от
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
 • Service impacts related to Coronavirus ...Още
Прескачане към основното съдържание

Условия на услугите на UPS My Choice

(1) ) Определящи условия. Използването от Ваша страна на услугите на UPS My Choice® („Услугата“) се урежда от настоящите Общи условия (включително всички допълнителни приложими условия, изложени по-долу) („Условия“) и следните документи, всеки от които е изрично включен в тези Условия чрез тази препратка и които се прилагат, освен в степента, изменена от настоящите Условия:

 • документите, специфични за конкретното местоположение или държава, описващи услугите на UPS® за малки пакети и движения на товари, налични за Вашето местоположение или държава;
 •  тарифата/условията на UPS за такива услуги („Правила и условия на UPS“)1;
 •  приложимият справочник за цените и услугите или справочникът за услугите и тарифите на UPS („Справочник на UPS“)2; (Забележка: Справочникът на UPS и Правилата и условията на UPS са наричани за краткост с общото наименование „Тарифа“)
 • Споразумението за технологиите на UPS3;
 • описанието на Услугата, публикувано на началната страница на UPS My Choice®4 в сила към момента на извършване на услугата; и
 •     Декларацията за поверителност на UPS5.

1. Преглед на Правилата и условията на UPS

2. Преглед на Справочника на UPS

3. Преглед на Споразумението за технологиите на UPS

4. Начална страница на UPS My Choice®

5. Преглед на Декларацията за поверителност на UPS

Всички документи, описващи Услугата и Услугите на UPS, Правилата и условията на UPS, Справочникът на UPS, Споразумението за технологиите на UPS и Декларацията за поверителност на UPS се наричат с общото наименование „Приложими условия“, като едно или повече от тези Приложими условия или всяка част от тях подлежат на промяна без предизвестие. Употребата на Услугата от Вас се регулира изключително от разпоредбите за арбитраж, включени в Приложимите условия, които се прилагат за всички искове, произтичащи от или свързани с предоставянето на услуги от UPS.

Вие изрично потвърждавате, че сте прегледали, разбрали и се съгласявате с Условията, и сте приели тяхното прилагане. В случай на конфликт между тези Условия и други части от Приложимите условия, тези Условия имат предимство по отношение на Услугата. В зависимост от местоположението или държавата, в която пратката е предоставена на UPS за превоз, терминът „UPS“ означава приложимото дружество, посочено в съответните Приложими условия. UPS може да ангажира подизпълнители (например други превозвачи, упълномощени от UPS) да извършват услуги и да изпълняват договори както от свое име, така и от името на своите служители, агенти и подизпълнители, като всеки от тях ще се възползва от тези Условия.

Потвърждавате, че сте навършили възрастта, в която можете да давате информирано съгласие във Вашето местоположение или държава, и имате пълна дееспособност. С използването на Услугата приемате тези Условия. Не всички функции на Услугата са достъпни във всяко местоположение или държава, обслужвани от UPS. Специфичните услуги на UPS My Choice®, достъпни за Вас като част от Услугата, са тези, които се показват, когато влезете във Вашия профил в UPS My Choice®. Тези Условия се отнасят за всички аспекти на Услугата, предоставена от UPS във Вашето местоположение или държава на пребиваване. Ако сте потребител, тези Условия не могат да засегнат Вашите законни права (ако има такива), които не могат да бъдат отменени съгласно приложимото законодателство.

Можете да информирате UPS за предпочитанията си за комуникация („Предпочитания за комуникация“), като актуализирате потребителския си профил в UPS, за да отразите предпочитания от Вас начин на комуникация, или като следвате инструкциите, посочени в Декларацията за поверителност на UPS.

(2) Упълномощаване и съгласие.

