от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Списък на забранените за изпращане артикули

забранени артикули

Следните предмети са забранени за изпращане до всички държави, обслужвани от UPS:

 • Боеприпаси (освен изрично предвиденото в "UPS Тарифа/Правила и условия на обслужване - САЩ" от стр. 136)
 • Банкови cметки, банкноти или валута (различни от монети)
 • Трупове, кремирани или обезкостени останки
 • Фойерверки
 • Опасни отпадъци
 • Слонова кост
 • Марихуана, включително марихуана, предназначена за медицински цели
 • Пощенски марки
 • Перка от акула
 • Забранени от закона пратки
 • Часовници над стойността на 500USD

Също така се забраняват: стоки, които се движат под АТА карнет и целия временен износ и внос; стоки, които се движат по FCR, FCT и CAD (в брой срещу документ); пратки с присъщи дефекти, които поради естеството си могат да замърсят,  да навредят на или наранят хора, стоки или оборудване; стоки, чийто превоз е забранен със закон в страната на произход, транзит или местоназначение (например стоки от слонова кост и продукти слонова кост), стоки, подлежащи на облагане с акциз или изискващи специални съоръжения, мерки за безопасност или разрешителни. Съгласно приложимото законодателство някои стоки могат да бъдат превозвани само при регламентирани условия, а за други стоки е забранено транспортирането по въздух (напр. течности в стъклени контейнери).

Отговорност на изпращача е да спазва действащите правителствени разпоредби или закони, приложими във всяка страна. Пратките подлежат на проверка и евентуално забавяне от страна на митниците или представители на други държавни органи.

Запазваме си правото да откажем или да прекратим транспортирането на всеки пакет, за който не е предоставена подробна информация за контакт с изпращача и получателя, както и на стоки, които по наше усмотрение, не са практични за транспортиране или не са надлежно описани и класифицирани, или не са опаковани и етикетирани по начин, подходящ за транспортиране, или не са придружени от необходимата документация.

UPS няма да транспортира стоки, които са забранени от закон или разпоредба на всяко федерално, щатско или местно управление в държавата на произход или държавата на дестинацията, или които могат да нарушат всякакви приложими закони за експорт, импорт или други закони, или които могат да застрашат сигурността на нашите служители, агенти и подизпълнители или транспортни средства, или които по наше усмотрение замърсяват, боядисват или по друг начин повреждат други стоки или оборудване, или които икономически и операционно не са практични за транспортиране.

Изпращане на забранени артикули въз основа на договор с UPS

Някои артикули, изброени от нас като забранени, ще бъдат приемани от UPS въз основа на договор с изпращачи с редовни обеми, които имат възможност да спазват всички приложими разпоредби.

Артикулите, които можем да превозим по определени критерии са:

 • Алкохолни напитки
 • Продукти от диви животни (например, инкрустация от седеф, каишки за часовници от змийска кожа)
 • Изделия с висока/необичайна стойност
 • Биологични вещества, категория В и освободени човешки или животински проби
 • Опасни стоки
 • Огнестрелни оръжия и оръжия (включително инертни и репликиращи взривни оръжия)
 • Кожи с косъм
 • Злато или други благородни метали
 • Живи животни
 • Бързоразвалящи се стоки
 • Лични вещи
 • Растения
 • Семена
 • Тютюн

Не всички стоки могат да бъдат изпращани до всички държави.

За повече информация се свържете с Вашия местен офис на UPS.

UPS не приема за превоз забранени предмети. Без да се засяга никоя друга разпоредба в настоящите условия или Правилата и условията за превоз на UPS, ако до вниманието на UPS стигне, че пакет съдържа какъвто и да е забранен предмет, Вие трябва да заплатите на UPS допълнителна минимална административна такса от 120 GBP в допълнение към всички други приложими такси. Плащането от Вас на такава такса не ограничава или не изключва Вашата отговорност към UPS, произтичаща от нарушение на Правилата и условията за превоз на UPS, нито пък означава, че UPS поема отговорност или се отказва от каквито и да е права по отношение на такива забранени предмети.

Свържете се с UPS