπογράψετε αυτοπροσώπως.  Με την επιλογή της υπηρεσίας Εξουσιοδότησης Αποδέσμευσης Αποστολής, εξουσιοδοτείτε ρητά τη UPS να αποδεσμεύσει τα δέματα που απευθύνονται σε εσάς στη διεύθυνσή σας όταν δεν υπάρχει κάποιο άτομο για να παραλάβει την αποστολή, ενώ δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε δεόντως εξουσιοδοτημένοι να επιτρέψετε την εναπόθεση του δέματος στην επιλεγμένη τοποθεσία.  Η UPS θα κάνει μία μόνο προσπάθεια παράδοσης και δεν θα λάβει υπογραφή κατά την παράδοση.  Το αρχείο παραδόσεων της UPS θα συνιστά την οριστική απόδειξη παράδοσης.  Με την επιλογή της υπηρεσίας Εξουσιοδότησης Αποδέσμευσης Αποστολής, δέχεστε ότι το δέμα θα αποδεσμευτεί στην τοποθεσία που συμφωνήσατε.  Δέχεστε τυχόν παρεπόμενη υπευθυνότητα και ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά του δέματος, καθώς και τυχόν απώλεια και ζημιά που προκαλείται από το δέμα, ακόμα και σε τρίτους, αφού το δέμα έχει αποδεσμευτεί στη διεύθυνση.  Η UPS διατηρεί την αποκλειστική και απεριόριστη διακριτική ευχέρεια να ικανοποιήσει το αίτημά σας για την Εξουσιοδότηση Αποδέσμευσης Αποστολής (και μπορεί να μην το ικανοποιήσει, για παράδειγμα, λόγω των συνθηκών παράδοσης όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή ζητήματα ασφαλείας).  Η Εξουσιοδότηση Αποδέσμευσης Αποστολής ενδέχεται να μη διατίθεται εάν ο αποστολέας έχει ορίσει ότι απαιτείται υπογραφή ενήλικα για το δέμα σας ή εάν ο αποστολέας την έχει εξαιρέσει ως επιλογή παράδοσης.
 4. Εξουσιοδότηση μελών Κατοικίας. Η δυνατότητα Εξουσιοδότησης Μελών Κατοικίας του UPS My Choice® σάς δίνει την ευκαιρία να μοιράζεστε τα οφέλη του UPS My Choice® με άλλα μέλη της κατοικίας σας.  Μέλος της Κατοικίας είναι ένα άτομο που διαμένει στην ίδια διεύθυνση με εσάς και έχει το ίδιο επώνυμο με εσάς και είναι συγγενής σας ή παντρεμένο με εσάς.  Στον βαθμό που διατίθεται από τη UPS στην περιοχή ή στη χώρα κατοικίας σας, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα προσθήκης ενός μέλους νοικοκυριού το οποίο διαμένει στην κύρια κατοικία σας που σχετίζεται με τη διεύθυνση παράδοσης του UPS My Choice® στη Συνδρομή σας στο UPS My Choice®.  Με τη χρήση της Υπηρεσίας για ένα δέμα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι από τα μέλη της Κατοικίας που σχετίζονται με τη Συνδρομή σας να κάνετε δραστηριότητες που σχετίζονται με αποστολές σε μέλη του κατοικίας, συμπεριλαμβανομένης της προβολής της προόδου των αποστολών, τον ορισμό ειδοποιήσεων παράδοσης και τον προσδιορισμό οδηγιών παράδοσης.  Συμφωνείτε ότι είστε υποχρεωμένοι να λαμβάνετε συγκατάθεση από τα μέλη Κατοικίας πριν τα προσθέσετε στη Συνδρομή σας στο UPS My Choice® με την οποία κοινοποιείτε το όνομα(-ατα) και τη διεύθυνση(-εις) τους στη UPS.
 5. Εξουσιοδότηση εναπόθεσης σε τοποθεσία. Η δυνατότητα Εξουσιοδότησης Εναπόθεσης σε τοποθεσία του UPS My Choice® σάς δίνει την ευκαιρία να ορίζετε κάποιες τοποθεσίες όπου θα θέλατε ο οδηγός να αφήσει το δέμα σας.  Στον βαθμό που διατίθεται από τη UPS στην περιοχή ή στη χώρα κατοικίας σας, εάν επιλέξετε την επιλογή Εναπόθεση σε Τοποθεσία και ορίσετε ότι ένα δέμα θα δοθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ή εάν επιλέξετε την Παράδοση σε Γείτονα ή την υπηρεσία Εξουσιοδότηση Αποδέσμευσης Αποστολής, δέχεστε ότι η εναπόθεση του δέματος σύμφωνα με τις οδηγίες σας θα συνιστά παράδοση.  Δέχεστε την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά του δέματος, καθώς και τυχόν απώλεια και ζημιά που προκαλείται από το δέμα, ακόμα και σε τρίτους, αφού το δέμα έχει αποδεσμευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας ή, στην περίπτωση της υπηρεσίας Εξουσιοδότηση Αποδέσμευσης Αποστολής με τη διακριτική ευχέρεια του παραλήπτη.  Η Εναπόθεση σε Τοποθεσία Αποστολής ενδέχεται να μη διατίθεται εάν ο αποστολέας έχει ορίσει ότι απαιτείται υπογραφή ενήλικα για το δέμα σας ή εάν ο αποστολέας την έχει εξαιρέσει ως επιλογή παράδοσης.