 1.  Общи положения.  Използвайки Услугата за пакет, Вие декларирате и гарантирате, че (i) сте упълномощени от изпращача да променяте инструкциите за доставка на изпращача, включително да пренасочите доставката на пакета към алтернативен адрес, да разрешите освобождаването на пакета, да забавите доставката, да промените услугата или нивото на услугата, избрани от изпращача, или да пренасочите доставката и да получите информация за предварително уведомяване и доставка относно пакета и (ii) сте получили всички други пълномощия, разрешения и съгласия, необходими за поръчка, използване или облагодетелстване от Услугата съгласно настоящите Условия.
 2. Упълномощаване за оставяне при съсед. Функцията UPS My Choice® „Оставяне при съсед“ Ви осигурява възможност Вашите пакети да бъдат оставени при съсед, намиращ се на близко/ограничено пешеходно разстояние от първоначалния адрес на местоназначение.  UPS може да избере да уважи или да не уважи искане за услугата „Оставяне при съсед“ по еднолична и неограничена преценка.  Ако изберете опцията „Оставяне при съсед“ за пакет (до степента, предоставена от UPS във Вашето местоположение или държава на пребиваване), се прилагат следните условия:  Ще Ви помолим да предоставите следната лична информация за Вашия съсед: име и адрес.  Вие се съгласявате, че сте задължени да информирате всеки свой съсед, когото посочвате, че данните му ще бъдат обработени за целите на доставката на Вашите пакети, и трябва да получите съгласието му, преди да предоставите името, адреса, имейл адреса и/или телефонния му номер (ако е приложимо) на UPS, и да позволите на UPS да комуникира с този съсед; освен това Вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени от този съсед да предоставите такава информация.  Вие оставате отговорни за предоставената от Вас информация, включително всякаква информация относно Вашия съсед.  Също така сте длъжни да информирате всеки съсед, когото посочвате, че (i) UPS е администраторът на личните данни на съседа, които ще бъдат обработвани от UPS за горепосочената цел, и (ii) този съсед ще има право на достъп до и корекция на личните си данни.  Ако бъдем информирани от Вас или Вашия съсед, че съседът Ви не желае да получава пакети за Вас, ние ще предприемем адекватни действия, които UPS e в състояние да приложи в съответния момент, за да се съобразим с това искане.
 3.   Упълномощаване за Разрешение за оставяне на пратка. Функцията UPS My Choice®  „Разрешение за оставяне на пратка“ Ви дава възможност да дадете разрешение онлайн UPS да достави пакети без подпис за получаване, когато няма да бъдете на място, за да подпишете лично.  Избирайки услугата „Разрешение за оставяне на пратка“, Вие изрично упълномощавате UPS да оставя пакети, адресирани до Вас на Вашия адрес, когато няма лице, което да получи доставката, като декларирате и гарантирате, че притежавате съответните пълномощия да разрешите пакетът да бъде оставен на избраното местоположение.  UPS ще направи само един опит за доставка и няма да изиска подпис при доставката.  Запис на доставка от UPS ще представлява достоверно доказателство за доставка.  Избирайки услугата „Разрешение за оставяне на пратка“, Вие приемате, че пакетът ще бъде оставен на посоченото от Вас място.  Вие приемате всякаква последваща отговорност и задължение за всяка загуба или повреда на пакета, както и за всяка загуба или щета, причинена от пакета, дори и на трети лица, след като бъде оставен на адреса.  UPS си запазва правото за еднолична и неограничена преценка относно изпълнението на Вашата заявка за разрешено освтавяне на пратка (и може да не изпълни заявката например поради условия на доставка като неблагоприятни атмосферни условия или опасения за безопасност).  „Разрешение за оставяне на пратка“ може да не е възможно, ако изпращачът е уточнил, че е необходим подпис на пълнолетно лице за Вашия пакет, или ако го е изключил като опция за доставка.
 4.   Упълномощаване на член на домакинството. Функцията UPS My Choice® „Упълномощаване на член на домакинството“ Ви позволява да споделите Вашите ползи от UPS My Choice® с други членове на Вашето домакинство.  Член на домакинството е лице, което живее на същия адрес като Вас и има същото фамилно име като Вас, което е свързано или е встъпило в брак с Вас.  До степента, предоставена от UPS във Вашето местоположение или държава на пребиваване, може да Ви бъде разрешено да добавите член на домакинството, пребиваващ в основното жилище, свързано с Вашия адрес за доставка в UPS My Choice®, към членството Ви в UPS My Choice®.  С използването на Услугата за пакет Вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени от членовете на домакинството, свързани с Вашето членство, да извършвате дейности, свързани с пакети на членове на домакинството, включително проследяване на придвижването на пратките, задаване на известия за доставка и уточняване на инструкциите за доставка.  Вие се съгласявате, че сте задължени да получите съгласието на всички членове на домакинството, преди да добавите такива членове на домакинството към Вашето членство в UPS My Choice® и по този начин да споделите името и адресите на членовете на домакинството с UPS.
 5. Упълномощаване за оставяне на местоположение.  Функцията UPS My Choice® „Упълномощаване за оставяне на местоположение“ Ви позволява да посочите определени местоположения, където бихте искали нашият служител да остави Вашия пакет.  До степента, предоставена от UPS във Вашето местоположение или държава на пребиваване, ако изберете услугата за оставяне на местоположение и посочите, че даден пакет трябва да бъде оставен на определено лице, или ако изберете услугата  „Оставяне на съсед“ или „Разрешение за освобождаване от подпис“, Вие приемате, че доставката ще се счита за извършена при оставяне на пакета в съответствие с Вашите указания.  Вие поемате отговорност за всяка загуба или повреда на пакета, както и за всяка загуба или повреда, причинена от пакета, дори и на трети лица, след като пакетът е бил оставен в съответствие с Вашите инструкции, или в случай на услугата „Разрешение за освобождаване от подпис“, по преценка на получателя.  „Оставяне на местоположение“ може да не е възможно, ако изпращачът е уточнил, че е необходим подпис на пълнолетно лице за Вашия пакет, или ако го е изключил като опция за доставка.
   

