от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Забранени за внос предмети

Забранени артикули

Ние не изпращаме следните артикули:

 • Алкохолни напитки
 • Животински кожи (на неопитомени животни)
 • Изделия с изключителна стойност (например произведения на изкуството, антики, скъпоценни камъни, злато и сребро)
 • Опасни стоки/опасни материали
 • Огнестрелни оръжия
 • Кожи (с козината)
 • Слонова кост и продукти от слонова кост
 • Живи животни
 • Пари и обменяеми артикули
 • Бързоразвалящи се стоки
 • Лични вещи (освен до САЩ)
 • Растения
 • Порнографски материали
 • Семена
 • Пощенски марки на необичайна стойност
 • Тютюн и тютюневи изделия
 • Непридружен багаж

За някои държави има и други артикули, които са забранени или има ограничения за тяхното изпращане. Отговорност на изпращача е да спазва настоящите правителствени разпоредби или закони, приложими във всяка държава. За изпращачите също е препоръчително да направят справка със списъка на забранените за импорт артикули за всяка държава.

UPS запазва правото си да откаже да приеме или да прекрати транспортирането на всеки пакет, за който не е предоставена подробна информация за контакт с изпращача и получателя, както и на стоки, които по наше усмотрение, не са практични за транспортиране или не са надлежно описани и класифицирани, или не са опаковани и етикетирани по начин, подходящ за транспортиране, или не са придружени от необходимата документация.

UPS няма да транспортира стоки, които са забранени от закон или разпоредба на всяко федерално, щатско или местно управление в държавата на произход или държавата на дестинацията, или които могат да нарушат всякакви закони за експорт, импорт или други закони, или които могат да застрашат сигурността на нашите служители, агенти и подизпълнители или транспортни средства, или които по наше усмотрение замърсяват, опетняват или по друг начин повреждат други стоки или оборудване, или които икономически и операционно не са практични за транспортиране.

Изпращане на забранени артикули въз основа на договор с UPS

Някои артикули, изброени от нас като забранени, ще бъдат приемани от UPS въз основа на договор с изпращачи с редовен стокообмен, които имат възможност да спазват всички приложими разпоредби.

Не всички стоки могат да бъдат изпращани до всички държави.

За повече информация се свържете с Вашия местен UPS офис.

UPS не се съгласява да пренася забранени артикули. Без да се засягат други разпоредби в тези условия или в Правилата и условията на UPS за превоз на пратки, ако до вниманието на UPS стигне, че пакетът съдържа забранен артикул, трябва да платите на UPS допълнителна минимална административна такса от 130 EUR в допълнение към всички други приложими такси. Плащането от Вас на такава такса по никакъв начин не ограничава или изключва Вашата отговорност към UPS, произтичаща от нарушаването на Правилата и условията на UPS за превоз на пратки, нито означава, че UPS приема каквато и да е отговорност или се отказва от каквито и да било права по отношение на такива забранени артикули.

Свържете се с UPS