(3)  Τέλη και Χρεώσεις. Συμφωνείτε να καταβάλλετε τα ισχύοντα τέλη και χρεώσεις που σχετίζονται με την Υπηρεσία τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρεώσεις συναλλαγής ανά δέμα ή σύμφωνα με τις ρητές προτιμήσεις σας για κάποιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών, χωρίς περιορισμό και στον βαθμό που διατίθεται στην τοποθεσία ή στη χώρα κατοικίας σας, «Παράδοση του δέματός μου άλλη ημέρα», «Παράδοση του δέματός μου σε άλλη διεύθυνση», «Επανάληψη παράδοσης στη διεύθυνσή μου», «Να γίνουν έως τρεις προσπάθειες παράδοσης στη διεύθυνσή μου» και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών που η UPS μπορεί, κατά την αποκλειστική και απεριόριστη ευχέρειά της, να διαθέσει στην τοποθεσία ή στη χώρα κατοικίας σας.  Εάν τυχόν ζητηθούν Υπηρεσίες και απαιτούν τη μεταφορά ή παράδοση ενός δέματος εκτός της αρχικής περιοχής παράδοσης της διεύθυνσης του αρχικού παραλήπτη (η διεύθυνση παράδοσης που αρχικά καθορίστηκε από τον αποστολέα), θα ισχύσουν επίσης πρόσθετες χρεώσεις μεταφοράς.  Οι χρεώσεις μεταφοράς (εάν υπάρχουν) θα υπολογιστούν στην ισχύουσα τιμή μεταξύ της διεύθυνσης του αρχικού παραλήπτη και της διεύθυνσης αναδρομολόγησης στο ποσό που υποδεικνύεται σε σχέση με το αίτημά σας.

Λόγω της φύσης της Υπηρεσίας, ο εγγυημένος αρχικός χρόνος παράδοσης και η Εγγύηση Υπηρεσίας/ Επιστροφής Χρημάτων της UPS (στον βαθμό που διατίθενται στην περιοχή ή στη χώρα κατοικίας σας) δεν θα ισχύουν για τα δέματα που υπόκεινται στην Υπηρεσία. Η UPS ενδέχεται να αλλάξει τυχόν τέλη ή/και χρεώσεις που ισχύουν για την Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, υπό την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων ειδοποίησης που ισχύουν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Τα πρόσθετα τέλη και χρεώσεις δεν θα υπολογιστούν για δέματα στα οποία η UPS δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει την απαιτούμενη Υπηρεσία.