(3)Такси и цени. Вие се съгласявате да платите всички приложими такси и цени, свързани с Услугата, които могат да включват такси за транзакции за пакет или според Вашите изразени предпочитания за определени Услуги, включително, без ограничения и до степента, предоставена във Вашето местоположение или държава на пребиваване, „Доставка на пакета ми в друг ден“ „Доставка на пакета ми на друг адрес“, „Повторна доставка до моя адрес“, „Направете до три опита за доставка до моя адрес“ и други такива услуги, които UPS може, по еднолична и неограничена преценка, да предоставя във Вашето местоположение или държава на пребиваване.  Ако за заявените Услуги се изисква трансфер или доставка на пакета извън първоначалната зона за доставка на първоначалния адрес на получателя (първоначално посочен от изпращача адрес на доставка), се прилагат и допълнителни транспортни такси.  Транспортните такси (ако има такива) ще бъдат изчислени според приложимата тарифа между първоначалния адрес на получателя и пренасочения адрес за сума, посочена във връзка с Вашата заявка.

Поради характера на Услугата гаранцията за първоначалния час на доставка и Гаранцията за услугата на UPS/Гаранция за връщане на парите (до степента, предоставена във Вашето местоположение или държава на пребиваване) не се прилагат за пакетите, предмет на Услугата. UPS може да променя всички такси и/или цени за Услугата, по всяко време без предизвестие, при спазване на изискванията за обявяване, които се прилагат съгласно приложимото законодателство. Допълнителни такси и цени няма да бъдат определяни за пакети, за които UPS не е в състояние да осигури исканата Услуга.

Ако желаете да изберете Услуги, предоставени от UPS във Вашето местоположение или държава на пребиваване, които включват допълнителни такси и/или цени, можете да въведете номер на кредитна карта или друг начин на плащане, като влезете в своя профил в UPS чрез www.ups.com6, отворите настройките на потребителския Ви профил и изберете „Опции за плащане“.  Вие упълномощавате UPS автоматично да таксува картата за плащане или друг начин на плащане, избран в секцията „Опции за плащане“ на потребителския Ви профил в UPS, за всички приложими такси и цени, и да продължи да тегли тези суми чрез този начин на плащане, когато бъдат начислени, докато не отмените разрешението.  Можете да промените начина на плащане или да отмените разрешението си, като изберете раздела „Опции за плащане“ във Вашия профил в UPS и направите желаните промени.  На UPS може да отнеме до 10 календарни дни да обработи всяка промяна или оттегляне на разрешението Ви за плащане.

6. Посетете ups.com

(4) Доставка до местоположение на UPS Access Point®. Местоположение на UPS Access Point® е самостоятелно притежавано и управлявано предприятие, определено от UPS, където получател или друго лице може да получи доставка на пакет, ако услугата се предлага във Вашето местоположение или държава на пребиваване.


