от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Правила за използване на Интернет страницата

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА Я ИЗПОЛЗВАТЕ ("ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА"). ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ("УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА") УПРАВЛЯВАТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА, ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА, НЯМАТЕ ДОСТЪП И НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. ЧРЕЗ ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ВИЕ И ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ ("ВИЕ" ИЛИ "ВАШИЯТ") ИЗРАЗЯВАТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА НА УПОТРЕБА.

1. Потребители, имащи право да използват сайта

Уебсайтът се предоставя от UPS и е достъпен само за юридически и физически лица, навършили законно пълнолетие, които могат да сключват юридически обвързващ(и) договор(и), съгласно действащото законодателство. Ако не отговаряте на тези условия, нямате право да използвате Уебсайта.

Връщане в началото

2. Област на приложение на Общите условия

Тези Общи условия уреждат използването от Вас на Уебсайта и всички приложения, софтуер и услуги (заедно наричани "Услугите"), предлагани на Уебсайта, освен когато тези услуги са предмет на отделно споразумение. Възможно е за използването на определени услуги и други елементи, които Ви се предоставят на Уебсайта, да се прилагат особени условия и споразумения ("Споразумение(я) за предоставяне на услуги"). Всички подобни Споразумения за услуги допълват приложимите Услуги или са изброени във връзка с тях или чрез хипервръзка, водеща към съответните услуги.

Връщане в началото

3. Изменения

UPS може да преразглежда и актуализира тези Общи условия по всяко време. Ако продължавате да използвате Уебсайта след внасяне на изменения в тези Общи условия, това означава, че приемате тези промени. Всеки аспект на Уебсайта може да бъде променян, допълван, изтриван или актуализиран без уведомление и единствено по усмотрение на UPS. UPS може също така да променя или налага такси за продукти или услуги, предоставяни чрез Уебсайта, по всяко време и единствено по свое усмотрение. UPS може да установява или променя по всяко време общи практики и ограничения, засягащи други продукти и услуги на UPS, единствено по свое усмотрение.

Връщане в началото

4. Условия за използване на услугата на UPS

Условията за използване на услугата на UPS (“Условия за използване на услугата на UPS”), приложими за транспортните и свързаните с тях услуги, предоставени от UPS, регулират Вашето използване на такива транспортни и свързани с тях услуги на UPS, получени чрез този Уебсайт, в допълнение към други условия, които може да се прилагат към такива транспортни услуги, както е представено в тези Условия за използване на Уебсайта и Споразумението(ята) за услуга. Условията за използване на услугата на UPS са включени в настоящото в тези Условия за използване и всички споменавания в настоящото на Условията за използване ще се счита, че включват, доколкото е приложимо, Условията за използване на услугата на UPS.

Връщане в началото

5. Информация, изпратена чрез Уебсайта и Услугите

Вашето изпращане на информация чрез Уебсайта и Услугите се регулира от тези Условия за използване. Вие декларирате и гарантирате, че всяка информация, която предоставяте чрез Уебсайта или Услугите, е и ще остане точна и пълна, и че Вие ще съхранявате и актуализирате такава информация, ако е необходимо.

По отношение на всяко лице, чиято лична информация е предоставена от Вас на UPS чрез Уебсайта и Услугите, Вие декларирате на UPS, че имате правоспособността да предоставите тази информация и че сте предоставили всички необходими известия, и сте получили всички необходими съгласия за обработването на такава информация, предвидена в Услугите, които използвате.

Връщане в началото

6. Лиценз и собственост

Всяко едно и всички права на интелектуална собственост ("Интелектуална собственост"), свързани с Уебсайта и съдържанието му ("Съдържанието") са собственост единствено на UPS, филиалите му или трети страни. Съдържанието е защитено от законите за авторските права и други закони както в Съединените щати, така и в други държави. Елементи на Уебсайта са защитени и от законите за защита на външното оформление, търговската тайна, от нелоялна конкуренция и други и не могат да бъдат копирани или имитирани изцяло или отчасти. Всички персонализирани графични изображения, икони и други елементи, появяващи се на Уебсайта, са търговски марки, марки на услуги или търговски вид ("Марки") на UPS, филиалите му или други юридически лица, които са предоставили на UPS правата и лицензите за използване на тези Марки и не могат да се използват или да се възпрепятства използването им по какъвто и да е начин без изричното писмено съгласие на UPS. Освен ако изрично не е разрешено от тези Общи условия, не можете да копирате, възпроизвеждате, изменяте, давате под наем, давате на заем, продавате, създавате производни продукти, качвате в интернет, предавате или разпространявате Интелектуална собственост на Уебсайта по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на UPS или съответната трета страна. Освен ако тук изрично не е посочено друго, UPS не Ви предоставя изрични или подразбиращи се права върху Интелектуалната собственост на UPS или на трета страна.