Εάν θέλετε να επιλέξετε Υπηρεσίες που διαθέτει η UPS στην περιοχή ή στη χώρα κατοικίας σας που περιλαμβάνουν πρόσθετα τέλη ή/και χρεώσεις, μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό πιστωτικής κάρτας ή άλλον τρόπο πληρωμής κάνοντας σύνδεση στο λογαριασμό σας στη UPS στη διεύθυνση www.ups.com6, προσπελάζοντας τις ρυθμίσεις του προφίλ του λογαριασμού σας και ορίζοντας Επιλογές Πληρωμής.  Εξουσιοδοτείτε τη UPS να χρεώνει αυτόματα την πιστωτική σας κάρτα ή να χρησιμοποιεί άλλον τρόπο πληρωμής που έχετε ορίσει στις Επιλογές Πληρωμής στο προφίλ του λογαριασμού σας στη UPS για όλες τις ισχύουσες χρεώσεις και τέλη, και να συνεχίσει να χρεώνει τα εν λόγω ποσά με εκείνο τον τρόπο πληρωμής, όταν προκύπτουν, έως ότου ανακαλέσετε την εξουσιοδότησή σας.  Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής ή να ανακαλέσετε την εξουσιοδότησή σας επιλέγοντας την ενότητα Επιλογές Πληρωμής στο προφίλ του λογαριασμού σας στη UPS και κάνοντας τις επιθυμητές αλλαγές.  Η UPS μπορεί να χρειαστεί έως και 10 ημερολογιακές ημέρες για να επεξεργαστεί τυχόν αλλαγή ή για να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση πληρωμής σας.

6. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ups.com

(4) Παράδοση σε τοποθεσία UPS Access Point®. Η τοποθεσία UPS Access Point® είναι μια επιχείρηση που ανήκει και λειτουργεί ανεξάρτητα και έχει οριστεί από τη UPS στην οποία ένας παραλήπτης μπορεί, όταν διατίθεται στην περιοχή ή στη χώρα κατοικίας σας, να παραλάβει ένα δέμα.

Τα δέματα που μπορούν να παραληφθούν για παράδοση σε μια τοποθεσία UPS Access Point® υπόκεινται σε περιορισμούς, συμπεριλαμβάνων μεταξύ άλλων, περιορισμών για το βάρος και το μέγεθος, και την πραγματική και δηλωμένη αξία, όπως ορίζονται στον Οδηγό για τις τοποθεσίες UPS Access Point®7. Πριν την αποδέσμευση οποιασδήποτε αποστολής σε μια τοποθεσία UPS Access Point® για εσάς ή για άλλον εξουσιοδοτημένο παραλήπτη, εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος παραλήπτης ενδέχεται να χρειαστεί να προσκομίσετε επαλήθευση του ονόματος και της διεύθυνσης του παραλήπτη και επίσης ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παροχής αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από τις κρατικές αρχές στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι εν λόγω πληροφορίες που παρέχονται στη UPS θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Ειδοποίηση Απορρήτου της UPS. Με την επιφύλαξη ότι σε κάποιες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην απαιτείται να το κάνετε βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, όταν μια αποστολή αποδεσμεύεται σε άλλον εξουσιοδοτημένο παραλήπτη (εκτός από εσάς), δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα ειδοποιήσετε και θα λάβετε τη συγκατάθεση του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στη UPS θα χρησιμοποιηθούν από τη UPS για την επαλήθευση της ταυτότητας και την εξουσιοδότηση, και ότι μπορεί να μεταβιβαστούν σε χώρες άλλες εκτός της περιοχής ή της χώρας στην οποία η UPS συγκέντρωσε αρχικά τα δεδομένα.