Пакетите, които могат да бъдат получени за доставка в местоположение на UPS Access Point®, подлежат на ограничения, включително, без ограничение, по отношение на теглото и размера, както и действителната и обявената стойност, както е посочено в Справочник за местоположенията на UPS Access Point®7. Преди да освободите някоя пратка от местоположение на UPS Access Point® самостоятелно или чрез друг упълномощен получател, може да се изисква от Вас или упълномощения получател да потвърди името и адреса на получателя, както и да се идентифицира, включително, без ограничение, чрез представяне на официално издаден документ за самоличност, доколкото това е разрешено от приложимото законодателство. Всяка такава информация, предоставена на UPS, ще бъде използвана в съответствие с Декларацията за поверителност на UPS. Независимо от това, че в някои юрисдикции може да не бъдете задължени да правите това съгласно приложимото законодателство, когато дадена пратка е освободена на друг упълномощен получател (различен от Вас), Вие декларирате и гарантирате, че трябва да уведомите и да получите съгласието на упълномощения получател за това, че всяка лична информация, предоставена на UPS, ще бъде обработена от UPS за целите на проверката и потвърждаването на самоличността, и може да бъде прехвърлена в държави, различни от местоположението или държавата, в която UPS първоначално е събрала информацията.

Независимо от гореизложеното, всяко посещение на местоположение на UPS Access Point® е на Ваш собствен риск.  Всяка отговорност на UPS за загубени, повредени или забавени пакети, изпратени до местоположение на UPS Access Point®, е предмет на ограниченията, посочени тук и в приложимите Условия.  При заявка за задържане за вземане в местоположение на UPS Access Point® пакетите ще се съхраняват в продължение на десет (10) дни (с изключение на Съединените щати, Канада, Мексико и Пуерто Рико, където ще се съхраняват за седем (7) дни), преди тези пакети да бъдат върнати на подателя (транспортните такси ще бъдат начислени на изпращача, ако пакетите бъдат върнати на него).

(5) Използване на данни. За да кандидатствате за членство в UPS My Choice®, може да бъдете задължени да изпратите на UPS или на неговия доставчик на услуги определена лична информация за целите, посочени в и съгласно Декларацията за поверителност на UPS. С подаването на заявление се съгласявате да събираме и използваме личните Ви данни за тази цел.

Вие се съгласявате, че UPS, други компании от групата компании на UPS в световен мащаб и трети страни доставчици на услуги, упълномощени от UPS (включително компании, които могат да бъдат разположени извън местоположението или държавата на местопребиваване и/или в местоположения или държави, в които имате същото ниво на защита на данните, както във Вашето местоположение или държава, или местоположението или държавата, където пратката е предоставена на UPS за превоз), могат да използват всички предоставени от Вас данни, за да Ви предоставят услугата UPS My Choice® и за целите, посочени в и съгласно Декларацията за поверителност на UPS. Имате определени права, които можете да упражнявате, като се свържете с UPS в съответствие с инструкциите, предоставени в Декларацията за поверителност на UPS.

(6) Членство в UPS My Choice® Функциите.на членството в UPS My Choice®, с които разполагате, може да варират в зависимост от местоположението Ви, начина Ви на вписване, предоставената от Вас информация и Вашето съгласие с приложимите Правила и условия. В резултат на това UPS може да предостави ограничен достъп до някои Услуги (например може да има ограничение за получаване на известия за доставка на пакети само по имейл). Може да се наложи да предоставите необходимата информация за потвърждение на самоличността Ви, преди да получите достъп до Вашето членство в UPS My Choice® или до някои Услуги на UPS My Choice® (например пренасочване към друг адрес).

Можете да спрете да използвате Услугата по всяко време и да прекратите членството си в UPS My Choice® по всяко време, като влезете в профила си в UPS My Choice®, отворите предпочитанията си за UPS My Choice®, изберете „Управление на моите членства“ и изберете да анулирате Вашето членство(а). Също така можете да прекратите членството си в UPS My Choice®, като се свържете с местния номер за връзка с отдела за обслужване на клиенти на UPS, публикуван онлайн на адрес www.ups.com.