UPS Ви предоставя само ограничен, личен, непрехвърляем, неподлежащ на подлицензиране, отменяем лиценз за: (а) достъп и използване единствено на Уебсайта, Съдържанието и Услугите само по начина, изложен от UPS, и (б) достъп и използване на компютърните и мрежови услуги на UPS, предлагани на Уебсайта ("Системите на UPS"), само по начина, изрично разрешен от UPS. С изключение на този ограничен лиценз UPS не предоставя никакво участие в или към Системите на UPS, информацията или данните, достъпни чрез Системите на UPS ("Информацията"), Съдържанието, Услугите, Уебсайта на UPS или друга собственост на UPS чрез разрешаването на достъпа Ви до Уебсайта. Освен до допустимата от закона степен или както изрично е посочено тук, нито една част от Съдържанието и/или Информацията не може да бъде проектирана по обратен път, изменяна, възпроизвеждана, публикувана повторно, превеждана на какъвто и да е човешки или компютърен език, препредавана в каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, препродавана или разпространявана повторно без предварително писмено съгласие на UPS. Забранено е създаването, продажбата, предлагането за продажба, изменението, възпроизвеждането, показването, публичното изпълняване, внасянето, разпространението, препредаването или използването на Съдържанието по какъвто и да е начин, освен с изричното съгласие на UPS.

Връщане в началото

7. Ограничения при използването на Уебсайта

Освен другите ограничения, посочени в тези Общи условия, Вие се съгласявате:

(а) Да не прикривате произхода на информацията, предавана чрез Уебсайта.
(б) Да не въвеждате фалшива или подвеждаща информация на Уебсайта.
(в) Да не използвате или осъществявате достъп до която и да е услуга, информация, приложение или софтуер, предлагани чрез Уебсайта, по начин, който не е изрично разрешен от UPS.
(г) Да не въвеждате или качвате в Уебсайта никаква информация, която съдържа вируси, "троянски коне", "червеи", "времеви бомби" или други компютърни програмни практики, чието предназначение е да повреждат, пречат на работата, шпионират или експроприират която и да е система, Уебсайта или Информацията, или които нарушават правата на Интелектуална собственост (дефинирани по-долу) на друго лице. (д) Определени области на Уебсайта са ограничени за клиенти на UPS. (е) Не се разрешава използването или достъпът до Уебсайта или Системите на UPS или Услугите по какъвто и да е начин, който по преценка на UPS влияе неблагоприятно върху работата или функционирането на Системите на UPS, Услугите или Уебсайта, или пречи на упълномощени страни да осъществяват достъп до Системите на UPS, Услугите или Уебсайта.

(ж) Не се разрешава ограждането в рамки или използването на техники за ограждане в рамки на която и да е част или аспект на Съдържанието или Информацията без изричното писмено съгласие на UPS.

Връщане в началото

8. Достъп чрез Уебсайта до системи и информация, свързани с изпращането

(а) "Системите, свързани с изпращането" се състоят от Системите на UPS, които се използват за осигуряване на информация за проследяването, времето на път, местоположенията на обектите на UPS, проверка на адреса и други функции и информация, свързана с изпращането на пакети чрез UPS. Системите, свързани с изпращането, и информацията, получена от тях ("Информация за изпращането"), трябва да се използват от Вас само във връзка с пакети, изпратени от или до Вас, или от Ваше име и за никакви други цели.
(б) Системите, свързани с изпращането и Информацията за изпращането са частна собственост на UPS. UPS разрешава използването на функциите за проследяване на Системите, свързани с изпращането, единствено за проследяването на пратки, подадени на UPS за доставка от Вас или за Вас, и за никакви други цели. При никакви обстоятелства не се разрешава да предоставяте Информацията за изпращането на който и да е уебсайт или по друг начин да възпроизвеждате, разпространявате, копирате, съхранявате, използвате или продавате Информацията за изпращането с цел търговска печалба без изричното писмено съгласие на UPS. Това е лична услуга, поради което правото да използвате Системите, свързани с изпращането, и Информацията за изпращането не може да се преотстъпва. Всякакъв достъп или ползване, което не е съобразено с тези условия, е неразрешено и строго забранено. (в) Всяко използване във връзка със Системите, свързани с изпращането, на автоматизирани устройства за заявки, роботи или инструменти за непрекъснато събиране и извличане на данни, програми, скриптове и други механизми с подобен принцип на действие, е изрично забранено.