Με την επιφύλαξη των προαναφερομένων, κάθε επίσκεψη σε τοποθεσία UPS Access Point® γίνεται με δική σας ευθύνη.  Κάθε ευθύνη της UPS για απώλεια, φθορά ή καθυστέρηση δεμάτων που αποστέλλονται σε τοποθεσία UPS Access Point® υπόκειται στους περιορισμούς που ορίζονται στο παρόν και στους Ισχύοντες Όρους.  Για αιτήματα κράτησης για παραλαβή σε τοποθεσία UPS Access Point®, τα δέματα θα φυλάσσονται για δέκα (10) ημέρες (εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Μεξικό και το Πόρτο Ρίκο, όπου θα φυλάσσονται για επτά (7) ημέρες) πριν τα εν λόγω δέματα επιστραφούν στον αποστολέα (οι χρεώσεις μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον αποστολέα εάν τα δέματα επιστραφούν στον αποστολέα).

(5) Χρήση δεδομένων. Για να κάνετε αίτηση για συνδρομή στο UPS My Choice®, ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλλετε στη UPS ή στον πάροχο υπηρεσιών της κάποια προσωπικά δεδομένα, για τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν και υπόκεινται στην Ειδοποίηση Απορρήτου της UPS. Με την αίτηση, συναινείτε στη συγκέντρωση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για αυτόν τον σκοπό.


Συμφωνείτε ότι η UPS, άλλες εταιρείες στον όμιλο εταιρειών της UPS παγκοσμίως και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη UPS (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της περιοχής ή χώρας κατοικίας σας ή/και σε περιοχές ή χώρες οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων όπως η περιοχή ή η χώρα σας, ή η περιοχή ή η χώρα στην οποία παραδίδεται η αποστολή στη UPS για μεταφορά) μπορούν να χρησιμοποιούν τυχόν δεδομένα που μας δώσατε για τον σκοπό της παροχής της υπηρεσίας UPS My Choice® σε εσάς και για τους σκοπούς που ορίζονται και υπόκεινται στην Ειδοποίηση Απορρήτου της UPS. Έχετε κάποια δικαιώματα τα οποία δύναται να ασκηθούν κατόπιν επικοινωνίας με τη UPS σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην Ειδοποίηση Απορρήτου της UPS.

(6) Συνδρομή στο UPS My Choice®. Οι δυνατότητες της Συνδρομής UPS My Choice® που διατίθενται σε εσάς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή κατοικίας σας, τον τρόπο εγγραφής, τις πληροφορίες που δώσατε και τη συμφωνία σας στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Ως αποτέλεσμα, η UPS μπορεί να προσφέρει περιορισμένη πρόσβαση σε κάποιες Υπηρεσίες (για παράδειγμα, ενδέχεται να περιορίζεστε στη λήψη ειδοποιήσεων για την παράδοση δεμάτων με email). Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε επαρκή επαλήθευση της ταυτότητας προτού σας δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στη Συνδρομή UPS My Choice® ή σε ορισμένες Υπηρεσίες UPS My Choice® (για παράδειγμα, αναδρομολόγηση σε άλλη διεύθυνση).

Μπορείτε να σταματήσετε τη χρήση της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή και να διακόψετε τη Συνδρομή(-ες) σας στο UPS My Choice® ανά πάσα στιγμή, κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό σας UPS My Choice®, εν συνεχεία στις προτιμήσεις UPS My Choice®, επιλέγοντας Διαχείριση των συνδρομών μου και ζητώντας να ακυρωθεί η Συνδρομή(-ες) σας. Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη Συνδρομή σας στο UPS My Choice® επικοινωνώντας στο τηλέφωνο του τοπικού τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της UPS που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο www.ups.com.

(7) Περιορισμός Ευθύνης. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η UPS ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΞΙΩΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ Ή ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ («Απώλεια») ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, Ή ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ UPS, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ Ή ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΤΗΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ UPS ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΕΜΑ Ή ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. Η UPS ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ UPS (ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ή ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ UPS MY CHOICE®, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ UPS ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ Ή, ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η UPS ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (Α) ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ Ή (Β) ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ).