(7) Ограничения на отговорността. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, UPS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЗАГУБИ, ИСКОВЕ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО („Загуба“), ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ СТРАНА НА UPS НА УСЛУГАТА, В ТОВА ЧИСЛО СПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ, НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ, ДОСТАВКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЛИ ПРОТИВОРЕЧАЩА НА ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ, ПОГРЕШНА ДОСТАВКА ИЛИ ЗАБАВЕНА ДОСТАВКА. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТГОВОРНОСТТА НА UPS ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ПАКЕТ, ИЛИ ЗАБАВЕНА ДОСТАВКА, СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ПРИЛОЖИМИТЕ УСЛОВИЯ. UPS НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧИСТО ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ, КАТО РАЗХОДИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ПРОПУСНАТИ БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ. ГАРАНЦИЯТА ЗА УСЛУГАТА НА UPS/ГАРАНЦИЯТА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ (В РАЗМЕРИТЕ, ПРИЛОЖИМИ ОТ UPS ВЪВ ВАШЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ДЪРЖАВА НА ПРЕБИВАВАНЕ) НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ПАКЕТИ, ПРЕДМЕТ НА УСЛУГИТЕ НА UPS MY CHOICE®, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРОМЯНА НА НИВОТО НА УСЛУГАТА. ВСИЧКИ ИСКОВЕ ЗА ЗАГУБИ, ЩЕТИ ИЛИ ЗАКЪСНЕНИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ НА UPS В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАРИФАТА ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ИЗПРАЩАЧ ИЛИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ.

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, UPS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ, КОИТО НЕ СА (I) ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА НА UPS ИЛИ (II) ВСЛЕДСТВИЕ НА ФОСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (КАКТО Е ДЕФИНИРАНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО).

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, UPS В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗА ЗАГУБА, КРАЖБА, ПРОМЯНА, НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ДРУГО НАРУШЕНИЕ, КОМПРОМЕТИРАНЕ ИЛИ ИНЦИДЕНТ СЪС СИГУРНОСТТА, ВКЛЮЧВАЩ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА ИЛИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДО КОДОВЕ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯ), КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ НА UPS, ЗА ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ УСЛУГИТЕ.

УСЛУГАТА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ UPS ПО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ТАКАВА, КАКВАТО Е, С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ“ И UPS НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ УСЛУГА. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ОБЩАТА ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОСОЧЕНОТО ПО-ГОРЕ, В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, С НАСТОЯЩОТО UPS ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА, ПРЕДОСТАВЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ СЪВЕТИ, ДИАГНОСТИКИ И РЕЗУЛТАТИ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ UPS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ, НЕУСТОЙКИ, ЛИПСИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В УСЛУГАТА.

ТЕЗИ УСЛОВИЯ ВИ ДАВАТ СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА. ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО СЕ РАЗЛИЧАВАТ В РАЗЛИЧНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА, ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНИ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ, СА СПРАВЕДЛИВИ И РАЗУМНИ.

(8) Спазване на правните изисквания и обезщетение.  Винаги, когато използвате Услугата и изберете която и да е функция на Услугата (включително, но без каквито и да е ограничения, по отношение на пратките за оставяне на съсед) или използването на предпочитанията за комуникация, ще спазвате всички приложими закони и разпоредби, приложимите изисквания на UPS за Услугата, настоящите Условия и Приложимите условия.  В максималната степен, допустима съгласно приложимото законодателство, Вие се съгласявате да обезщетите, да защитите и да освободите от отговорност изпращача и UPS, нейната корпорация-майка и свързаните дружества, техните чиновници, директори, служители, агенти и техните наследници и правоприемници от всякакви претенции, искания, разходи, отговорности, искове, процедури по принудително изпълнение и съдебни дела от всякакъв вид или естество, произтичащи от или свързани с неправилното или небрежното използване на Услугата и Предпочитанията за UPS My Choice®, които сте избрали (но без каквито и да било ограничения) по отношение на пратките за оставяне на съсед, неспазването на приложимите във Вашата държава закони или подзаконови актове , или изискванията на UPS, приложими към Услугата, или неспазването на тези Условия или Приложимите условия.

(9) Изменения; Прекратяване. До степента, допустима съгласно приложимото законодателство, UPS може по всяко време по своя еднолична и абсолютна преценка и без предизвестие да: (а) изменя или актуализира Приложимите условия; (b) промени, спре и/или прекрати изцяло или частично Услугата, без да носи отговорност към Вас или към трета страна, (c) таксува, откаже, намали и/или по друг начин да промени таксите, свързани с Услугата, и/или (d) предложи възможности на някои или всички потребители на Услугата.  Ако UPS направи това в който и да е момент, Вие трябва или да се съобразите с тези промени, или да съобщите на UPS, че не приемате промените, в който случай комуникацията се счита за уведомление и Вие трябва незабавно да преустановите използването на Услугата.  Ако продължите да използвате Услугата (включително всяко използване на Услугата, след като сте изпратили уведомление за неприемане), ще се счита че приемате промените.  Ако UPS откаже, намали и/или по друг начин промени таксите, свързани с Услугата(ите), Вие нямате право на никакви отстъпки, възстановяване и/или връщане на суми изцяло или частично в резултат на отмяна, намаляване и или промяна.  UPS си запазва правото да откаже да се опита да предостави Услугата, ако прецени, че това би представлявало опасност за UPS, нейните служители, нейните операции или трета страна.

