από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Πληρωμή του τιμολογίου σας

Τρόποι Πληρωμής

Η UPS αποδέχεται τις ακόλουθες μορφές πληρωμής. Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμοι, αλλά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

  • Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (Χρέωση EFT): Μπορείτε να κανονίσετε ώστε οι πληρωμές να ζητούνται ηλεκτρονικά και να χρεώνονται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό σας. Αυτός ο τρόπος πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε πρόγραμμα τιμολόγησης και πληρωμής.
  • Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (Πίστωση EFT): Μπορείτε να κανονίσετε ώστε οι πληρωμές να ζητούνται ηλεκτρονικά και να αποσύρονται αυτόματα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας. Αυτός ο τρόπος πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε πρόγραμμα τιμολόγησης και πληρωμής.
  • Επιταγή: Μπορείτε να αποστείλετε επιταγές μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας με την παρεχόμενη από την UPS δήλωση εμβάσματος. Αυτός ο τρόπος πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε πρόγραμμα τιμολόγησης και πληρωμής.

Μάθετε Σχετικά με τα Προγράμματα Τιμολόγησης και Πληρωμής

 

Σημείωση: Η UPS διατηρεί το δικαίωμα παροχής και αποδοχής χρονοδιαγραμμάτων τιμολόγησης και πληρωμής, καθώς και τρόπων πληρωμής. Ο αποστολέας θα πρέπει να απευθυνθεί στην τράπεζά του για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν έξοδα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Προγράμματα Προπληρωμής

Η UPS προσφέρει δύο προγράμματα προπληρωμής που παρέχουν μεγαλύτερη ευκολία πληρωμής λογαριασμών. Στο πλαίσιο και των δύο προγραμμάτων, προπληρώνετε ένα ποσό ίσο με τη μέση τιμολόγηση τεσσάρων εβδομάδων. Αυτή η πληρωμή παραμένει στον λογαριασμό για να καλύψει τις αναμενόμενες χρεώσεις της UPS ενός μηνός. Το ποσόν που χρειάζεται στον λογαριασμό μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τη δραστηριότητα αποστολών σας. Ισχύουν Τέλη Εκπρόθεσμης Καταβολής.

  • Πρόγραμμα Μηνιαίας Προπληρωμής:Ο αποστολέας πραγματοποιεί μια προπληρωμή στην UPS σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες χρεώσεις τεσσάρων εβδομάδων όπως υπολογίζονται από την UPS. Κατόπιν ειδοποίησης του αποστολέα, η UPS μπορεί να αλλάξει το απαιτούμενο ποσό προπληρωμής ανά πάσα στιγμή ώστε να αντιστοιχεί σε μια αναθεωρημένη εκτίμηση χρεώσεων τεσσάρων εβδομάδων.
  • Πρόγραμμα Εβδομαδιαίας Προπληρωμής: Ο αποστολέας πραγματοποιεί μια προπληρωμή στην UPS σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες χρεώσεις τεσσάρων εβδομάδων όπως υπολογίζονται από την UPS. Κατόπιν ειδοποίησης του αποστολέα, η UPS μπορεί να αλλάξει το απαιτούμενο ποσό προπληρωμής ανά πάσα στιγμή ώστε να αντιστοιχεί σε μια αναθεωρημένη εκτίμηση χρεώσεων τεσσάρων εβδομάδων.Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές πληρωμής, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της UPS στην περιοχή σας.