จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • สถานการณ์ในยูเครนทำให้ไม่สามารถให้บริการได้…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถานะ API ของ UPS



...

...