(10)) Частична недействителност на разпоредбите.  Ако някоя от разпоредбите в тези Условия е или бъде обявена за недействителна, незаконна, невалидна или неприложима със съдебно постановление или решение (или по каквато и да е друга причина, която има правно действие), такава разпоредба(и) трябва (i) да се счита за променена в най-малката необходима степен, за да се приведе такава разпоредба(и) в действие съгласно приложимото право за конкретния случай или във връзка с конкретното постановление, решение или причина, или (ii) по избор на UPS и по усмотрение на UPS да бъде обявена за недействителна за конкретния случай или във връзка с конкретното постановление, решение или причина, а останалата част от тези Условия ще продължи да действа в пълна сила и да се прилага в максималната степен, разрешена от приложимото право.  За по-голяма яснота, всяка промяна и/или недействителност на Условията по този Раздел се прилага само за засегнатите страни в случая, по който е издадено съдебно постановление или друго решение, че една или повече от разпоредбите на тези Условия са недействителни, незаконни, невалидни или неприложими; във всички останали случаи настоящите Условия се прилагат без изменения или прекратяване на действието, направени съгласно този Раздел.

(11) ) Отказ от защита съгласно законите за тайната на кореспонденцията. Вие приемате, че определени опции за доставка, налични като част от Услугата, могат да доведат до това информация, защитена от законите за тайната на кореспонденцията, които са приложими във Вашата юрисдикция, да стане известна на трети страни (например съсед, получил пакет, адресиран до Вас, може да види, че получавате пакет от определен изпращач).  Доколкото използването на Услугата неминуемо предполага, че такава информация, защитена съгласно приложимите закони за тайната на кореспонденцията, засягащи пакети, адресирани до Вас, е или може случайно да бъде открита на трети лица поради Вашите указания за доставка, Вие се отказвате от Вашата защита, доколкото е възможно съгласно приложимото право, съгласно тези закони за тайната на кореспонденцията, по отношение на такива доставки на пакети за Вас, чрез избирането на такава функция или услуга.

Допълнителни разпоредби, валидни за определени държави.

(12) ) ФранцияАко използвате Услугата във Франция:

Право на отказ. Съгласно член L. 121-21-8, 12 от Френския потребителски кодекс, нямате право на отказ.

Юрисдикция.  Ако използвате Услугата като потребител, всички спорове и искове, възникващи между страните, ще бъдат отнесени към съдилищата, определени съгласно условията на приложимото право.  Във всички останали случаи Вие се съгласявате, че всички спорове и искове, възникващи между страните, ще бъдат отнесени към съдилищата на Париж.  Информирани сте, че във всеки случай можете да прибягвате до конвенционално посредничество или алтернативна схема за разрешаване на спорове.

(13)  Германия.
Ако използвате Услугата в Германия:

Общи положения. С изключение на пренасочване на доставката на пакет към алтернативен адрес или за промяна на услуга или на ниво на услуга, избрано от изпращача, Раздел (2)a не се прилага за потребители, използващи Услугата за цели, различни от бизнес, търговия или професионални цели.

Authorized Shipment Release Authorization. Section (2)c shall not apply to customers in Germany and shall be replaced by the following provision:

Функцията UPS My Choice® „Разрешение за оставяне на пратка“ Ви дава възможност да дадете разрешение онлайн UPS да достави пакети без подпис за получаване. Избирайки услугата „Разрешение оставяне на пратка“, Вие упълномощавате UPS да оставя пакети, адресирани до Вас на Вашия адрес, когато няма лице, което да получи доставката, като потвърждавате, че притежавате съответните пълномощия да разрешите пакетът да бъде оставен на избраното местоположение. UPS ще направи само един опит за доставка и няма да изиска подпис при доставката. Избирайки услугата „Разрешение за оставяне на пратка“, Вие приемате, че пакетът ще бъде оставен на посоченото от Вас място. Вие приемате всякаква последваща отговорност и задължение за всяка загуба или повреда на пакета, както и за всяка загуба или щета, причинена от пакета, дори и на трети лица, след като бъде оставен на адреса. UPS ще ще положи адекватни усилия да изпълни Вашата заявка за разрешено оставяне на пратка (и може да не изпълни заявката например поради условия на доставка като неблагоприятни атмосферни условия или опасения за безопасност). „Разрешение за оставяне на пратка“ може да не е възможно, ако изпращачът е уточнил, че е необходим подпис на пълнолетно лице за Вашия пакет, или ако го е изключил като опция за доставка.