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η UPS ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ, Ή ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΡΡΟΗΣ, Ή ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ) ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΗ UPS ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΕΣΑΣ.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ UPS ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ, ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ Η UPS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η UPS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η UPS ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΑΘΕΤΗΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ Ή ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

(8) Συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις και Αποζημίωση. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και επιλέγετε οποιοδήποτε στοιχείο της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανέναν περιορισμό της υπηρεσίας παράδοσης αποστολών σε γείτονα) ή χρησιμοποιείτε τις Προτιμήσεις Επικοινωνίας, θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, με τις απαιτήσεις της UPS που ισχύουν για την Υπηρεσία, τους παρόντες Όρους και τους Ισχύοντες Όρους.  Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να προφυλάσσετε τον αποστολέα και τη UPS, τη μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες της, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους, τους αντιπροσώπους τους και τους διαδόχους και τους εκπροσώπους αυτών, από όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις, έξοδα, ευθύνες, βάσεις αγωγών, εκτελεστών αποφάσεων και όλα τα είδη αγωγών που προκύπτουν ή είναι αποτέλεσμα της δικής σας λανθασμένης ή αμελούς χρήσης της Υπηρεσίας και των Προτιμήσεων UPS My Choice® που επιλέγετε, όπως για παράδειγμα (χωρίς κανέναν περιορισμό) όσον αφορά τις αποστολές παράδοσης σε γείτονα, τη μη συμμόρφωσή σας με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή τις απαιτήσεις της UPS που ισχύουν για την Υπηρεσία, ή την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τους παρόντες Όρους ή τους Ισχύοντες Όρους.

(9) Τροποποίηση, Καταγγελία. Στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η UPS μπορεί, ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, (α) να τροποποιήσει ή να ενημερώσει τους Ισχύοντες Όρους, (β) να τροποποιήσει, να αναστείλει ή/και να διακόψει όλη ή μέρος της Υπηρεσίας χωρίς ευθύνη προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο, (γ) να χρεώσει, να παρατηθεί από, να μειώσει ή/και να τροποποιήσει με άλλον τρόπο τυχόν τέλη που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή/και (δ) να προσφέρει ευκαιρίες σε κάποιους ή σε όλους τους χρήστες της Υπηρεσίας.  Εάν η UPS ενεργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε στιγμή, είτε θα συμμορφωθείτε με αυτές τις αλλαγές ή θα κοινοποιήσετε στη UPS τη μη αποδοχή σας, στην οποία περίπτωση αυτή η επικοινωνία θα έχει την ισχύ μιας ειδοποίησης καταγγελίας της σύμβασης και θα σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.  Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρήσης της Υπηρεσίας μετά από ειδοποίηση μη αποδοχής από εσάς) θα θεωρηθεί αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.  Εάν η UPS παραιτηθεί, μειώσει ή/και τροποποιήσει με άλλον τρόπο τυχόν τέλη που σχετίζονται με την Υπηρεσία(-ες) δεν έχετε το δικαίωμα καμίας μείωσης, αποζημίωσης ή/και άλλου τρόπου επιστροφής χρημάτων συνολικά ή εν μέρει ως αποτέλεσμα της εν λόγω παραίτησης, μείωσης ή/και τροποποίησης.  Η UPS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας εάν κρίνει ότι με αυτόν τον τρόπο τίθεται σε κίνδυνο η UPS, οι εργαζόμενοί της, οι δραστηριότητές της ή οποιοσδήποτε τρίτος.

