от
 • Service impacts related to Coronavirus ...Още
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

UPS Returns®

Инструкции за търговска фактура

Информацията, записана на фактурата, се използва за митническо освобождаване и за оценка на всички приложими мита и данъци, таксувани от държавата на дестинацията.

Моля, въведете следната информация:

 1. Въведете пълното Име и Адрес на изпращача (обикновено наричан износителя) в Информация за изпращач.
  • Уверете се, че са включени Име и Телефонен номер на лицето за контакт.
  • Въведете Данъчен номер или ДДС номер, ако е приложимо.
 2. Въведете пълното Име и Адрес на получателя в Изпращане до.
  • Включете Държава на дестинацията, Провинция/Територия, и Пощенски код.
  • За да осигурите надлежно освобождаване и доставка, трябва да включите Име и Телефонен номер на лицето за контакт.
  • Включете Данъчен номер или ДДС номер на получателя, ако е приложимо.  Можете да включите този номер към Вашия пакет за връщане или върху етикета на пакета.
 3. Въведете Дата.
 4. Въведете номера наПоръчка за покупка, Фактура или Разрешение за връщане , ако е приложимо (прегледайте документацията от доставчика на връщания, включена към пакета за връщане).
 5. Въведете Условия за продажба (правила Инкотермс), които определят таксите, включени в общата стойност на фактурата.  Например: Цена и превоз (CFR) и Цена, застраховка и превоз (CIF).
 6. Въведете Причина за експорт.  Например: ремонт, връщане, грешен размер, връщане за оценка, продажба и временен импорт.
 7. Оставете Продадено на: непопълнено.
 8. Въведете пълно Описание и Стойност на съдържанието за всеки отделен артикул или стока.  Избягвайте общи термини като "части", "мостри" или "облекло".  Отделните описания трябва ясно да посочват какъв е артикулът, от какво е направен и за какво се използва.
 9.     Включете следното за всеки артикул:
  • Брой единици: Брой артикули от всяка стока.
  • Мерни единици: Например: всеки, дузина и кутии
  • Хармонизиран тарифен код: Класификация на всяка стока.  Въведете, ако е известна или налична.
  • Държава на произход: Държава или територия, в която е произведена стоката.
  • Единична стойност: Паричната сума, указваща стойността или цената на всяка стока.  За мостри или артикули без търговска стойност трябва да посочите номинална стойност или справедлива пазарна стойност за митнически цели.
  • Обща стойност: Сборът на броя единици умножен с единичната стойност
  • Валута на плащане: Например: USD = щатски долар, EUR = евро, и СAD = канадски долар.
 10. Въведете Допълнителни коментари, ако е необходимо. Това е допълнителна информация за стоката.  Някои примерни коментари за идентификацията на специални условия, които може да са приложими, са: "артикулът се връща за ремонт и стойността е само с митнически цели" или "артикулът се внася временно".
 11. Въведете Текст на декларация. Това е правно пояснение, изисквано от САЩ, върху фактурите за стоки, за които е необходим лиценз, освобождаване от лиценз или изключение.  Препоръчваме Ви да записвате текста на декларацията върху Вашите фактури за всички стоки.
 12. Въведете Крайно салдо по фактура. Това е сумата на всички по-горни реквизити на фактурата.
 13. Въведете Отстъпка или Намаление, ако е приложимо. Това е сумата, която е извадена от сумата на общата стойност.
 14. Въведете такси за Превоз или Транспортиране, ако са известни. Това е цената за транспортиране на стоките. Ако тя е включена в общата сума на фактурата, въведете ВКЛЮЧЕНО. В противен случай оставете непопълнено.
 15. Въведете такси за Застраховка, ако са известни. Това е сумата, изплащана за покриване на разходите по замяна. Ако тя е включена в общата сума на фактурата, въведете ВКЛЮЧЕНО. В противен случай оставете непопълнено.
 16. Въведете Други такси или допълнения, ако са известни.
 17. Въведете Обща сума на фактурата. Това е сборът на всички суми.
 18. Предоставете Подпис и Обръщение на изпращача и Дата на подписване. Тази информация се изисква за всички международни пратки.
 19. Въведете Общ брой на пакетите в тази пратка.
 20. Въведете Общо тегло на всички пакети в тази пратка. Трябва да укажете общо тегло в килограми или фунтове.
 21. Включете един оригинал и две копия на фактурата към пратката за връщане.
 22.  Подпишете фактурата и етикета за изпращане.