Връщане в началото

9. Връзки

(а) Изходящи връзки. Уебсайтът може да съдържа връзки към Уебсайтове и ресурси на трети страни (наричани заедно "Свързани сайтове"). Свързаните сайтове се предоставят единствено за Ваше удобство, а не като одобрение от страна на UPS на съдържанието им. UPS не прави декларации, нито дава гаранции относно правилността, точността, ефективността или качеството на каквото и да е съдържание, софтуер, услуга или приложение, намиращи се на Свързан сайт. UPS не носи отговорност за достъпността на Свързаните сайтове, нито за съдържанието или дейността им. Ако решите да посетите Свързани сайтове, правите това на свой собствен риск. Освен това използването от Ваша страна на Свързани сайтове е предмет на приложимите правила и общи условия за ползване, включително, но не само, правилата за поверителност на Свързания сайт.
(б) Входящи връзки. Свързването с която и да е страница на Уебсайта, различна от http://www.ups.com, чрез обикновена текстова връзка е строго забранено без наличието на отделно споразумение за свързването с UPS. Забранено е уебсайт или друго устройство, свързани с http://www.ups.com или страница от него: (а) да възпроизвежда Съдържанието, (б) да използва среда на интернет браузър или рамка около Съдържанието, (в) да загатва по какъвто и да е начин, че UPS или филиалите й одобряват него или продуктите му, (г) да представя подвеждащо информация, включително за взаимоотношенията си с UPS или филиалите й, (д) да представя невярна информация за продуктите или услугите на UPS, и (е) да използва логотип или марка на UPS или който и да е от филиалите й без изричното писмено съгласие на UPS.

Връщане в началото

10. Предоставяне на информация

UPS не приема идеи, концепции или техники за предоставяне на нови услуги или продукти чрез Уебсайта ("Коментари"). Ако такива Коментари бъдат получени, Вие потвърждавате, че: (а) те не се считат за поверителни или нечия собственост, (б) UPS и филиалите й не са длъжни да запазват поверителността на такава информация, и (в) UPS ще има неограничено, окончателно, повсеместно, без лицензионни отчисления право да използва, предава, съобщава, възпроизвежда, публикува, показва, разпространява и експлоатира такива Коментари по избран от нея начин.

Връщане в началото

11. Прекратяване на използването

Приемате, че UPS може да прекрати или спре използването от Вас на Уебсайта, Системите на UPS, Информацията, Услугите и Съдържанието по всяко време и причина или без причина изцяло по свое усмотрение, дори и ако достъпът и използването продължат да са разрешени за други. При такова спиране или прекратяване трябва незабавно: (а) да преустановите използването на Уебсайта, и (б) да унищожите всички направени от Вас копия на която и да е част от Съдържанието. Достъпът до Уебсайта, Системите на UPS, Информацията или Услугите след такова прекратяване, спиране или преустановяване ще представлява акт на нарушение. Освен това приемате, че UPS не носи отговорност пред Вас или която и да е трета страна за прекратяване или спиране на достъпа Ви до Уебсайта, Системите на UPS, Информацията и/или Услугите.