(10) Διαιρετότητα των διατάξεων.  Εάν οποιεσδήποτε από αυτές τις διατάξεις των παρόντων Όρων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, εκτός ισχύος ή μη εφαρμοστέα σύμφωνα με δικαστική διαταγή ή απόφαση (ή για οποιαδήποτε αιτία που έχει νομική ισχύ), η εν λόγω διάταξη (α) θα τροποποιηθεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό για να γίνει η εν λόγω διάταξη εφαρμοστέα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου για τη συγκεκριμένη περίπτωση ή σε σχέση με τη διαταγή, απόφαση ή αιτία, ή (β) κατ' επιλογή και κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της UPS, θα αποκοπεί για εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση ή σε σχέση με εκείνη τη διαταγή, απόφαση ή αιτία, και το υπόλοιπο των παρόντων Όρων θα εξακολουθήσει να είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή στον μέγιστο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  Για σαφήνεια, κάθε τροποποίηση ή/και αποκοπή Όρων βάσει της παρούσας Παραγράφου θα ισχύει μόνο για τους συμβαλλόμενους που εμπλέκονται στο ζήτημα για το οποίο εκδόθηκε δικαστική διαταγή ή άλλη απόφαση ότι μία ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων Όρων, είναι άκυρη, παράνομη, εκτός ισχύος ή μη εφαρμοστέα· σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παρόντες Όροι θα ισχύουν χωρίς τροποποίηση ή αποκοπή σύμφωνα με την παρούσα Παράγραφο.

(11) ) Αποποίηση Προστασίας βάσει των νόμων περί ταχυδρομικού απορρήτου. Αναγνωρίζετε ότι κάποιες επιλογές παράδοσης που διατίθενται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που προστατεύονται από τους νόμους περί ταχυδρομικού απορρήτου που οποίοι ισχύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, οι οποίες γνωστοποιούνται σε τρίτους (για παράδειγμα, ένας γείτονας παραλαμβάνει ένα δέμα που προορίζεται για εσάς και μπορεί να λάβει γνώση του γεγονότος ότι πήρατε ένα δέμα από έναν συγκεκριμένο αποστολέα).  Στον βαθμό που η χρήση της Υπηρεσίας αναγκαστικά περιλαμβάνει την κοινοποίηση πληροφοριών που προστατεύονται από τυχόν νόμους περί ταχυδρομικού απορρήτου και αφορούν δέματα τα οποία προορίζονται για εσάς, ή μπορεί να γνωστοποιηθούν κατά λάθος σε τρίτους λόγω δικών σας οδηγιών παράδοσης, παραιτείστε της προστασίας σας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου και των εν λόγω νόμων περί ταχυδρομικού απορρήτου, όσον αφορά την παράδοση των δεμάτων σε εσάς, με την επιλογή της εν λόγω δυνατότητας ή Υπηρεσίας από εσάς.

 

Πρόσθετες διατάξεις για συγκεκριμένη χώρα.

(12) Γαλλία.  Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία στη Γαλλία:

Δικαίωμα υπαναχώρησης. Σύμφωνα με το Άρθρο Ν. 121-21-8, 12 του γαλλικού Κώδικα για τους Καταναλωτές δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης.

Περιοχή δικαιοδοσίας.  Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ως πελάτης, όλες οι διαφορές και οι αξιώσεις που προκύπτουν ανάμεσα στους συμβαλλόμενους θα υποβάλλονται στα δικαστήρια που καθορίστηκαν βάσει των συνθηκών του εφαρμοστέου δικαίου.  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, συμφωνείτε ότι όλες οι διαφορές και οι αξιώσεις που προκύπτουν ανάμεσα στους συμβαλλόμενους θα υποβάλλονται στα δικαστήρια του Παρισιού.  Έχετε ενημερωθεί ότι μπορείτε, σε κάθε περίπτωση, να προσφύγετε σε συμβατική μεσολάβηση ή σε άλλο εναλλακτικό σχήμα επίλυσης διαφορών.

