от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

Събиране на ключова информация

Как да съберем ключова информация

Долу са посочени видовете информация, с която трябва предварително да разполагате, за да настроите UPS CampusShip.

Данни за служителите
Съберете подходящата информация за служителите: имена, имена за влизане, които сте определили за потребителите на UPS CampusShip, местоположения, имейл адреси и телефонни номера. Групирайте тези служители според правата за изпращане (например "потребителски права"), от които се нуждаят, за да поддържат максимална производителност и ефективност. От тези групи по-късно ще оформите набори с права за изпращане. За да научите повече за създаването на набори с права за изпращане, вж. раздела "Набори с права за изпращане" от текущото ръководство.
Забележка: На служителите, които оперират с пратки от повече от едно местоположение, можете да дадете статут "Пътуващ потребител", когато задавате правата им.

Клиентски номер и адреси
Съберете информация за клиентските номера в UPS, адреси за вземане и местоположения за изпращане.

Референтни номера
Съберете референтните номера, които бихте искали да използвате за идентифициране на всеки от пакетите (например клиентски кодове, кодове на отдели, ценови кодове, номера на проекти и др.). Определете как да се обозначат тези справочни полета и дали да изискват проверка на валидност. (Ако се въведе невалидна информация, пакетът няма да се изпрати.)
Забележка: За информация (корпоративен адресен файл, местоположения, стойност на референтни номера, както и потребители), която ще се импортира, а няма да се въвежда, файлът трябва да е с разширение .csv. Процедурите по импортиране са обсъдени в "Импортиране на файлове".