Връщане в началото

12. Отказ от гаранции

UPS НЕ ПРАВИ ДЕКЛАРАЦИИ, НИТО ДАВА ГАРАНЦИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, СИСТЕМИТЕ НА UPS, УСЛУГИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪЩИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

УЕБСАЙТЪТ, СИСТЕМИТЕ НА UPS, ИНФОРМАЦИЯТА, УСЛУГИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРИНЦИПА "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА". UPS, НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ Ѝ В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН ОТХВЪРЛЯТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧВАЩИ, НО БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ. UPS И НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ Ѝ НЕ ПРАВЯТ ДЕКЛАРАЦИИ, НИТО ДАВАТ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА, СИГУРНОСТТА ИЛИ НАВРЕМЕННОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО, ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ИЛИ СИСТЕМИТЕ НА UPS. НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ ВАС ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, НЕ СЪЗДАВА ГАРАНЦИИ, АКО НЕ Е ПОСОЧЕНА ИЗРИЧНО ОТ UPS В ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА И ИЗКЛЮЧЕНИЯТА В НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ МОЖЕ ДА СА НЕПРИЛОЖИМИ ЗА ВАС. АКО СЕ ДОГОВАРЯТЕ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАКОНОВИТЕ ВИ ПРАВА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ, НЕ СЕ ВЛИЯЯТ ОТ ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. ПРИЕМАТЕ И ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА И ИЗКЛЮЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА И ГАРАНЦИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, СА СПРАВЕДЛИВИ И ОСНОВАТЕЛНИ.

Връщане в началото

13. Ограничаване на отговорността

В ДОПУСТИМАТА ОТ ДЕЙСТВАЩИТЕ ЗАКОНИ СТЕПЕН И ДОКОЛКОТО Е УСТАНОВЕНО ПО ДРУГ НАЧИН, ЧЕ UPS Е ОТГОВОРНА ЗА НЯКАКВИ ЩЕТИ, UPS НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЕДИНСТВЕНО ЗА РЕАЛНИ ЩЕТИ. В ДОПУСТИМАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ UPS, НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ, ПОСОЧЕНИ НА УЕБСАЙТА, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ, ПРИСЪДЕНИ, ПРИМЕРНИ, НАКАЗАТЕЛНИ И ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА РАБОТАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, СИСТЕМИТЕ НА UPS, ИНФОРМАЦИЯТА, УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ Е ВЪЗ ОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ UPS Е ОСВЕДОМЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ. В ДОПУСТИМАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН КОРЕКТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАС, ПОСОЧЕНИ В ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ТЕЗИ, ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Връщане в началото

14. Спазване на законите, включително контрол на износа

Вие се съгласявате да използвате Уебсайта при строго спазване на всички приложими закони, постановления и наредби и по начин, който, единствено по преценка на UPS, не влияе отрицателно върху престижа или репутацията на UPS и няма да предприемате действия, които биха предизвикали нарушаване от страна на UPS на закони, постановления или наредби, приложими по отношение на UPS.

UPS и Уебсайтът се намират в Съединените щати. Износът на продукти и информация се контролира от юрисдикцията на Съединените щати и някои други юрисдикции. Вие се съгласявате да спазвате всички тези приложими ограничения и да не изнасяте или реекспортирате Съдържанието (включително всякакъв софтуер или Услугите) в държави или за лица, забранени съгласно законите на Съединените щати или други приложими закони или наредби за контрол на износа. Ако осъществите достъп и изтеглите Съдържанието (включително всякакъв софтуер или Услугите) или Информацията, декларирате, че не се намирате в държава, където такъв износ е забранен, или не сте физическо или юридическо лице, което няма разрешение за такъв износ. Единствено Вие сте отговорни за спазването на законите в местната си юрисдикция и други приложими закони относно вноса, износа или реекспорта на Съдържание (включително всякакъв софтуер или Услугите).

Връщане в началото

15. Изявления по отношение на бъдещето

Освен информацията за минали периоди, съдържаща се в настоящия документ, изявленията на този Уебсайт са направени по отношение на бъдещето по смисъла на Раздел 27А от Закона за ценните книжа от 1933 г. и Раздел 21Е от Закона за борсовата търговия с ценни книжа от 1934 г. Тези изявления по отношение на бъдещето съдържат определени рискове и неясноти, включително по отношение на намеренията, убежденията или очакванията на UPS и ръководството й относно стратегическите насоки за развитие, перспективите и бъдещите резултати на компанията. Определени фактори могат да предизвикат сериозно различие между действителните резултати и съдържащите се в изявленията по отношение на бъдещето, включително икономическите и други условия на пазарите, в които работим, конкурентната ни среда, дългосрочните нормативни, икономически и други ефекти от събитията на 11 септември 2001 г., стачки, спирания и забавяния на работата, държавното регулиране, повишаването на цените на авиационното и автомобилно гориво, цикличните и сезонни колебания в оперативните ни резултати и други рискове, разгледани при представянето на компанията ни пред Комисията по ценните книжа и фондовите борси, които са приложени в настоящия документ чрез препратка.