(13)  Γερμανία.
Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία στη Γερμανία:

Γενικά. Εκτός της ανακατεύθυνσης της παράδοσης ενός δέματος σε εναλλακτική διεύθυνση ή μιας αλλαγής υπηρεσίας ή επιπέδου υπηρεσίας που επέλεξε ο αποστολέας, η Παράγραφος (2) δεν θα ισχύει για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για άλλους σκοπούς εκτός από επιχειρηματικούς, εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Εξουσιοδότηση αποδέσμευσης αποστολής. Η Παράγραφος (2)γ δεν ισχύει για πελάτες στη Γερμανία και θα αντικατασταθεί από την παρακάτω διάταξη:

Η δυνατότητα Εξουσιοδότησης Αποδέσμευσης Αποστολής του UPS My Choice® σάς δίνει την ευκαιρία να παρέχετε εξουσιοδότηση μέσω διαδικτύου στη UPS να παραδίδει δέματα χωρίς υπογραφή για την παράδοση. Με την επιλογή της υπηρεσίας Εξουσιοδότησης Αποδέσμευσης Αποστολής, εξουσιοδοτείτε τη UPS να αποδεσμεύσει τα δέματα που απευθύνονται σε εσάς στη διεύθυνσή σας όταν δεν υπάρχει κάποιο άτομο για να παραλάβει την αποστολή, και αναγνωρίζετε ότι είστε δεόντως εξουσιοδοτημένοι να επιτρέψετε την εναπόθεση του δέματος στην επιλεγμένη τοποθεσία. Η UPS θα κάνει μία μόνο προσπάθεια παράδοσης και δεν θα λάβει υπογραφή κατά την παράδοση. Με την επιλογή της υπηρεσίας Εξουσιοδότησης Αποδέσμευσης Αποστολής, δέχεστε ότι το δέμα θα αποδεσμευτεί στην τοποθεσία που συμφωνήσατε. Δέχεστε τυχόν παρεπόμενη υπευθυνότητα και ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά του δέματος, καθώς και τυχόν απώλεια και ζημιά που προκαλείται από το δέμα, ακόμα και σε τρίτους, αφού το δέμα έχει αποδεσμευτεί στη διεύθυνση. Η UPS θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να ικανοποιήσει το αίτημά σας για την Εξουσιοδότηση Αποδέσμευσης Αποστολής (και μπορεί να μην το ικανοποιήσει, για παράδειγμα, λόγω των συνθηκών παράδοσης όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή ζητήματα ασφαλείας). Η Εξουσιοδότηση Αποδέσμευσης Αποστολής ενδέχεται να μη διατίθεται εάν ο αποστολέας έχει ορίσει ότι απαιτείται υπογραφή ενήλικα για το δέμα σας ή εάν ο αποστολέας την έχει εξαιρέσει ως επιλογή παράδοσης.

Εξουσιοδότηση εναπόθεσης σε τοποθεσία. Η Παράγραφος (2)ε δεν ισχύει για πελάτες στη Γερμανία και θα αντικατασταθεί από την παρακάτω διάταξη:

Η δυνατότητα Εναπόθεσης σε τοποθεσία του UPS My Choice® σάς δίνει την ευκαιρία να ορίζετε κάποιες τοποθεσίες όπου θα θέλατε ο οδηγός να αφήσει το δέμα σας. Στο μέτρο που διατίθεται από τη UPS στην περιοχή ή χώρα κατοικίας σας, εάν επιλέξετε την επιλογή Εναπόθεση σε τοποθεσία και ορίσετε ότι ένα δέμα θα παραδοθεί σε συγκεκριμένο άτομο, ή εάν επιλέξετε την υπηρεσία Παράδοση σε γείτονα ή Εξουσιοδότηση Αποδέσμευσης Αποστολής, δέχεστε την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά του δέματος, καθώς και τυχόν απώλεια και ζημιά που προκαλείται από το δέμα, ακόμα και σε τρίτους, αφού το δέμα έχει αποδεσμευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας ή, στην περίπτωση της υπηρεσίας Εξουσιοδότηση Αποδέσμευσης Αποστολής με τη διακριτική ευχέρεια του παραλήπτη. Η Εναπόθεση σε Τοποθεσία Αποστολής ενδέχεται να μη διατίθεται εάν ο αποστολέας έχει ορίσει ότι απαιτείται υπογραφή ενήλικα για το δέμα σας ή εάν ο αποστολέας την έχει εξαιρέσει ως επιλογή παράδοσης.

