от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Събиране на ключова информация

Как да съберем ключова информация

Долу са посочени видовете информация, с която трябва предварително да разполагате, за да настроите UPS CampusShip.

Данни за служителите
Съберете подходящата информация за служителите: имена, имена за влизане, които сте определили за потребителите на UPS CampusShip, местоположения, имейл адреси и телефонни номера. Групирайте тези служители според правата за изпращане (например "потребителски права"), от които се нуждаят, за да поддържат максимална производителност и ефективност. От тези групи по-късно ще оформите набори с права за изпращане. За да научите повече за създаването на набори с права за изпращане, вж. раздела "Набори с права за изпращане" от текущото ръководство.
Забележка: На служителите, които оперират с пратки от повече от едно местоположение, можете да дадете статут "Пътуващ потребител", когато задавате правата им.

Клиентски номер и адреси
Съберете информация за клиентските номера в UPS, адреси за вземане и местоположения за изпращане.

Референтни номера
Съберете референтните номера, които бихте искали да използвате за идентифициране на всеки от пакетите (например клиентски кодове, кодове на отдели, ценови кодове, номера на проекти и др.). Определете как да се обозначат тези справочни полета и дали да изискват проверка на валидност. (Ако се въведе невалидна информация, пакетът няма да се изпрати.)
Забележка: За информация (корпоративен адресен файл, местоположения, стойност на референтни номера, както и потребители), която ще се импортира, а няма да се въвежда, файлът трябва да е с разширение .csv. Процедурите по импортиране са обсъдени в "Импортиране на файлове".