Връщане в началото

16. Юрисдикция

В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН С НАСТОЯЩЕТО ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ КАКВИТО И ДА E СЪДЕБНИ ДЕЛА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС НА УЕБСАЙТА, СИСТЕМИТЕ НА UPS, ИНФОРМАЦИЯТА, УСЛУГИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО, ЩЕ БЪДАТ ЗАВЕДЕНИ В ЩАТСКИ ИЛИ ФЕДЕРАЛЕН СЪД, НАМИРАЩ СЕ В ОКРЪГ ФУЛТЪН, ЩАТА ДЖОРДЖИЯ, СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, И ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСЯКАКВИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ СЕГА ИЛИ ПО-КЪСНО, КЪМ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТОТО ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯТА НА ТАКОВА ДЕЛО. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСЕКИ ИСК ИЛИ ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС НА УЕБСАЙТА, СИСТЕМИТЕ НА UPS, ИНФОРМАЦИЯТА, УСЛУГИТЕ И/ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАВЕДЕН В СРОК ДО ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКЪВ ИСК ИЛИ ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ.

Връщане в началото

17. Приложимо право и език

До максимално допустимата от закона степен тези Общи условия се уреждат според вътрешните материалноправни закони на щата Джорджия, САЩ с изключение на: (i) противоречията им с правните норми; (ii) Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки; (iii) Конвенцията на ООН относно предписания в областта на международната продажба на стоки от 1974 г.; и (iv) Протоколът, изменящ Конвенцията от 1974 г., подписан във Виена на 11 април 1980 г. До максимално допустимата от закона степен контролният език на тези Общи условия е английският. Всеки превод се предоставя за Ваше удобство. Можете да прегледате версията на английски език чрез: (а) връщане към началната страница за държавата, която сте избрали, (б) избиране на връзката на английски език в горната част на страницата, и (в) кликване след това на връзката към Общите условия за ползване на Уебсайта, намираща се в долната част на страницата.

Връщане в началото

18. Общи положения

Нямате право да преотстъпвате тези Общи условия или Ваши интереси, права или задължения по тях. Ако съд с компетентна юрисдикция установи невалидността на някоя от разпоредбите на тези Общи условия, недействителността на такава разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби на тези Общи условия, които остават в пълна сила и действие. Никакъв отказ от някое от тези Общи условия не се счита за по-нататъшен или продължаващ отказ от такива срокове или условия или всякакви други срокове и условия.

Връщане в началото

19. Писмен документ

Можете да запазите тези Общи условия в писмен вид, като ги разпечатате за архива си, и се отказвате от всякакво друго изискване тези Общи условия да се доказват чрез писмен документ.

Връщане в началото

20. Цялостно споразумение

ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНО В ОТДЕЛНО ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ, УСЛУГИ ИЛИ ДРУГО МЕЖДУ ВАС И UPS ИЛИ ПРИЛОЖИМИЯ СПРАВОЧНИК ЗА ЦЕНИТЕ И УСЛУГИТЕ НА UPS, ИЛИ ТАРИФИТЕ НА UPS, ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПЪЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И UPS ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, СИСТЕМИТЕ НА UPS, КАКТО И ВСЯКАКЪВ СОФТУЕР ИЛИ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕГО, И ОТМЕНЯТ ВСИЧКИ ОБСЪЖДАНИЯ, КОМУНИКАЦИИ, РАЗГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ НЕГОВИЯ ПРЕДМЕТ.

Връщане в началото

21. За жителите на Квебек

Страните заявяват, че желаят тези Общи условия и всички документи, свързани с тях, настоящи или бъдещи, да бъдат изготвяни само на английски език.

Les parties déclarent par les présentes qu'ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Връщане в началото

22. Обслужване на клиенти

Въпроси или коментари относно Уебсайта може да бъдат изпращани на екипа за обслужване на клиенти на UPS.

Връщане в началото