Χρήση δεδομένων για παραδόσεις σε τοποθεσία UPS Access Point®.  Οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλονται στη UPS σε σχέση με την Παράγραφο (4) θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Γερμανίας (Postdienste Datenschutzverordnung).

Περιορισμός Ευθύνης.  Η Παράγραφος (7) (Περιορισμός Ευθύνης) δεν ισχύει για πελάτες στη Γερμανία και θα αντικατασταθεί από την παρακάτω διάταξη:

Η UPS δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια, αξίωση, ευθύνη ή κανενός είδους ζημιά, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των άμεσων, έμμεσων, παρεπόμενων, ειδικών ή παραδειγματικών ζημιών, είτε βάσει σύμβασης ή με άλλον τρόπο («απώλεια») που προκύπτουν από, ή είναι αποτέλεσμα, της παροχής ή της αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας από τη UPS, συμπεριλαμβανομένης της ακολουθίας των οδηγιών του παραλήπτη, ή αδυναμία ακολουθίας των οδηγιών του παραλήπτη, της παράδοσης σύμφωνα ή σε αντίθεση με τις οδηγίες του παραλήπτη, της εσφαλμένης ή της καθυστερημένης παράδοσης. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η ευθύνη της UPS σε σχέση με την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για απώλεια ή ζημιά σε ένα δέμα ή για καθυστερημένη παράδοση θα περιορίζεται σύμφωνα με τους Ισχύοντες Όρους. Η UPS δεν δέχεται την ευθύνη για καθαρά οικονομικές απώλειες, όπως το κόστος εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, την απώλεια κέρδους, την απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών ή την απώλεια εσόδων. Η εγγύηση υπηρεσίας/επιστροφής χρημάτων της UPS (στον βαθμό που διατίθεται στην περιοχή ή στη χωρά κατοικίας σας) δεν θα ισχύει για τα δέματα που υπόκεινται σε υπηρεσίες UPS My Choice®, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αλλαγής σε επίπεδο υπηρεσίας. Όλες οι αξιώσεις για απώλεια ή ζημιά ή καθυστέρηση θα κοινοποιούνται στη UPS συμφώνα με τον τιμοκατάλογο από τον αρχικό αποστολέα.


(14)  Ιταλία.  
Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία στην Ιταλία:

Περιοχή δικαιοδοσίας. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ιταλικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σύνδεση με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ερώτησης σχετικά με την ύπαρξη, την εγκυρότητα, τη δομή, την εκτέλεση ή την καταγγελία, θα παραπέμπονται αποκλειστικά στο Δικαστήριο του Μιλάνου.

Συμφωνητικό. . Σύμφωνα και με την εφαρμογή των Άρθρων 1341 και 1342 του ιταλικού Αστικού Κώδικα, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε ρητά τα εξής: Παράγραφος (2) (Εξουσιοδότηση και Συγκατάθεση), Παράγραφος (4) (Παράδοση σε τοποθεσία UPS Access Point®), Παράγραφος (7) (Περιορισμός Ευθύνης), Παράγραφος (8) (Συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις και Αποζημίωση), Παράγραφος (9) (Τροποποίηση, Καταγγελία) και Παράγραφος (14) (Ιταλία, Περιοχή δικαιοδοσίας).


(15) Τουρκία.  
Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία στην Τουρκία:

Διαφορές. Εάν είστε κάτοικος Τουρκίας, τυχόν διαφορές, αξιώσεις ή βάσεις αγωγών που προκύπτουν ή συνδέονται με τους παρόντες Όρους θα επιλύονται από την αρμόδια επιτροπή διαιτησίας ή δικαστήριο καταναλωτών της Τουρκίας.