Упълномощаване за оставяне на местоположение. Раздел (2)e не се прилага за клиенти в Германия и се заменя със следната разпоредба:

Функцията UPS My Choice® „Оставяне на местоположение“ Ви позволява да посочите определени местоположения, където бихте искали нашия шофьор да остави Вашия пакет. До степента, предоставена от UPS във Вашето местоположение или държава на пребиваване, ако изберете услугата за оставяне на местоположение и посочите, че даден пакет трябва да бъде оставен на определено лице, или ако изберете услугата за оставяне на съсед или за разрешено освобождаване от подпис, Вие поемате отговорност за всяка загуба или повреда на пакета, както и за всяка загуба или повреда, причинена от пакета, дори и на трети лица, след като пакетът е бил оставен в съответствие с Вашите инструкции, или в случай на услугата за оторизирано освобождаване от подпис, по преценка на получателя. „Оставяне на местоположение“ може да не е възможно, ако изпращачът е уточнил, че е необходим подпис на пълнолетно лице за Вашия пакет, или ако го е изключил като опция за доставка.

Използване на данни за доставки до местоположение на UPS Access Point®. Всяка информация, предоставена на UPS във връзка с Раздел (4), се използва в съответствие с Правилника за защита на данните на пощенските служби в Германия (Postdienste Datenschutzverordnung).

Ограничения на отговорността. Раздел (7) (Ограничения на отговорността) не се прилага за клиенти в Германия и се заменя със следната разпоредба:

UPS не носи отговорност за никакви загуби, искове, задължения или щети от какъвто и да е вид, включително, но не само, преки, непреки, последващи, специални или наказателни обезщетения, независимо дали са въз основа на договор или друго („Загуба“), произтичащи или възникнали от предоставяне или непредоставяне от страна на UPS на Услугата, в това число спазване на инструкциите на получателя, неспазване на инструкциите на получателя, доставка в съответствие с или противоречаща на инструкциите на получателя, погрешна доставка или забавена доставка. В максималната степен, допустима съгласно приложимото законодателство, отговорността на UPS във връзка с Услугата, включително отговорност за загуба или повреда на пакет, или забавена доставка, се ограничава до Приложимите условия. UPS не поема отговорност за чисто икономически загуби като разходи за всякакви алтернативни средства за транспорт, пропуснати печалби, пропуснати бизнес възможности или пропуснати приходи. Гаранцията за Услугата на UPS/гаранцията за връщане на парите (в размерите, приложими от UPS във Вашето местоположение или държава на пребиваване) не се прилага за пакети, предмет на Услугите на UPS My Choice®, включително, но не само, промяна на нивото на услугата. Всички искове за загуби, щети или закъснения се обявяват на UPS в съответствие с тарифата от първоначалния изпращач.


(14) Италия.  Ако използвате Услугата в Италия:

Юрисдикция. Тези Условия се уреждат от италианското законодателство. Всеки спор, произтичащ от или във връзка с настоящите Условия, включително всякакви въпроси относно тяхното съществуване, валидност, тълкувание, изпълнение или прекратяване, се отнася изключително до Съда на Милано.

Споразумение. Съгласно и по силата на членове 1341 и 1342 от Италианския граждански кодекс, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и изрично сте одобрили следното: Раздел (2) (Упълномощаване и съгласие), Раздел (4) (Доставка до местоположение на UPS Access Point®), Раздел (7) (Ограничения на отговорността), Раздел (8) (Спазване на правните изисквания и обезщетение), Раздел (9) (Изменения; Прекратяване) и Раздел (14) (Италия; Юрисдикция).


(15) Турция
Ако използвате Услугата в Турция:

Спорове. Ако сте гражданин на Турция, всички спорове, жалби или искове, произтичащи от или във връзка с тези Условия, ще бъдат решени от компетентната Турска арбитражна комисия за потребителски спорове или агенцията за защита на потребителя.